ฝนรายวัน ตามลุ่มน้ำ
เลือกลุ่มน้ำหลักที่ต้องการ
ข้อมูลน้ำฝนรายวัน 1798 สถานี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.565 เวลา 17:51 ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
@ รหัส หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ฝน(15 นาที) mm ฝน(12 ชม) mm ฝนรายวัน(07:00) mm อุณหภูมิ ลุ่มน้ำย่อย ลุ่มน้ำหลัก
1 STN0741 บ้านเขาเหล็ก ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
2 STN0744 บ้านน้ำฉา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 20.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
3 STN1596 บ้านนาท้อน ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.10 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
4 STN1577 บ้านใน ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
5 STN0739 บ้านทอนผักกูด นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
6 STN1559 บ้านหัวเตย ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
7 STN0504 บ้านเขาเหล็ก นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.40 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
8 STN1796 บ้านพระเลียบ* ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 36.50 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
9 STN0746 บ้านห้วยหินลับ ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
10 STN0740 บ้านนบ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
11 STN0060 บ้านพิตำ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.50 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
12 STN0828 บ้านทับชัน คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
13 STN0064 บ้านในทับ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
14 STN0062 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
15 STN0747 บ้านท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
16 STN1578 บ้านเขาวง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำตาปี
17 STN0137 บ้านธาราวงศ์อารีย์ เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำตาปี(สายหลัก) แม่น้ำตาปี
18 STN0742 บ้านในเพลา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
19 STN0723 บ้านโตนดห้าต้น นาพญา หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
20 STN0057 บ้านคีรีวง กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
21 STN0743 บ้านหน้าเหมือง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
22 STN0214 บ้านใสเขือ เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
23 STN1574 บ้านม่วงลีบ คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
24 STN0844 บ้านดินดอน* ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 19.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
25 STN1568 บ้านวัดสวาด ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองจันดี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
26 STN0289 บ้านหน้าถ้ำ นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
27 STN1566 บ้านหนองปลิง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
28 STN1573 บ้านมะขาม ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
29 STN0218 บ้านขุนพัง หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
30 STN0751 บ้านเหนือคลองระแนะ ทต.เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
31 STN0079 บ้านคันเบ็ด เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
32 STN0582 บ้านห้วยกลาง กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
33 STN1563 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.60 ทะเลหลวง แม่น้ำตาปี
34 STN0749 บ้านคลองไชยใต้ กะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
35 STN1051 บ้านเหนือคลอง ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
36 STN0748 บ้านท่าแพ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.20 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
37 STN0753 บ้านไสใหญ่เหนือ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
38 STN1677 บ้านย่านยาว เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำตาปีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
39 STN1788 บ้านแม่น้ำ แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
40 STN1613 บ้านคลองฉนวนจันทร์ ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.10 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำตาปี
41 STN1019 บ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 28.00 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
42 STN1023 บ้านชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 24.40 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
43 STN1022 บ้านโคกแมว โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 0.0 0.0 0.0 22.60 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
44 STN1049 บ้านไร่ยาว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
45 STN1718 บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ แม่น้ำตาปี
46 STN0760 บ้านช่องยูงทอง คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
47 STN0843 บ้านยางค้อม* ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
48 STN1020 บ้านปลายระแนะ ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
49 STN0707 บ้านเหล้า ทต.เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
50 STN0575 บ้านหินลูกช้าง ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร 0.0 0.0 0.0 23.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
51 STN0809 บ้านหนองตำเสา ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 23.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
52 STN0213 บ้านเผี่ยนบน เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
53 STN0759 บ้านเขาแก้ว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
54 STN0790 บ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 27.20 คลองเขาแดง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
55 STN0710 บ้านท่าจีน ทต.น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.40 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
56 STN1021 บ้านจันดีเมืองใหม่* จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.70 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
57 STN1745 บ้านหินใหญ่ น้ำจืด กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำนครนายก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
58 STN0763 บ้านเขาหัวควาย เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
59 STN1690 บ้านไสยาง เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.90 คลองหลังสวน ทะเลสาบสงขลา
60 STN0160 บ้านเขาหลัก ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
61 STN1048 บ้านบางหยด* อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.50 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
62 STN1747 บ้านดอนกระจาย วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
63 STN0489 บ้านเนินสำลี สะพลี ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 24.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
64 STN1675 บ้านเกาะแก้ว เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองเทพา แม่น้ำตาปี
65 STN0493 บ้านเขาแงน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 30.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
66 STN1674 บ้านหน้าเขา บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
67 STN0570 บ้านใต้โตน* บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.50 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
68 STN0569 บ้านคลองกลาง ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 28.80 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
69 STN0063 บ้านคลองต่อ กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.80 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
70 STN1803 บ้านย่านตะเคียน* ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำตาปี
71 STN1804 บ้านสามพัน* ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 29.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำตาปี
72 STN0506 บ้านคลองกรอย ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
73 STN0811 บ้านทับขอน ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
74 STN0500 บ้านหน้าเขา นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
75 STN0082 บ้านนอก กงหราย กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 31.10 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
76 STN1680 บ้านตะเคียนงาม บางหิน กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
77 STN0511 บ้านโคกไทร คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
78 STN1618 บ้านจันทรัตน์ ยะรม เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
79 STN1027 บ้านคลองหิน เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 22.20 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
80 STN1650 บ้านวังน้ำเขียว ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 24.30 คลองนาทวี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
81 STN0705 บ้านนาส้อง ทต.ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 0.0 0.0 0.0 25.90 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
82 STN1606 บ้านควนใหม่ โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองใหญ่ ทะเลสาบสงขลา
83 STN0211 บ้านไร่ ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
84 STN1734 บ้านปลายคลองวัน ปากจั่น กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 24.30 คลองสก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
85 STN0291 บ้านเหนือคลอง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 31.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
86 STN1652 บ้านราชมงคล ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองนาทวี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
87 STN0512 บ้านเขาจันทร์ หนองธง ป่าบอน พัทลุง 0.0 0.0 0.0 21.70 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
88 STN1623 บ้านต้นกอ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
89 STN0103 บ้านนาวง บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 0.0 0.0 0.0 108.30 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
90 STN0814 บ้านบางหอย เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 19.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
91 STN0567 บ้านบางเจริญ ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 23.40 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
92 STN1025 บ้านหูแร่* ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.70 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
93 STN1619 บ้านนางหล่อ เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำตาปีตอนล่าง ทะเลสาบสงขลา
94 STN0579 บ้านควนยาว ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 0.0 0.0 0.0 23.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
95 STN0114 บ้านหน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 21.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
96 STN1032 บ้านปาล์มทองพัฒนา ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
97 STN1716 บ้านวังหอน วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
98 STN1595 บ้านควนเสม็ด ปริก สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.60 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ทะเลสาบสงขลา
99 STN1612 บ้านบ่อน้ำร้อน ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำเมืองตราด แม่น้ำปัตตานี
100 STN0802 บ้านห้วยใหญ่ สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 29.20 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
101 STN1737 บ้านหาดถั่ว ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองสินพูน แม่น้ำตาปี
102 STN0689 บ้านช่องลม ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองบางสะพานใหญ่ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
103 STN0496 บ้านบางเตย คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.70 คลองสก แม่น้ำตาปี
104 STN1598 บ้านห้วยตง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.90 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
105 STN1748 บ้านสะพานหิน สลุย ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
106 STN1576 บ้านเบญจา พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 84.20 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำตาปี
107 STN0696 บ้านปากแคลง ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 21.80 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
108 STN1050 บ้านบางลึก พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.00 คลองสก แม่น้ำตาปี
109 STN0580 บ้านพรุเตาะนอก ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.80 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
110 STN0765 บ้านเทพนิมิตร ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 21.20 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
111 STN0083 บ้านน้ำรอบ ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
112 STN0093 บ้านมรสวบ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 23.10 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
113 STN1730 บ้านห้วยไทรงาม ลำเลียง กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
114 STN0080 บ้านทุ่งยูง เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 0.0 0.0 0.0 24.60 ทะเลน้อย ทะเลสาบสงขลา
115 STN1018 บ้านเขาโร* เขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
116 STN1567 บ้านจำปาทอง ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำปัตตานีตอนบน แม่น้ำตาปี
117 STN1609 บ้านห้วยไทร ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำประแส ทะเลสาบสงขลา
118 STN0172 บ้านโรงกลวง นบปริง เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
119 STN1560 บ้านเชี่ยวหมอน พนม พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองเทพา แม่น้ำตาปี
120 STN1735 บ้านย่านอุดม ลำทับ ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 43.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ แม่น้ำตาปี
121 STN0578 บ้านห้วยครก ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 0.0 0.0 0.0 23.10 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
122 STN0738 บ้านห้วยโต้ ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
123 STN0737 บ้านต้นหาร หน้าเขา เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 35.70 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
124 STN1700 บ้านดอน อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำปัตตานี
125 STN0219 บ้านช่องเหรียง บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
126 STN0813 บ้านเทพพนม เขาพนม เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 21.80 คลองท่อม ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
127 STN1617 บ้านวังสมบูรณ์ เขาปูน ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
128 STN1017 บ้านหนองหว้า ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
129 STN1761 บ้านบางเหรียงใต้ บางเหรียง ทับปุด พังงา 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
130 STN0134 บ้านโคกทัง พิจิตร นาหม่อม สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
131 STN0697 บ้านทุ่งข่า ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
132 STN0215 บ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 23.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
133 STN1622 ชุมชนกุนุงจนอง เบตง เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 62.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำปัตตานี
134 STN1562 บ้านต้นมะพร้าว ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 ทะเลหลวง แม่น้ำตาปี
135 STN1726 บ้านพละ เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 25.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
136 STN1743 บ้านกอไพล ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
137 STN1679 บ้านโพธิ์พนา ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
138 STN0704 บ้านโล๊ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
139 STN0835 บ้านรังแตน จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำกระบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
140 STN0508 บ้านเขาหลัก น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
141 STN0059 บ้านทรายงาม ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
142 STN1016 บ้านลิพัง ลิพัง ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 23.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
143 STN0061 บ้านปากลง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
144 STN1780 บ้านพรุเตย เพหลา คลองท่อม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 25.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
145 STN0998 บ้านเขาเลื่อมใต้ คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 23.40 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
146 STN1611 บ้านท่ามะปราง ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
147 STN1681 บ้านนาพรุ นาคา สุขสำราญ ระนอง 0.0 0.0 0.0 38.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
148 STN1757 บ้านคลองทรายขาว คลองยา อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.0 23.80 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำตาปี
149 STN1682 บ้านเชี่ยวขวัญ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองสินพูน แม่น้ำตาปี
150 STN1720 บ้านบางเหลียว คีรีวง ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 25.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำตาปี
151 STN1739 บ้านดอนเมา ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 0.0 0.0 0.0 62.80 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
152 STN0004 บ้านตามูล ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 12.70 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
153 STN1031 บ้านวังนาใน น้ำผุด ละงู สตูล 0.0 0.0 0.0 22.20 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
154 STN0113 บ้านไสท้อน ช่อง นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
155 STN1702 บ้านละหาด แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองละอุ่น แม่น้ำปัตตานี
156 STN0991 บ้านดงจิก ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 28.10 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
157 STN1602 บ้านด่าน น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
158 STN0730 บ้านเขาไว้ข้าว ดินแดง ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 28.30 คลองสินปุน แม่น้ำตาปี
159 STN1692 บ้านปลายคลอง คลองทราย นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
160 STN0363 บ้านห้วยส้าน แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.20 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
161 STN0092 บ้านตะแบกโพรง อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 29.60 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
162 STN0073 บ้านเขานางหงษ์ ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 130.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
163 STN0487 บ้านบางพรวด ลำเลียง กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำกระบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
164 STN1676 บ้านเหนือ กำพวน สุขสำราญ ระนอง 0.0 0.0 0.0 113.10 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
165 STN1795 บ้านหนักไทร* ช่อง นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 31.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
166 STN0819 บ้านบางกุ่ม กะปง กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 21.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
167 STN1569 บ้านบางบอน คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 93.60 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
168 STN1792 บ้านสวนขนุน* เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
169 STN1807 บ้านเขาวง* บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำตาปี
170 STN0509 บ้านในปง อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
171 STN1658 บ้านเครือหวาย โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง โตนเลสาป
172 STN1777 บ้านบางเตยกลาง บางเตย เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
173 STN1056 บ้านเผียน นบพิตำ กิ่งนบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลี้
174 STN0701 บ้านสะพานไทร บางดี ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
175 STN0793 บ้านลำพิกุล นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
176 STN1721 บ้านหาดตุ่น ปากจั่น กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 25.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
177 STN0999 บ้านหนองแวง ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 21.70 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
178 STN1741 บ้านหน้าซึง ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
179 STN1759 บ้านกอตง เขาดิน เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำตาปี
180 STN1753 บ้านบูโล๊ะสะนีแย บ้านแหร ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 45.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
181 STN1738 บ้านทุ่ง อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
182 STN0155 บ้านวังพา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.90 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
183 STN1744 บ้านทุ่งตาพล บางแก้ว ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
184 STN1697 บ้านวังไทร แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน แม่น้ำปัตตานี
185 STN0109 บ้านหมากปรก ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 25.70 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
186 STN0212 บ้านควนไม้ไผ่ นาหว้า จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 23.60 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
187 STN1754 บ้านไอร์เจี๊ยะ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 25.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
188 STN1723 บ้านป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 26.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
189 STN1621 บ้านทุ่งปรือ พะตง หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ทะเลสาบสงขลา
190 STN1684 บ้านวังใหญ่ นาทวี นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.60 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
191 STN1180 บ้านกิ่วลม บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.10 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำสาละวิน
192 STN1712 บ้านพรุตู เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 33.10 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
193 STN1714 บ้านคลองไข่มุก คลองกวาง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
194 STN0698 บ้านอ่าวกลาง วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
195 STN0292 บ้านวัด ประกอบ นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 23.90 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
196 STN1715 บ้านทุ่งไพล เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
197 STN0564 บ้านห้วยผาก สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 22.20 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
198 STN0136 บ้านบางเมาะ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.70 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
199 STN0081 บ้านสวนส้ม เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 23.40 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
200 STN1004 บ้านบีกริม คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 24.10 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
201 STN1586 บ้านคลองมะนาว ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน โตนเลสาป
202 STN0510 บ้านห้วยต่อ ไม้ฝาด สิเกา ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
203 STN1752 บ้านเงาะกาโป บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 52.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
204 STN0688 บ้านหนองใหญ่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองเขาแดง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
205 STN1024 บ้านท่าโต้ เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.70 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
206 STN1798 บ้านท่าเรือ* รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 25.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
207 STN1547 บ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.70 ห้วยพรมโหด แม่น้ำปิง
208 STN1607 บ้านทุ่งลัง สะท้อน นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.30 โตนเลสาปตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
209 STN1579 บ้านใหม่ไทยถาวร ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำแควน้อยตอนบน โตนเลสาป
210 STN0695 บ้านเขาพลู บางสัก กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 24.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
211 STN0520 บ้านขุนป๋วย แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 15.40 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
212 STN0694 บ้านนาบ่อ บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 34.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
213 STN1594 บ้านควนโต๊ะเหลง ควนโดน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
214 STN0287 บ้านหญ้าปล้อง คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.70 คลองสก แม่น้ำตาปี
215 STN1800 บ้านสองพี่น้อง* ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำตาปี
216 STN0693 บ้านหนองโก หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 20.30 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
217 STN0470 บ้านสลักเพชรเหนือ เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 0.0 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
218 STN1477 บ้านสระน้ำใส โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.60 SUB basin แม่น้ำมูล
219 STN1493 บ้านแม่กระต๋อม ป่าสัก วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.80 น้ำแม่กวง แม่น้ำยม
220 STN1509 บ้านน้ำคลาด บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 19.50 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำน่าน
221 STN0047 บ้านแม่แอบ บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.10 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
222 STN0146 บ้านขุนตาน ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
223 STN1379 บ้านแก่วตาว นาดี ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 143.60 แม่น้ำงาว แม่น้ำโขง
224 STN1395 บ้านทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.10 แม่ลาว แม่น้ำวัง
225 STN1411 บ้านซับปลากั้ง ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 21.80 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
226 STN0677 บ้านเจ้าพ่อเขาตก ทต.พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี 0.0 0.0 0.0 27.80 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
227 STN1335 บ้านแม่อ้อใน แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
228 STN0056 บ้านสบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 18.20 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
229 STN0072 บ้านน้ำสอด และ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
230 STN0772 บ้านโนนสว่าง คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 0.0 0.0 0.0 29.00 ห้วยบังอี้ แม่น้ำโขง
231 STN0788 บ้านสองธาร บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
232 STN1447 บ้านกองซาง ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.60 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
233 STN0934 บ้านหนองป่าแขม* แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
234 STN0950 บ้านหินโหง่น ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 19.10 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
235 STN0600 บ้านแม่ตูบ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่หาด แม่น้ำปิง
236 STN0616 บ้านสันติสุข (บ้านกิ่วสะไต) ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.80 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
237 STN0632 บ้านทุ่งมะส้าน ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
238 STN1315 บ้านแม่ทะลาย พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 19.50 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
239 STN1331 บ้านน้ำดิบ แม่วะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำวัง
240 STN0416 บ้านแม่หงานหลวง ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.60 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
241 STN0432 บ้านทุ่งข้าวหาง ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
242 STN1072 บ้านแก่งลาด ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 18.20 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
243 STN0303 บ้านโนนหัวช้าง โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 21.40 ลำน้ำพองตอนล่าง แม่น้ำชี
244 STN0319 บ้านเขาขาด ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
245 STN0335 บ้านข่วงบุก ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
246 STN1146 บ้านดอย โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.40 บึงบรเพ็ด แม่น้ำโขง
247 STN1162 บ้านวังดิน วังดิน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำปิง
248 STN1178 บ้านมุงเหนือ บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
249 STN0542 บ้านก้อ แม่จริม แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
250 STN0379 บ้านสองพี่น้อง ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 31.20 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
251 STN1081 บ้านห้วยกอก ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
252 STN1097 บ้านแม่เลย สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.50 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
253 STN1113 บ้านป่าฮิ้น บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
254 STN1129 บ้านแม่โต๋ บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.60 ที่ราบแม่น้ำเจ้า แม่น้ำปิง
255 STN0518 บ้านห้วยหยวกป่าโซ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.60 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
256 STN1208 บ้านบ่อหอย ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำน่าน
257 STN1224 บ้านแม่บวนใต้ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.70 น้ำสมุน แม่น้ำปิง
258 STN0347 บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ปงเตา งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
259 STN0015 บ้านต้นปริง คลองหรัง นาหม่อม สงขลา 0.0 0.0 0.0 23.00 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
260 STN1610 บ้านทรายขาวออก ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
261 STN1626 บ้านห้วยกบ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 23.30 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
262 STN1642 บ้านลำตะเคียน แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 26.60 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
263 STN0256 บ้านห้วยกุ้ง ป่าโป่ง สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 30.00 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
264 STN0905 บ้านขุนห้วย แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
265 STN1709 บ้านอูแบ ยะต๊ะ รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
266 STN0271 บ้านซับป่าพลู ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 22.80 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
267 STN0178 บ้านวังหิน บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำหนุมาน แม่น้ำปราจีนบุรี
268 STN0865 บ้านพนาสวรรค์ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.20 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
269 STN0881 บ้านแม่กองปิน บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.90 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
270 STN1648 บ้านมะค่าสี่ซอง หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 24.80 ทะเลหลวง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
271 STN1664 บ้านยุบตาเหน่ง ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
272 STN1534 บ้านท่าฟ้าเหนือ* สระ เชียงม่วน พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.60 คลองสก แม่น้ำยม
273 STN1550 บ้านห้วยโป้* แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 24.60 คลองพระสทึง แม่น้ำยม
274 STN0194 บ้านอากู่ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.30 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
275 STN0210 บ้านห้วยพลู ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 35.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
276 STN0965 บ้านหนองใหญ่ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย 0.0 0.0 0.0 22.10 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขง
277 STN0981 บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา* อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 21.20 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
278 STN1695 บ้านสลาแด ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.60 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำปัตตานี
279 STN0091 บ้านหัวเขา ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.30 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
280 STN0107 บ้านโป่งเจ็ดหัว พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
281 STN0123 บ้านหนองม่วน (ดง) ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.10 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
282 STN1625 บ้านวังขยาย ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 22.50 คลองสก แม่น้ำแม่กลอง
283 STN1641 บ้านหนองเกตุ แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 29.40 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
284 STN0239 บ้านห้วยธนู ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
285 STN0255 บ้านหลวง แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.30 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
286 STN0904 บ้านแม่เทินเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 46.60 ห้วยแม่สิน แม่น้ำยม
287 STN0836 บ้านสามัคคีใหม่* แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 45.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
288 STN1533 บ้านห้วยเอียด ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำยม
289 STN1549 บ้านปากรอง* ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.30 คลองพระสทึง แม่น้ำน่าน
290 STN1565 บ้านคีรีรอบ ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.60 ทะเลหลวง แม่น้ำตาปี
291 STN0193 บ้านพญาไพรเล่ามา เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.80 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
292 STN0209 บ้านห้วยหมากหนุน ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
293 STN0964 บ้านแก้วเมธี นาด้วง นาด้วง เลย 0.0 0.0 0.0 19.10 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
294 STN0980 บ้านผาทอง วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 21.00 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
295 STN0996 บ้านใหม่สามัคคี นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 0.0 0.0 0.0 29.50 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
296 STN1593 บ้านวังรี เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 27.40 คลองบางสะพานใหญ่ แม่น้ำบางปะกง
297 STN0880 บ้านทุ่งกวางทอง ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
298 STN1647 บ้านลิ้นช้าง ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 24.10 ทะเลหลวง แม่น้ำเพชรบุรี
299 STN1708 บ้านปูลาตีรี โกตาบารู รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
300 STN1756 บ้านกือลอง ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.60 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำปัตตานี
301 STN0177 บ้านปากกลาย ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 17.30 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
302 STN1476 บ้านโนนสมบูรณ์ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำสมุน แม่น้ำป่าสัก
303 STN1492 บ้านแม่สิน นาพูน วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 20.40 น้ำแม่กวง แม่น้ำยม
304 STN1508 บ้านดงสุระ แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำยม
305 STN1524 บ้านพุม่วง วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำเจ้าพระยา
306 STN1462 บ้านแม่โมงเย้า วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.60 น้ำปาด แม่น้ำกก
307 STN0437 บ้านห้วยพลู ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 21.40 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
308 STN0469 บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
309 STN1009 บ้านวังน้ำเขียว ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
310 STN1799 บ้านควนเนียง* พะตง หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ทะเลสาบสงขลา
311 STN0692 บ้านพุน้ำร้อน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 21.70 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
312 STN1378 บ้านแม่กาไร่เดียว แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่น้ำงาว แม่น้ำโขง
313 STN1394 บ้านเชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 42.30 SUB basin แม่น้ำโขง
314 STN1410 บ้านห้วยท่าง ไชยวัฒนา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 16.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำน่าน
315 STN0644 บ้านทุ่งปี้ ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
316 STN0660 บ้านสันวิไล แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 18.70 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
317 STN0676 บ้านโป่งไทร ลำสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 29.20 ลำสนธิ แม่น้ำป่าสัก
318 STN1334 บ้านจำผักกูด แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.60 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
319 STN1350 บ้านห้วยหม้อ บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำโขง
320 STN1366 บ้านโนนเขวา โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำชี
321 STN0055 บ้านวังยายมุก คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
322 STN0071 บ้านหลวง เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
323 STN1261 บ้านโป่งคอม ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำท่าจีน
324 STN1277 บ้านตลุกป่าตาล โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำปิง
325 STN0014 บ้านแม่ปอน บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
326 STN0030 บ้านห้วยตม บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
327 STN0046 บ้านห้วยหาน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.30 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
328 STN0787 บ้านคลองพร้าว เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 0.0 28.30 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
329 STN1071 บ้านท่าวังแคน ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
330 STN0302 บ้านนาเมืองทอง โนนทอง นายูง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 20.70 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
331 STN0318 บ้านซับเปิป ซับเปิป วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
332 STN0334 บ้านแม่แขม บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
333 STN1145 บ้านศรีบุญเรือง หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.90 คลองแม่ระกา แม่น้ำโขง
334 STN1161 บ้านก้อทุ่ง ก้อ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำปิง
335 STN1177 บ้านผาแดง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 13.80 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำวัง
336 STN0541 บ้านห้วยหลักลาย อวน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 17.50 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
337 STN0557 บ้านห้วยตาดใต้ นาดอกคำ นาด้วง เลย 0.0 0.0 0.0 18.50 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขง
338 STN0270 บ้านโป่งสามสิบ ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 24.60 ห้วยทับเสลา แม่น้ำสะแกกรัง
339 STN0949 บ้านโป่งมะค่า ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 21.70 ห้วยทับเสลา แม่น้ำสะแกกรัง
340 STN0589 บ้านทุ่งโป่งใต้ บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
341 STN1298 บ้านภูคำ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 17.30 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
342 STN1314 บ้านนาเคียน จอมจันทร์ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
343 STN0615 บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่) ทต.นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.10 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
344 STN0399 บ้านร่มโพธิ์เงิน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
345 STN1223 บ้านแม่สงเหนือ ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำวัง
346 STN0346 บ้านหัวนา นานกกก ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
347 STN0362 บ้านบาหรา ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 13.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
348 STN0378 บ้านฮากฮาน ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 18.50 น้ำสา แม่น้ำน่าน
349 STN1080 บ้านซำรู้ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 17.30 น้ำแม่คำมี แม่น้ำน่าน
350 STN1112 บ้านแม่โจ้ บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
351 STN0431 บ้านป่ากล้วย* แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.40 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
352 STN0517 บ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
353 STN0533 บ้านสวนป่าทุ่งเกวียน เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
354 STN0257 บ้านน้ำริน สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.30 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
355 STN0906 บ้านผาคอ บ้านปิน ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
356 STN1627 บ้านเวียคะดี้ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 23.30 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
357 STN1643 บ้านหนองน้ำดำ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
358 STN0195 บ้านสันติคีรี แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.60 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
359 STN0822 บ้านสวนพริก ตากแดด เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 25.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
360 STN1710 บ้านบือจะ ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 39.40 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
361 STN0179 บ้านเหล่า เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
362 STN0866 บ้านดอนงาม โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.20 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
363 STN1649 บ้านป่าละอู ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 24.30 ทะเลหลวง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
364 STN1665 บ้านคลองใหญ่ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำบางนรา ชายฝั่งทะเลตะวันออก
365 STN0726 บ้านห้วยใหญ่ ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร 0.0 0.0 0.0 23.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
366 STN1478 บ้านหนองยาง พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.60 น้ำแม่หาด แม่น้ำป่าสัก
367 STN1011 บ้านหุบกระพง เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
368 STN1801 บ้านตลาดเทพา* เทพา เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
369 STN0131 บ้านห้วยหลวง บ้านกาด แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.80 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
370 STN1396 บ้านทุ่งฮ้าง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่ลาว แม่น้ำวัง
371 STN1412 บ้านแม่แจ๋ม แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.50 ลำน้ำชีส่วนที่ 2 แม่น้ำวัง
372 STN0662 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
373 STN0678 บ้านหินลับ มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
374 STN1336 บ้านห้วยหลอด ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำหมัน แม่น้ำน่าน
375 STN1352 บ้านดงสะคร่าน วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 19.10 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำชี
376 STN1368 บ้านขวากใต้ ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
377 STN1769 บ้านบางใหญ่ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 15.10 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
378 STN0789 บ้านห้วยโป่งผาลาด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.20 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
379 STN1432 บ้านหาดไร่* น้ำมวบ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 17.70 SUB basin แม่น้ำน่าน
380 STN1448 บ้านตีนตก นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
381 STN1464 บ้านประตูเมือง แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำสาละวิน
382 STN0591 บ้านปางแฟน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.50 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
383 STN1073 บ้านแจ้ซ้อน ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
384 STN0543 บ้านนาหลวง สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
385 STN0559 บ้านบ่วงสามัคคี ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 21.90 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
386 STN1130 บ้านศรีบัวบาน ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำว้า แม่น้ำปิง
387 STN0032 บ้านหัวตะกร้า บ้านปิน ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
388 STN0519 บ้านทุ่งมะฝาง ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำโขง แม่น้ำอิง
389 STN0535 บ้านสันขี้เหล็ก แม่พริก แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
390 STN1247 บ้านห้วยหิน เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำป่าสัก
391 STN1263 บ้านยางโองนอก แม่สลิด บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำวัง
392 STN1279 บ้านหนองชะลาบ ตากตก บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 19.30 น้ำแม่หมอก แม่น้ำปิง
393 STN0272 บ้านไทยประจัน ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 22.50 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
394 STN0288 บ้านบางหวาน กมลา กะทู้ ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 25.30 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
395 STN0935 บ้านแม่ละนา ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 18.90 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
396 STN0951 บ้านกลาง (หนองพรมหน่อ) ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 27.50 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
397 STN0601 บ้านเมืองนะ ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
398 STN0617 บ้านห้วยน้ำมา ทต.เวียงสรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
399 STN0633 บ้านนาป่าแปก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 16.90 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
400 STN0320 บ้านโป่งป่าติ้ว กกดู่ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
401 STN0336 บ้านห้วยโก๋น ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 35.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
402 STN1147 บ้านม้งเก้าหลัง เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.50 ที่ราบแม่น้ำเจ้า แม่น้ำโขง
403 STN1163 บ้านแม่บอนใต้ บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำปิง
404 STN1316 บ้านแม่วังช้าง พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.00 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
405 STN0401 บ้านผาเดื่อ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
406 STN0417 บ้านสามสบ ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
407 STN0433 บ้านต้นผึ้ง ทาแม่ลอบ แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 21.60 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
408 STN1193 บ้านซับตะแบก ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำป่าสัก
409 STN1209 บ้านบึงหล่ม หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำท่าจีน
410 STN1225 บ้านแม่อิบ บ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำสา แม่น้ำวัง
411 STN0348 บ้านบ่อหลวง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 18.60 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
412 STN0364 บ้านดอนที ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
413 STN0380 บ้านโป่งน้ำร้อน แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
414 STN1082 บ้านซำทองพัฒนา บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
415 STN1098 บ้านแก่งไฮ หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำน่าน
416 STN1232 บ้านวังโป่ง วังใต้ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำวัง
417 STN1248 บ้านแม่ตีบหลวง* แม่ตีบ งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำยม
418 STN1264 บ้านสบเติ๋น สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
419 STN1280 บ้านไทยสามัคคี แม่กาษา แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 24.60 น้ำแม่หมอก แม่น้ำสาละวิน
420 STN0001 บ้านห้วยเฮี่ยน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.80 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
421 STN0017 บ้านแม่ปูนล่าง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.40 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
422 STN0033 บ้านนากึ๋น บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 18.30 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
423 STN0434 บ้านแม่ลอบ ป่าพลู บ้านโฮ้ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 19.40 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
424 STN1194 บ้านดง บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำวัง
425 STN1210 บ้านปันเจน แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
426 STN0381 บ้านป่าซางพัฒนา แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
427 STN1083 บ้านบ่อโพธิ์ บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 19.30 บึงบรเพ็ด แม่น้ำน่าน
428 STN1099 บ้านปางป่าคา แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแม่แจ่มตอนล่า แม่น้ำปิง
429 STN1115 บ้านอังคาย ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำปิง
430 STN0305 บ้านดงบัง มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 0.0 0.0 0.0 24.80 ลำปาวตอนล่าง แม่น้ำชี
431 STN0321 บ้านใหม่พัฒนา ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
432 STN0337 บ้านผาน้ำย้อย พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
433 STN1148 บ้านป่าอ้อย จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.60 ที่ราบแม่น้ำเจ้า แม่น้ำกก
434 STN1164 บ้านนาน้อย ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 19.90 ห้วยเกาะแก้ว แม่น้ำชี
435 STN0544 บ้านไผ่โทน* ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 19.90 น้ำแม่คำมี แม่น้ำยม
436 STN0560 บ้านตลิ่งสูง* แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำแม่วง แม่น้ำสะแกกรัง
437 STN0602 บ้านนาหวาย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
438 STN0618 บ้านห้วยชมภู (บ้านป่าคาหลวง) ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 14.10 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
439 STN0592 บ้านขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 15.40 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
440 STN1301 บ้านหนองสองห้อง ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
441 STN1317 บ้านหัวถนน ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 21.80 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำน่าน
442 STN0402 บ้านก๊อดยาว แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
443 STN0148 บ้านร่องไผ่ โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
444 STN1479 บ้านซับใต้ พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 26.80 น้ำแม่หาด แม่น้ำป่าสัก
445 STN1495 บ้านหาดรั่ว วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
446 STN0440 บ้านเขาน้ำเพชร คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 20.20 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
447 STN0456 บ้านผึ้ง วังยาว ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 18.10 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
448 STN0472 บ้านปางสวรรค์ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
449 STN1028 บ้านโตนปาหนัน ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 22.50 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
450 STN1770 บ้านบางติบ บางวัน คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
451 STN1433 บ้านแม่ฮี้ แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.90 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
452 STN1449 บ้านแม่ทัง หางดง ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
453 STN1381 บ้านห้วยไคร้ลานทอง เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.50 น้ำสาน แม่น้ำโขง
454 STN1413 บ้านเลยวังไสย์ เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 17.30 ลำน้ำชีส่วนที่ 2 แม่น้ำโขง
455 STN0647 บ้านป่าเห่ว บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
456 STN0663 บ้านขุนห้วยแม่สอด พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
457 STN0679 บ้านหินตุ้ม บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 17.80 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
458 STN1337 บ้านชมพู อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำน่าน
459 STN1353 บ้านหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำกก
460 STN1369 บ้านแม่พริก หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 17.90 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
461 STN0058 บ้านเทพนิมิตร โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 31.10 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
462 STN0273 บ้านตะโกล่าง สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 27.10 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
463 STN0983 บ้านซับไทรทอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 22.20 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
464 STN0196 บ้านแม่มอญ ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
465 STN0839 บ้านไหล่ท่า* แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
466 STN1536 บ้านสามพวง 1* สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำยม
467 STN1552 บ้านแก่งหิน* วังประจบ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 26.80 โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำปิง
468 STN1698 บ้านลีมาปูโร๊ะ บาโงยซิแน ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
469 STN0094 บ้านทุ่งเจดีย์ สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 21.80 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
470 STN0110 บ้านห้วยหยวก บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
471 STN0126 บ้านฮากไม้เหนือ ป๋าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.40 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
472 STN1666 บ้านมะม่วง นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
473 STN0867 บ้านห้วยต่าง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
474 STN0883 บ้านปงถ้ำ วังทอง วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
475 STN1628 บ้านแก่งแคบ ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 24.60 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
476 STN0226 บ้านหนองจอก(ภูเหม็นกลาง) ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 21.80 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
477 STN0242 บ้านฮวก ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 18.50 แม่ลาว แม่น้ำโขง
478 STN0907 บ้านสันติสุข เวียงต้า ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 18.90 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
479 STN0923 บ้านกองขากหลวง* สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.80 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
480 STN1711 บ้านมาแน ยะหา ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 55.00 คลองอิปัน แม่น้ำปัตตานี
481 STN0191 บ้านผาเรือ ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
482 STN0207 บ้านโก๊ะไม้หลู่ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 30.70 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
483 STN0223 บ้านหนองธง หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 23.10 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
484 STN0978 บ้านไร่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 23.50 ลำคันฉู แม่น้ำชี
485 STN0994 บ้านทุ่งกราด* สะตอ เขาสมิง ตราด 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
486 STN1591 บ้านแผ่นดินเย็น แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำปราณบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) โตนเลสาป
487 STN1506 บ้านห้วยสีเสียด น้ำหมาน เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 16.50 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำโขง
488 STN1522 บ้านหนองบัวคำ เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำโขง
489 STN0143 บ้านปางอ่าย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 18.90 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
490 STN0175 บ้านแม่แฮด แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
491 STN1645 บ้านห้วยไผ่ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 24.10 ทะเลหลวง แม่น้ำเพชรบุรี
492 STN1661 บ้านตาเรืองล่าง ปะตง สอยดาว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปราจีนบุรี
493 STN0834 บ้านท่าหินส้ม เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
494 STN1693 บ้านสำนักเอาะ เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 34.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
495 STN0089 บ้านวังไผ่ นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 19.50 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
496 STN0105 บ้านเขาย่า เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 15.70 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
497 STN0121 บ้านแม่ขีด แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
498 STN1639 บ้านหุบเฉลา เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
499 STN0237 บ้านดอยสะโงะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.70 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
500 STN0253 บ้านขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
501 STN0902 บ้านน้ำพร้า นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
502 STN0918 บ้านกองลม* เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.60 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
503 STN1706 บ้านราษฎร์ผดุง สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำปัตตานีคอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
504 STN0690 บ้านสวนผึ้ง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
505 STN0706 บ้านแซะ สะกอม เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
506 STN0722 บ้านแม่ทุเลาใน กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
507 STN1781 บ้านทับปริก ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 25.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
508 STN0069 บ้านน้ำไคร้ ยม ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 21.70 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
509 STN1428 บ้านสำนักตูมกา วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 22.30 SUB basin แม่น้ำชี
510 STN0451 บ้านรังเตี้ย นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
511 STN0467 บ้านคลองกะพง เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
512 STN1007 บ้านโป่งนก ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
513 STN0767 บ้านอุมุง บุฮม เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
514 STN1392 บ้านโพนทอง เชียงกลม ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 19.90 SUB basin แม่น้ำโขง
515 STN1408 บ้านห้วยทรายคำ บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 18.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำโขง
516 STN0642 บ้านห้วยมะบวบ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
517 STN0658 บ้านห้วยปิง บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
518 STN0674 ชุมชนเขาสามยอด (บ้านน้ำจั้น หมู่ 2) ทม.เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 28.70 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
519 STN0515 บ้านทุ่งโค้ง ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
520 STN0531 บ้านกอกหลวง แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 17.90 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
521 STN1259 บ้านนายาบ หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.10 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำวัง
522 STN0012 บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.30 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
523 STN0028 บ้านปางหก อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
524 STN1348 บ้านเกวต พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 14.90 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำน่าน
525 STN1364 บ้านเขานมนาง ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแหง แม่น้ำป่าสัก
526 STN0931 บ้านกลาง* เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.00 น้ำปี้ แม่น้ำยม
527 STN0947 บ้านหนองเอี่ยวใน ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
528 STN0963 บ้านผางาม ปวนผุ หนองหิน เลย 0.0 0.0 0.0 17.90 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขง
529 STN0268 บ้านบ้องตี้บน บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
530 STN0613 บ้านปางริมกรณ์ แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
531 STN0629 บ้านเมืองปอน เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 18.10 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
532 STN1069 บ้านหางนา โพนสูง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 16.60 น้ำแม่หาด แม่น้ำโขง
533 STN0300 บ้านเพชรนิยม สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 47.60 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
534 STN0332 บ้านไฮ่ฮ้า บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
535 STN1159 บ้านผางาม ผางาม เวียงชัย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.20 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำโขง
536 STN1175 บ้านน้ำฮอก บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ 0.0 0.0 0.0 36.80 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำยม
537 STN0539 บ้านท่าทองแดง นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 21.00 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
538 STN0555 บ้านคีรีรัตน์ เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 18.30 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
539 STN0587 บ้านนามน เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
540 STN1296 บ้านปางส้าน ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 17.70 น้ำสาน แม่น้ำน่าน
541 STN1312 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
542 STN1328 บ้านสันทราย หงส์หิน จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 19.50 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
543 STN0397 บ้านบ่อทอง ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.30 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
544 STN0429 บ้านอุมดาเหนือ แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
545 STN1205 บ้านน้ำพุ บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
546 STN0360 บ้านหลวง ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
547 STN0376 บ้านห้วยไฟ แม่ขะนิง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 17.40 น้ำสา แม่น้ำน่าน
548 STN1110 บ้านแม่หวาน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.40 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำปิง
549 STN0691 บ้านห้วยม่วง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 22.80 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
550 STN1766 บ้านเชือกน้ำ ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 30.70 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
551 STN1475 บ้านหนองกะโตวา ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 21.00 น้ำสมุน แม่น้ำมูล
552 STN1491 บ้านแม่แปง นาพูน วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.50 SUB basin แม่น้ำยม
553 STN0176 บ้านนาตอง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 16.70 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
554 STN0863 บ้านดอน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
555 STN0879 บ้านสันโป่ง เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.00 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
556 STN1646 บ้านห้วยรางโพธิ์ ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 ทะเลหลวง แม่น้ำเพชรบุรี
557 STN1662 บ้านทุ่งม่วง ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง โตนเลสาป
558 STN0786 บ้านคลองกระท้อน บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
559 STN1523 บ้านเหล่ากอหก เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 15.40 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำโขง
560 STN0144 บ้านแม่เลียงพัฒนา เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
561 STN1429 บ้านขุนแหง ปงเตา งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.50 ห้วยสำราญ แม่น้ำยม
562 STN0630 บ้านห้วยผึ้ง ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 17.00 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
563 STN1461 บ้านขุนสรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 61.10 SUB basin แม่น้ำกก
564 STN0468 บ้านสะโทย วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
565 STN1008 บ้านโป่งช้าง หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 20.90 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
566 STN1393 บ้านวังผา ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 18.30 แม่ลาว แม่น้ำโขง
567 STN1409 บ้านวังเจริญรัตน์ บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
568 STN0643 บ้านสบป่อง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
569 STN0659 บ้านปู ทต.ลี้ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
570 STN0675 บ้านโคกแสมสาร โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
571 STN1349 บ้านน้ำแนะ น้ำพาง แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 17.80 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำน่าน
572 STN1365 บ้านกุดจิก หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำชี
573 STN0054 บ้านขะเนจื้อ ขะเนจื๊อ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
574 STN0516 บ้านดอยชมภู โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
575 STN0532 บ้านแม่สุ* แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
576 STN1244 บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 17.40 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำยม
577 STN0013 บ้านห้วยสลัก ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
578 STN0029 บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.90 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
579 STN0045 บ้านปางยาง บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.20 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
580 STN0752 บ้านเหนือฟ้า พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
581 STN0414 บ้านห้วยปูลิง ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.60 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
582 STN0430 บ้านพอนอคี ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 14.90 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
583 STN1190 บ้านช่างเคิ่ง บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.10 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
584 STN1206 บ้านน้ำไพร สังคม สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 14.10 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำโขง
585 STN0361 บ้านแคววัวคำ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
586 STN0377 บ้านยาบนาเลิม แม่ขะนิง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 18.60 น้ำสา แม่น้ำน่าน
587 STN1079 บ้านท่าแพ เมือง เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 20.80 น้ำแม่คำมี แม่น้ำโขง
588 STN1095 บ้านน้ำยาง บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแม่งาน แม่น้ำน่าน
589 STN1111 บ้านสนามบิน เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำสะแกกรัง
590 STN1127 บ้านแม่ปะ สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
591 STN1070 บ้านหัวฝาย ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำโขง
592 STN0301 บ้านหินสอ ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 15.10 น้ำสาน แม่น้ำโขง
593 STN0317 บ้านซับอีปุก ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 29.30 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
594 STN0333 บ้านปางเคาะ ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
595 STN1144 บ้านนาตอน บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 29.50 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำน่าน
596 STN1160 บ้านหนองบัว ภูหอ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 18.50 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำโขง
597 STN1176 บ้านปงแท่น จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำวัง
598 STN0540 บ้านเปียงซ้อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 15.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
599 STN0556 บ้านซับฟาน ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
600 STN0269 บ้านเขาธง องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 21.30 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
601 STN0948 บ้านโคกนนทรี ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
602 STN0588 บ้านแม่แสะ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.60 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
603 STN1297 บ้านยอด ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 17.80 น้ำสาน แม่น้ำน่าน
604 STN1313 บ้านสะเนียน สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 19.50 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
605 STN1755 บ้านปูโป สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
606 STN1707 บ้านมะนังบังแยง จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำปัตตานีคอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
607 STN0208 บ้านอมพาย ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 30.80 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
608 STN1532 บ้านกอก ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 18.30 0 แม่น้ำน่าน
609 STN1548 บ้านหนองแห้ว* บ้านฝาย น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 36.90 ห้วยพรมโหด แม่น้ำน่าน
610 STN1694 บ้านแป้น แป้น สายบุรี ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 26.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
611 STN0090 บ้านน้ำตกสาย 1 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 91.60 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
612 STN0106 บ้านทางแดง แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 129.70 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
613 STN0122 บ้านแม่โถหลวง บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.30 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
614 STN0995 บ้านหนองบอน หนองบอน บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
615 STN1592 บ้าน กม.80 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 24.30 คลองบางสะพานใหญ่ แม่น้ำปราจีนบุรี
616 STN1608 บ้านท่างิ้ว ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.60 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
617 STN1640 บ้านแม่คะเมย แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 -80.00 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
618 STN0238 บ้านผาตั้ง ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 14.30 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
619 STN0254 บ้านแม่แมะ แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
620 STN1362 บ้านนาข่า ปากหมัน ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 22.80 น้ำแหง แม่น้ำโขง
621 STN0051 บ้านยาง* แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.80 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
622 STN0010 บ้านมูเซอป่ากล้วย แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.60 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
623 STN0026 บ้านสบวาก แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.40 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
624 STN0640 บ้านกลาง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
625 STN0656 บ้านแม่หว่างพัฒนา นาทราย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 18.10 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
626 STN0672 บ้านโนนเสาธง ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
627 STN1390 บ้านวังเวินพัฒนา ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 19.80 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
628 STN0513 บ้านน้ำตกพัฒนา ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.90 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
629 STN1241 บ้านห้วยตลาด ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำป่าสัก
630 STN1257 บ้านทุ่งขาม ใหม่พัฒนา เกาะคา ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำวัง
631 STN0720 บ้านวังหาด ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
632 STN0860 บ้านทุ่งทราย เวียง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
633 STN0876 บ้านหัวน้ำพัฒนา แม่มอก เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 32.00 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
634 STN1488 บ้านนากล่ำ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน
635 STN1504 บ้านขุนน้ำพริก นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 15.80 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำน่าน
636 STN1520 บ้านน้ำแพ บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 17.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
637 STN0783 บ้านว่านเหลือง ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
638 STN1426 บ้านห้วยทาก บ้านหวด งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 17.90 ลำตะคอง แม่น้ำยม
639 STN1442 บ้านวังว้า* ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 23.70 SUB basin แม่น้ำน่าน
640 STN1458 บ้านหัวดง หงาว เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำโขง
641 STN1474 บ้านหนองไข่น้ำ จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.40 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
642 STN0449 บ้านถ้ำมงกุฎ เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี 0.0 0.0 0.0 29.20 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
643 STN0465 บ้านห้วยผักเน่า ลาดค่าง ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำสาน แม่น้ำโขง
644 STN0585 บ้านยางแก้ว อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.30 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
645 STN1310 บ้านนาสา ไหล่น่าน เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 18.50 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
646 STN0395 บ้านห้วยมะแกง ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
647 STN0427 บ้านปางแปก แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.10 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
648 STN1203 บ้านนาเปรื่อง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 18.20 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำน่าน
649 STN1219 บ้านแม่กึ๊ด ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.30 น้ำว้า แม่น้ำวัง
650 STN0358 บ้านทุ่งสมอ ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 26.80 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
651 STN0374 บ้านหนองปลา พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 17.40 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
652 STN1076 บ้านใหม่สุขสันต์ แม่ลอย เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.70 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำโขง
653 STN1108 บ้านแม่ดอกแดง เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.90 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำปิง
654 STN1124 บ้านห้วยน้ำไซ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 18.70 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำน่าน
655 STN0481 บ้านหนองยายเงิน วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 23.70 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
656 STN0298 บ้านเนินสะอาด บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 44.50 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
657 STN0945 บ้านโนนโก บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
658 STN0611 บ้านร้องหัวฝาย ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
659 STN0627 บ้านสา ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 17.40 แม่ลาว แม่น้ำโขง
660 STN0314 บ้านปางกลาง วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.80 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
661 STN0330 บ้านด่านดู่ โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 20.50 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
662 STN1141 บ้านแม่ไคร้ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 15.30 น้ำแม่วง แม่น้ำปิง
663 STN1157 บ้านม่วงคำ นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำกก
664 STN0266 บ้านห้วยน้ำขาว บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
665 STN0537 บ้านแม่แสม ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 17.10 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
666 STN0553 ที่ทำการน้ำตกนางรอง หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง
667 STN0235 บ้านกิ่วกาญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.50 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
668 STN0900 บ้านส่องสี ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 17.00 น้ำปาด แม่น้ำน่าน
669 STN0916 บ้านผาแล* ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
670 STN1704 บ้านฮูหยงบาโร๊ะ กายูบอเกาะ รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
671 STN1659 บ้านธรรมสถิตย์ สำนักทอง เมืองระยอง ระยอง 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ชายฝั่งทะเลตะวันออก
672 STN1691 บ้านหว้าหลัง สะท้อน นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 35.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
673 STN0087 บ้านห้วยเย็น ปิงหลวง นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 19.10 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
674 STN0119 บ้านแม่โถใต้ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 18.10 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
675 STN0816 บ้านควนหินราว บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
676 STN0832 บ้านแม่จอก หัวทุ่ง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
677 STN0848 บ้านป่ากล้วย* สถาน นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 19.40 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
678 STN1545 บ้านร่องกล้า เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองท่าลาด แม่น้ำน่าน
679 STN1561 บ้านคอกช้าง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
680 STN0189 บ้านห้วยไผ่ บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 18.20 น้ำปาด แม่น้ำน่าน
681 STN0205 บ้านแม่มิงค์ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.10 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
682 STN0221 บ้านในช่อง สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.10 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
683 STN0976 บ้านสะพานหิน โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 30.10 ลำกระจวน แม่น้ำชี
684 STN0992 บ้านหินกอง* วังโตนด นายายอาม จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 20.90 คลองโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
685 STN1589 บ้านหนองผักแว่น ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน โตนเลสาป
686 STN1605 บ้านหัวควน สำนักแต้ว สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองใหญ่ ทะเลสาบสงขลา
687 STN0901 บ้านห้วยคอม น้ำไผ่ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 17.40 คลองตรอน แม่น้ำน่าน
688 STN0917 บ้านแม่สรวย* แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.60 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
689 STN1705 บ้านทำเนียบ ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
690 STN1638 บ้านพุหวาย ห้วยทรายเหนือ ชะอำ เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 28.20 คลองนาทวี แม่น้ำเพชรบุรี
691 STN0236 บ้านธารทอง แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
692 STN0721 บ้านตลิ่งชัน ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
693 STN0104 บ้านน้ำกุ่ม น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 17.70 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
694 STN0120 บ้านแม่จอ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 18.30 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
695 STN0190 บ้านดอยมด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
696 STN0833 บ้านห้วยโผ แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
697 STN0849 บ้านแสนทอง* ทต.เวียงต้า ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
698 STN1546 บ้านห้วยปูด ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 19.60 คลองท่าลาด แม่น้ำน่าน
699 STN0222 บ้านม่อนหัวฝาย ด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
700 STN0977 บ้านโป่งนกสามัคคี โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 21.60 ลำกระจวน แม่น้ำชี
701 STN0993 บ้านโป่งเกตุ ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
702 STN1590 บ้านบึงไม้ ชะอม แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 25.10 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำบางปะกง
703 STN1489 บ้านห้วยโป่ง ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน
704 STN1505 บ้านคลองไทร หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
705 STN1521 บ้านพร้าว บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 31.30 SUB basin แม่น้ำน่าน
706 STN0142 บ้านโป่งกระทิงล่าง บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 22.80 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
707 STN0158 บ้านวังโหรา องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 31.80 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
708 STN0174 บ้านแพะดอนมูล สรอย วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
709 STN0861 บ้านน้ำม้าเหนือ สถาน เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
710 STN0877 บ้านแม่ถอด แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
711 STN1644 บ้านพุไทร ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 24.10 ทะเลหลวง แม่น้ำเพชรบุรี
712 STN1660 บ้านเขาจอมแห มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ชายฝั่งทะเลตะวันออก
713 STN0466 บ้านตาดรินทอง ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 22.10 ลำน้ำชีส่วนที่ แม่น้ำชี
714 STN1427 บ้านงิ้วงาม แม่ตีบ งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 -99.90 ลำตะคอง แม่น้ำยม
715 STN1347 บ้านกิ่วกอก น้ำปาย แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 36.20 SUB basin แม่น้ำน่าน
716 STN0657 บ้านบวก ทต.ดงดำ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 17.50 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
717 STN0673 บ้านโจะโหวะเหนือ บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
718 STN0784 บ้านตะบกเตี้ย ทต.ฉมัน มะขาม จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
719 STN0011 บ้านทุ่งยาว แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.50 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
720 STN0027 บ้านห้วยป่าซาง* กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
721 STN0043 บ้านแม่แวน บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.90 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
722 STN0750 บ้านควนนนท์ ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
723 STN1258 บ้านนางิ้ว นางิ้ว สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำโขง
724 STN1391 บ้านหนองมะค่า โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่ลาว แม่น้ำยม
725 STN1407 บ้านทุ่งขันไชย* เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.30 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำโขง
726 STN0586 บ้านแม่สูนน้อย แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.90 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
727 STN1295 บ้านขุนน้ำคับ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำน่าน
728 STN1311 บ้านผาตูบ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
729 STN1327 บ้านสักพัฒนา หงส์หิน จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 18.60 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
730 STN0396 บ้านแม่ลาก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
731 STN1204 บ้านน้ำดั้น ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 16.30 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำน่าน
732 STN1220 บ้านแม่เกี่ยม ห้วยอ้อ ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 19.40 น้ำปี้ แม่น้ำยม
733 STN0359 บ้านห้วยไคร้ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 29.20 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
734 STN0375 บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 17.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
735 STN0428 บ้านแม่ออ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
736 STN1093 บ้านนาหนอง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำน่าน
737 STN1125 บ้านน้ำพาย นครไทย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 18.70 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
738 STN0514 บ้านป่าลัน ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
739 STN0530 บ้านห้วยมะกอก สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
740 STN0612 บ้านหนองเขียว แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.20 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
741 STN0628 บ้านใหม่พัฒนา แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 16.30 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
742 STN1043 บ้านในแจะ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 22.10 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
743 STN1068 บ้านวังแคน น้ำสวย เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำโขง
744 STN0299 บ้านโป่งสามขา ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
745 STN0315 บ้านดอยล้าน วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
746 STN0267 บ้านตะเคียนงาม บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
747 STN0283 บ้านหาดส้มแป้น หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 34.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
748 STN0930 บ้านป่าไร่เหนือ* พระธาตุ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
749 STN0946 บ้านวังสงวน* บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
750 STN0962 บ้านน้ำค้อ ทรายขาว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
751 STN1158 บ้านดงขนุน ธารทอง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.20 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำกก
752 STN1174 บ้านน้ำโจน คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
753 STN0538 บ้านใหม่พรสวรรค์ นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
754 STN0554 บ้านทับเบิก วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 17.10 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
755 STN1216 บ้านพญาวัง พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำเจ้าพระยา
756 STN0355 บ้านน้ำจันทร์ หนองงิ้ว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
757 STN1238 บ้านหนองปล้อง กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 25.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำป่าสัก
758 STN1254 บ้านฮ่าง วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 17.70 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
759 STN1270 บ้านห้วยเลา เชียงของ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 18.30 แม่น้ำพุง แม่น้ำน่าน
760 STN1184 บ้านแก่น นายาง สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
761 STN0387 บ้านนาเจริญ* แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
762 STN1089 บ้านนาทุ่งเชือก ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำท่าจีน
763 STN1105 บ้านน้ำพริก ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 17.40 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำน่าน
764 STN1121 บ้านทุ่งบวกข้าว แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำปิง
765 STN1137 บ้านสบก๋าย กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.60 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำปิง
766 STN0478 บ้านประจำไม้ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 21.90 ห้วยปิลอก แม่น้ำแม่กลอง
767 STN0608 บ้านแม่เตาดิน ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.10 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
768 STN0624 บ้านโป่งไฮ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 13.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
769 STN1039 บ้านฝางแล้ง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
770 STN1064 กรมทรัพยากรน้ำ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 0.0 0.0 0.0 24.30 น้ำแม่ลี้
771 STN0311 บ้านพงษ์ทอง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 15.30 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
772 STN0327 บ้านวังบอน อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
773 STN0343 บ้านน้ำกิใต้ ผาทอง ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 22.80 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
774 STN1154 บ้านโป่งนก บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.10 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
775 STN1170 บ้านผาเงิบ นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 20.00 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำปิง
776 STN0550 บ้านคลองอีเฒ่า วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 19.80 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
777 STN0566 บ้านหุบผึ้ง ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 25.40 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
778 STN0263 บ้านหนองใหญ่ หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 21.90 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
779 STN0279 บ้านเขาอ่าง มาบไพ ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
780 STN0295 บ้านร่มเกล้าสหมิตร คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 19.10 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
781 STN0942 บ้านอีเลิศใหม่ นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 21.60 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
782 STN1307 บ้านดงลึก วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
783 STN1323 บ้านนาเหลืองใน นาเหลือง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำน่าน
784 STN0392 บ้านพญากองดี ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.10 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
785 STN0408 บ้านห้วยฮ่อม บ้านจันทร์ กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.00 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
786 STN1034 บ้านเขื่อนแก้ว* ถืมตอง เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 24.40 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
787 STN1485 บ้านเกษนาค้อ ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 22.20 SUB basin แม่น้ำมูล
788 STN1501 บ้านมนต์คีรี เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำยม
789 STN1517 บ้านปางเกลือ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 20.80 SUB basin แม่น้ำน่าน
790 STN0796 บ้านส้าน สันทะ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 13.70 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
791 STN1439 บ้านในสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
792 STN1455 บ้านห้วยคอกหมู นาปรัง ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.20 SUB basin แม่น้ำยม
793 STN1471 บ้านเทพพนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำชี
794 STN0762 บ้านช่องช้าง พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
795 STN1387 บ้านเจดีย์ ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย 0.0 0.0 0.0 41.70 SUB basin แม่น้ำโขง
796 STN0007 บ้านขาแหย่ง เทอดไท แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.60 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
797 STN0039 บ้านห้วยหล่อดูก แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 64.90 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
798 STN0048 บ้านท้องฟ้า ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
799 STN1419 บ้านห้วยทรายคำ นาแขม เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 22.50 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
800 STN0637 บ้านขุนแม่ลาน้อย ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 16.50 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
801 STN0653 บ้านทุ่งหลวง ทต.เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
802 STN0669 บ้านหนองบัวสามัคคี โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 21.30 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
803 STN0685 บ้านทุ่งมะเซอย่อ บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
804 STN1343 บ้านแม่แก่ง แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 43.50 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำวัง
805 STN1002 บ้านซับสมบูรณ์ แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 27.70 โตนเลสาปตอนบน โตนเลสาป
806 STN0973 บ้านท่าเริงรมย์* ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 22.60 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
807 STN1634 บ้านเขาหินตั้ง สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 23.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
808 STN0913 บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก* คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
809 STN0929 บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ เชียงทอง วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 23.00 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
810 STN1717 บ้านคลองตูกเหนือ กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
811 STN1733 บ้านปากพู่ ท่านา กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองสก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
812 STN1749 บ้านป่าไผ่ กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 24.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
813 STN0717 บ้านหนองใหม่ พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 19.00 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
814 STN0186 บ้านตุงลอย อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
815 STN0202 บ้านปางอั้น ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.10 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
816 STN1542 บ้านสลี* ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง แม่น้ำน่าน
817 STN0154 บ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 23.10 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
818 STN0170 บ้านน้ำลี น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
819 STN0857 บ้านแม่ต๋อมใน สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 17.50 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
820 STN0873 บ้านลุง ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
821 STN0889 บ้านสบงาย เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
822 STN1656 บ้านเขาหวาย บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ชายฝั่งทะเลตะวันออก
823 STN1672 บ้านห้วยน้ำใส สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.30 คลองเทพา แม่น้ำสาละวิน
824 STN1688 บ้านวังใหญ่ วังใหญ่ เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
825 STN0310 บ้านมูเซอ ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
826 STN0326 บ้านกลาง ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 31.80 น้ำสาน แม่น้ำโขง
827 STN0342 บ้านผาหลัก ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 38.90 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
828 STN0278 บ้านตาบาด บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
829 STN0294 บ้านท่าข้าม* วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
830 STN0941 บ้านเขาแหลม แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 17.50 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
831 STN0957 บ้านห้วยตาด โคกงาม ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
832 STN0607 บ้านตีนธาตุ ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 84.60 แม่งัด แม่น้ำปิง
833 STN0623 บ้านเวียงสา สันกลาง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.90 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
834 STN1038 บ้านฟากท่า* แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
835 STN1169 บ้านโมคลา* น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.20 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
836 STN0549 บ้านเขายายเที่ยง คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 22.50 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
837 STN0565 บ้านถ้ำหิน สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 22.30 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
838 STN1290 บ้านฟากนา บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 19.30 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
839 STN1306 บ้านแสะ ควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำพรหม แม่น้ำยม
840 STN1322 บ้านแม่แก้วเหนือ แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.90 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
841 STN0525 บ้านปางขุม ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.40 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
842 STN0386 บ้านขุนห้วยแม่เปา แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
843 STN1088 บ้านนาซ่าว นาซ่าว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 20.20 คลองโพธิ์ แม่น้ำโขง
844 STN1104 บ้านป่าสักงาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
845 STN1120 บ้านห้วยเป้า ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
846 STN1136 บ้านแม่ตืน แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 22.60 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำปิง
847 STN0477 บ้านสะพานลาว สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
848 STN0407 บ้านเสาแดง แจ่มหลวง กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.50 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
849 STN0423 บ้านถ้ำง๊อบ หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.40 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
850 STN1183 บ้านครกหนานทา ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำยม
851 STN1199 บ้านทุ่ง สบปราบ สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำวัง
852 STN1215 บ้านผาราง ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำยม
853 STN1231 บ้านวังโตก ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำป่าสักตอนล แม่น้ำยม
854 STN0354 บ้านโปร่งศรี บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน 0.0 0.0 0.0 50.90 น้ำปี้ แม่น้ำยม
855 STN0700 บ้านควนเหมียง บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
856 STN0716 บ้านทัพม่าน บัวใหญ่ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 20.50 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
857 STN1484 บ้านซับกระสังข์ ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำแม่งาน แม่น้ำป่าสัก
858 STN1500 บ้านหนองหมื่นชัย ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 23.50 SUB basin แม่น้ำยม
859 STN1516 บ้านบุ่งผำ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 66.60 คลองตรอน แม่น้ำน่าน
860 STN0779 บ้านด่านละกอ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 19.80 ลำปลายมาศ แม่น้ำมูล
861 STN0795 บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 19.10 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
862 STN1422 บ้านซำม่วง วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 12.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำชี
863 STN1454 บ้านแม่กาห้วยเคียน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 19.90 SUB basin แม่น้ำโขง
864 STN0445 บ้านปางขนุน นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
865 STN0461 บ้านห้วยไค้ โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
866 STN1001 บ้านซับแม็ก หนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 124.20 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
867 STN1358 บ้านปลาบ่า ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแหง แม่น้ำโขง
868 STN1374 บ้านหมาก มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
869 STN1418 บ้านห้วยหินลับ วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 17.80 SUB basin แม่น้ำชี
870 STN0668 บ้านขุนห้วยนกกก แม่หละ ท่าสองยาง ตาก 0.0 0.0 0.0 19.10 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
871 STN0684 บ้านหนองบาง ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
872 STN1253 บ้านใหม่สามัคคี ยกกระบัตร สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
873 STN1269 บ้านห้วยก้อด ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 18.50 แม่น้ำพุง แม่น้ำวัง
874 STN1285 บ้านมหาวัน มหาวัน แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำสาละวิน
875 STN0038 บ้านใหม่หัวนา หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
876 STN1386 บ้านตูบค้อ กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 23.20 SUB basin แม่น้ำโขง
877 STN1633 บ้านหนองใหญ่ หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 23.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
878 STN0231 บ้านผาฮี้ (อาข่า) โป่งงาม แม่สาย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
879 STN0247 บ้านปางฮ่าง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
880 STN0896 บ้านท่าล้อ แงง ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
881 STN0201 บ้านขุนแจ๋ แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.30 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
882 STN0217 บ้านวังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
883 STN0972 บ้านวังกกแก้ว วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 16.70 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
884 STN0988 บ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 22.20 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
885 STN1585 บ้านกระบกเตี้ย ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำบางปะกง
886 STN1601 บ้านคลองพี บาละ กาบัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.30 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
887 STN1791 บ้านแก้มอ้น* แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
888 STN0928 บ้านมาบป่าแฝก ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
889 STN0099 บ้านเชิงผา กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
890 STN0153 บ้านห้วยไม้แก่น ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 20.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
891 STN0169 บ้านผาเวียง ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
892 STN0856 บ้านหนองเลา ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่ลาว แม่น้ำโขง
893 STN0872 บ้านโป่งน้ำร้อน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
894 STN0888 บ้านใหม่พัฒนา บ้านร้อง งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 15.90 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
895 STN1655 บ้านหนองผักกูด ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
896 STN1671 บ้านแม่หลองหลวง สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.20 คลองเทพา แม่น้ำสาละวิน
897 STN0859 บ้านน้ำปุก ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
898 STN0891 บ้านปางเปา ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
899 STN0086 บ้านสกาดกลาง สกาด ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
900 STN0118 บ้านทบศอก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.10 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
901 STN0847 บ้านดอนสถาน1* สถาน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
902 STN1588 บ้านใหม่ศรีจำปา หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 25.30 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำปราจีนบุรี
903 STN1604 บ้านห้วยเงาะ ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 1.00 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
904 STN1620 บ้านซอย 8 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
905 STN1636 บ้านห้วยคลุม สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 40.00 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
906 STN0234 บ้านผาแตก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
907 STN0250 บ้านเด่นฮ่อม บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.80 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
908 STN1751 บ้านไอร์กลูแป โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 26.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
909 STN0220 บ้านคูนายสังข์ แค จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.50 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
910 STN0975 บ้านซับมงคล โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 19.90 ลำกระจวน แม่น้ำชี
911 STN0915 บ้านทุ่งยาว ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 28.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
912 STN1703 บ้านบันนังบูโบ ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองหลังสวน แม่น้ำปัตตานี
913 STN1719 บ้านบกปุย ลำภี ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 27.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
914 STN0528 บ้านแม่ต๊อบเหนือ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
915 STN0313 บ้านหัวฝาย บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 33.60 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
916 STN0329 บ้านน้ำหมัน กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 18.60 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
917 STN1325 บ้านชื่น ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำน่าน
918 STN0394 บ้านห้วยน้ำอุ่น วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.40 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
919 STN0410 บ้านแจ่มน้อย บ้านจันทร์ กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.90 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
920 STN1186 บ้านเขาถ้ำพระ ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
921 STN1202 บ้านนกเขาเปล้า เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำเจ้าพระยา
922 STN1218 บ้านมหาโพธิ มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำเจ้าพระยา
923 STN0357 บ้านน้ำพุ พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
924 STN0373 บ้านปางคอม บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 17.80 น้ำปาด แม่น้ำน่าน
925 STN1075 บ้านไร่พริก บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำท่าจีน
926 STN1091 บ้านป่าเลา แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 47.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
927 STN1107 บ้านถ้ำพริก บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำน่าน
928 STN1123 บ้านไพรงาม บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.90 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำน่าน
929 STN1139 บ้านห้วยข่อยหล่อย บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 13.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
930 STN0480 บ้านห้วยตะวาย ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
931 STN0265 บ้านพุน้ำร้อน บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
932 STN0281 บ้านพุตูม ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 25.00 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
933 STN0297 บ้านศักดิ์เฉลิมกิจ เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
934 STN0960 บ้านน้ำทบ* เขาหลวง วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
935 STN0626 บ้านสบสา ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่ลาว แม่น้ำโขง
936 STN1156 บ้านใหม่สามัคคี ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.40 บึงบรเพ็ด แม่น้ำปิง
937 STN1172 บ้านเด่นไม้ซุง แม่สลิด บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 21.40 น้ำแม่คำมี แม่น้ำวัง
938 STN0536 บ้านแม่หีด วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 17.40 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
939 STN0552 บ้านยุปอีปูน วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 20.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
940 STN0568 บ้านถ้ำผุด ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.90 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
941 STN0584 บ้านกองลอย บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.50 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
942 STN0782 บ้านจันตาแป๊ะ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
943 STN1256 บ้านทัพป่าเส้า วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำพุง แม่น้ำวัง
944 STN1272 บ้านหมื่นฤาชัย พบพระ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่น้ำพุง แม่น้ำสาละวิน
945 STN1389 บ้านห้วยลาด หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
946 STN1405 บ้านสะเลียม* ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 19.90 คลองวังเจ้า แม่น้ำน่าน
947 STN1421 บ้านคลองห้วยนา ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 19.00 ลำพระเพลิง แม่น้ำน่าน
948 STN0639 บ้านเมืองแพม ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 13.80 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
949 STN0655 บ้านผาลาดเหนือ นาทราย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 16.90 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
950 STN0671 บ้านซำบุ่น ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
951 STN0687 บ้านสามพันนาม หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 32.70 แม่น้ำปราณบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
952 STN1345 บ้านนาโม้ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่น้ำป่าสักตอนบ แม่น้ำโขง
953 STN1361 บ้านดง ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแหง แม่น้ำโขง
954 STN1377 บ้านต๊ำใน บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 19.50 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
955 STN1762 บ้านบางวัน บางวัน คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
956 STN1778 บ้านบางบอน ทุ่งไทรทอง ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
957 STN1794 บ้านวังหิน* นาท่ามใต้ เมืองตรัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
958 STN0703 บ้านกลาง ละมอ นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
959 STN0719 บ้านกิ่วม่วง ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 18.60 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
960 STN1425 บ้านต้นปล้อง บุญเรือง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.70 ลำพระเพลิง แม่น้ำโขง
961 STN1441 บ้านห้วยพัฒนา แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำว้า แม่น้ำปิง
962 STN1457 บ้านผาลาด หงาว เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.40 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำโขง
963 STN1473 บ้านซับพลู ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 22.10 SUB basin แม่น้ำมูล
964 STN0448 บ้านสันนาเคียน* ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
965 STN0464 บ้านห้วยติ้ว ลาดค่าง ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 19.10 น้ำสาน แม่น้ำโขง
966 STN1503 บ้านวังขอนงุ้น แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำยม
967 STN1519 บ้านแม่หล่วง นาสัก แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำวัง
968 STN0140 บ้านบึงเหนือ บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 24.00 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
969 STN0156 บ้านน้ำหรา ท่านุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 23.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
970 STN0781 บ้านลาดเหนือ ทต.หลวงศิริ หนองบัวแดง ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 20.20 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
971 STN1376 บ้านม่วงชุม ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.40 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
972 STN0049 บ้านแม่เหาะ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.90 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
973 STN1424 บ้านห้วยกะโป๊ะ หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 25.70 ลำพระเพลิง แม่น้ำโขง
974 STN0008 บ้านรวมมิตร แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำแม่กก(สายหลัก) แม่น้ำกก
975 STN1420 บ้านต้าม บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 22.50 ลำตะคอง แม่น้ำน่าน
976 STN0638 บ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
977 STN0670 บ้านรวงผึ้งพัฒนา คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
978 STN0686 บ้านเขาควง ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำปราณบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
979 STN1344 บ้านห้วยน้ำเค็ม บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำป่าสักตอนบ แม่น้ำวัง
980 STN0171 บ้านบุ่ง เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 22.50 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
981 STN0858 บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 15.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
982 STN0447 บ้านปางเป๋ย สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
983 STN1502 บ้านปากคะยาง บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 19.90 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำยม
984 STN1518 บ้านดอนชัย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.90 น้ำปาด แม่น้ำวัง
985 STN0139 บ้านคลองป่าหวาย หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
986 STN0702 บ้านควนขวาง เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
987 STN0718 บ้านหัวนา พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 21.20 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
988 STN0479 บ้านหินสี ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 25.40 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
989 STN0495 บ้านวังทอง ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
990 STN0344 บ้านปางมะโอ ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
991 STN1171 บ้านร่มไทย ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.50 น้ำแม่คำมี แม่น้ำกก
992 STN0551 บ้านคลองเพล หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 20.50 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
993 STN0527 บ้านผาแดงหลวง แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.90 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
994 STN1239 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 24.10 น้ำแม่ลาว แม่น้ำท่าจีน
995 STN0264 บ้านหินดาดทอง หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 28.50 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
996 STN0280 บ้านห้วยชมภู ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.80 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
997 STN0296 บ้านลีซอ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 20.70 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
998 STN0943 บ้านหนองผักบุ้ง* นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
999 STN0959 บ้านนาน้อย ท่าศาลา ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 15.70 น้ำสาน แม่น้ำโขง
1000 STN0625 บ้านใหม่เจริญไพร ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่ลาว แม่น้ำโขง
1001 STN1040 บ้านไร่* น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1002 STN0312 บ้านขุนลาว แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1003 STN1308 บ้านปางมะกาด แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 54.40 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำกก
1004 STN1324 บ้านแก่นอุดร น้ำแก่น ภูเพียง น่าน 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1005 STN0393 บ้านห้วยเฮี้ย ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.50 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1006 STN0409 บ้านห้วยบง บ้านจันทร์ กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.40 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
1007 STN0425 บ้านเปียงกอก* โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
1008 STN1185 บ้านเขาขุยพัฒนา หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำเจ้าพระยา
1009 STN1201 บ้านทุ่งพล้อ ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 28.70 คลองแม่ระกา แม่น้ำยม
1010 STN1217 บ้านพุฝรั่ง วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 28.20 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำเจ้าพระยา
1011 STN0356 บ้านวังหว้า-วังรู หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 60.90 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
1012 STN0372 บ้านแม่แสลม เวียงมอก เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 17.90 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
1013 STN1074 อบต.บ้านบึง บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 24.10 น้ำแม่จาง แม่น้ำท่าจีน
1014 STN1090 บ้านป่าห้า โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1015 STN1106 บ้านไชยงาม แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1016 STN1122 บ้านแยง บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 19.30 น้ำโมง แม่น้ำน่าน
1017 STN1603 บ้านลูโบ๊ะปันยัง กาบัง กาบัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.60 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1018 STN1750 บ้านดีด๊ะ ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 62.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
1019 STN1635 บ้านหนองผือ ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 23.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1020 STN0233 บ้านห้วยยาโน* ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.70 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
1021 STN0846 บ้านสองแคว* นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
1022 STN0898 บ้านปางสา ผาทอง ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 19.50 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
1023 STN0914 บ้านไพรสวรรค์ ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
1024 STN0974 บ้านใหม่สามัคคี* ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 23.20 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
1025 STN1003 บ้านด่าน* บ้านด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 23.10 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
1026 STN0117 บ้านขุนสาใน โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 17.90 ห้วยแม่สา แม่น้ำสาละวิน
1027 STN0890 บ้านต้นลาน สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.80 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
1028 STN1657 บ้านมาบตอง หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1029 STN1673 บ้านน้ำเคิม ปิงหลวง นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 21.00 คลองเทพา แม่น้ำน่าน
1030 STN1689 บ้านปริก ลำไพล เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 87.80 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1031 STN0085 บ้านกอก อวน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
1032 STN0152 บ้านบาโรย ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 19.50 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1033 STN0168 บ้านกิ่วเคียน จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1034 STN0855 บ้านนาหนุน ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 17.50 แม่ลาว แม่น้ำโขง
1035 STN0871 บ้านปางกลาง แม่พริก แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.20 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1036 STN1000 บ้านวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 23.20 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
1037 STN1790 บ้านดง* สาริกา เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 29.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำบางปะกง
1038 STN1806 บ้านหวายหนิม* น้ำหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1039 STN0699 บ้านสว่างคีรี โคกยาง กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 31.70 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1040 STN0715 บ้านถ้ำเวียงแก นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 20.20 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
1041 STN0731 บ้านคลองชะมวง พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสินปุน แม่น้ำตาปี
1042 STN1483 บ้านไทรงาม ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำมูล
1043 STN1499 บ้านตีนตก ศิลาแลง ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 22.70 SUB basin แม่น้ำน่าน
1044 STN1515 บ้านม่วงเครือ เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.40 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1045 STN1531 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 20.40 น้ำลาว แม่น้ำน่าน
1046 STN0794 บ้านบางแป้น2 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1047 STN1453 บ้านคะแนง แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 17.30 SUB basin แม่น้ำโขง
1048 STN0444 บ้านศรีไกรลาศ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 21.00 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
1049 STN0021 บ้านหัวฝาย ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
1050 STN1417 บ้านผาช่อ แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.00 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำวัง
1051 STN0667 บ้านเจดีย์โคะ มหาวัน แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 18.20 แม่เมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1052 STN0683 บ้านโป่งรี หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 21.20 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
1053 STN1341 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ แม่มอก เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำยม
1054 STN1357 บ้านสวัสดิ์พัฒนา ท่าลี่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำโขง
1055 STN1373 บ้านเขาเกตุ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 24.90 น้ำสมุน แม่น้ำป่าสัก
1056 STN0524 บ้านกิ่วเสือ ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.30 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1057 STN1236 บ้านสุเม่นเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 20.40 น้ำแม่ลาว แม่น้ำยม
1058 STN1214 บ้านโป่งแดง โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 26.00 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
1059 STN1230 บ้านวังดิน บ้านกลาง สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำป่าสักตอนล แม่น้ำยม
1060 STN0353 บ้านนาฝ่า* จอมพระ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1061 STN0369 บ้านเมืองแปง เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.40 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1062 STN0385 บ้านบ่อแสง แม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1063 STN1087 บ้านกกงิ้ว สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำท่าจีน
1064 STN1119 บ้านทาป่าเปา ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 21.40 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
1065 STN0476 บ้านดงโคร่ง หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1066 STN0622 บ้านปางกล้วยค้าว ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.30 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
1067 STN1037 บ้านแม่พวก* ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 18.50 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
1068 STN1305 บ้านแม่ทาย ออย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 19.30 น้ำพรหม แม่น้ำยม
1069 STN1321 บ้านดอนแก้ว โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.50 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
1070 STN0261 บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
1071 STN0277 บ้านเจ็ดลูกเนิน ชากบก บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1072 STN0293 บ้านวังประจัน วังประจัน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 23.20 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1073 STN0940 บ้านปางสัก แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 107.60 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
1074 STN0309 บ้านนาไคร้ ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.60 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
1075 STN0325 บ้านหมากแข้ง หนองงิ้ว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1076 STN0341 บ้านขุนสถาน สันทะ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 18.10 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
1077 STN1152 บ้านปูนะ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.30 น้ำแม่จาง แม่น้ำโขง
1078 STN1168 บ้านแม่ตะละม้ง แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.70 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำปิง
1079 STN0548 ที่ทำการอุทยานฯเขาใหญ่ หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 20.00 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
1080 STN1731 บ้านควน พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 25.60 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1081 STN1616 บ้านลางา ลางา มายอ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำน่านส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1082 STN0230 บ้านท่าข้าม* แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1083 STN0246 บ้านปางปง-ปางทราย เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
1084 STN0895 บ้านวังน้ำเย็น เมืองลี นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1085 STN0911 บ้านบุญแจ่ม น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 15.50 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
1086 STN0827 บ้านบางใหญ่ บางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 23.10 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1087 STN1654 บ้านนาวัง ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1088 STN1556 บ้านศรีวังมูล* บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำกก
1089 STN0184 บ้านวังกอก น้ำตก นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
1090 STN0200 บ้านขาม หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.50 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
1091 STN0216 บ้านคลองสอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 21.20 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1092 STN0971 บ้านห้วยซ้อ ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 23.50 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
1093 STN0987 บ้านโคกสง่า หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 21.70 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
1094 STN1584 บ้านท่ามะปราง นาหินลาด ปากพลี นครนายก 0.0 0.0 0.0 26.90 ลำภาชี แม่น้ำปราจีนบุรี
1095 STN0939 บ้านป่าหก* ลี้ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 26.70 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
1096 STN0955 บ้านโคก นามาลา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 33.60 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
1097 STN0605 บ้านปางมะกง ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1098 STN0621 บ้านพิทักษ์ไทย ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่ลาว แม่น้ำโขง
1099 STN1036 บ้านน้ำตอน* นาบัว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 33.10 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1100 STN0308 บ้านยางครก ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.10 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
1101 STN0324 บ้านโนนสมบูรณ์ สานตม ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 36.30 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1102 STN0340 บ้านน้ำพิ ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 18.20 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1103 STN1151 บ้านร้องธาร ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำกก
1104 STN1167 บ้านมอเสือดุ เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 24.00 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำปิง
1105 STN0547 บ้านห้วยกุ่ม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 22.10 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
1106 STN0563 บ้านป่ารวก บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1107 STN1288 บ้านซำผาก้าม ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแม่ลาว แม่น้ำน่าน
1108 STN0260 บ้านห้วยเกียงพา บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1109 STN0276 บ้านระเริง ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 29.00 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1110 STN1320 บ้านนาริน ผาปัง แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.50 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำวัง
1111 STN0389 บ้านสันต้นเปา แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
1112 STN0405 บ้านห้วยน้ำดัง กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.90 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
1113 STN1213 บ้านป่าแดง ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแม่กลาง แม่น้ำยม
1114 STN1229 บ้านลำโชค บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำยม
1115 STN1181 บ้านกกเต็น ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำท่าจีน
1116 STN0384 บ้านราษฎร์ภักดี ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 14.10 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1117 STN1102 บ้านห้วยขอบ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 18.30 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1118 STN1118 บ้านห้วยหก เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำปิง
1119 STN1134 บ้านเกี๋ยงห้วยน่าน แม่ลอย เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
1120 STN0507 บ้านวังไทร ทับช้าง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1121 STN0523 บ้านโป่งถืบใน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.30 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
1122 STN1235 บ้านสวนป่า ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำยม
1123 STN0714 บ้านน้ำพัน นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 20.20 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
1124 STN1789 บ้านหนองน้ำเย็น* ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 0.0 0.0 0.0 29.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1125 STN1452 บ้านทาน จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 17.40 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
1126 STN1468 บ้านโคกสะอาด นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำชี
1127 STN0443 บ้านคลองมดแดง โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 21.80 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
1128 STN0459 บ้านวังเป่ง น้ำทูน ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 16.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1129 STN0475 บ้านพุพรหม หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
1130 STN1015 บ้านป่าขี ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 20.70 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
1131 STN0020 บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
1132 STN1267 บ้านบ่อภาค บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1133 STN1283 บ้านผากระเจ้อ พบพระ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 17.90 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1134 STN0077 บ้านผาปูนดง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 15.70 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
1135 STN0777 บ้านคลองทราย วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 20.00 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1136 STN1356 บ้านนาโพธิ์ นาแห้ว นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 21.20 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำโขง
1137 STN1384 บ้านลาดเรือ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1138 STN1400 บ้านวังมะช่อ นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 25.30 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
1139 STN1416 บ้านศรีบุญเรือง แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 16.70 ลำสนธิ แม่น้ำวัง
1140 STN0650 บ้านดงหนองจอก ทต.เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
1141 STN0666 บ้านชัยมงคล สมอโคน บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1142 STN0682 บ้านเขาวงพระจันทร์ หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 20.90 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
1143 STN0183 บ้านแม่แสลป แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
1144 STN0199 บ้านดอยงาม ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 30.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1145 STN0910 บ้านท่าวะ สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
1146 STN0926 บ้านโป่งแค วังประจบ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
1147 STN0970 บ้านวังยาวใหญ่ นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 18.10 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
1148 STN0986 บ้านคลองดินดำ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.10 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
1149 STN1615 บ้านนอก ตาชี ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
1150 STN1631 บ้านทับศิลา ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 22.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1151 STN0229 บ้านนาต้นจั่น* บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1152 STN0245 บ้านกาญจนา แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 17.80 แม่ลาว แม่น้ำโขง
1153 STN0129 บ้านใหม่ เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1154 STN1530 บ้านน้ำแคะ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำลาว แม่น้ำน่าน
1155 STN1539 บ้านศรีดอนไชย* ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำยม
1156 STN0151 บ้านห้วยม่วง นาดินดำ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำสาน แม่น้ำโขง
1157 STN0167 บ้านด่านห้วยใต้ หัวดง ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1158 STN0854 บ้านน้ำต้ม ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
1159 STN0870 บ้านห้วยเอียน หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1160 STN1653 บ้านเขาคันทรง เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองเทพา ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1161 STN1669 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำปิง
1162 STN1685 บ้านฉลุง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1163 STN1701 บ้านละแอ ละแอ ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำปัตตานี
1164 STN0097 บ้านกะไหล กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 22.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1165 STN1728 บ้านบางทอง บางทอง ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 25.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1166 STN0259 บ้านแม่ป้อกใน ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 30.20 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
1167 STN1629 บ้านพุน้อย บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 24.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1168 STN0227 บ้านคลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 23.50 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1169 STN0924 บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า* แม่กาษา แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 21.00 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
1170 STN0181 บ้านปางยาง ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1171 STN0197 บ้านห้วยขมนอก แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.10 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
1172 STN0840 บ้านใหม่รุ่งเจริญ* บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
1173 STN1537 บ้านแสนขัน* บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 20.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1174 STN1553 บ้านหนองขาหย่าง สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.20 โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำน่าน
1175 STN0968 บ้านวังยาง ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 -99.90 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
1176 STN0984 บ้านปอหู โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 19.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1177 STN1581 บ้านหนองขาหยั่ง คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง แม่น้ำบางปะกง
1178 STN1480 บ้านไทรงาม หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำมูล
1179 STN1496 บ้านนาเวียง วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1180 STN1651 บ้านคลองลอย ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 24.30 คลองนาทวี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1181 STN1667 บ้านจันทิ ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1182 STN1699 บ้านปาลอบาเต๊ะ ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 25.60 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1183 STN0095 บ้านหนองไม้แก่น เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.00 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1184 STN0075 บ้านห้วยโท้ง น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.90 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1185 STN0775 บ้านวังกะทะ วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 21.70 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1186 STN0791 บ้านพุบอนบน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 18.60 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1187 STN0648 บ้านป่าเวียง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
1188 STN1338 บ้านน้ำใส ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 0.0 0.0 0.0 17.70 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1189 STN1354 บ้านดอนมูล นาทะนุง นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 14.90 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
1190 STN1370 บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1191 STN1382 บ้านป่าแดงใหม่ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.50 SUB basin แม่น้ำโขง
1192 STN1398 บ้านฟองใต้ วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่ลาว แม่น้ำชี
1193 STN1281 บ้านหนองนกปีกกา โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำปิง
1194 STN0002 บ้านไร่พิจิตร โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 57.40 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
1195 STN1528 บ้านวังท่าดี* วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 21.20 ห้วยแม่สิน แม่น้ำป่าสัก
1196 STN0133 บ้านเกาะจง ทับช้าง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 23.50 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1197 STN0149 บ้านขามป้อม ร่องจิก ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 17.10 น้ำสาน แม่น้ำโขง
1198 STN0165 บ้านกระแหน่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 21.60 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
1199 STN0852 บ้านขุนกำลัง ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
1200 STN1434 บ้านท่าเดื่อ นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำท่าจีน
1201 STN1450 บ้านแม่งาวใต้ บ้านร้อง งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 14.60 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำยม
1202 STN1466 บ้านเทพประทับ นางิ้ว สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำโขง
1203 STN0457 บ้านทุ่งน้ำใส โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 18.10 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
1204 STN1029 บ้านบูเก็ตยามู* ควนโดน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 23.70 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1205 STN1771 บ้านโล๊ะดุหยง ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1206 STN0306 บ้านคำแสนสุข ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 23.70 ลำโดมน้อย แม่น้ำมูล
1207 STN0322 บ้านนาลานข้าว โพนสูง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 14.50 น้ำสาน แม่น้ำโขง
1208 STN0338 บ้านปอน* ปอน ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1209 STN1149 บ้านน้ำจวง บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 14.70 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำน่าน
1210 STN1165 บ้านสวนปอ แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
1211 STN0545 บ้านบ่อแก้ว ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 20.30 ห้วยแม่สิน แม่น้ำยม
1212 STN0561 บ้านปางข้าวสาร แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 22.10 น้ำแม่วง แม่น้ำสะแกกรัง
1213 STN0577 บ้านพรุสมภาร เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 24.30 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1214 STN0274 บ้านหนองคล้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 35.50 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
1215 STN0290 บ้านร่อนนา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1216 STN1302 บ้านวังไทรทองเหนือ ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำน่าน
1217 STN1318 บ้านผาลาด พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.20 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำวัง
1218 STN0403 บ้านดอนแก้ว ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1219 STN1233 บ้านวังวัด ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำควน แม่น้ำป่าสัก
1220 STN1249 บ้านหัวพุ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำเจ้าพระยา
1221 STN0382 บ้านแม่ฉางข้าว ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1222 STN1084 บ้านไตรสภาวคาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
1223 STN1100 บ้านปางไม้แดง บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.90 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
1224 STN1116 บ้านแพะแม่แฝกใหม่ เจดีย์แม่ครัว สันทราย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
1225 STN1132 บ้านมอล่อง แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.50 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำโขง
1226 STN0435 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
1227 STN1195 บ้านด่าน สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 17.10 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำวัง
1228 STN1211 บ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
1229 STN0619 บ้านขุนเมืองงาม ทต.ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1230 STN0350 บ้านหัวน้ำ พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1231 STN1196 บ้านแดนชุมพล แดนชุมพล สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 17.80 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
1232 STN1212 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำปาด แม่น้ำสะแกกรัง
1233 STN1383 บ้านตุ้มเหนือ ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 18.70 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1234 STN1399 บ้านวังยาว ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 17.40 แม่ลาว แม่น้ำป่าสัก
1235 STN0665 บ้านลีซอขุนห้วยทู่ ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1236 STN0681 บ้านหนองจอก ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง แม่น้ำเพชรบุรี
1237 STN1339 บ้านสันป่าสัก แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1238 STN0776 บ้านวังขอน ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 19.40 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1239 STN0792 บ้านห้วยน้ำใส บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 24.30 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1240 STN1451 บ้านกอรวก จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 17.40 SUB basin แม่น้ำวัง
1241 STN1467 บ้านทุ่งรวงทอง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำสาละวิน
1242 STN0442 บ้านโป่งน้ำร้อน* โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 21.30 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
1243 STN0458 บ้านน้ำมี น้ำทูน ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1244 STN0474 บ้านคลองสะท้อน วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 -99.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1245 STN1014 บ้านสวนใหญ่พัฒนา* ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำปราณบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1246 STN0594 บ้านหนองเต่า แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.20 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1247 STN1303 บ้านถ้ำเต่า ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำหมัน แม่น้ำป่าสัก
1248 STN0546 บ้านป่าเลา สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
1249 STN0388 บ้านตาดควัน ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1250 STN0404 บ้านสันป่าสัก บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
1251 STN0420 บ้านห้วยเต่า บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1252 STN0938 บ้านเกาะทุ่งม่าน* ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
1253 STN0954 บ้านนาพึง นาพึง นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1254 STN0604 บ้านห้วยจะค่าน ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1255 STN0620 บ้านแม่ปูนหลวง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1256 STN1035 บ้านส้อ* เปือ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 70.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1257 STN0307 บ้านปางตอง แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 16.90 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1258 STN0323 บ้านตาดซ้อ เขาแก้ว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1259 STN0339 บ้านงอบเหนือ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1260 STN1150 บ้านดงเจริญ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำกก
1261 STN0522 บ้านแม่อ้อใน แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1262 STN1234 บ้านสมัยเหนือ สมัย สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำควน แม่น้ำวัง
1263 STN1250 บ้านแหน 2 ผาตอ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
1264 STN1266 บ้านหนองเชียงคา ยกกระบัตร สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1265 STN1282 บ้านปากห้วยแม่ปะ แม่ปะ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1266 STN0003 บ้านสันติสุข ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 22.80 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
1267 STN0019 บ้านป่าตึงงาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.70 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1268 STN0035 บ้านสุขฤทัย ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.20 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
1269 STN0351 บ้านปางแก ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1270 STN0367 บ้านดูลาเปอร์ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1271 STN0383 บ้านแผ่นดินทอง ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
1272 STN1085 บ้านนาล้อม ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 19.90 บึงบรเพ็ด แม่น้ำน่าน
1273 STN1101 บ้านคกไผ่ ปากชม ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 20.80 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำโขง
1274 STN1117 บ้านปากเนียม ห้วยพิชัย ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 35.50 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำโขง
1275 STN1133 บ้านโคกสว่าง ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
1276 STN0490 บ้านหนองจรเข้ นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 28.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1277 STN0275 บ้านโป่งก้อนเส้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 46.70 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
1278 STN0969 บ้านนาแปน* ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 19.30 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
1279 STN1538 บ้านแม่นาจร* แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปิง
1280 STN1554 บ้านหลังเขา หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่น้ำหนุมาน แม่น้ำน่าน
1281 STN1614 บ้านน้ำน้อยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.30 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำตาปี
1282 STN1630 บ้านเขาน้อย วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 26.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1283 STN0244 บ้านน้ำลาว แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
1284 STN0893 บ้านเปียงหลวง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
1285 STN0909 บ้านข่วงชมภู เตาปูน สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
1286 STN1668 บ้านคลองสน เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 0.0 27.90 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1287 STN0096 บ้านด่านสิงขร คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 27.10 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1288 STN0112 บ้านแม่สุริน ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 17.50 น้ำแม่สุริน แม่น้ำสาละวิน
1289 STN0128 บ้านไมโครเวฟ ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 17.70 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
1290 STN1481 บ้านคลองเดื่อ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.90 SUB basin แม่น้ำมูล
1291 STN1513 บ้านน้ำชุน* น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.80 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
1292 STN0166 บ้านน้ำต๊ะ น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 18.50 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1293 STN0853 บ้านปางผักหม งิม ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
1294 STN0869 บ้านขุนต้า ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.10 น้ำแม่ลาว แม่น้ำโขง
1295 STN0885 บ้านแม่เตินเหนือ แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1296 STN1582 บ้านหัวบุ่ง เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 27.60 ห้วยตะเพิน แม่น้ำปราจีนบุรี
1297 STN1713 บ้านทับยาง คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 35.00 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1298 STN1729 บ้านควนหวายแดง พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำตาปี
1299 STN1529 บ้านป่าแป๋ ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำลาว แม่น้ำปิง
1300 STN1497 บ้านก่อก๋วง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1301 STN0825 ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ลป. 4 (น้ำตกโตนไพร) ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1302 STN0841 บ้านแม่หาด* ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
1303 STN0150 บ้านโป่ง นาแขม เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำสาน แม่น้ำโขง
1304 STN0925 บ้านเสรีราษฎร์ ช่องแคบ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1305 STN0228 บ้านกล้วย* ป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1306 STN1570 บ้านบางบ้าน คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
1307 STN0182 บ้านกองแหะ โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1308 STN0198 บ้านห้วยกล้า วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
1309 STN0985 บ้านขนงพระใต้* ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
1310 STN1166 บ้านห้วยลาด สานตม ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
1311 STN0562 บ้านโป่งสอ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1312 STN1319 บ้านแม่ปะแพะ แม่ปะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำวัง
1313 STN1030 บ้านโกตา* กำแพง ละงู สตูล 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1314 STN1772 ชุมชนปั๊กกั๊วหลาว กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1315 STN0808 บ้านควนสามัคคี ครน สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1316 STN1435 บ้านน้ำพุง โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
1317 STN0713 บ้านน้ำรีพัฒนา ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1318 STN0729 บ้านนาจีนซิ้ว สวนแตง ละแม ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1319 STN1355 บ้านไร่รวงทอง ปัว ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำน่าน
1320 STN1371 บ้านถ้ำจอมศีล บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำสวย แม่น้ำโขง
1321 STN0758 บ้านห้วยน้ำใส ทต.ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1322 STN0076 บ้านสว้าเหนือ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
1323 STN1415 บ้านกกเชียง ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำสนธิ แม่น้ำท่าจีน
1324 STN0649 บ้านแม่ต๋ำ ทต.เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
1325 STN1228 บ้านลานตาเกลี้ยง น้ำรึม เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
1326 STN0366 บ้านห้วยน้ำนัก พบพระ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1327 STN0635 บ้านชานเมือง ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1328 STN1227 บ้านลาดแคใต้ ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำเจ้าพระยา
1329 STN1265 บ้านสบป้าด สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
1330 STN0505 บ้านคลองทุเรียน นาทวี นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1331 STN0521 บ้านน้ำรู เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
1332 STN0419 บ้านป่าแขม บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
1333 STN0937 บ้านหลุกใต้* นาครัว แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
1334 STN0953 บ้านเพิ่ม นาแค นายูง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
1335 STN0603 บ้านแม่กอน ทต.ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1336 STN0593 บ้านแม่สะป๊อก แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1337 STN1787 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1338 STN0473 บ้านนาคำ (หมู่ 6)* บ้านก้อง นายูง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
1339 STN1013 บ้านป่าผาก ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปราณบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1340 STN0441 บ้านตากฟ้า ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
1341 STN0868 บ้านศรีดอนชัย ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
1342 STN0884 บ้านปางต้นหนุน แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
1343 STN0712 บ้านกิ่วจันทร์ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1344 STN0728 บ้านวังประดิษฐ์ เขาค่าย สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1345 STN0018 บ้านห้วยยาบ ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1346 STN0034 บ้านผาใต้ ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
1347 STN1414 บ้านโคกหนองแห้ว เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำน้ำชีส่วนที่ 2 แม่น้ำโขง
1348 STN0757 บ้านช้างเชื่อ เหล กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1349 STN0664 บ้านขุนห้วยตาก ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1350 STN0680 บ้านพุบอน บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
1351 STN0807 บ้านน้ำชล ทุ่งระยะ สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1352 STN0111 บ้านกะรน กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 0.00 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1353 STN0127 บ้านผาบ่อง ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
1354 STN0824 ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ลป. 2 (น้ำตกลำปี) ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1355 STN1683 บ้านสันติสุข บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1356 STN1512 บ้านห้วยส้าน สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำปิง
1357 STN1597 บ้านควนดินดำ ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1358 STN1760 บ้านปากหยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำตาปี
1359 STN0243 บ้านต้นผึ้ง ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่ลาว แม่น้ำโขง
1360 STN0908 บ้านเกี๋ยงพา ต้าผามอก ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
1361 STN0886 บ้านนาไหม้ เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
1362 STN1555 บ้านห้วยทรายเหนือ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำน่าน
1363 STN1571 บ้านบางกา กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1364 STN0135 บ้านสามแยกอินทรีทอง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1365 STN0826 บ้านพรรั้ง ทต.บางริ้น เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1366 STN0842 บ้านบุ่งกุ่ม* นาหอ ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
1367 STN0894 บ้านปางสา จอมจันทร์ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1368 STN1583 บ้านวังชุมทอง วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยตะเพิน แม่น้ำปราจีนบุรี
1369 STN1599 บ้านราวปลา ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 0.0 0.0 0.0 0.00 โตนเลสาปตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1370 STN1746 บ้านปากแพรก ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1371 STN1340 บ้านแม่จว้าเหนือ แม่สุก แม่ใจ พะเยา 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1372 STN1372 บ้านป่าข้าวหลาม นาโป่ง เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำสมุน แม่น้ำโขง
1373 STN0036 บ้านปางต้นฆ้อง มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
1374 STN1773 บ้านเจ๊ะหลี เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1375 STN1436 บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
1376 STN1805 บ้านคลองเหียง* ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1377 STN1482 บ้านเหวปลากั้ง หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำมูล
1378 STN1498 บ้านดอนทราย* ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
1379 STN1514 บ้านเนินพยอม* บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำน่าน
1380 STN1251 บ้านใหม่เจริญผล หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำยม
1381 STN0491 บ้านห้วยเหมือง นาขา หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1382 STN1086 บ้านกกโพธิ์ริมน้ำสาน ร่องจิก ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 บึงบรเพ็ด แม่น้ำโขง
1383 STN1197 บ้านตาดน้ำพุ คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองแม่ระกา แม่น้ำโขง
1384 STN0352 บ้านนาหนุน 3* ผาตอ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
1385 STN0368 บ้านห้วยแก้ว แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1386 STN0421 บ้านแม่วอง ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1387 STN1304 บ้านป่ากว้าว ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำสนธิ แม่น้ำกก
1388 STN1052 บ้านท่าเรือ ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 0.00 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1389 STN1600 บ้านบือจะ พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1390 STN1572 บ้านกรูด กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1391 STN1540 บ้านดอยเต่าใต้* ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสก แม่น้ำปิง
1392 STN1670 บ้านดอยปุย สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำบางนรา แม่น้ำปิง
1393 STN1686 บ้านคลองตาหงา บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1394 STN0098 บ้านในหนด เหมาะ กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1395 STN0927 บ้านลานสาง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยแม่ท้อ แม่น้ำปิง
1396 STN1632 บ้านพุพง ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1397 STN0956 บ้านห้วยอ้อย ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
1398 STN0606 บ้านแกน้อย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
1399 STN0390 บ้านวังลาว เวียง เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
1400 STN0406 บ้านดงสามหมื่น แม่แดด กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
1401 STN0422 บ้านแม่ก๊ะเปียง สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
1402 STN1182 บ้านกระทุ่มลาย วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำสะแกกรัง
1403 STN1198 บ้านท่อสมาน เตาปูน สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
1404 STN1053 บ้านหล่อยูง หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1405 STN1289 บ้านห้วยยาง บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
1406 STN0492 บ้านหินช้างสี วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1407 STN1135 บ้านนาฟองแดง นครชุม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำน่าน
1408 STN1103 บ้านถ้ำ เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1409 STN1252 บ้านใหม่พัฒนา แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำวัง
1410 STN1268 บ้านหล่ายทุ่ง วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1411 STN1284 บ้านผาลาด แม่กุ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1412 STN0005 บ้านบางมาศ รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1413 STN1385 บ้านห้วยทอง โพนสูง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำโขง
1414 STN1401 บ้านห้วยแหน ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
1415 STN0651 บ้านปางมะโอ วังเงิน แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
1416 STN0037 บ้านสันต้นม่วง ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
1417 STN0460 บ้านน้ำพาน อาฮี ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1418 STN1469 บ้านท่าปุยตก ย่านรี สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำปิง
1419 STN0810 บ้านคลองนูน ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1420 STN1437 บ้านแม่ซา แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำปิง
1421 STN0078 บ้านด่าน ละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1422 STN0778 บ้านซับเต่า อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1423 STN1774 บ้านควนเขียว ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำตาปี
1424 STN0887 บ้านไผ่แพะ เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
1425 STN0101 บ้านลำภี ลำภี ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1426 STN0830 บ้านท้องนายปาน บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1427 STN0990 บ้านสันติสุข ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยสำราญ แม่น้ำมูล
1428 STN1587 บ้านกลุ่มตาขวัญ คลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำปราจีนบุรี
1429 STN1575 บ้านชโลดมพัฒนา นาใต้ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1430 STN0187 บ้านหลวง ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
1431 STN0203 บ้านแม่กำปอง ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1432 STN1543 บ้านผาละปิ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง แม่น้ำปิง
1433 STN0249 บ้านโป่งไฮ แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
1434 STN1138 บ้านวงศ์ษาพัฒนา แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำปิง
1435 STN0328 บ้านโป่ง โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
1436 STN1065 อนามัยแก่นมะกรูด แก่นมะกรูด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1437 STN0609 บ้านโปงทุ่ง โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่หาด แม่น้ำปิง
1438 STN1255 บ้านดงลาน วังจันทร์ สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1439 STN1271 บ้านไร่ท่าตะกู หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำพุง แม่น้ำปิง
1440 STN1287 บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 8 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1441 STN1388 บ้านทุ่งโห้ง เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำโขง
1442 STN1404 บ้านหัวทุ่ง บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำน่าน
1443 STN1155 บ้านกองขากน้อย สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
1444 STN0583 บ้านนาฟ่อน บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
1445 STN1292 บ้านแม่หอย บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแหง แม่น้ำปิง
1446 STN0734 บ้านช่องไม้ดำ คลองหิน อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
1447 STN1486 บ้านไพรพัฒนา ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำมูล
1448 STN1793 บ้านไทรห้อย* นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1449 STN0463 บ้านกำพี้ กกดู่ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1450 STN0874 บ้านแม่สะป้วด ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1451 STN1360 บ้านระหัด กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแหง แม่น้ำชี
1452 STN0654 บ้านเด่นเหม้า แม่ลาน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่หาด แม่น้ำปิง
1453 STN0024 บ้านแม่หลุ กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
1454 STN0040 บ้านบ่อหยวกใต้ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
1455 STN1440 บ้านห้วยสะแพด แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำปิง
1456 STN1456 บ้านไคร้ ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำโขง
1457 STN1472 บ้านท่าหินโงม ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำชี
1458 STN0065 บ้านบางนอนใน บางนอน เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1459 STN0797 บ้านน้ำปาย น้ำปาย แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
1460 STN0735 บ้านบางยิงวัว เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1461 STN1487 บ้านศรีเมือง สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำมูล
1462 STN0050 บ้านแม่ระมาดน้อย ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่เมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1463 STN0066 บ้านสำนักเนียน เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1464 STN0009 บ้านปางสา ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
1465 STN0025 บ้านดอนชัย แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1466 STN0041 บ้านมะหินหลวง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
1467 STN0798 บ้านห้วยตาสิงห์ บ้านควน หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1468 STN0764 บ้านยวนสาว ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1469 STN1293 บ้านห้วยห้า แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1470 STN1309 บ้านร้อง แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำกก
1471 STN1041 บ้านเขาขาว เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1472 STN1066 บ้านห้วยชมพู แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำปิง
1473 STN0610 บ้านหัวแม่คำ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
1474 STN0944 บ้านวังทอง วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
1475 STN0426 บ้านแพมบก ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1476 STN0345 บ้านแม่จอก แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1477 STN1240 บ้านหนองหล่ม หนองหล่ม ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำวัง
1478 STN0899 บ้านทุ่งนาดี วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1479 STN1544 บ้านนาฮ่อง* แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง แม่น้ำปิง
1480 STN0815 บ้านคลองแรด แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1481 STN0831 บ้านเหนือ บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1482 STN0188 บ้านขุนฝาง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1483 STN0204 บ้านเอียก สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
1484 STN0102 บ้านทับเหวน สองแพรก เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1485 STN0875 บ้านผาด่าน ทากาศ แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1486 STN1687 บ้านน้ำเชี่ยว เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1487 STN0115 บ้านแม่ขะนิล บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1488 STN0812 บ้านหน้าถ้ำ คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่อม ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1489 STN0185 บ้านน้ำมีด เปือ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1490 STN1541 บ้านกุฏิพระ* ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำน่าน
1491 STN1557 บ้านใหม่ปางเติม* บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองกลาย แม่น้ำปิง
1492 STN1732 บ้านสระเกศ ตลิ่งงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1493 STN0912 บ้านปางเหนือ* ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
1494 STN1402 บ้านนาเดา เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำวัง
1495 STN0745 บ้านห้วยทรายทอง ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1496 STN0761 บ้านนาดอน ทต.ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1497 STN0006 บ้านทุ่งกระทิงทอง คุริง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1498 STN0022 บ้านป่าเท้อ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
1499 STN1342 บ้านโทกหัวช้าง พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำวัง
1500 STN0636 บ้านต้นงิ้วเหนือ ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
1501 STN0652 บ้านต้นฮ่างพัฒนา บ้านค่า เมือง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
1502 STN0262 บ้านโคนป่าหิน แม่ปาน ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1503 STN1470 บ้านวังอ้ายโพธิ์ บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำชี
1504 STN1438 บ้านแม่มุ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
1505 STN1033 บ้านวังแข* แม่สา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำสา แม่น้ำน่าน
1506 STN1775 บ้านทุ่งคาโงก ทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1507 STN0732 บ้านภูผา ลำทับ ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสินปุน แม่น้ำตาปี
1508 STN0370 บ้านห้วยทรายขาว แม่ลาน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่หาด แม่น้ำปิง
1509 STN1237 บ้านหนองเฒ่า ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำยม
1510 STN0391 บ้านจอมกิตติ เวียง เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
1511 STN0581 บ้านเขารูปช้าง (บ้านชายควน) ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1512 STN1153 บ้านแม่จ๋อง ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
1513 STN0100 บ้านบางหลาโอน คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1514 STN0116 บ้านปางตอง โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยแม่สา แม่น้ำสาละวิน
1515 STN1558 บ้านแม่รากกลาง* บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง แม่น้ำยม
1516 STN0733 บ้านน้ำซ่ำ ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
1517 STN0829 บ้านโฉลกบ้านเก่า เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1518 STN0845 บ้านตลาดนาทวี* ทต.นาทวี นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1519 STN0232 บ้านผาหมี เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
1520 STN0248 บ้านป่าแป๋ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
1521 STN0897 บ้านห้วยปุก สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
1522 STN0989 บ้านกลาง ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยสำราญ แม่น้ำมูล
1523 STN1359 บ้านห้วยคำ ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
1524 STN1375 บ้านแม่กองวะ แม่ลาน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำปิง
1525 STN0023 บ้านหนองหอย โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1526 STN1403 บ้านน้ำหิน เชียงของ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำน่าน
1527 STN0446 บ้านตาแวน เรือง เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
1528 STN0462 บ้านกกทอง (หมู่ 4) กกทอง เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1529 STN1423 บ้านวังขอน ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำพระเพลิง แม่น้ำป่าสัก
1530 STN0780 บ้านหลักเขต หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
1531 STN0138 บ้านคลองขนุน หนองบัว บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1532 STN1776 บ้านอินทนิน ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1533 STN1808 บ้านกลาง* บ้านนา กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1534 STN0424 บ้านดอยหล่อ แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
1535 STN0958 บ้านยาง ท่าลี่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1536 STN0494 บ้านฉานเรน ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1537 STN1200 บ้านทุ่งตอน วังเงิน แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำวัง
1538 STN1291 บ้านแม่เตี๊ยะใต้ ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแหง แม่น้ำปิง
1539 STN1286 บ้านแม่ออกฮู วาเล่ย์ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1540 STN0371 บ้านหัวขัว ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
1541 STN0526 บ้านแม่ซ้าย แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1542 STN0596 บ้านแม่ลานคำ ทต.สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1543 STN0331 บ้านชมภูเหนือ* ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1544 STN1142 บ้านแม่ป๋ามนอก ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่วง แม่น้ำปิง
1545 STN1242 บ้านห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำว้า แม่น้ำเจ้าพระยา
1546 STN0482 บ้านยุบหวาย แสงอรุณ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1547 STN0498 บ้านเหนือ* ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1548 STN1109 บ้านแม่สายนาเลา โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำปิง
1549 STN1188 บ้านเค็ม หัวทุ่ง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำยม
1550 STN1077 บ้านเนินสมบูรณ์ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำโขง
1551 STN0412 บ้านขุนคอง ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
1552 STN0641 บ้านห้วยโป่ง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
1553 STN1274 บ้านห้วยหมี มหาวัน แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำพุง แม่น้ำสาละวิน
1554 STN0766 บ้านสะอาด น้ำสวย เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1555 STN0800 บ้านประชาธิปไตย ชุมโค ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1556 STN1363 บ้านนาปอ แสงภา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแหง แม่น้ำโขง
1557 STN0052 บ้านนาพูน นาพูน วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยแม่สิน แม่น้ำยม
1558 STN0068 บ้านสันติสุข แสนทอง ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1559 STN0084 บ้านหลวงเมืองคอง* เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
1560 STN1443 บ้านแม่แอบ บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
1561 STN1459 บ้านดอยฮางใน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำกก
1562 STN0450 บ้านประดู่งาม นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยเกาะแก้ว แม่น้ำป่าสัก
1563 STN1006 บ้านท่าพลับ* ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1564 STN1764 บ้านทุ่ง บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1565 STN0206 บ้านอูตูม นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
1566 STN0817 บ้านเคี่ยมงาม บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1567 STN0088 บ้านน้ำปาน ชนแดน สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
1568 STN0252 บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
1569 STN1736 บ้านคลองราง พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1570 STN0251 บ้านห้วยน้ำจาง บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1571 STN1637 บ้านไร่เนิน เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำเพชรบุรี
1572 STN0282 บ้านห้วยตะเคียน ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1573 STN1173 บ้านต้นงุ้น หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่คำมี แม่น้ำวัง
1574 STN1042 บ้านห้วยใหญ่ นาสัก สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1575 STN1067 บ้านห้วยเดื่อ ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำปิง
1576 STN0961 บ้านกุดตอเรือ* ทรายขาว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1577 STN0595 บ้านหาดส้มป่อย แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1578 STN0497 บ้านคลองบอน เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1579 STN1140 บ้านป่าไผ่ ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
1580 STN1092 บ้านห้วยน้ำอุ่น บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำน่าน
1581 STN1187 บ้านคลองบน ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำเจ้าพระยา
1582 STN0411 บ้านท่ามะแกง ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
1583 STN1326 บ้านทุ่งผง ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำน่าน
1584 STN1294 บ้านแม่ฮวก ไหล่หิน เกาะคา ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำวัง
1585 STN1005 บ้านลำทหาร* บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1586 STN0799 บ้านปากแพรก นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1587 STN1763 บ้านคลองเรือ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1588 STN1779 บ้านบางมะขาม อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1589 STN0141 บ้านแม่ฮ่าง แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
1590 STN0157 บ้านปางปอย แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
1591 STN0173 บ้านแหลมหิน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1592 STN0892 บ้านสหกรณ์แปลง 5 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
1593 STN0736 บ้านห้วยเหรียง กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1594 STN1273 บ้านห้วยบงใหม่ แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำพุง แม่น้ำสาละวิน
1595 STN0529 บ้านแม่เหมืองหลวง โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยแม่สา แม่น้ำสาละวิน
1596 STN1406 บ้านหนองบัว หนองบัว ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำโขง
1597 STN0042 บ้านปางหินฝน ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
1598 STN0067 บ้านน้ำร้อน สี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1599 STN1346 บ้านสันหลวง แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1600 STN0903 บ้านงอมถ้ำ ท่าแฝก ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1601 STN0919 บ้านแม่ก๊ะ* เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1602 STN1624 บ้านไร่ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสก แม่น้ำแม่กลอง
1603 STN1564 บ้านบางหมาน คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี แม่น้ำตาปี
1604 STN1580 บ้านเขาหัวนา เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำบางปะกง
1605 STN0192 บ้านป่ายางอาข่า แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
1606 STN0224 บ้านแม่ทะบน ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1607 STN0979 บ้านซับชมภู วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
1608 STN1329 บ้านต้นต้อง พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำวัง
1609 STN0398 บ้านห้วยส้าน แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
1610 STN0598 บ้านหัวดอย กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
1611 STN0614 บ้านห้วยแม่เลี่ยม ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
1612 STN0285 บ้านบางซอย คุระ คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1613 STN0932 บ้านสบขาม* ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
1614 STN0572 บ้านบางฝนตก รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1615 STN0484 บ้านหินขาว กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1616 STN1222 บ้านแม่เชียงรายบน พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำวัง
1617 STN0768 บ้านซำทอง นามาลา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1618 STN1260 บ้านปงป่าป๋อ เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำวัง
1619 STN1276 บ้านห้วยแห้ง ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำสาละวิน
1620 STN0070 บ้านทรายแดง ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1621 STN0770 บ้านเสี้ยวเหนือ เสี้ยว เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1622 STN1333 บ้านหาดเบี้ย ปากชม ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
1623 STN0436 บ้านป่าเหมี้ยง แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
1624 STN0452 บ้านห้วยผักกูด ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
1625 STN1045 บ้านบางตง* นบปริง เมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1626 STN1445 บ้านนากลาง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
1627 STN1678 บ้านบางสาว เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
1628 STN1507 บ้านจำวาย ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำยม
1629 STN1782 บ้านสาคู สาคู ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1630 STN1126 บ้านไร่ใหม่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำท่าจีน
1631 STN0483 บ้านไร่บน ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1632 STN0499 บ้านนาใหญ่ ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 0.00 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1633 STN1078 บ้านหินประกาย บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่วง แม่น้ำน่าน
1634 STN1094 บ้านอีพุ่งใหญ่ เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำท่าจีน
1635 STN1221 บ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำยม
1636 STN1189 บ้านเจ็ดร้อยไร่ แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยกระเสียว แม่น้ำสะแกกรัง
1637 STN0413 บ้านแม่ละงอง น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
1638 STN0571 บ้านพันวาล 4 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1639 STN1143 บ้านแม่แดดน้อย แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำปิง
1640 STN0316 บ้านวังลาด ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1641 STN1044 บ้านเสียบญวน วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1642 STN0284 บ้านเตรียม คุระ คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1643 STN0597 บ้านแม่ศึก แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
1644 STN0053 บ้านหินแด้น* หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1645 STN0044 บ้านห้วยข้าวลีบ แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1646 STN1275 บ้านห้วยหินฝน แม่ปะ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำสา แม่น้ำสาละวิน
1647 STN1243 บ้านห้วยรวก หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำท่าจีน
1648 STN1332 บ้านปางกุ่ม แม่ปะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำวัง
1649 STN1444 บ้านสบลอง บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
1650 STN1460 บ้านผาลั้ง ห้วยชมพู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองตรอน แม่น้ำกก
1651 STN0769 บ้านโนนตะวัน ทต.นาดอกคำ นาด้วง เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
1652 STN0785 บ้านปะตงล่าง (เขาสอยดาว) ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
1653 STN0801 บ้านดวงดี สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1654 STN1797 บ้านไม้เสียบ* เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1655 STN1765 บ้านลุ่มเกรียบ ทับปุด ทับปุด พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1656 STN1490 บ้านห้วยมุ่น ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน
1657 STN1722 บ้านหนองจิก เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1658 STN0818 บ้านทุ่งอินทนิน บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1659 STN0850 บ้านท่าตีน* พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1660 STN0862 บ้านหลู้ ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1661 STN0878 บ้านปางหละ บ้านหวด งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
1662 STN0159 บ้านไทรงาม ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1663 STN1727 บ้านในกรัง จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1664 STN0258 บ้านเมืองน้อย เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1665 STN0823 บ้านหาดทรายเปลือกหอย คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1666 STN0967 บ้านสงเปือย ธาตุ เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1667 STN0074 บ้านน้ำตก ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1668 STN0774 บ้านกุดนาคำ น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
1669 STN1397 บ้านแม่ช่อฟ้า ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่ลาว แม่น้ำวัง
1670 STN0756 บ้านท่าหัน รมณีย์ กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1671 STN1465 บ้านหลวง แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำสาละวิน
1672 STN0806 บ้านในง่วม บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1673 STN1786 บ้านบางโจ ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1674 STN1802 บ้านสามไกร* หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1675 STN1012 บ้านวังไคร้* วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
1676 STN1511 บ้านทุ่งจ้อ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำปิง
1677 STN1527 บ้านห้วยขวาก บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำน่าน
1678 STN0132 บ้านสวนปราง คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1679 STN0164 บ้านคลองปาว ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1680 STN0180 บ้านลาน ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
1681 STN0711 บ้านผัง 44,117,118 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1682 STN0727 บ้านช่องบอน เขาทะลุ สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1683 STN0418 บ้านอมลาน กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
1684 STN0634 บ้านหมอกจำแป๋ หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1685 STN0936 บ้านหมอแปง แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1686 STN0952 บ้านนาแค นาแค นายูง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
1687 STN0576 บ้านดอกแดง บางไทร ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
1688 STN1131 อช.ดอยผ้าห่มปก โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำว้า แม่น้ำกก
1689 STN0488 บ้านหินซอง จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำกระบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1690 STN1226 บ้านแม่ฮู้ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำยม
1691 STN0349 บ้านห้วยตึม บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำปี้ แม่น้ำยม
1692 STN0365 บ้านช่องแคบ ช่องแคบ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1693 STN1114 บ้านแม่แพะ สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำปิง
1694 STN1179 บ้านแม่สุกใน วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
1695 STN0016 บ้านนาแฝก นาเตย ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1696 STN0755 บ้านทุ่งขมิ้น คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1697 STN1380 บ้านหัวนา แสงภา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำโขง
1698 STN0304 บ้านลาดผักหนาม ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำน้ำชีส่วนที่ แม่น้ำชี
1699 STN1300 บ้านถ้ำน้ำพุ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำพรหม แม่น้ำป่าสัก
1700 STN0503 บ้านนางเอื้อย* กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1701 STN0439 บ้านกล้อทอ แม่จัน อุ้มผาง ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควใหญ่ตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1702 STN0455 บ้านห้วยสีดา หาดทรายขาว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1703 STN0471 บ้านห้วยลึก คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
1704 STN0805 บ้านจันทึง หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1705 STN1785 บ้านคลองพระยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำตาปี
1706 STN0646 บ้านทุ่งกล้วย บ้านเอื้อม เมือง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
1707 STN0773 บ้านโสมเยี่ยม โสมเยี่ยม น้ำโสม อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
1708 STN0147 บ้านหนองทุ่ม นาดี ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1709 STN0163 บ้านสระบัว ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1710 STN1494 บ้านป่าคา แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
1711 STN1510 บ้านเทอดชาติ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำน่าน
1712 STN1526 บ้านซับสมบูรณ์ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำเจ้าพระยา
1713 STN0882 บ้านตึงเหนือ วังทอง วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
1714 STN0125 บ้านแม่อุมลองน้อย ป๋าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
1715 STN1742 บ้านเขาวง บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1716 STN1758 บ้านหินลาด คุระ คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1717 STN0838 บ้านสะลวงนอก* สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
1718 STN1535 บ้านทาทุ่งไผ่* ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปิง
1719 STN1551 บ้านริมอิง* เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำพระปรง แม่น้ำโขง
1720 STN0966 บ้านปากหมาก* ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1721 STN0982 บ้านห้วยน้ำเค็ม อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1722 STN0225 บ้านรุ่งเรือง ละแม ละแม ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1723 STN0241 บ้านสบมาง* ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
1724 STN0922 บ้านแปะ* บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1725 STN1245 บ้านห้วยเลา ชนแดน สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
1726 STN1191 บ้านซับเจริญ ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
1727 STN1207 บ้านน้ำอ้อม ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำป่าสัก
1728 STN1128 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1729 STN0485 บ้านคลองของ ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1730 STN0501 บ้านหินราว เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
1731 STN1096 บ้านทุ่ง บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำโขง
1732 STN0415 บ้านห้วยส้มป่อย ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
1733 STN0631 บ้านแม่สุยะ ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1734 STN1046 บ้านเนินทอง ในวงใต้ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1735 STN1330 บ้านท่าอุดม แม่ปะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำวัง
1736 STN0599 บ้านแม่ลอง บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
1737 STN0286 บ้านคลองมุย ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1738 STN0933 บ้านแม่หาร บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1739 STN0573 บ้านหนองปลา ท่าหิน สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1740 STN0803 บ้านโป่งบอน หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1741 STN1430 บ้านทาทุ่งหลวง* ทาทุ่งหลวง แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำปิง
1742 STN1446 บ้านสบแม่สะต๊อบ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
1743 STN0771 บ้านปากยาง น้ำแคม ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1744 STN0708 บ้านเขานา คลองทราย นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1745 STN0724 บ้านหัวเขาท่ากอ บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1746 STN0453 บ้านกลาง* ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
1747 STN0145 บ้านแม่เหล็ก ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1748 STN0161 บ้านเคี่ยมเพาะ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1749 STN0864 บ้านปางน้ำฮ้าย ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1750 STN1767 บ้านทางด่าน แม่นางขาว คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1751 STN1783 บ้านท่าคลอง ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1752 STN1724 บ้านบางเหรียง พรุเตียว เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ แม่น้ำตาปี
1753 STN1740 บ้านตาเงาะ สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1754 STN1663 บ้านทุ่งกร่าง ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปัตตานีคอนล่าง โตนเลสาป
1755 STN0920 บ้านท่าปู แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
1756 STN0820 บ้านบางอี โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1757 STN0997 บ้านนาคันหัก* พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
1758 STN1696 บ้านเตราะบอน เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1759 STN0108 บ้านโป่งตะแบก พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1760 STN0124 บ้านดงใหม่ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
1761 STN0821 บ้านพรุใน พรุใน เกาะยาว พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1762 STN0837 บ้านป่าบงบ้านถ้ำ* ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
1763 STN1725 บ้านทุ่งมังกะตาล ดอนยาง ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1764 STN0921 บ้านห้วยไคร้ แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
1765 STN0240 บ้านห่างทางหลวง ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
1766 STN0031 บ้านธารโต ธารโต ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
1767 STN0534 บ้านปางยาว แม่พริก แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1768 STN1246 บ้านห้วยสะแตง งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
1769 STN1262 บ้านม่วง บ้านม่วง สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
1770 STN1278 บ้านทหารผ่านศึก รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1771 STN0486 บ้านลำเลียง ลำเลียง กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำกระบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1772 STN0502 บ้านหัวโคก* นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1773 STN0558 บ้านโค้งสง่า ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
1774 STN0574 บ้านห้วยแก้ว นาสัก สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1775 STN0590 บ้านใหม่ดอนแก้ว ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1776 STN1299 บ้านน้ำเลียง ปอน ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำพรหม แม่น้ำน่าน
1777 STN1192 บ้านซับชมพู่ ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
1778 STN0400 บ้านป่าสักงาม ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
1779 STN1047 บ้านคีรีราษฎร์พัฒนา เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1780 STN1463 บ้านขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
1781 STN0438 บ้านแม่ละเมา* พะวอ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
1782 STN0454 บ้านท่าบม (หมู่ 8) เขาแก้ว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1783 STN0804 บ้านวังพุง หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1784 STN1431 บ้านใหม่พัฒนา* ห้วยพิชัย ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำโขง
1785 STN1351 บ้านร่องคำดง แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 0.0