ฝนรายวัน ตามลุ่มน้ำ
เลือกลุ่มน้ำหลักที่ต้องการ
ข้อมูลน้ำฝนรายวัน 2159 สถานี วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 17:07 ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
@ รหัส หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ฝน(15 นาที) mm ฝน(12 ชม) mm ฝนรายวัน(07:00) mm อุณหภูมิ ลุ่มน้ำย่อย ลุ่มน้ำหลัก
1 STN1879 บ้านชมเจริญ ชมเจริญ ปากชม เลย 0.0 164.0 164.0 28.40 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
2 STN0334 บ้านแม่แขม บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่ 0.0 129.0 135.5 25.50 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
3 STN0473 บ้านนาคำ (หมู่ 6)* บ้านก้อง นายูง อุดรธานี 8.0 100.5 101.0 23.20 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
4 STN0967 บ้านสงเปือย ธาตุ เชียงคาน เลย 0.5 94.0 97.0 22.70 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
5 STN1880 บ้านเลิง ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 2.0 92.0 94.5 24.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
6 STN1320 บ้านนาริน ผาปัง แม่พริก ลำปาง 0.0 87.5 158.0 25.10 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำวัง
7 STN1188 บ้านเค็ม หัวทุ่ง ลอง แพร่ 0.0 76.5 80.5 26.30 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำยม
8 STN0847 บ้านดอนสถาน1* สถาน ปัว น่าน 2.5 73.5 73.5 26.40 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
9 STN1410 บ้านห้วยท่าง ไชยวัฒนา ปัว น่าน 0.0 71.0 78.5 21.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำน่าน
10 STN0237 บ้านดอยสะโงะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 0.5 62.5 77.5 22.30 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
11 STN0898 บ้านปางสา ผาทอง ท่าวังผา น่าน 1.5 62.0 75.5 24.60 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
12 STN0869 บ้านขุนต้า ตับเต่า เทิง เชียงราย 1.0 61.5 71.0 30.20 น้ำแม่ลาว แม่น้ำโขง
13 STN1394 บ้านเชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 71.30 SUB basin แม่น้ำโขง
14 STN1319 บ้านแม่ปะแพะ แม่ปะ เถิน ลำปาง 0.0 61.0 92.0 28.50 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำวัง
15 STN1353 บ้านหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 60.5 87.5 25.80 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำกก
16 STN1196 บ้านแดนชุมพล แดนชุมพล สอง แพร่ 0.0 60.0 74.0 22.20 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
17 STN0232 บ้านผาหมี เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 0.5 59.5 78.5 24.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
18 STN0942 บ้านอีเลิศใหม่ นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 59.5 60.5 24.00 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
19 STN0192 บ้านป่ายางอาข่า แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 59.0 69.0 24.10 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
20 STN1542 บ้านสลี* ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 58.5 61.0 29.80 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง แม่น้ำน่าน
21 STN1156 บ้านใหม่สามัคคี ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 1.5 57.0 66.0 25.50 บึงบรเพ็ด แม่น้ำปิง
22 STN1423 บ้านวังขอน ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 56.5 56.5 23.70 ลำพระเพลิง แม่น้ำป่าสัก
23 STN0009 บ้านปางสา ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 55.5 83.0 23.80 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
24 STN0398 บ้านห้วยส้าน แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 55.5 94.0 28.20 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
25 STN0852 บ้านขุนกำลัง ขุนควร ปง พะเยา 0.0 55.0 60.0 25.30 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
26 STN1334 บ้านจำผักกูด แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 54.5 60.0 24.00 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
27 STN0299 บ้านโป่งสามขา ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
28 STN1522 บ้านหนองบัวคำ เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 54.5 58.5 27.60 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำโขง
29 STN0535 บ้านสันขี้เหล็ก แม่พริก แม่พริก ลำปาง 0.0 53.5 89.5 25.10 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
30 STN0453 บ้านกลาง* ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 53.5 78.0 21.90 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
31 STN0715 บ้านถ้ำเวียงแก นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 23.60 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
32 STN0401 บ้านผาเดื่อ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 51.5 70.5 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
33 STN1142 บ้านแม่ป๋ามนอก ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 2.5 51.5 95.5 36.70 น้ำแม่วง แม่น้ำปิง
34 STN1151 บ้านร้องธาร ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 4.0 51.0 100.5 24.40 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำกก
35 STN1494 บ้านป่าคา แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 50.5 70.0 19.60 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
36 STN1198 บ้านท่อสมาน เตาปูน สอง แพร่ 0.0 50.0 52.5 26.20 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
37 STN0651 บ้านปางมะโอ วังเงิน แม่ทะ ลำปาง 0.0 49.5 59.0 0.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
38 STN0908 บ้านเกี๋ยงพา ต้าผามอก ลอง แพร่ 0.0 49.5 50.5 26.80 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
39 STN0350 บ้านหัวน้ำ พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 0.0 49.5 51.0 24.40 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
40 STN1534 บ้านท่าฟ้าเหนือ* สระ เชียงม่วน พะเยา 0.0 49.0 56.5 26.90 คลองสก แม่น้ำยม
41 STN1264 บ้านสบเติ๋น สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง 0.0 48.5 48.5 26.60 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
42 STN0255 บ้านหลวง แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.50 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
43 STN1150 บ้านดงเจริญ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 48.0 71.5 -99.90 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำกก
44 STN0895 บ้านวังน้ำเย็น เมืองลี นาหมื่น น่าน 0.0 46.5 46.5 29.70 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
45 STN0424 บ้านดอยหล่อ แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ 3.5 46.0 55.0 -99.90 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
46 STN1223 บ้านแม่สงเหนือ ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 0.0 46.0 57.5 24.50 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำวัง
47 STN0907 บ้านสันติสุข เวียงต้า ลอง แพร่ 0.0 46.0 47.0 24.30 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
48 STN1037 บ้านแม่พวก* ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 0.0 46.0 47.0 23.50 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
49 STN1458 บ้านหัวดง หงาว เทิง เชียงราย 1.0 45.0 53.5 26.30 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำโขง
50 STN0853 บ้านปางผักหม งิม ปง พะเยา 0.0 45.0 63.0 29.50 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
51 STN1388 บ้านทุ่งโห้ง เวียง เทิง เชียงราย 1.0 44.5 68.5 22.20 SUB basin แม่น้ำโขง
52 STN1146 บ้านดอย โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 44.5 47.5 21.80 บึงบรเพ็ด แม่น้ำโขง
53 STN1377 บ้านต๊ำใน บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา 0.0 44.5 45.5 25.70 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
54 STN0195 บ้านสันติคีรี แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.5 44.5 62.0 20.80 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
55 STN0526 บ้านแม่ซ้าย แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
56 STN1393 บ้านวังผา ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่ลาว แม่น้ำโขง
57 STN0072 บ้านน้ำสอด และ ทุ่งช้าง น่าน 0.5 43.5 46.0 24.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
58 STN0396 บ้านแม่ลาก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 43.5 57.5 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
59 STN0242 บ้านฮวก ภูซาง ภูซาง พะเยา 1.0 43.0 100.0 23.00 แม่ลาว แม่น้ำโขง
60 STN0399 บ้านร่มโพธิ์เงิน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 1.0 43.0 53.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
61 STN1381 บ้านห้วยไคร้ลานทอง เวียง เทิง เชียงราย 1.0 43.0 79.5 24.90 น้ำสาน แม่น้ำโขง
62 STN1211 บ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 0.0 43.0 44.0 25.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
63 STN1070 บ้านหัวฝาย ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย 0.0 43.0 43.0 83.20 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำโขง
64 STN1355 บ้านไร่รวงทอง ปัว ปัว น่าน 2.0 42.5 43.0 27.50 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำน่าน
65 STN1855 บ้านปางงุ้น หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 42.0 43.5 25.80 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 3 แม่น้ำยม
66 STN1387 บ้านเจดีย์ ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย 0.0 42.0 44.5 30.80 SUB basin แม่น้ำโขง
67 STN1469 บ้านท่าปุยตก ย่านรี สามเงา ตาก 0.0 42.0 90.5 30.80 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำปิง
68 STN0796 บ้านส้าน สันทะ นาน้อย น่าน 1.0 41.5 44.5 18.30 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
69 STN0191 บ้านผาเรือ ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 40.5 57.0 24.80 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
70 STN1269 บ้านห้วยก้อด ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 0.0 40.5 42.0 23.40 แม่น้ำพุง แม่น้ำวัง
71 STN1145 บ้านศรีบุญเรือง หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย 0.0 40.0 60.0 24.80 คลองแม่ระกา แม่น้ำโขง
72 STN2080 บ้านสวนดอก* แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 39.5 84.5 -99.90 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 2 โขงเหนือ
73 STN1306 บ้านแสะ ควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 29.30 น้ำพรหม แม่น้ำยม
74 STN1184 บ้านแก่น นายาง สบปราบ ลำปาง 0.0 39.5 65.0 29.60 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
75 STN0468 บ้านสะโทย วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 1.0 39.5 82.0 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
76 STN0390 บ้านวังลาว เวียง เชียงแสน เชียงราย 0.0 39.0 44.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
77 STN1673 บ้านน้ำเคิม ปิงหลวง นาหมื่น น่าน 1.0 39.0 43.5 26.40 คลองเทพา แม่น้ำน่าน
78 STN1860 บ้านนาบัว สระ เชียงม่วน พะเยา 0.0 38.5 41.5 26.70 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 2 แม่น้ำยม
79 STN1173 บ้านต้นงุ้น หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 0.0 38.5 40.0 25.40 น้ำแม่คำมี แม่น้ำวัง
80 STN0883 บ้านปงถ้ำ วังทอง วังเหนือ ลำปาง 0.0 38.5 45.0 25.30 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
81 STN0867 บ้านห้วยต่าง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 38.0 49.5 26.40 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
82 STN0391 บ้านจอมกิตติ เวียง เชียงแสน เชียงราย 0.0 38.0 44.5 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
83 STN1215 บ้านผาราง ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ 0.0 38.0 50.0 24.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำยม
84 STN1979 บ้านออน* ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 3.0 37.5 42.0 23.80 แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1 ปิง
85 STN0238 บ้านผาตั้ง ปอ เวียงแก่น เชียงราย 1.0 37.5 54.5 17.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
86 STN0233 บ้านห้วยยาโน* ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 37.5 56.0 -99.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
87 STN1874 บ้านห้วยข่อย* ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 37.0 38.0 26.10 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
88 STN0545 บ้านบ่อแก้ว ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 0.0 36.5 37.0 26.70 ห้วยแม่สิน แม่น้ำยม
89 STN1326 บ้านทุ่งผง ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 0.5 36.5 56.5 27.80 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำน่าน
90 STN0048 บ้านท้องฟ้า ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 36.5 38.0 26.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
91 STN0662 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก 0.5 36.0 37.0 24.50 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
92 STN1266 บ้านหนองเชียงคา ยกกระบัตร สามเงา ตาก 0.0 36.0 112.0 27.80 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
93 STN0374 บ้านหนองปลา พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 0.0 35.5 45.5 21.40 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
94 STN1493 บ้านแม่กระต๋อม ป่าสัก วังชิ้น แพร่ 0.0 35.5 49.5 26.30 น้ำแม่กวง แม่น้ำยม
95 STN1195 บ้านด่าน สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง 0.0 35.5 45.0 22.10 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำวัง
96 STN0911 บ้านบุญแจ่ม น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ 0.0 35.5 49.5 22.10 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
97 STN0323 บ้านตาดซ้อ เขาแก้ว เชียงคาน เลย 0.0 35.5 39.0 34.70 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
98 STN0021 บ้านหัวฝาย ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 1.5 35.0 58.0 23.50 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
99 STN1857 บ้านผาฮาว ทุ่งผาสุข เชียงคำ พะเยา 0.0 35.0 58.5 25.80 แม่ลาว แม่น้ำโขงเหนือ
100 STN1457 บ้านผาลาด หงาว เทิง เชียงราย 0.0 34.5 47.0 22.70 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำโขง
101 STN1309 บ้านร้อง แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 34.5 36.0 30.10 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำกก
102 STN1079 บ้านท่าแพ เมือง เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 27.50 น้ำแม่คำมี แม่น้ำโขง
103 STN1316 บ้านแม่วังช้าง พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา 0.0 34.0 34.0 25.70 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
104 STN0339 บ้านงอบเหนือ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 34.0 39.0 24.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
105 STN0247 บ้านปางฮ่าง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 33.5 35.5 29.00 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
106 STN0335 บ้านข่วงบุก ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 0.0 33.5 39.0 27.20 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
107 STN0184 บ้านวังกอก น้ำตก นาน้อย น่าน 1.5 33.0 33.0 0.00 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
108 STN1335 บ้านแม่อ้อใน แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 33.0 55.5 25.70 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
109 STN0855 บ้านนาหนุน ภูซาง ภูซาง พะเยา 1.0 33.0 62.5 24.00 แม่ลาว แม่น้ำโขง
110 STN1853 บ้านดงตะเคียน เจริญเมือง พาน เชียงราย 0.0 32.5 34.0 27.70 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขงเหนือ
111 STN1346 บ้านสันหลวง แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 32.5 40.0 26.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
112 STN1066 บ้านห้วยชมพู แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 32.5 35.0 28.30 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำปิง
113 STN0647 บ้านป่าเห่ว บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 32.5 36.5 0.00 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
114 STN0920 บ้านท่าปู แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 0.5 32.0 32.5 25.90 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
115 STN0543 บ้านนาหลวง สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 31.5 31.5 25.90 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
116 STN1992 บ้านตาดหมอก แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 2.5 31.5 64.5 24.50 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
117 STN1422 บ้านซำม่วง วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 31.0 31.0 18.70 ลำพระเพลิง แม่น้ำชี
118 STN0781 บ้านลาดเหนือ ทต.หลวงศิริ หนองบัวแดง ชัยภูมิ 0.0 31.0 31.0 23.50 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
119 STN1491 บ้านแม่แปง นาพูน วังชิ้น แพร่ 0.0 31.0 52.5 28.60 SUB basin แม่น้ำยม
120 STN0313 บ้านหัวฝาย บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 31.0 41.0 53.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
121 STN0425 บ้านเปียงกอก* โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 31.0 82.0 23.80 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
122 STN1993 บ้านโห้งเหนือ* แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 31.0 31.0 24.20 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
123 STN0932 บ้านสบขาม* ขุนควร ปง พะเยา 0.0 31.0 33.5 23.10 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
124 STN0183 บ้านแม่แสลป แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 31.0 46.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
125 STN1157 บ้านม่วงคำ นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 0.5 30.5 48.5 25.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำกก
126 STN1265 บ้านสบป้าด สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง 0.0 30.5 30.5 23.70 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
127 STN1519 บ้านแม่หล่วง นาสัก แม่เมาะ ลำปาง 0.0 30.5 31.0 -99.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำวัง
128 STN0885 บ้านแม่เตินเหนือ แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 30.5 52.0 27.60 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
129 STN1333 บ้านหาดเบี้ย ปากชม ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 28.80 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
130 STN1315 บ้านแม่ทะลาย พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา 0.0 30.0 30.0 24.80 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
131 STN1462 บ้านแม่โมงเย้า วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 30.0 34.0 23.70 น้ำปาด แม่น้ำกก
132 STN1851 บ้านดงเจริญ ม่วงคำ พาน เชียงราย 0.0 30.0 30.0 27.70 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขงเหนือ
133 STN0888 บ้านใหม่พัฒนา บ้านร้อง งาว ลำปาง 0.0 29.5 31.0 20.30 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
134 STN0658 บ้านห้วยปิง บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 29.5 56.0 23.00 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
135 STN0612 บ้านหนองเขียว แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 29.0 51.0 97.20 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
136 STN1369 บ้านแม่พริก หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 29.0 59.5 23.90 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
137 STN1395 บ้านทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่ลาว แม่น้ำวัง
138 STN0937 บ้านหลุกใต้* นาครัว แม่ทะ ลำปาง 0.0 29.0 32.5 27.20 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
139 STN0863 บ้านดอน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 1.5 28.5 39.0 26.20 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
140 STN0068 บ้านสันติสุข แสนทอง ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 24.20 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
141 STN0897 บ้านห้วยปุก สะเนียน เมืองน่าน น่าน 1.0 28.5 58.5 25.30 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
142 STN1175 บ้านน้ำฮอก บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ 0.0 28.0 29.5 28.80 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำยม
143 STN1332 บ้านปางกุ่ม แม่ปะ เถิน ลำปาง 0.0 28.0 52.0 26.80 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำวัง
144 STN1382 บ้านป่าแดงใหม่ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย 2.0 28.0 28.0 0.00 SUB basin แม่น้ำโขง
145 STN1250 บ้านแหน 2 ผาตอ ท่าวังผา น่าน 0.5 28.0 39.5 23.60 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
146 STN1219 บ้านแม่กึ๊ด ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง 0.0 27.0 38.5 24.40 น้ำว้า แม่น้ำวัง
147 STN1817 บ้านแม่ของ* แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.5 27.0 51.0 29.00 น้ำแม่ปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
148 STN1254 บ้านฮ่าง วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 27.0 28.0 22.80 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
149 STN0297 บ้านศักดิ์เฉลิมกิจ เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 27.0 37.0 24.40 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
150 STN1420 บ้านต้าม บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 0.5 27.0 35.5 27.20 ลำตะคอง แม่น้ำน่าน
151 STN1088 บ้านนาซ่าว นาซ่าว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 23.90 คลองโพธิ์ แม่น้ำโขง
152 STN0610 บ้านหัวแม่คำ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 27.0 47.5 18.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
153 STN2006 บ้านปางอ้า* เวียงมอก เถิน ลำปาง 0.0 27.0 91.5 27.10 น้ำแม่มอก ยม
154 STN1155 บ้านกองขากน้อย สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 27.0 36.5 25.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
155 STN1100 บ้านปางไม้แดง บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 27.0 33.5 24.00 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
156 STN1453 บ้านคะแนง แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.50 SUB basin แม่น้ำโขง
157 STN1872 บ้านธาตุ แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 26.5 35.0 22.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขงเหนือ
158 STN0856 บ้านหนองเลา ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.5 26.5 37.0 24.80 แม่ลาว แม่น้ำโขง
159 STN1177 บ้านผาแดง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 26.5 26.5 20.00 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำวัง
160 STN0857 บ้านแม่ต๋อมใน สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา 0.0 26.5 27.0 24.40 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
161 STN0846 บ้านสองแคว* นาไร่หลวง สองแคว น่าน 1.0 26.5 34.0 85.40 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
162 STN1865 บ้านน้ำฮาก งิม ปง พะเยา 0.0 26.5 40.5 -99.90 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำยม
163 STN0882 บ้านตึงเหนือ วังทอง วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
164 STN1442 บ้านวังว้า* ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 0.5 26.5 43.0 28.00 SUB basin แม่น้ำน่าน
165 STN0412 บ้านขุนคอง ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 26.5 41.5 20.90 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
166 STN1495 บ้านหาดรั่ว วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 0.0 26.0 42.0 29.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
167 STN1120 บ้านห้วยเป้า ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 26.0 41.0 25.70 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
168 STN1870 บ้านปงตอง แม่จัน แม่จัน เชียงราย 0.5 26.0 37.5 26.40 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขงเหนือ
169 STN0008 บ้านรวมมิตร แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.5 25.5 52.0 25.50 แม่น้ำแม่กก(สายหลัก) แม่น้ำกก
170 STN1835 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด (บ้านห้วยเจริญ) ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 25.5 40.0 26.70 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 3 แม่น้ำโขงเหนือ
171 STN0239 บ้านห้วยธนู ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 1.0 25.5 35.5 25.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
172 STN1392 บ้านโพนทอง เชียงกลม ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 25.40 SUB basin แม่น้ำโขง
173 STN0865 บ้านพนาสวรรค์ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 25.0 26.0 23.10 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
174 STN0603 บ้านแม่กอน ทต.ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 25.0 52.5 22.80 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
175 STN1179 บ้านแม่สุกใน วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 0.0 25.0 27.0 26.60 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
176 STN1101 บ้านคกไผ่ ปากชม ปากชม เลย 1.0 25.0 25.0 24.90 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำโขง
177 STN0868 บ้านศรีดอนชัย ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย 0.0 25.0 49.0 23.10 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
178 STN1551 บ้านริมอิง* เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 29.60 แม่น้ำพระปรง แม่น้ำโขง
179 STN0036 บ้านปางต้นเดื่อ มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 25.0 52.5 22.90 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
180 STN1312 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 0.5 25.0 32.0 -99.90 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
181 STN0348 บ้านบ่อหลวง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
182 STN0055 บ้านวังยายมุก คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.5 24.5 48.5 27.10 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
183 STN0664 บ้านสันพระบาท ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 24.5 35.0 26.40 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
184 STN1232 บ้านวังโป่ง วังใต้ วังเหนือ ลำปาง 0.0 24.5 29.0 25.80 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำวัง
185 STN0554 บ้านทับเบิก วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 24.5 31.5 20.80 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
186 STN1408 บ้านห้วยทรายคำ บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 0.0 24.0 24.0 22.70 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำโขง
187 STN1504 บ้านขุนน้ำพริก นาไร่หลวง สองแคว น่าน 2.5 24.0 43.0 22.60 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำน่าน
188 STN1459 บ้านดอยฮางใน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 24.0 50.5 25.50 SUB basin แม่น้ำกก
189 STN0931 บ้านกลาง* เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 0.0 24.0 29.5 39.20 น้ำปี้ แม่น้ำยม
190 STN0916 บ้านผาแล* ปอ เวียงแก่น เชียงราย 1.0 24.0 24.5 25.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
191 STN1194 บ้านดง บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 23.5 23.5 23.40 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำวัง
192 STN0007 บ้านขาแหย่ง เทอดไท แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 23.5 33.5 22.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
193 STN1213 บ้านป่าแดง ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ 0.0 23.5 24.5 25.10 น้ำแม่กลาง แม่น้ำยม
194 STN1368 บ้านขวากใต้ ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย 2.0 23.5 39.0 23.00 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
195 STN1460 บ้านผาลั้ง ห้วยชมพู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 23.5 32.0 21.90 คลองตรอน แม่น้ำกก
196 STN0602 บ้านนาหวาย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 23.0 36.5 25.30 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
197 STN1222 บ้านแม่เชียงรายบน พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง 0.0 23.0 55.5 25.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำวัง
198 STN0659 บ้านปู ทต.ลี้ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
199 STN1348 บ้านเกวต พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน 0.0 23.0 33.0 19.50 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำน่าน
200 STN0621 บ้านพิทักษ์ไทย ตับเต่า เทิง เชียงราย 1.0 22.5 37.0 0.00 แม่ลาว แม่น้ำโขง
201 STN1134 บ้านเกี๋ยงห้วยน่าน แม่ลอย เทิง เชียงราย 0.0 22.5 26.0 27.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
202 STN1321 บ้านดอนแก้ว โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย 0.5 22.5 35.5 25.10 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
203 STN0616 บ้านสันติสุข (บ้านกิ่วสะไต) ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 22.5 31.0 25.80 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
204 STN0890 บ้านต้นลาน สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 22.0 23.5 26.80 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
205 STN0859 บ้านน้ำปุก ขุนควร ปง พะเยา 0.0 22.0 22.0 29.60 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
206 STN1235 บ้านสวนป่า ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 22.0 23.0 22.60 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำยม
207 STN0020 บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 22.0 44.5 25.80 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
208 STN1518 บ้านดอนชัย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 22.0 29.5 24.60 น้ำปาด แม่น้ำวัง
209 STN0423 บ้านถ้ำง๊อบ หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.5 22.0 39.5 20.40 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
210 STN1350 บ้านห้วยหม้อ บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 0.0 22.0 22.0 25.40 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำโขง
211 STN0193 บ้านพญาไพรเล่ามา เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 22.0 28.5 21.40 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
212 STN1351 บ้านร่องคำดง แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 0.0 22.0 24.5 -99.90 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำโขง
213 STN1407 บ้านทุ่งขันไชย* เวียง เทิง เชียงราย 0.5 21.5 47.0 21.40 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำโขง
214 STN0386 บ้านขุนห้วยแม่เปา แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 15.5 21.5 21.5 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
215 STN1337 บ้านชมพู อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 0.0 21.5 29.0 25.50 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำน่าน
216 STN1431 บ้านใหม่พัฒนา* ห้วยพิชัย ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 25.50 SUB basin แม่น้ำโขง
217 STN0243 บ้านต้นผึ้ง ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.5 21.5 41.0 22.30 แม่ลาว แม่น้ำโขง
218 STN0518 บ้านห้วยหยวกป่าโซ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 21.5 28.5 21.40 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
219 STN1292 บ้านแม่หอย บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 21.0 32.5 26.70 น้ำแหง แม่น้ำปิง
220 STN0388 บ้านตาดควัน ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 21.0 38.5 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
221 STN1339 บ้านสันป่าสัก แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 0.0 21.0 21.0 25.30 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
222 STN0234 บ้านผาแตก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 21.0 39.5 23.20 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
223 STN1854 บ้านดอยงาม เวียงห้าว พาน เชียงราย 0.0 21.0 77.0 28.00 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขงเหนือ
224 STN0051 บ้านยาง* แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 20.5 44.0 23.80 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
225 STN1112 บ้านแม่โจ้ บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 20.5 20.5 27.30 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
226 STN1669 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 20.5 66.0 31.50 แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำปิง
227 STN1378 บ้านแม่กาไร่เดียว แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำงาว แม่น้ำโขง
228 STN1163 บ้านแม่บอนใต้ บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 20.0 44.0 24.80 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำปิง
229 STN0862 บ้านหลู้ ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
230 STN0353 บ้านนาฝ่า* จอมพระ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
231 STN0896 บ้านท่าล้อ แงง ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
232 STN1892 บ้านกุดแห่* กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู 0.5 20.0 20.0 26.40 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
233 STN0939 บ้านป่าหก* ลี้ ลี้ ลำพูน 0.0 19.5 38.0 24.20 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
234 STN0719 บ้านกิ่วม่วง ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 1.5 19.5 37.5 24.90 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
235 STN0626 บ้านสบสา ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 19.5 44.5 26.80 แม่ลาว แม่น้ำโขง
236 STN0210 บ้านห้วยพลู ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 19.5 83.0 81.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
237 STN0400 บ้านป่าสักงาม ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.5 19.5 28.5 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
238 STN0879 บ้านสันโป่ง เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 0.0 19.5 35.0 17.70 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
239 STN1340 บ้านแม่จว้าเหนือ แม่สุก แม่ใจ พะเยา 0.0 19.5 20.0 24.40 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
240 STN1508 บ้านดงสุระ แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 0.0 19.5 19.5 27.60 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำยม
241 STN0519 บ้านทุ่งมะฝาง ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 19.5 19.5 24.40 แม่น้ำโขง แม่น้ำอิง
242 STN0520 บ้านขุนป๋วย แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 19.0 55.5 20.90 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
243 STN0356 บ้านวังหว้า-วังรู หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 28.10 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
244 STN0597 บ้านแม่ศึก แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 19.0 21.0 22.50 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
245 STN1389 บ้านห้วยลาด หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 19.0 21.0 31.70 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
246 STN0176 บ้านนาตอง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ 0.5 19.0 23.0 24.30 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
247 STN1296 บ้านปางส้าน ยอด สองแคว น่าน 3.0 19.0 39.0 23.50 น้ำสาน แม่น้ำน่าน
248 STN0085 บ้านกอก อวน ปัว น่าน 0.5 18.5 47.0 24.80 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
249 STN2009 บ้านขอใต้* บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 18.5 24.5 24.80 น้ำแม่ตุ๋ย วัง
250 STN1203 บ้านนาเปรื่อง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 18.5 20.5 23.40 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำน่าน
251 STN0866 บ้านดอนงาม โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 18.0 22.5 24.30 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
252 STN1849 บ้านขุนห้วยไคร้ ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.5 18.0 38.5 25.80 แม่ลาว แม่น้ำโขงเหนือ
253 STN0872 บ้านโป่งน้ำร้อน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
254 STN0611 บ้านร้องหัวฝาย ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 0.0 18.0 27.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
255 STN1531 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 1.0 18.0 51.0 26.20 น้ำลาว แม่น้ำน่าน
256 STN0624 บ้านโป่งไฮ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 18.0 20.5 17.70 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
257 STN1988 บ้านทับเดื่อ* อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 18.0 19.5 26.10 แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1 ปิง
258 STN1417 บ้านผาช่อ แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.30 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำวัง
259 STN1556 บ้านศรีวังมูล* บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 0.0 17.5 36.0 28.00 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำกก
260 STN2090 บ้านค่าไพบูลย์* ปง ปง พะเยา 0.0 17.5 17.5 25.10 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 2 ยม
261 STN1833 บ้านห้วยแม่ซ้าย แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 17.5 53.0 30.90 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 2 แม่น้ำโขงเหนือ
262 STN1816 บ้านปวง* บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 17.5 48.0 26.70 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
263 STN1507 บ้านจำวาย ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 0.0 17.5 20.0 24.00 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำยม
264 STN1132 บ้านมอล่อง แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 1.5 17.5 20.5 21.60 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำโขง
265 STN1147 บ้านม้งเก้าหลัง เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 17.0 23.5 22.30 ที่ราบแม่น้ำเจ้า แม่น้ำโขง
266 STN1077 บ้านเนินสมบูรณ์ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 0.0 17.0 20.0 27.50 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำโขง
267 STN1322 บ้านแม่แก้วเหนือ แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 17.0 40.0 22.30 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
268 STN0586 บ้านแม่สูนน้อย แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 17.0 43.5 24.90 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
269 STN1390 บ้านวังเวินพัฒนา ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 17.0 37.5 26.70 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
270 STN0023 บ้านหนองหอย โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 17.0 23.0 20.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
271 STN0673 บ้านโจะโหวะเหนือ บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 17.0 19.0 34.80 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
272 STN0402 บ้านก๊อดยาว แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 16.5 31.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
273 STN0050 บ้านแม่ระมาดน้อย ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 0.0 16.5 24.0 26.10 น้ำแม่เมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
274 STN1367 บ้านโนนงิ้ว บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0.0 16.5 16.5 28.70 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำชี
275 STN0891 บ้านปางเปา ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 16.5 18.0 27.30 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
276 STN0246 บ้านปางปง-ปางทราย เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 16.5 20.0 24.80 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
277 STN0427 บ้านปางแปก แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 16.5 33.5 0.00 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
278 STN1864 บ้านปางพริก ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 16.5 16.5 26.40 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำยม
279 STN1935 บ้านน้ำเกาะ ยอด สองแคว น่าน 0.5 16.5 20.5 27.40 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
280 STN0208 บ้านอมพาย ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 16.0 22.5 23.10 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
281 STN0672 บ้านโนนเสาธง ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 16.0 16.5 26.10 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
282 STN0536 บ้านแม่หีด วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 16.0 24.5 23.50 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
283 STN1358 บ้านปลาบ่า ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 16.0 26.0 -99.90 น้ำแหง แม่น้ำโขง
284 STN0788 บ้านสองธาร บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 16.0 18.0 24.40 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
285 STN1455 บ้านห้วยคอกหมู นาปรัง ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.90 SUB basin แม่น้ำยม
286 STN1871 บ้านนาโต่* แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 16.0 18.0 25.80 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขงเหนือ
287 STN0383 บ้านแผ่นดินทอง ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 16.0 16.5 -99.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
288 STN1313 บ้านสะเนียน สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 15.5 43.5 23.70 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
289 STN0625 บ้านใหม่เจริญไพร ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 0.5 15.5 38.0 734.10 แม่ลาว แม่น้ำโขง
290 STN1171 บ้านร่มไทย ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.5 15.5 30.5 22.20 น้ำแม่คำมี แม่น้ำกก
291 STN1318 บ้านผาลาด พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 15.5 16.0 28.20 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำวัง
292 STN2012 บ้านห้วยป้าย* วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 15.5 17.0 24.50 แม่น้ำวังตอนบน วัง
293 STN0075 บ้านห้วยโท้ง น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 0.0 15.5 20.5 26.10 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
294 STN1166 บ้านห้วยลาด สานตม ภูเรือ เลย 0.0 15.5 26.0 24.20 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
295 STN0196 บ้านแม่มอญ ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.5 15.5 42.5 21.20 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
296 STN1354 บ้านดอนมูล นาทะนุง นาหมื่น น่าน 0.0 15.0 15.0 20.80 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
297 STN0881 บ้านแม่กองปิน บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 15.0 19.0 23.00 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
298 STN0717 บ้านหนองใหม่ พงษ์ สันติสุข น่าน 1.0 15.0 24.0 20.80 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
299 STN0873 บ้านลุง ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 0.0 15.0 39.5 26.90 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
300 STN1244 บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.5 15.0 16.0 20.90 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำยม
301 STN0886 บ้านนาไหม้ เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 14.5 14.5 24.20 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
302 STN1844 บ้านสาเจริญ* แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 14.5 17.0 25.10 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
303 STN1454 บ้านแม่กาห้วยเคียน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0.0 14.5 23.5 26.00 SUB basin แม่น้ำโขง
304 STN0022 บ้านป่าเท้อ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 14.5 19.0 25.10 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
305 STN0047 บ้านแม่แอบ บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 14.5 16.0 25.10 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
306 STN1465 บ้านหลวง แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 14.5 32.5 22.70 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำสาละวิน
307 STN0144 บ้านแม่เลียงพัฒนา เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 0.0 14.5 36.5 24.80 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
308 STN1934 บ้านสะเกิน ยอด สองแคว น่าน 1.0 14.5 14.5 28.30 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำยม
309 STN0614 บ้านห้วยแม่เลี่ยม ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
310 STN0394 บ้านห้วยน้ำอุ่น วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 14.0 24.5 30.50 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
311 STN0261 บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 0.0 14.0 16.0 25.80 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
312 STN0887 บ้านไผ่แพะ เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 14.0 14.0 26.20 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
313 STN1438 บ้านแม่มุ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 14.0 24.5 26.60 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
314 STN1503 บ้านวังขอนงุ้น แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 14.0 40.5 26.20 น้ำแม่ลาว แม่น้ำยม
315 STN1403 บ้านน้ำหิน เชียงของ นาน้อย น่าน 0.0 14.0 14.5 23.90 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำน่าน
316 STN0656 บ้านแม่หว่างพัฒนา นาทราย ลี้ ลำพูน 0.0 13.5 30.0 0.00 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
317 STN1876 บ้านห้วยลาด อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย 0.0 13.5 14.0 34.20 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
318 STN0236 บ้านธารทอง แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
319 STN1990 บ้านสันห้าง บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 0.5 13.5 14.5 25.10 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
320 STN0344 บ้านปางมะโอ ผาช้างน้อย ปง พะเยา 2.5 13.5 15.5 22.20 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
321 STN0197 บ้านห้วยขมนอก แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
322 STN0588 บ้านแม่แสะ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 13.5 42.0 22.30 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
323 STN0848 บ้านป่ากล้วย* สถาน นาน้อย น่าน 0.0 13.0 16.0 24.50 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
324 STN0360 บ้านหลวง ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 1.5 13.0 13.0 23.10 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
325 STN2130 บ้านปากกาง* ปากกาง ลอง แพร่ 0.0 13.0 14.5 26.10 แม่น้ำยมตอนล่างส่วนที่ 1 ยม
326 STN1866 บ้านร่องปอ ดงเจน ภูกามยาว พะเยา 0.0 13.0 20.0 27.40 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
327 STN1148 บ้านป่าอ้อย จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย 0.0 13.0 32.0 27.50 ที่ราบแม่น้ำเจ้า แม่น้ำกก
328 STN1199 บ้านทุ่ง สบปราบ สบปราบ ลำปาง 0.0 13.0 24.0 36.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำวัง
329 STN1842 บ้านห้วยน้ำเย็น* วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 13.0 14.0 23.20 น้ำแม่สรวย แม่น้ำโขงเหนือ
330 STN0795 บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 0.0 13.0 29.5 26.20 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
331 STN1263 บ้านยางโองนอก แม่สลิด บ้านตาก ตาก 0.0 12.5 43.0 28.20 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำวัง
332 STN0235 บ้านกิ่วกาญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 12.5 13.5 21.80 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
333 STN1829 บ้านห้วยนกแลเหนือ พระธาตุ แม่ระมาด ตาก 0.0 12.5 20.5 28.40 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
334 STN0194 บ้านอากู่ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.5 12.5 27.0 23.10 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
335 STN1544 บ้านนาฮ่อง* แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 12.5 17.0 23.80 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง แม่น้ำปิง
336 STN0935 บ้านแม่ละนา ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 12.5 17.0 21.90 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
337 STN0413 บ้านแม่ละงอง น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่ 0.0 12.5 14.5 0.00 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
338 STN0537 บ้านแม่แสม ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 12.5 34.5 23.90 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
339 STN0636 บ้านต้นงิ้วเหนือ ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 12.0 29.5 19.80 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
340 STN0379 บ้านสองพี่น้อง ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 12.0 13.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
341 STN1867 บ้านสันป่าส้าน ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 0.0 12.0 28.5 27.10 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
342 STN0280 บ้านห้วยชมภู ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 12.0 48.0 20.70 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
343 STN0359 บ้านห้วยไคร้ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 12.0 14.5 34.50 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
344 STN1533 บ้านห้วยเอียด ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 0.0 12.0 12.5 31.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำยม
345 STN1810 บ้านน้ำลัด* บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 12.0 26.0 -99.90 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
346 STN0513 บ้านน้ำตกพัฒนา ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 12.0 14.5 24.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
347 STN0854 บ้านน้ำต้ม ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 12.0 18.0 0.00 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
348 STN0119 บ้านแม่โถใต้ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 12.0 14.5 24.50 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
349 STN0606 บ้านแกน้อย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 12.0 21.0 20.70 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
350 STN1450 บ้านแม่งาวใต้ บ้านร้อง งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำยม
351 STN1869 บ้านแม่สุกดอย (บ้านม่อนตากหงาย) แม่สุก แม่ใจ พะเยา 0.0 11.5 15.0 28.70 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขงเหนือ
352 STN0200 บ้านขาม หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
353 STN1419 บ้านห้วยทรายคำ นาแขม เมืองเลย เลย 0.0 11.5 13.5 28.20 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
354 STN0640 บ้านกลาง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 11.5 28.5 0.00 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
355 STN1297 บ้านยอด ยอด สองแคว น่าน 2.5 11.5 20.5 24.00 น้ำสาน แม่น้ำน่าน
356 STN1139 บ้านห้วยข่อยหล่อย บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 11.5 12.5 19.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
357 STN1894 บ้านถ้ำกองเพล โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 0.0 11.5 13.5 35.10 ห้วยหลวงส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
358 STN2008 บ้านศรีดอนมูล* แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 11.5 12.0 25.10 น้ำแม่สอย วัง
359 STN0593 บ้านแม่สะป๊อก แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 11.5 35.0 25.40 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
360 STN1234 บ้านสมัยเหนือ สมัย สบปราบ ลำปาง 0.0 11.5 19.0 25.90 แม่น้ำควน แม่น้ำวัง
361 STN1323 บ้านนาเหลืองใน นาเหลือง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำน่าน
362 STN0849 บ้านแสนทอง* ทต.เวียงต้า ลอง แพร่ 0.0 11.5 11.5 25.50 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
363 STN1449 บ้านแม่ทัง หางดง ฮอด เชียงใหม่ 0.0 11.0 53.0 25.70 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
364 STN0250 บ้านเด่นฮ่อม บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 11.0 31.0 22.70 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
365 STN0229 บ้านนาต้นจั่น* บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 11.0 15.5 26.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
366 STN1670 บ้านดอยปุย สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.50 แม่น้ำบางนรา แม่น้ำปิง
367 STN0904 บ้านแม่เทินเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 11.0 11.0 45.70 ห้วยแม่สิน แม่น้ำยม
368 STN0358 บ้านทุ่งสมอ ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 11.0 17.5 31.30 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
369 STN0387 บ้านนาเจริญ* แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 11.0 13.5 24.80 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
370 STN2086 บ้านทุ่งหลวง* บุญเกิด ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 11.0 11.5 19.30 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 1 โขงเหนือ
371 STN1716 บ้านวังหอน วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช 0.0 10.5 10.5 27.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
372 STN1365 บ้านกุดจิก หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0.0 10.5 11.5 24.60 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำชี
373 STN1268 บ้านหล่ายทุ่ง วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 10.5 11.5 25.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
374 STN0027 บ้านห้วยป่าซาง* กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 10.5 12.0 24.80 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
375 STN0961 บ้านกุดตอเรือ* ทรายขาว วังสะพุง เลย 0.0 10.5 11.0 27.10 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
376 STN1118 บ้านห้วยหก เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 10.5 11.5 25.30 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำปิง
377 STN1396 บ้านทุ่งฮ้าง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่ลาว แม่น้ำวัง
378 STN0633 บ้านนาป่าแปก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 10.0 22.0 23.50 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
379 STN1096 บ้านทุ่ง บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 10.0 12.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำโขง
380 STN0045 บ้านปางยาง บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 10.0 21.0 24.20 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
381 STN0532 บ้านแม่สุ* แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 10.0 30.0 25.80 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
382 STN0861 บ้านน้ำม้าเหนือ สถาน เชียงของ เชียงราย 0.0 10.0 12.0 27.10 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
383 STN0517 บ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.90 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
384 STN0419 บ้านป่าแขม บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 10.0 40.0 22.90 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
385 STN0105 บ้านเขาย่า เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 10.0 12.5 23.20 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
386 STN0254 บ้านแม่แมะ แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 9.5 12.0 32.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
387 STN1626 บ้านห้วยกบ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 9.5 22.0 26.40 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
388 STN1513 บ้านน้ำชุน* น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0.0 9.5 10.5 28.20 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
389 STN1253 บ้านใหม่สามัคคี ยกกระบัตร สามเงา ตาก 0.0 9.5 31.0 27.20 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
390 STN0446 บ้านตาแวน เรือง เมืองน่าน น่าน 0.5 9.5 11.5 26.70 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
391 STN1978 บ้านน้ำตกแม่กลาง* บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 9.5 24.5 26.10 น้ำแม่กลาง ปิง
392 STN1850 บ้านศรีโพธิ์เงิน ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย 0.0 9.5 26.5 26.70 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
393 STN1342 บ้านโทกหัวช้าง พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 9.5 10.0 26.40 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำวัง
394 STN0936 บ้านหมอแปง แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 9.5 19.5 24.10 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
395 STN1819 บ้านไม้สะเป่ ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 9.5 11.5 27.40 น้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 2 แม่น้ำสาละวิน
396 STN1399 บ้านวังยาว ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0.0 9.0 10.0 45.30 แม่ลาว แม่น้ำป่าสัก
397 STN0127 บ้านผาบ่อง ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 9.0 73.0 26.00 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
398 STN0860 บ้านทุ่งทราย เวียง เชียงของ เชียงราย 0.0 9.0 9.0 26.90 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
399 STN1977 บ้านวัดจันทร์* บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 9.0 10.5 23.20 น้ำแม่แจ่มตอนบน ปิง
400 STN1893 บ้านภูพานทอง หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 0.5 9.0 9.5 27.40 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
401 STN1105 บ้านน้ำพริก ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 0.0 9.0 24.5 21.80 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำน่าน
402 STN2003 บ้านข่อย* บ้านร้อง งาว ลำปาง 0.0 9.0 23.0 24.80 แม่น้ำงาว ยม
403 STN0870 บ้านห้วยเอียน หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย 0.0 9.0 9.5 24.40 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
404 STN0918 บ้านกองลม* เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.5 9.0 11.5 23.50 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
405 STN1406 บ้านหนองบัว หนองบัว ภูเรือ เลย 0.0 9.0 12.5 20.90 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำโขง
406 STN0368 บ้านห้วยแก้ว แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 8.5 11.5 35.80 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
407 STN1824 บ้านหัวเงา* แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 8.5 8.5 24.50 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
408 STN0452 บ้านห้วยผักกูด ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 8.5 24.5 25.50 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
409 STN0530 บ้านห้วลา สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 8.5 31.0 25.00 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
410 STN0613 บ้านปางริมกรณ์ แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 8.5 27.5 24.10 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
411 STN0426 บ้านแพมบก ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 8.5 22.0 0.00 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
412 STN0026 บ้านสบวาก แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 8.5 10.0 24.50 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
413 STN0652 บ้านต้นฮ่างพัฒนา บ้านค่า เมือง ลำปาง 0.0 8.5 9.5 28.00 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
414 STN1273 บ้านห้วยบงใหม่ แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก 0.0 8.5 27.0 24.60 แม่น้ำพุง แม่น้ำสาละวิน
415 STN0432 บ้านทุ่งข้าวหาง ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 8.5 21.5 0.00 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
416 STN1672 บ้านห้วยน้ำใส สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 8.5 11.5 25.60 คลองเทพา แม่น้ำสาละวิน
417 STN1981 บ้านป่ารวก* ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 8.5 9.5 23.50 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
418 STN0167 บ้านด่านห้วยใต้ หัวดง ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 8.0 12.5 26.20 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
419 STN1509 บ้านน้ำคลาด บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 8.0 27.0 25.10 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำน่าน
420 STN1525 บ้านนอกด่าน แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 8.0 12.5 26.60 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
421 STN0540 บ้านเปียงซ้อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 8.0 21.0 19.60 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
422 STN1280 บ้านไทยสามัคคี แม่กาษา แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 27.70 น้ำแม่หมอก แม่น้ำสาละวิน
423 STN0389 บ้านสันต้นเปา แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 0.0 8.0 12.0 26.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
424 STN0642 บ้านห้วยมะบวบ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 8.0 10.0 24.60 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
425 STN0257 บ้านน้ำริน สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 8.0 16.0 28.50 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
426 STN0205 บ้านแม่มิงค์ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 8.0 12.5 22.60 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
427 STN0528 บ้านแม่ต๊อบเหนือ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 8.0 55.0 24.90 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
428 STN0309 บ้านนาไคร้ ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.60 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
429 STN0307 บ้านปางตอง แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 7.5 13.0 23.20 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
430 STN0121 บ้านแม่ขีด แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 7.5 10.0 24.00 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
431 STN1327 บ้านสักพัฒนา หงส์หิน จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
432 STN0622 บ้านปางเกาะทราย ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 7.5 9.5 24.60 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
433 STN1344 บ้านห้วยน้ำเค็ม บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 7.5 7.5 26.90 แม่น้ำป่าสักตอนบ แม่น้ำวัง
434 STN0637 บ้านขุนแม่ลาน้อย ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 7.5 15.0 22.20 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
435 STN1240 บ้านหนองหล่ม หนองหล่ม ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 7.5 7.5 24.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำวัง
436 STN1433 บ้านแม่ฮี้ แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 7.5 8.0 26.20 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
437 STN1165 บ้านสวนปอ แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 0.0 7.5 8.5 26.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
438 STN0629 บ้านเมืองปอน เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 7.5 16.5 23.50 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
439 STN0546 บ้านป่าเลา สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 28.10 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
440 STN0295 บ้านร่มเกล้าสหมิตร คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 0.0 7.5 9.0 21.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
441 STN1236 บ้านสุเม่นเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 7.0 23.5 25.50 น้ำแม่ลาว แม่น้ำยม
442 STN0979 บ้านซับชมภู วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 0.0 7.0 7.0 26.60 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
443 STN1984 บ้านแม่ซา* แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 7.0 11.0 23.80 น้ำแม่แจ่มตอนบน ปิง
444 STN1201 บ้านทุ่งพล้อ ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 7.0 19.5 35.00 คลองแม่ระกา แม่น้ำยม
445 STN0118 บ้านทบศอก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 7.0 15.0 24.00 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
446 STN0538 บ้านใหม่พรสวรรค์ นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 0.0 7.0 7.0 30.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
447 STN1416 บ้านศรีบุญเรือง แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 6.5 13.0 21.60 ลำสนธิ แม่น้ำวัง
448 STN0590 บ้านใหม่ดอนแก้ว ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 6.5 7.5 24.60 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
449 STN1311 บ้านผาตูบ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 2.0 6.5 15.0 24.30 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
450 STN0365 บ้านช่องแคบ ช่องแคบ พบพระ ตาก 0.0 6.5 6.5 22.50 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
451 STN1909 บ้านคลองเจริญ นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 0.0 6.5 6.5 34.50 ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำชี
452 STN2089 บ้านหนองท่าควาย* นาปรัง ปง พะเยา 0.0 6.5 6.5 25.50 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1 ยม
453 STN2035 บ้านน้ำเลา* บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 0.0 6.5 8.0 25.50 แม่น้ำแควน้อยส่วนที่ 1 น่าน
454 STN0341 บ้านขุนสถาน สันทะ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 19.50 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
455 STN0594 บ้านหนองเต่า แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 6.5 28.5 22.30 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
456 STN1535 บ้านทาทุ่งไผ่* ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 6.5 7.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปิง
457 STN1425 บ้านต้นปล้อง บุญเรือง เชียงของ เชียงราย 0.0 6.5 7.5 25.70 ลำพระเพลิง แม่น้ำโขง
458 STN0206 บ้านอูตูม นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 6.5 11.0 19.90 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
459 STN0529 บ้านแม่เหมืองหลวง โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 31.80 ห้วยแม่สา แม่น้ำสาละวิน
460 STN1169 บ้านโมคลา* น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 6.5 9.5 28.60 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
461 STN1397 บ้านแม่ช่อฟ้า ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่ลาว แม่น้ำวัง
462 STN0029 บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 0.0 6.5 7.0 24.20 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
463 STN0965 บ้านหนองใหญ่ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย 0.0 6.5 6.5 27.30 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขง
464 STN0182 บ้านกองแหะ โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 6.5 7.0 22.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
465 STN0319 บ้านเขาขาด ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 6.5 7.5 25.50 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
466 STN0516 บ้านดอยชมภู โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย 0.0 6.5 34.0 24.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
467 STN0025 บ้านดอนชัย แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 6.5 7.0 24.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
468 STN1302 บ้านวังไทรทองเหนือ ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 6.5 6.5 29.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำน่าน
469 STN0531 บ้านกอกหลวง แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 6.0 7.0 21.30 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
470 STN1093 บ้านนาหนอง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 6.0 10.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำน่าน
471 STN1902 บ้านเขาวง* วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 6.0 6.0 26.70 ลำน้ำเชิญส่วนที่ 1 แม่น้ำชี
472 STN0032 บ้านหัวตะกร้า บ้านปิน ลอง แพร่ 0.0 6.0 6.0 26.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
473 STN1383 บ้านตุ้มเหนือ ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา 0.0 6.0 6.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
474 STN1119 บ้านทาป่าเปา ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 6.0 6.5 26.20 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
475 STN0116 บ้านปางตอง โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 6.0 10.0 22.80 ห้วยแม่สา แม่น้ำสาละวิน
476 STN1272 บ้านหมื่นฤาชัย พบพระ พบพระ ตาก 0.0 6.0 7.0 29.80 แม่น้ำพุง แม่น้ำสาละวิน
477 STN2148 บ้านหัวลา* สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 6.0 16.5 25.10 น้ำแม่ลาหลวง สาละวิน
478 STN1834 บ้านพนาสวรรค์ (อาดี่) แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 6.0 6.5 32.50 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 2 แม่น้ำโขงเหนือ
479 STN1128 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 0.5 6.0 7.0 28.50 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
480 STN0071 บ้านหลวง เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 6.0 7.0 25.50 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
481 STN0310 บ้านมูเซอ ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 6.0 38.5 18.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
482 STN0107 บ้านวังหินเหนือ พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 6.0 6.5 27.40 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
483 STN0406 บ้านดงสามหมื่น แม่แดด กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 6.0 8.5 15.90 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
484 STN2005 บ้านแม่มอกใต้* แม่มอก เถิน ลำปาง 0.0 6.0 13.0 25.80 น้ำแม่มอก ยม
485 STN0971 บ้านห้วยซ้อ ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 28.60 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
486 STN1418 บ้านห้วยหินลับ วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 6.0 7.0 24.10 SUB basin แม่น้ำชี
487 STN0253 บ้านขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 6.0 18.0 21.70 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
488 STN1376 บ้านม่วงชุม ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
489 STN1821 บ้านโท้งสาแล นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 6.0 15.5 29.00 น้ำของ แม่น้ำสาละวิน
490 STN0035 บ้านหัวเมืองงาม ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.1 5.6 7.9 -99.90 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
491 STN1140 บ้านป่าไผ่ ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน 0.0 5.5 21.0 24.50 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
492 STN0304 บ้านลาดผักหนาม ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.0 5.5 5.5 25.30 ลำน้ำชีส่วนที่ แม่น้ำชี
493 STN0834 บ้านท่าหินส้ม เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 5.5 13.5 26.60 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
494 STN1295 บ้านขุนน้ำคับ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 5.5 9.0 26.30 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำน่าน
495 STN0943 บ้านหนองผักบุ้ง* นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 5.5 5.5 -99.90 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
496 STN1159 บ้านผางาม ผางาม เวียงชัย เชียงราย 0.0 5.5 9.0 26.00 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำโขง
497 STN0840 บ้านใหม่รุ่งเจริญ* บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 5.5 5.5 0.00 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
498 STN0447 บ้านปางเป๋ย สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 5.5 9.0 23.80 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
499 STN1293 บ้านห้วยห้า แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 5.5 32.5 23.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำปิง
500 STN1099 บ้านปางป่าคา แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 5.5 6.5 24.90 น้ำแม่แจ่มตอนล่า แม่น้ำปิง
501 STN1852 บ้านท่าดีหมี เมืองพาน พาน เชียงราย 0.0 5.5 5.5 28.40 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขงเหนือ
502 STN1115 บ้านอังคาย ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำปิง
503 STN0646 บ้านทุ่งกล้วย บ้านเอื้อม เมือง ลำปาง 0.0 5.5 5.5 22.70 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
504 STN0946 บ้านวังสงวน* บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 5.5 5.5 26.70 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
505 STN1932 บ้านสันติภาพ บ่อ เมืองน่าน น่าน 0.0 5.0 5.5 26.70 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2/1 แม่น้ำน่าน
506 STN1180 บ้านกิ่วลม บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 0.0 5.0 11.0 19.60 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำสาละวิน
507 STN2011 บ้านวังตม* จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 0.0 5.0 5.0 24.80 แม่น้ำงาว ยม
508 STN2129 บ้านวังโป่ง* ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ 0.0 5.0 7.0 24.80 น้ำแม่คำมี ยม
509 STN0028 บ้านปางหก อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 5.0 5.5 22.20 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
510 STN1221 บ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ 0.0 5.0 9.5 24.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำยม
511 STN0181 บ้านปางยาง ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
512 STN0632 บ้านทุ่งมะส้าน ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 5.0 6.5 0.00 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
513 STN1820 บ้านโท้งหลวง นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 5.0 5.0 27.40 น้ำของ แม่น้ำสาละวิน
514 STN0968 บ้านวังยาง ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 5.0 5.0 -99.90 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
515 STN0466 บ้านตาดรินทอง ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ 0.0 5.0 5.0 0.00 ลำน้ำชีส่วนที่ แม่น้ำชี
516 STN1463 บ้านขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 5.0 46.5 -99.90 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
517 STN0628 บ้านใหม่พัฒนา แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 5.0 23.5 19.60 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
518 STN0917 บ้านแม่สรวย* แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 5.0 7.5 22.30 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
519 STN1158 บ้านดงขนุน ธารทอง พาน เชียงราย 0.0 5.0 5.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำกก
520 STN0018 บ้านห้วยยาบ ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 5.0 5.0 24.50 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
521 STN1693 บ้านสำนักเอาะ เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 38.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
522 STN1400 บ้านวังมะช่อ นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 5.0 5.5 31.70 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
523 STN0420 บ้านห้วยเต่า บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 5.0 11.5 21.90 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
524 STN0436 บ้านป่าเหมี้ยง แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 5.0 18.5 24.30 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
525 STN2088 บ้านหนองบัว* งิม ปง พะเยา 0.0 5.0 6.0 24.80 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1 ยม
526 STN1436 บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 5.0 6.5 23.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
527 STN0034 บ้านผาใต้ ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 4.5 25.5 24.20 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
528 STN0337 บ้านผาน้ำย้อย พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
529 STN0958 บ้านยาง ท่าลี่ ท่าลี่ เลย 0.0 4.5 6.0 26.10 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
530 STN1472 บ้านท่าหินโงม ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.0 4.5 4.5 24.50 SUB basin แม่น้ำชี
531 STN2007 บ้านทุ่ง* แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 4.5 4.5 25.10 น้ำแม่สอย วัง
532 STN0660 บ้านสันวิไล แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 4.5 16.0 25.00 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
533 STN0634 บ้านหมอกจำแป๋ หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 4.5 6.0 25.50 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
534 STN0030 บ้านห้วยตม บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 4.5 9.5 26.10 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
535 STN0198 บ้านห้วยกล้า วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 4.5 8.5 23.60 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
536 STN1625 บ้านวังขยาย ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 4.5 17.0 26.40 คลองสก แม่น้ำแม่กลอง
537 STN0046 บ้านห้วยหาน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 4.5 5.0 -99.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
538 STN0893 บ้านเปียงหลวง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 4.5 23.0 24.10 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
539 STN0362 บ้านบาหรา ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 4.5 10.5 18.60 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
540 STN1135 บ้านนาฟองแดง นครชุม นครไทย พิษณุโลก 0.0 4.5 7.0 27.70 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำน่าน
541 STN1445 บ้านนากลาง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 4.5 17.5 22.70 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
542 STN0294 บ้านท่าข้าม* วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 0.0 4.5 5.5 32.10 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
543 STN0126 บ้านฮากไม้เหนือ ป๋าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 4.5 8.5 21.00 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
544 STN1113 บ้านป่าฮิ้น บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 0.0 4.0 9.0 24.90 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
545 STN2078 บ้านป่าหุ่ง* ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 4.0 4.5 25.10 แม่น้ำพุง โขงเหนือ
546 STN0515 บ้านทุ่งโค้ง ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 0.0 4.0 13.5 24.40 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
547 STN1862 บ้านห้วยกอก ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 4.0 4.0 25.80 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
548 STN0330 บ้านด่านดู่ โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 4.0 5.5 25.00 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
549 STN1506 บ้านห้วยสีเสียด น้ำหมาน เมืองเลย เลย 0.0 4.0 5.5 22.60 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำโขง
550 STN1832 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 4.0 6.5 35.80 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขงเหนือ
551 STN2000 บ้านห้วยเฮี้ย* เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 4.0 11.0 24.20 น้ำแม่ปายตอนบน สาละวิน
552 STN1424 บ้านห้วยกะโป๊ะ หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 4.0 5.0 29.30 ลำพระเพลิง แม่น้ำโขง
553 STN0643 บ้านสบป่อง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 4.0 14.5 0.00 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
554 STN0927 บ้านลานสาง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 0.0 4.0 12.5 27.20 ห้วยแม่ท้อ แม่น้ำปิง
555 STN0369 บ้านเมืองแปง เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 4.0 4.0 26.00 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
556 STN1825 บ้านห้วยต้นนุ่น แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 4.0 5.0 25.80 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
557 STN1072 บ้านแก่งลาด ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 4.0 9.0 24.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
558 STN0052 บ้านนาพูน นาพูน วังชิ้น แพร่ 0.0 4.0 6.0 31.30 ห้วยแม่สิน แม่น้ำยม
559 STN2087 บ้านตุ่น* งิม ปง พะเยา 0.0 4.0 6.0 24.50 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1 ยม
560 STN1207 บ้านน้ำอ้อม ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 0.0 4.0 4.5 23.60 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำป่าสัก
561 STN2169 บ้านห้วยหาน* ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 4.0 4.5 23.20 แม่น้ำโขงส่วนที่ 2 โขงเหนือ
562 STN0924 บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า* แม่กาษา แม่สอด ตาก 0.0 3.5 37.5 25.80 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
563 STN1226 บ้านแม่ฮู้ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 3.5 7.0 26.40 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำยม
564 STN1330 บ้านท่าอุดม แม่ปะ เถิน ลำปาง 0.0 3.5 27.5 22.60 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำวัง
565 STN1502 บ้านปากคะยาง บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 3.5 38.0 24.80 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำยม
566 STN1456 บ้านไคร้ ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 3.5 6.0 26.30 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำโขง
567 STN0230 บ้านท่าข้าม* แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 3.5 4.0 23.70 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
568 STN0363 บ้านห้วยส้าน แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 3.5 26.5 24.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
569 STN0635 บ้านชานเมือง ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 3.5 14.0 0.00 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
570 STN1446 บ้านสบแม่สะต๊อบ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 3.5 15.5 24.60 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
571 STN1936 บ้านสบขุ่น ป่าคา ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
572 STN1307 บ้านดงลึก วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 3.5 4.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
573 STN0044 บ้านห้วยข้าวลีบ แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 3.5 4.5 21.90 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
574 STN0668 บ้านขุนห้วยนกกก แม่หละ ท่าสองยาง ตาก 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
575 STN0583 บ้านนาฟ่อน บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 0.0 3.5 13.5 24.40 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
576 STN0128 บ้านไมโครเวฟ ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 3.5 7.0 20.60 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
577 STN0395 บ้านห้วยมะแกง ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 3.0 18.5 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
578 STN1831 บ้านเย้าแม่ต๋ำ ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 3.0 4.0 26.10 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขงเหนือ
579 STN0011 บ้านทุ่งยาว แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 3.0 3.0 24.20 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
580 STN0533 บ้านสวนป่าทุ่งเกวียน เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
581 STN2081 บ้านใหม่บัวแดง* แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.80 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 3 โขงเหนือ
582 STN0980 บ้านผาทอง วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 0.0 3.0 4.0 25.30 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
583 STN0630 บ้านห้วยผึ้ง ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 3.0 4.0 24.50 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
584 STN0260 บ้านห้วยเกียงพา บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 3.0 6.0 38.80 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
585 STN1861 บ้านแม่จั๊ว ปง ปง พะเยา 0.0 3.0 3.0 28.00 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 2 แม่น้ำยม
586 STN1185 บ้านเขาขุยพัฒนา หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 3.0 3.0 26.90 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำเจ้าพระยา
587 STN0555 บ้านคีรีรัตน์ เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 3.0 5.0 23.10 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
588 STN0832 บ้านแม่จอก หัวทุ่ง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
589 STN1907 บ้านหนองเชียงรอดเหนือ ทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ 0.0 3.0 3.5 26.70 ลำน้ำเชิญส่วนที่ 1 แม่น้ำชี
590 STN0563 บ้านป่ารวก บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 0.0 3.0 3.5 26.00 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
591 STN1366 บ้านโนนเขวา โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0.0 3.0 3.0 28.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำชี
592 STN1991 บ้านจะนะ แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 3.0 5.0 21.30 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
593 STN1859 บ้านประชาภักดี (บ้านห้วยปุ้ม) ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 3.0 9.5 24.50 แม่ลาว แม่น้ำโขงเหนือ
594 STN1144 บ้านนาตอน บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 3.0 7.0 28.30 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำน่าน
595 STN0561 บ้านปางข้าวสาร แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 3.0 3.0 25.50 น้ำแม่วง แม่น้ำสะแกกรัง
596 STN0190 บ้านดอยมด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 3.0 9.5 20.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
597 STN0871 บ้านปางกลาง แม่พริก แม่สรวย เชียงราย 0.0 3.0 3.0 28.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
598 STN0833 บ้านห้วยโผ แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 3.0 12.0 0.00 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
599 STN1039 บ้านฝางแล้ง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 3.0 21.0 22.70 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
600 STN1822 บ้านถ้ำลอด* ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 3.0 3.0 29.60 น้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 1 แม่น้ำสาละวิน
601 STN1467 บ้านทุ่งรวงทอง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 3.0 23.0 28.70 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำสาละวิน
602 STN1385 บ้านห้วยทอง โพนสูง ด่านซ้าย เลย 0.0 3.0 3.0 24.20 SUB basin แม่น้ำโขง
603 STN1086 บ้านกกโพธิ์ริมน้ำสาน ร่องจิก ภูเรือ เลย 0.0 3.0 3.5 31.00 บึงบรเพ็ด แม่น้ำโขง
604 STN1840 บ้านโป่งกลางน้ำ วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 3.0 3.0 26.40 น้ำแม่สรวย แม่น้ำโขงเหนือ
605 STN2004 บ้านปงคอบ* วิเชตนคร แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 2.5 4.0 25.80 น้ำแม่สอย วัง
606 STN1987 บ้านผาแด่น* สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 2.5 4.0 24.20 น้ำแม่ริม ปิง
607 STN0623 บ้านเวียงสา สันกลาง พาน เชียงราย 0.0 2.5 3.0 22.10 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
608 STN1172 บ้านเด่นไม้ซุง แม่สลิด บ้านตาก ตาก 0.0 2.5 13.5 27.20 น้ำแม่คำมี แม่น้ำวัง
609 STN0203 บ้านแม่กำปอง ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.70 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
610 STN1283 บ้านผากระเจ้อ พบพระ พบพระ ตาก 0.0 2.5 3.5 22.80 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
611 STN1471 บ้านเทพพนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 2.5 4.5 23.60 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำชี
612 STN1812 บ้านแม่ลาน ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 2.5 4.0 23.80 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
613 STN0117 บ้านขุนสาใน โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 2.5 3.0 20.90 ห้วยแม่สา แม่น้ำสาละวิน
614 STN1241 บ้านห้วยตลาด ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 2.5 2.5 27.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำป่าสัก
615 STN1136 บ้านแม่ตืน แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 2.5 12.5 27.60 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำปิง
616 STN0431 บ้านป่ากล้วย* แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 2.5 56.5 25.10 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
617 STN1447 บ้านกองซาง ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 2.5 5.5 21.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
618 STN1813 บ้านใหม่หล่ายท่า* วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 0.0 2.5 3.5 24.50 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
619 STN0110 บ้านห้วยหยวก บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 2.5 14.0 26.40 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
620 STN0056 บ้านสบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 22.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
621 STN1114 บ้านแม่แพะ สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำปิง
622 STN0315 บ้านดอยล้าน วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 2.5 4.0 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
623 STN0922 บ้านแปะ* บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 2.5 18.0 25.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
624 STN0129 บ้านใหม่ เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 2.5 5.5 25.70 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
625 STN1289 บ้านห้วยยาง บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 2.5 6.0 22.70 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
626 STN1995 บ้านเหมืองฟู* บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 0.0 2.5 6.5 26.10 น้ำแม่ขาน ปิง
627 STN0477 บ้านสะพานลาว สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 2.5 10.0 26.20 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
628 STN1288 บ้านซำผาก้าม ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 2.5 4.5 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำน่าน
629 STN0478 บ้านประจำไม้ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 ห้วยปิลอก แม่น้ำแม่กลอง
630 STN1461 บ้านขุนสรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 2.0 4.0 23.50 SUB basin แม่น้ำกก
631 STN1814 บ้านเปียงใจ ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 2.0 2.0 29.60 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
632 STN0010 บ้านมูเซอป่ากล้วย แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 2.0 4.0 21.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
633 STN0393 บ้านห้วยเฮี้ย ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 2.0 19.0 25.50 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
634 STN0670 บ้านรวงผึ้งพัฒนา คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 2.0 4.0 30.10 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
635 STN0361 บ้านแคววัวคำ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 2.0 3.5 28.80 แม่น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
636 STN1217 บ้านพุฝรั่ง วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 2.0 2.0 33.10 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำเจ้าพระยา
637 STN1271 บ้านไร่ท่าตะกู หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก 0.0 2.0 12.5 28.30 แม่น้ำพุง แม่น้ำปิง
638 STN2082 บ้านดอนสลี* ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 2.0 7.0 24.80 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 โขงเหนือ
639 STN0296 บ้านลีซอ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 0.0 2.0 34.5 22.60 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
640 STN0617 บ้านห้วยน้ำมา ทต.เวียงสรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 2.0 2.0 -99.90 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
641 STN1324 บ้านแก่นอุดร น้ำแก่น ภูเพียง น่าน 0.0 2.0 2.0 23.60 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำน่าน
642 STN1526 บ้านซับสมบูรณ์ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 2.0 2.0 27.20 SUB basin แม่น้ำเจ้าพระยา
643 STN1441 บ้านห้วยพัฒนา แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 2.0 17.0 26.30 น้ำว้า แม่น้ำปิง
644 STN1827 บ้านห้วยเสือเฒ่า ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 28.00 น้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 2 แม่น้ำสาละวิน
645 STN0944 บ้านวังทอง วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 2.0 2.5 30.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
646 STN0722 บ้านแม่ทุเลาใน กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 2.0 27.5 25.90 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
647 STN0086 บ้านสกาดกลาง สกาด ปัว น่าน 0.0 2.0 2.0 -99.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
648 STN1470 บ้านวังอ้ายโพธิ์ บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 2.0 2.0 26.60 SUB basin แม่น้ำชี
649 STN0308 บ้านยางครก ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 2.0 16.5 20.80 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
650 STN1985 บ้านกองกาน* แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 2.0 2.0 25.10 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง ปิง
651 STN0539 บ้านท่าทองแดง นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 0.0 2.0 4.5 26.20 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
652 STN0201 บ้านขุนแจ๋ แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.80 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
653 STN1124 บ้านห้วยน้ำไซ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 2.0 2.0 24.10 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำน่าน
654 STN1838 บ้านใหม่แม่ยางมิ้น ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 1.5 2.5 30.60 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
655 STN0434 บ้านแม่ลอบ ป่าพลู บ้านโฮ้ง ลำพูน 0.0 1.5 10.0 25.10 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
656 STN1528 บ้านวังท่าดี* วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 1.5 1.5 28.00 ห้วยแม่สิน แม่น้ำป่าสัก
657 STN1404 บ้านหัวทุ่ง บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน 0.5 1.5 1.5 25.80 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำน่าน
658 STN1516 บ้านบุ่งผำ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 1.5 1.5 27.80 คลองตรอน แม่น้ำน่าน
659 STN1349 บ้านน้ำแนะ น้ำพาง แม่จริม น่าน 0.0 1.5 8.5 25.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำน่าน
660 STN0627 บ้านสา ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 0.0 1.5 6.0 23.80 แม่ลาว แม่น้ำโขง
661 STN1440 บ้านห้วยสะแพด แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 1.5 2.5 27.60 SUB basin แม่น้ำปิง
662 STN0054 บ้านขะเนจื้อ ขะเนจื๊อ แม่ระมาด ตาก 0.0 1.5 4.5 27.40 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
663 STN1284 บ้านผาลาด แม่กุ แม่สอด ตาก 0.0 1.5 4.0 -99.90 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำสาละวิน
664 STN0258 บ้านเมืองน้อย เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 1.5 3.0 25.80 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
665 STN1285 บ้านมหาวัน มหาวัน แม่สอด ตาก 0.5 1.5 3.5 26.70 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำสาละวิน
666 STN0874 บ้านแม่สะป้วด ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 0.0 1.5 4.5 23.50 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
667 STN1170 บ้านผาเงิบ นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน 0.0 1.5 6.5 25.80 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำปิง
668 STN0318 บ้านซับเปิป ซับเปิป วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 1.5 1.5 29.20 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
669 STN1999 บ้านตาลเจ็ดต้น* เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 1.5 2.0 25.50 น้ำแม่ปายตอนบน สาละวิน
670 STN1657 บ้านมาบตอง หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 28.40 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ชายฝั่งทะเลตะวันออก
671 STN1881 บ้านห้วยไผ่เหนือ ปวนพุ หนองหิน เลย 0.0 1.5 1.5 255.90 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
672 STN0199 บ้านดอยงาม ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 1.5 7.5 23.40 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
673 STN0864 บ้านปางน้ำฮ้าย ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 1.5 11.0 21.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
674 STN0014 บ้านแม่ปอน บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 1.5 4.5 25.50 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
675 STN1065 อนามัยแก่นมะกรูด แก่นมะกรูด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 1.5 2.0 29.30 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
676 STN1905 บ้านวังโพน ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 29.00 ลำน้ำชีส่วนที่ 2/2 แม่น้ำชี
677 STN1336 บ้านห้วยหลอด ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 1.5 3.0 29.00 น้ำหมัน แม่น้ำน่าน
678 STN1845 บ้านโป่งหนอง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 1.5 9.5 24.50 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
679 STN0042 บ้านปางหินฝน ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 1.5 2.0 20.00 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
680 STN2010 บ้านทุ่งสะแกง* บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 1.5 2.0 25.50 น้ำแม่ตุ๋ย วัง
681 STN1523 บ้านเหล่ากอหก เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 0.0 1.5 2.5 23.50 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำโขง
682 STN0331 บ้านชมภูเหนือ* ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 0.0 1.5 3.0 28.30 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
683 STN1848 บ้านห้วยมะเดื่อ เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 1.5 4.5 27.10 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
684 STN1545 บ้านร่องกล้า เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 1.5 1.5 -99.90 คลองท่าลาด แม่น้ำน่าน
685 STN0314 บ้านปางกลาง วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 1.5 1.5 21.80 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
686 STN2043 บ้านป่าเผือก* ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 1.0 1.5 29.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 4/2 น่าน
687 STN0615 บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่) ทต.นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
688 STN0445 บ้านปางขนุน นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 1.0 4.0 0.00 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
689 STN2145 บ้านห้วยขาน* หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 1.0 2.5 25.50 น้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 2 สาละวิน
690 STN1980 บ้านวังมะริว* เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.20 แม่น้ำแม่แตง ปิง
691 STN0462 บ้านกกทอง (หมู่ 4) กกทอง เมืองเลย เลย 0.0 1.0 1.5 25.80 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
692 STN0277 บ้านเจ็ดลูกเนิน ชากบก บ้านค่าย ระยอง 0.0 1.0 7.5 0.00 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
693 STN1267 บ้านบ่อภาค บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 1.0 4.0 33.50 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
694 STN0476 บ้านดงโคร่ง หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 1.0 1.0 26.00 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
695 STN0666 บ้านชัยมงคล สมอโคน บ้านตาก ตาก 0.0 1.0 12.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
696 STN0930 บ้านป่าไร่เหนือ* พระธาตุ แม่ระมาด ตาก 0.0 1.0 2.5 24.50 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
697 STN1352 บ้านดงสะคร่าน วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำชี
698 STN1161 บ้านก้อทุ่ง ก้อ ลี้ ลำพูน 0.0 1.0 1.0 26.40 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำปิง
699 STN1212 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 1.0 1.0 0.00 น้ำปาด แม่น้ำสะแกกรัง
700 STN1966 บ้านท่าฉาง* ยางหวาย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 0.0 1.0 1.0 27.70 ลำน้ำชีส่วนที่ 2/2 ชี
701 STN1548 บ้านหนองแห้ว* บ้านฝาย น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 35.80 ห้วยพรมโหด แม่น้ำน่าน
702 STN0618 บ้านห้วยชมภู (บ้านป่าคาหลวง) ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 1.0 4.0 20.60 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
703 STN1430 บ้านทาทุ่งหลวง* ทาทุ่งหลวง แม่ทา ลำพูน 0.0 1.0 1.0 25.00 SUB basin แม่น้ำปิง
704 STN0585 บ้านยางแก้ว อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 1.0 9.5 20.90 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
705 STN1270 บ้านห้วยเลา เชียงของ นาน้อย น่าน 0.0 1.0 20.0 25.80 แม่น้ำพุง แม่น้ำน่าน
706 STN0450 บ้านประดู่งาม นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 1.0 1.0 0.00 ห้วยเกาะแก้ว แม่น้ำป่าสัก
707 STN1325 บ้านชื่น ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 0.0 1.0 1.5 25.70 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำน่าน
708 STN1218 บ้านมหาโพธิ มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 1.0 1.0 31.10 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำเจ้าพระยา
709 STN1510 บ้านเทอดชาติ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 1.0 9.5 25.30 SUB basin แม่น้ำน่าน
710 STN1828 บ้านพะละ ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 0.0 1.0 1.5 30.20 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
711 STN0945 บ้านโนนโก บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 1.0 1.5 27.80 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
712 STN0141 บ้านแม่ฮ่าง แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 1.0 1.0 26.60 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
713 STN0440 บ้านเขาน้ำเพชร คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 1.0 1.0 25.00 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
714 STN1233 บ้านวังวัด ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 1.0 2.0 30.70 แม่น้ำควน แม่น้ำป่าสัก
715 STN1249 บ้านหัวพุ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 1.0 1.0 31.60 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำเจ้าพระยา
716 STN0108 บ้านโป่งตะแบก พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 1.0 7.0 26.40 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
717 STN0663 บ้านขุนห้วยแม่สอด พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 0.0 1.0 3.5 23.70 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
718 STN1193 บ้านซับตะแบก ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 0.0 1.0 1.0 26.70 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำป่าสัก
719 STN0915 บ้านทุ่งยาว ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 0.0 1.0 46.0 26.60 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
720 STN0720 บ้านวังหาด ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 1.0 17.0 -99.90 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
721 STN1085 บ้านนาล้อม ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 1.0 9.0 26.30 บึงบรเพ็ด แม่น้ำน่าน
722 STN0089 บ้านวังไผ่ นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 1.0 3.0 23.50 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
723 STN1191 บ้านซับเจริญ ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 0.0 1.0 1.0 -99.90 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
724 STN1281 บ้านหนองนกปีกกา โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำปิง
725 STN0454 บ้านท่าบม (หมู่ 8) เขาแก้ว เชียงคาน เลย 0.0 1.0 2.0 25.50 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
726 STN0403 บ้านดอนแก้ว ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 1.0 19.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
727 STN1107 บ้านถ้ำพริก บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 0.0 1.0 1.5 24.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำน่าน
728 STN0088 บ้านน้ำปาน ชนแดน สองแคว น่าน 0.0 1.0 2.0 25.50 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
729 STN1823 บ้านปางคาม ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 1.0 1.0 23.50 น้ำของ แม่น้ำสาละวิน
730 STN1839 บ้านอายิโก๊ะ (บ้านป่าซ้อแสนพงษ์) ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 1.0 1.0 25.50 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
731 STN0270 บ้านโป่งสามสิบ ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.5 1.5 27.10 ห้วยทับเสลา แม่น้ำสะแกกรัง
732 STN0104 บ้านน้ำกุ่ม น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.5 6.0 25.80 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
733 STN1190 บ้านช่างเคิ่ง บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.5 2.5 23.10 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
734 STN1276 บ้านห้วยแห้ง ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.5 0.5 25.50 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำสาละวิน
735 STN1363 บ้านนาปอ แสงภา นาแห้ว เลย 0.0 0.5 2.0 20.50 น้ำแหง แม่น้ำโขง
736 STN1229 บ้านลำโชค บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.5 9.0 27.50 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำยม
737 STN0941 บ้านเขาแหลม แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 28.50 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
738 STN1552 บ้านแก่งหิน* วังประจบ เมืองตาก ตาก 0.0 0.5 28.5 31.80 โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำปิง
739 STN1384 บ้านลาดเรือ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.5 0.5 25.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำน่าน
740 STN0380 บ้านโป่งน้ำร้อน แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.5 6.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
741 STN0451 บ้านรังเตี้ย นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 0.5 0.5 0.00 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
742 STN0001 บ้านห้วยเฮี่ยน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.5 2.0 24.80 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
743 STN0926 บ้านโป่งแค วังประจบ เมืองตาก ตาก 0.0 0.5 22.0 27.80 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
744 STN0609 บ้านโปงทุ่ง โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.5 1.0 0.00 น้ำแม่หาด แม่น้ำปิง
745 STN1110 บ้านแม่หวาน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.5 0.5 23.20 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำปิง
746 STN0438 บ้านแม่ละเมา* พะวอ แม่สอด ตาก 0.0 0.5 2.0 26.40 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
747 STN1231 บ้านวังโตก ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.5 14.0 27.80 แม่น้ำป่าสักตอนล แม่น้ำยม
748 STN0562 บ้านโป่งสอ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.5 2.0 25.00 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
749 STN1540 บ้านดอยเต่าใต้* ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.5 4.5 23.50 คลองสก แม่น้ำปิง
750 STN1501 บ้านมนต์คีรี เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 0.0 0.5 29.5 28.60 น้ำแม่ลาว แม่น้ำยม
751 STN1913 บ้านไทรคู่ ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.5 21.0 27.10 คลองบางสะพานใหญ่ แม่น้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
752 STN1826 บ้านห้วยไก่ป่า* แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.5 3.5 25.10 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
753 STN1858 บ้านปางถ้ำ* ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.5 6.0 25.50 แม่ลาว แม่น้ำโขงเหนือ
754 STN0901 บ้านห้วยคอม น้ำไผ่ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.5 1.5 24.90 คลองตรอน แม่น้ำน่าน
755 STN1541 บ้านโพธิ์เตี้ย* ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.5 0.5 28.40 โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำน่าน
756 STN1875 บ้านอุดมพัฒนา* วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ 0.0 0.5 0.5 28.70 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
757 STN1811 บ้านหนองห่าย ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.5 6.5 27.70 แม่น้ำปิงส่วนที่ 2/4 แม่น้ำปิง
758 STN1160 บ้านหนองบัว ภูหอ ภูหลวง เลย 0.0 0.5 0.5 26.10 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำโขง
759 STN0442 บ้านโป่งน้ำร้อน* โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.5 0.5 26.40 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
760 STN0040 บ้านบ่อหยวกใต้ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.5 1.0 23.20 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
761 STN0311 บ้านพงษ์ทอง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.5 8.0 20.90 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
762 STN0619 บ้านขุนเมืองงาม ทต.ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.5 3.5 23.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
763 STN1398 บ้านฟองใต้ วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.5 0.5 31.80 แม่ลาว แม่น้ำชี
764 STN1186 บ้านเขาถ้ำพระ ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.5 5.0 0.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
765 STN1202 บ้านนกเขาเปล้า เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี 0.0 0.5 0.5 28.80 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำเจ้าพระยา
766 STN1868 บ้านกาดถีกลาง ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 0.0 0.5 4.5 26.70 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
767 STN2016 บ้านป่าเลา* ทากาศ แม่ทา ลำพูน 0.0 0.5 0.5 24.80 น้ำแม่กวง ปิง
768 STN2149 บ้านแม่ทะลุ* สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.5 0.5 26.40 แม่น้ำยวมตอนล่างส่วนที่ 2 สาละวิน
769 STN0076 บ้านสว้าเหนือ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.5 0.5 23.80 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
770 STN1216 บ้านพญาวัง พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 0.0 0.5 0.5 27.20 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำเจ้าพระยา
771 STN0669 บ้านหนองบัวสามัคคี โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.5 3.5 0.00 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
772 STN0685 บ้านทุ่งมะเซอย่อ บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.5 5.5 26.80 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
773 STN0013 บ้านห้วยสลัก ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.5 2.0 21.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
774 STN1721 บ้านหาดตุ่น ปากจั่น กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 28.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
775 STN0892 บ้านสหกรณ์แปลง 5 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.5 8.5 32.20 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
776 STN1998 บ้านหลิม* อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.5 3.0 23.20 น้ำแม่ตื่น ปิง
777 STN2147 บ้านท่าสองแคว* แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.5 5.5 25.50 แม่น้ำยวมตอนล่างส่วนที่ 1 สาละวิน
778 STN1520 บ้านน้ำแพ บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.5 9.5 24.40 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
779 STN0041 บ้านมะหินหลวง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.5 1.5 21.90 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
780 STN0841 บ้านแม่หาด* ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน 0.0 0.5 6.5 24.50 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
781 STN1900 บ้านโคกล่าม กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 0.0 0.5 0.5 27.10 ห้วยหลวงส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
782 STN1130 บ้านศรีบัวบาน ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 0.0 0.5 0.5 26.20 น้ำว้า แม่น้ำปิง
783 STN0357 บ้านน้ำพุ พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.5 1.5 41.20 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
784 STN2143 บ้านพัฒนาปู่กู* แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.5 4.0 22.90 แม่น้ำยวมตอนบน สาละวิน
785 STN2042 บ้านวังขวัญ* ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 0.0 0.5 3.0 52.50 น้ำปาด น่าน
786 STN0600 บ้านแม่ตูบ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.5 15.5 25.30 แม่หาด แม่น้ำปิง
787 STN1744 บ้านทุ่งตาพล บางแก้ว ละอุ่น ระนอง 0.0 0.5 0.5 26.90 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
788 STN1792 บ้านสวนขนุน* เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 19.0 27.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
789 STN0811 บ้านทับขอน ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
790 STN0948 บ้านโคกนนทรี ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 59.10 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
791 STN0180 บ้านลาน ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.20 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
792 STN0786 บ้านคลองกระท้อน บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 1.0 -99.90 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
793 STN1703 บ้านบันนังบูโบ ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.60 คลองหลังสวน แม่น้ำปัตตานี
794 STN1719 บ้านบกปุย ลำภี ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 30.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
795 STN1735 บ้านย่านอุดม ลำทับ ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 129.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ แม่น้ำตาปี
796 STN2059 ชุมชนบ้านท่าหรั่ง* นาสีทอง รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 30.30 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ทะเลสาบสงขลา
797 STN0500 บ้านหน้าเขา นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 32.50 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
798 STN1963 บ้านแมด บ้านเหล่า คำชะอี มุกดาหาร 0.0 0.0 0.0 38.30 ห้วยมุก แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
799 STN2027 บ้านปะคำ* ปะคำ ปะคำ บุรีรัมย์ 0.0 0.0 0.5 30.90 ลำปลายมาศ มูล
800 STN0548 ที่ทำการอุทยานฯเขาใหญ่ หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.5 25.10 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
801 STN1078 บ้านหินประกาย บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 51.80 น้ำแม่วง แม่น้ำน่าน
802 STN1094 บ้านอีพุ่งใหญ่ เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 26.40 น้ำแม่งาน แม่น้ำท่าจีน
803 STN2096 บ้านท่าเลา* นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
804 STN2112 บ้านลำทับ* ลำทับ ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 27.70 คลองสินปุน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
805 STN2128 บ้านวังหงส์* วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำยมตอนกลางส่วนที่ 2 ยม
806 STN2144 บ้านปางหมู* ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 2 สาละวิน
807 STN2160 บ้านคอกช้าง* แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
808 STN0278 บ้านตาบาด บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
809 STN1847 บ้านป่าตึง บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 3.5 25.50 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
810 STN1863 บ้านปางค่าเหนือ ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.20 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำยม
811 STN1016 บ้านลิพัง ลิพัง ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
812 STN1032 บ้านปาล์มทองพัฒนา ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
813 STN0995 บ้านหนองบอน หนองบอน บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
814 STN1950 บ้านเขาดิน (บ้านสระพี้) หน้าเขา เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 27.70 คลองอิปัน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
815 STN1370 บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 29.30 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
816 STN0742 บ้านในเพลา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 28.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
817 STN0058 บ้านเทพนิมิตร โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.5 27.40 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
818 STN0074 บ้านน้ำตก ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.5 27.10 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
819 STN0411 บ้านท่ามะแกง ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.70 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
820 STN1131 อช.ดอยผ้าห่มปก โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.40 น้ำว้า แม่น้ำกก
821 STN1252 บ้านใหม่พัฒนา แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.5 24.50 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำวัง
822 STN0096 บ้านด่านสิงขร คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 28.00 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
823 STN0112 บ้านแม่สุริน ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่สุริน แม่น้ำสาละวิน
824 STN1182 บ้านกระทุ่มลาย วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำสะแกกรัง
825 STN0631 บ้านแม่สุยะ ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
826 STN0683 บ้านโป่งรี หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 0.0 1.0 27.30 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
827 STN0921 บ้านห้วยไคร้ แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
828 STN1604 บ้านห้วยเงาะ ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 32.60 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
829 STN1620 บ้านซอย 8 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 26.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
830 STN1636 บ้านห้วยคลุม สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.5 43.80 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
831 STN1652 บ้านราชมงคล ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 8.5 27.10 คลองนาทวี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
832 STN1561 บ้านคอกช้าง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 30.20 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
833 STN1577 บ้านใน ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 29.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
834 STN0877 บ้านแม่ถอด แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 30.10 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
835 STN0551 บ้านคลองเพล หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.00 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
836 STN0567 บ้านบางเจริญ ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 10.5 27.20 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
837 STN1476 บ้านโนนสมบูรณ์ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 26.70 น้ำสมุน แม่น้ำป่าสัก
838 STN1429 บ้านขุนแหง ปงเตา งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.90 ห้วยสำราญ แม่น้ำยม
839 STN1477 บ้านสระน้ำใส โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 29.00 SUB basin แม่น้ำมูล
840 STN1411 บ้านซับปลากั้ง ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 29.30 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
841 STN0552 บ้านยุปอีปูน วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.10 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
842 STN0568 บ้านถ้ำผุด ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 28.30 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
843 STN0584 บ้านกองลอย บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.20 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
844 STN0149 บ้านขามป้อม ร่องจิก ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำสาน แม่น้ำโขง
845 STN0165 บ้านกระแหน่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
846 STN1562 บ้านต้นมะพร้าว ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 ทะเลหลวง แม่น้ำตาปี
847 STN1578 บ้านเขาวง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 28.20 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำตาปี
848 STN1621 บ้านทุ่งปรือ พะตง หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ทะเลสาบสงขลา
849 STN1653 บ้านเขาคันทรง เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 29.70 คลองเทพา ชายฝั่งทะเลตะวันออก
850 STN1379 บ้านแก่วตาว นาดี ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 2.0 143.60 แม่น้ำงาว แม่น้ำโขง
851 STN0743 บ้านหน้าเหมือง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 31.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
852 STN0059 บ้านทรายงาม ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 19.70 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
853 STN0145 บ้านแม่เหล็ก ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 28.80 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
854 STN1237 บ้านหนองเฒ่า ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 2.0 25.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำยม
855 STN1167 บ้านมอเสือดุ เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 2.0 32.30 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำปิง
856 STN0113 บ้านไสท้อน ช่อง นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 71.30 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
857 STN0844 บ้านดินดอน* ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
858 STN1964 บ้านแก้งช้างเนียม คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 0.0 0.0 2.0 33.50 ห้วยบังอี้ แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
859 STN0549 บ้านเขายายเที่ยง คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 26.30 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
860 STN1056 บ้านเผียน นบพิตำ กิ่งนบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลี้
861 STN2028 ชุมชนบ้านห้วย* ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 30.00 ห้วยสำราญ มูล
862 STN2060 บ้านน้ำลัด* สำนักแต้ว สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 28.40 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ทะเลสาบสงขลา
863 STN0226 บ้านหนองจอก(ภูเหม็นกลาง) ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 25.40 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
864 STN1745 บ้านหินใหญ่ น้ำจืด กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 2.5 27.10 แม่น้ำนครนายก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
865 STN1761 บ้านบางเหรียงใต้ บางเหรียง ทับปุด พังงา 0.0 0.0 0.0 28.40 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
866 STN1777 บ้านบางเตยกลาง บางเตย เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 26.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
867 STN1793 บ้านไทรห้อย* นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง 0.0 0.0 0.0 31.00 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
868 STN0012 บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.5 22.90 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
869 STN0949 บ้านโป่งมะค่า ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 25.80 ห้วยทับเสลา แม่น้ำสะแกกรัง
870 STN1688 บ้านวังใหญ่ วังใหญ่ เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
871 STN1704 บ้านฮูหยงบาโร๊ะ กายูบอเกาะ รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 27.40 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
872 STN1720 บ้านบางเหลียว คีรีวง ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 28.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำตาปี
873 STN1736 บ้านคลองราง พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 27.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
874 STN2161 บ้านสันติ แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
875 STN0263 บ้านหนองใหญ่ หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 26.60 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
876 STN0279 บ้านเขาอ่าง มาบไพ ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 2.5 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
877 STN1095 บ้านน้ำยาง บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 2.0 25.50 น้ำแม่งาน แม่น้ำน่าน
878 STN0996 บ้านใหม่สามัคคี นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 0.0 0.0 11.0 31.80 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
879 STN1903 บ้านน้ำคำ ภูแล่นช้าง นาคู กาฬสินธุ์ 0.0 0.0 4.5 30.60 ลำน้ำยัง แม่น้ำชี
880 STN1919 บ้านวังยาว* น้ำผุด ละงู สตูล 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองละงู แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
881 STN2113 บ้านคลองยา* คลองยา อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.70 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
882 STN1001 บ้านซับแม็ก หนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 120.20 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
883 STN1017 บ้านหนองหว้า ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 28.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
884 STN2058 บ้านบ่อตันแซะ* บ้านนา จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 29.00 คลองนาทวี ทะเลสาบสงขลา
885 STN1962 บ้านป่าไม้พัฒนา กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 0.0 0.0 16.5 27.70 ห้วยบางทราย แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
886 STN2079 บ้านผาเสริฐ* ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 1.5 25.10 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 2 โขงเหนือ
887 STN2095 บ้านวังหีบ* ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
888 STN2159 บ้านไทยพัฒนา คีรีเขต ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.20 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
889 STN0547 บ้านห้วยกุ่ม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 26.30 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
890 STN0293 บ้านวังประจัน วังประจัน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 25.90 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
891 STN2026 ชุมชนวัดขุนก้อง* นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 0.0 0.0 0.0 29.30 ลำนางรอง มูล
892 STN0947 บ้านหนองเอี่ยวใน ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
893 STN1743 บ้านกอไพล ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 28.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
894 STN1759 บ้านกอตง เขาดิน เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 27.90 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำตาปี
895 STN1775 บ้านทุ่งคาโงก ทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 -80.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
896 STN1791 บ้านแก้มอ้น* แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 28.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
897 STN1917 บ้านเหนือคลอง ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 17.40 คลองละงู แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
898 STN1933 บ้านภูเวียง บ่อ เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2/1 แม่น้ำน่าน
899 STN1949 บ้านหน้าเขา บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.40 คลองอิปัน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
900 STN1031 บ้านวังนาใน น้ำผุด ละงู สตูล 0.0 0.0 0.0 23.00 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
901 STN1846 บ้านใหม่พัฒนา เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.5 26.40 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
902 STN0143 บ้านปางอ่าย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.5 24.80 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
903 STN0095 บ้านหนองไม้แก่น เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 28.40 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
904 STN0111 บ้านกะรน กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 28.40 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
905 STN1162 บ้านวังดิน วังดิน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำปิง
906 STN0410 บ้านแจ่มน้อย บ้านจันทร์ กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
907 STN1251 บ้านใหม่เจริญผล หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย 0.0 0.0 1.0 28.10 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำยม
908 STN1303 บ้านถ้ำเต่า ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 27.60 น้ำหมัน แม่น้ำป่าสัก
909 STN0057 บ้านคีรีวง กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 28.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
910 STN0741 บ้านเขาเหล็ก ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
911 STN0444 บ้านศรีไกรลาศ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 25.90 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
912 STN0682 บ้านเขาวงพระจันทร์ หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 22.20 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
913 STN1603 บ้านลูโบ๊ะปันยัง กาบัง กาบัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 48.70 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
914 STN1619 บ้านนางหล่อ เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 0.0 0.0 0.0 29.40 แม่น้ำตาปีตอนล่าง ทะเลสาบสงขลา
915 STN1635 บ้านหนองผือ ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.5 27.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
916 STN1651 บ้านคลองลอย ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 3.5 27.10 คลองนาทวี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
917 STN1667 บ้านจันทิ ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด 0.0 0.0 0.0 28.20 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
918 STN1505 บ้านคลองไทร หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 27.30 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
919 STN0566 บ้านหุบผึ้ง ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 10.0 27.10 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
920 STN0582 บ้านห้วยกลาง กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
921 STN1427 บ้านงิ้วงาม* แม่ตีบ งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 -99.90 ลำตะคอง แม่น้ำยม
922 STN1443 บ้านแม่แอบ บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
923 STN1560 บ้านเชี่ยวหมอน พนม พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองเทพา แม่น้ำตาปี
924 STN1576 บ้านเบญจา พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำตาปี
925 STN0224 บ้านแม่ทะบน ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
926 STN1702 บ้านละหาด แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.60 คลองละอุ่น แม่น้ำปัตตานี
927 STN1718 บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 30.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ แม่น้ำตาปี
928 STN1734 บ้านปลายคลองวัน ปากจั่น กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 7.5 26.90 คลองสก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
929 STN0753 บ้านไสใหญ่เหนือ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 18.60 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
930 STN0977 บ้านโป่งนกสามัคคี โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 1.5 27.80 ลำกระจวน แม่น้ำชี
931 STN0993 บ้านโป่งเกตุ ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี 0.0 0.0 0.5 25.70 คลองโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
932 STN0292 บ้านวัด ประกอบ นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.70 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
933 STN1961 บ้านกกกอก กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 0.0 0.0 0.0 28.00 ห้วยบางทราย แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
934 STN1774 บ้านควนเขียว ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 28.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำตาปี
935 STN1790 บ้านดง* สาริกา เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.5 29.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำบางปะกง
936 STN1806 บ้านหวายหนิม* น้ำหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 28.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
937 STN0784 บ้านตะบกเตี้ย ทต.ฉมัน มะขาม จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
938 STN1742 บ้านเขาวง บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.5 27.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
939 STN1685 บ้านฉลุง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 30.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
940 STN1701 บ้านละแอ ละแอ ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำปัตตานี
941 STN1717 บ้านคลองตูกเหนือ กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 29.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
942 STN1733 บ้านปากพู่ ท่านา กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองสก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
943 STN0752 บ้านเหนือฟ้า พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
944 STN2094 บ้านนานอก* ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 29.30 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
945 STN2110 บ้านท่าคลอง* ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
946 STN2126 บ้านบางนอนนอก* บางนอน เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.5 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
947 STN2142 บ้านแก้งกอก* แก้งกอก ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 29.00 ห้วยตุงลุง มูล
948 STN1051 บ้านเหนือคลอง ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
949 STN1076 บ้านใหม่สุขสันต์ แม่ลอย เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำโขง
950 STN2025 บ้านโคกเตาเหล็ก* กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 27.10 ลำปลายมาศ มูล
951 STN2041 บ้านไร่อ้อย* ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 29.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 4/2 น่าน
952 STN2057 บ้านควนหัวช้าง* คลองเปียะ จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 33.70 คลองนาทวี ทะเลสาบสงขลา
953 STN2073 บ้านหัวนา* โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
954 STN1536 บ้านสามพวง 1* สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 0.0 0.0 12.0 29.10 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำยม
955 STN1426 บ้านห้วยทาก บ้านหวด งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.30 ลำตะคอง แม่น้ำยม
956 STN1474 บ้านหนองไข่น้ำ จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 27.60 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
957 STN0875 บ้านผาด่าน ทากาศ แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
958 STN1543 บ้านผาละปิ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง แม่น้ำปิง
959 STN1559 บ้านหัวเตย ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.90 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
960 STN0162 บ้านเหนือคลอง บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
961 STN0178 บ้านวังหิน บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำหนุมาน แม่น้ำปราจีนบุรี
962 STN0207 บ้านโก๊ะไม้หลู่ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 28.50 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
963 STN0223 บ้านหนองธง หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 25.40 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
964 STN1602 บ้านด่าน น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 27.90 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
965 STN1618 บ้านจันทรัตน์ ยะรม เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
966 STN1650 บ้านวังน้ำเขียว ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 14.5 26.90 คลองนาทวี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
967 STN1666 บ้านมะม่วง นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
968 STN0681 บ้านหนองจอก ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง แม่น้ำเพชรบุรี
969 STN0697 บ้านทุ่งข่า ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
970 STN0565 บ้านถ้ำหิน สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 23.90 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
971 STN0581 บ้านเขารูปช้าง (บ้านชายควน) ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.80 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
972 STN0094 บ้านทุ่งเจดีย์ สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 25.50 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
973 STN0142 บ้านโป่งกระทิงล่าง บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 24.30 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
974 STN0740 บ้านนบ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
975 STN0903 บ้านงอมถ้ำ ท่าแฝก ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 3.0 25.40 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
976 STN0443 บ้านคลองมดแดง โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 23.10 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
977 STN2163 บ้านกาสัง* ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
978 STN0249 บ้านโป่งไฮ แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
979 STN0265 บ้านพุน้ำร้อน บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 2.5 22.60 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
980 STN0281 บ้านพุตูม ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 33.10 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
981 STN2083 บ้านป่าซางบุนนาก* ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 3 โขงเหนือ
982 STN2099 บ้านปากลง* กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
983 STN2115 บ้านปากคลอง* รมณีย์ กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
984 STN2131 บ้านเชียงเพ็ง* เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร 0.0 0.0 0.0 28.00 ลำเซบายส่วนที่ 1 มูล
985 STN2014 บ้านต้นฮ่าง* วังทรายคำ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.5 25.10 แม่น้ำวังตอนบน วัง
986 STN2030 บ้านกู่* เพี้ยราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 0.0 0.0 0.0 30.00 ลำชี มูล
987 STN2046 บ้านท่าเขา* ลิพัง ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
988 STN1081 บ้านห้วยกอก ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
989 STN0814 บ้านบางหอย เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 23.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
990 STN1795 บ้านหนักไทร* ช่อง นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
991 STN1580 บ้านเขาหัวนา เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก 0.0 0.0 0.0 30.20 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำบางปะกง
992 STN0212 บ้านควนไม้ไผ่ นาหว้า จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
993 STN0228 บ้านกล้วย* ป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
994 STN0789 บ้านห้วยโป่งผาลาด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 6.0 23.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
995 STN1747 บ้านดอนกระจาย วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 31.80 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
996 STN1921 บ้านป่าแก่บ่อหิน ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
997 STN1937 บ้านศรีสมุทร พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 36.10 คลองหลังสวน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
998 STN0982 บ้านห้วยน้ำเค็ม อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.40 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
999 STN0998 บ้านเขาเลื่อมใต้ คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
1000 STN1882 บ้านพระซอง* พระซอง นาแก นครพนม 0.0 0.0 0.0 30.30 ห้วยน้ำก่ำ แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
1001 STN0317 บ้านซับอีปุก ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 31.60 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
1002 STN0333 บ้านปางเคาะ ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 32.70 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
1003 STN1003 บ้านด่าน* บ้านด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 25.90 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
1004 STN1019 บ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
1005 STN1035 บ้านส้อ* เปือ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1006 STN1818 บ้านสบสา (บ้านเหมืองแร่)* เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.70 น้ำแม่ปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1007 STN0061 บ้านปากลง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.70 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1008 STN1591 บ้านแผ่นดินเย็น แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 29.70 แม่น้ำปราณบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) โตนเลสาป
1009 STN1607 บ้านทุ่งลัง สะท้อน นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.40 โตนเลสาปตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1010 STN1623 บ้านต้นกอ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 29.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1011 STN1639 บ้านหุบเฉลา เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 27.60 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
1012 STN1655 บ้านหนองผักกูด ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 0.0 0.0 1.0 28.90 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1013 STN1373 บ้านเขาเกตุ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำสมุน แม่น้ำป่าสัก
1014 STN0448 บ้านสันนาเคียน* ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.5 25.80 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1015 STN0480 บ้านห้วยตะวาย ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
1016 STN0496 บ้านบางเตย คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.50 คลองสก แม่น้ำตาปี
1017 STN1291 บ้านแม่เตี๊ยะใต้ ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแหง แม่น้ำปิง
1018 STN1255 บ้านดงลาน วังจันทร์ สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 26.80 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1019 STN0686 บ้านเขาควง ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 14.0 0.00 แม่น้ำปราณบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1020 STN0702 บ้านควนขวาง เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1021 STN1479 บ้านซับใต้ พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 28.60 น้ำแม่หาด แม่น้ำป่าสัก
1022 STN0951 บ้านกลาง (หนองพรมหน่อ) ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 30.80 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
1023 STN1690 บ้านไสยาง เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 0.0 0.0 0.0 224.10 คลองหลังสวน ทะเลสาบสงขลา
1024 STN1706 บ้านราษฎร์ผดุง สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำปัตตานีคอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1025 STN1722 บ้านหนองจิก เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1026 STN1737 บ้านหาดถั่ว ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 28.20 คลองสินพูน แม่น้ำตาปี
1027 STN1794 บ้านวังหิน* นาท่ามใต้ เมืองตรัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 28.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1028 STN0950 บ้านหินโหง่น ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.5 24.10 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
1029 STN1689 บ้านปริก ลำไพล เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1030 STN1705 บ้านทำเนียบ ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
1031 STN1746 บ้านปากแพรก ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1032 STN1762 บ้านบางวัน บางวัน คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 27.40 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1033 STN1080 บ้านซำรู้ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่คำมี แม่น้ำน่าน
1034 STN0550 บ้านคลองอีเฒ่า วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1035 STN2061 บ้านบ่อทอง* สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 217.50 คลองเทพา ทะเลสาบสงขลา
1036 STN2013 บ้านแม่สุขเหนือ* วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำวังตอนบน วัง
1037 STN0264 บ้านหินดาดทอง หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 0.0 1.5 28.00 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
1038 STN1002 บ้านซับสมบูรณ์ แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 30.20 โตนเลสาปตอนบน โตนเลสาป
1039 STN2098 บ้านวังหิน* ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำตาปีตอนบนส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1040 STN0300 บ้านเพชรนิยม สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 40.80 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
1041 STN0316 บ้านวังลาด ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 39.10 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1042 STN0981 บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา* อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.10 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1043 STN0997 บ้านนาคันหัก* พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 0.0 0.0 0.5 0.00 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
1044 STN1904 บ้านแก้งกะอาม ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 0.0 0.0 10.0 28.00 ลำน้ำยัง แม่น้ำชี
1045 STN1920 บ้านคีรีวง ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1046 STN0701 บ้านสะพานไทร บางดี ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1047 STN1606 บ้านควนใหม่ โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 0.0 0.0 0.0 29.20 คลองใหญ่ ทะเลสาบสงขลา
1048 STN1638 บ้านพุหวาย ห้วยทรายเหนือ ชะอำ เพชรบุรี 0.0 0.0 1.0 28.70 คลองนาทวี แม่น้ำเพชรบุรี
1049 STN1654 บ้านนาวัง ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 31.00 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1050 STN1524 บ้านพุม่วง วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำเจ้าพระยา
1051 STN1412 บ้านแม่แจ๋ม แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.50 ลำน้ำชีส่วนที่ 2 แม่น้ำวัง
1052 STN0553 ที่ทำการน้ำตกนางรอง หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง
1053 STN0649 บ้านแม่ต๋ำ ทต.เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
1054 STN1478 บ้านหนองยาง พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 29.80 น้ำแม่หาด แม่น้ำป่าสัก
1055 STN1563 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.40 ทะเลหลวง แม่น้ำตาปี
1056 STN1579 บ้านใหม่ไทยถาวร ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 32.10 แม่น้ำแควน้อยตอนบน โตนเลสาป
1057 STN0211 บ้านไร่ ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา 0.0 0.0 0.0 31.10 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1058 STN0227 บ้านคลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.80 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1059 STN1133 บ้านโคกสว่าง ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
1060 STN1238 บ้านหนองปล้อง กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 29.10 น้ำแม่ลาว แม่น้ำป่าสัก
1061 STN0114 บ้านหน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 21.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1062 STN0130 บ้านสบสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.90 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1063 STN0479 บ้านหินสี ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 24.50 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
1064 STN0397 บ้านบ่อทอง ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.80 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
1065 STN0744 บ้านน้ำฉา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1066 STN2165 บ้านกุนุงจนอง* เบตง เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
1067 STN0251 บ้านห้วยน้ำจาง บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1068 STN0267 บ้านตะเคียนงาม บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1069 STN2085 บ้านปางอ่าย* แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.5 24.50 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 โขงเหนือ
1070 STN2101 บ้านบางจันสี* บ้านลำนาว บางชัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1071 STN2117 บ้านสวนพลู* โคกเจริญ ทับปุด พังงา 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1072 STN2133 บ้านโนนค้อ* หนองเป็ด เมืองยโสธร ยโสธร 0.0 0.0 0.0 28.70 ห้วยโพง มูล
1073 STN0505 บ้านคลองทุเรียน นาทวี นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1074 STN0816 บ้านควนหินราว บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1075 STN1781 บ้านทับปริก ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 27.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1076 STN1676 บ้านเหนือ กำพวน สุขสำราญ ระนอง 0.0 0.0 0.0 85.50 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1077 STN1692 บ้านปลายคลอง คลองทราย นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 28.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1078 STN1708 บ้านปูลาตีรี โกตาบารู รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 27.90 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1079 STN0759 บ้านเขาแก้ว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 21.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1080 STN0775 บ้านวังกะทะ วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 22.70 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1081 STN0791 บ้านพุบอนบน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 21.80 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1082 STN1749 บ้านป่าไผ่ กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 28.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1083 STN1923 บ้านปลักหว้า* ท่าแพ ท่าแพ สตูล 0.0 0.0 0.0 663.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1084 STN1939 บ้านยายหม่น หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 27.70 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1085 STN0984 บ้านปอหู โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.00 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1086 STN1000 บ้านวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 27.20 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
1087 STN1005 บ้านลำทหาร* บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 1.5 27.40 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1088 STN1968 บ้านโนนตูม* หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 28.00 ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 2 ชี
1089 STN1067 บ้านห้วยเดื่อ ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำปิง
1090 STN1083 บ้านบ่อโพธิ์ บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 25.30 บึงบรเพ็ด แม่น้ำน่าน
1091 STN1593 บ้านวังรี เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 29.40 คลองบางสะพานใหญ่ แม่น้ำบางปะกง
1092 STN0063 บ้านคลองต่อ กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 28.70 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1093 STN0079 บ้านคันเบ็ด เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1094 STN0482 บ้านยุบหวาย แสงอรุณ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 7.5 385.70 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1095 STN1343 บ้านแม่แก่ง แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 38.20 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำวัง
1096 STN1225 บ้านแม่อิบ บ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.20 น้ำสา แม่น้ำวัง
1097 STN0133 บ้านเกาะจง ทับช้าง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1098 STN0101 บ้านลำภี ลำภี ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 36.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1099 STN0347 บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ปงเตา งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
1100 STN1187 บ้านคลองบน ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 25.70 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำเจ้าพระยา
1101 STN1641 บ้านหนองเกตุ แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 27.60 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
1102 STN0688 บ้านหนองใหญ่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองเขาแดง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1103 STN0704 บ้านโล๊ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1104 STN0556 บ้านซับฟาน ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 26.80 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
1105 STN1566 บ้านหนองปลิง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.5 29.20 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1106 STN1582 บ้านหัวบุ่ง เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 30.70 ห้วยตะเพิน แม่น้ำปราจีนบุรี
1107 STN0620 บ้านแม่ปูนหลวง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1108 STN0604 บ้านห้วยจะค่าน ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1109 STN1481 บ้านคลองเดื่อ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 30.10 SUB basin แม่น้ำมูล
1110 STN0153 บ้านห้วยไม้แก่น ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 28.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1111 STN0100 บ้านบางหลาโอน คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 27.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1112 STN0132 บ้านสวนปราง คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1113 STN1256 บ้านทัพป่าเส้า วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำพุง แม่น้ำวัง
1114 STN1592 บ้าน กม.80 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 27.90 คลองบางสะพานใหญ่ แม่น้ำปราจีนบุรี
1115 STN1608 บ้านท่างิ้ว ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 28.90 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1116 STN0062 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.70 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1117 STN0078 บ้านด่าน ละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.5 25.80 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1118 STN1308 บ้านปางมะกาด แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 8.5 74.80 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำกก
1119 STN0746 บ้านห้วยหินลับ ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1120 STN1374 บ้านหมาก มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
1121 STN0449 บ้านถ้ำมงกุฎ เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี 0.0 0.0 0.0 31.60 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
1122 STN0687 บ้านสามพันนาม หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 44.00 แม่น้ำปราณบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1123 STN1640 บ้านแม่คะเมย แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
1124 STN1656 บ้านเขาหวาย บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 18.5 28.20 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1125 STN0571 บ้านพันวาล 4 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 3.0 24.80 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1126 STN1448 บ้านตีนตก นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
1127 STN1480 บ้านไทรงาม หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 30.70 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำมูล
1128 STN0245 บ้านกาญจนา แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่ลาว แม่น้ำโขง
1129 STN1549 บ้านปากรอง* ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองพระสทึง แม่น้ำน่าน
1130 STN1565 บ้านคีรีรอบ ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.90 ทะเลหลวง แม่น้ำตาปี
1131 STN1581 บ้านหนองขาหยั่ง คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 0.0 0.0 0.0 28.20 แม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง แม่น้ำบางปะกง
1132 STN0213 บ้านเผี่ยนบน เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1133 STN2031 บ้านบ่อภาคเหนือ* บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 1.0 26.40 น้ำภาค น่าน
1134 STN2047 บ้านหาดปลายสาร* แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองปะเหลี่ยน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1135 STN1082 บ้านซำทองพัฒนา บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1136 STN1098 บ้านแก่งไฮ หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1137 STN2084 บ้านป่าบง* เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.5 25.50 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 โขงเหนือ
1138 STN0266 บ้านห้วยน้ำขาว บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 2.5 25.30 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1139 STN0282 บ้านห้วยไก่ต่อ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 21.80 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1140 STN0298 บ้านเนินสะอาด บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 29.60 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
1141 STN0504 บ้านเขาเหล็ก นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 110.20 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1142 STN2132 บ้านเซ* เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร 0.0 0.0 2.0 28.40 ลำเซบายส่วนที่ 1 มูล
1143 STN1967 บ้านโนนน้อย* ลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 29.00 ลำน้ำชีส่วนที่ 2/2 ชี
1144 STN0015 บ้านต้นปริง คลองหรัง นาหม่อม สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.70 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1145 STN0031 บ้านธารโต ธารโต ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
1146 STN1691 บ้านหว้าหลัง สะท้อน นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 32.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1147 STN1707 บ้านมะนังบังแยง จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 29.20 แม่น้ำปัตตานีคอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1148 STN1723 บ้านป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 30.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1149 STN0774 บ้านกุดนาคำ น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 36.80 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
1150 STN0790 บ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 25.50 คลองเขาแดง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1151 STN1748 บ้านสะพานหิน สลุย ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 11.5 26.90 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1152 STN1020 บ้านปลายระแนะ ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1153 STN1883 บ้านนาคำ ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 0.0 0.0 7.0 30.60 น้ำพุง แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
1154 STN2164 บ้านกม.7* ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
1155 STN0983 บ้านซับไทรทอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.5 24.00 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1156 STN0999 บ้านหนองแวง ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 30.50 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
1157 STN1906 บ้านโนนพระคำ นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 30.90 ลำน้ำชีส่วนที่ 2/2 แม่น้ำชี
1158 STN1922 บ้านทุ่งขมิ้น ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองละงู แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1159 STN1938 บ้านเขาตะเภาทอง* พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองหลังสวน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1160 STN0343 บ้านน้ำกิใต้ ผาทอง ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 34.60 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
1161 STN0976 บ้านสะพานหิน โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 2.0 37.10 ลำกระจวน แม่น้ำชี
1162 STN0992 บ้านหินกอง* วังโตนด นายายอาม จันทบุรี 0.0 0.0 18.0 24.00 คลองโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1163 STN1915 บ้านห้วยน้ำดำ ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 28.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1164 STN1931 บ้านทุ่งกระจูด นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.70 แม่น้ำตาปีตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1165 STN1947 บ้านควนพุน ชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 28.70 คลองอิปัน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1166 STN2093 บ้านต้นเลียบ* โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1167 STN2125 บ้านวังกุ่ม* บางหิน กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1168 STN2141 บ้านห้วยขะยุงใต้* ห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 29.60 ห้วยขยุงส่วนที่ 2 มูล
1169 STN0259 บ้านแม่ป้อกใน ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 26.20 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
1170 STN0291 บ้านเหนือคลอง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 37.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1171 STN1960 บ้านนาหลัก* พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 0.0 0.0 0.5 33.50 ห้วยบางทราย แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
1172 STN1976 บ้านโคกเขื่อน* หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง บางปะกง
1173 STN2024 บ้านหนองจานเหนือ* ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 11.00 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/1 มูล
1174 STN2056 บ้านลำสินธุ์เหนือ* ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง 0.0 0.0 0.0 27.10 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1175 STN1075 บ้านไร่พริก บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำท่าจีน
1176 STN1684 บ้านวังใหญ่ นาทวี นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1177 STN1700 บ้านดอน อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำปัตตานี
1178 STN1789 บ้านหนองน้ำเย็น* ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 0.0 0.0 0.0 29.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1179 STN0783 บ้านว่านเหลือง ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 3.0 29.10 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1180 STN1741 บ้านหน้าซึง ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 28.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1181 STN1757 บ้านคลองทรายขาว คลองยา อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.60 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำตาปี
1182 STN0723 บ้านโตนดห้าต้น นาพญา หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1183 STN0739 บ้านทอนผักกูด นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1184 STN1301 บ้านหนองสองห้อง ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 1.0 30.10 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
1185 STN0474 บ้านคลองสะท้อน วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 -99.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1186 STN0490 บ้านหนองจรเข้ นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1187 STN0355 บ้านน้ำจันทร์ หนองงิ้ว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 29.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1188 STN0093 บ้านมรสวบ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 21.30 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1189 STN0109 บ้านหมากปรก ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 28.70 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1190 STN0858 บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา 0.0 0.0 3.0 20.80 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
1191 STN1473 บ้านซับพลู ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำมูล
1192 STN1489 บ้านห้วยโป่ง ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน
1193 STN0161 บ้านเคี่ยมเพาะ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 17.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1194 STN0564 บ้านห้วยผาก สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 1.0 24.50 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1195 STN0580 บ้านพรุเตาะนอก ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.30 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1196 STN1391 บ้านหนองมะค่า โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 24.5 30.60 แม่ลาว แม่น้ำยม
1197 STN0644 บ้านทุ่งปี้ ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
1198 STN1601 บ้านคลองพี บาละ กาบัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.60 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1199 STN1617 บ้านวังสมบูรณ์ เขาปูน ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 26.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1200 STN1633 บ้านหนองใหญ่ หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.5 27.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1201 STN1649 บ้านป่าละอู ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.60 ทะเลหลวง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1202 STN1665 บ้านคลองใหญ่ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 1.0 27.40 แม่น้ำบางนรา ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1203 STN0680 บ้านพุบอน บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 24.50 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
1204 STN0696 บ้านปากแคลง ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 21.20 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1205 STN1028 บ้านโตนปาหนัน ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 25.00 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1206 STN1914 บ้านย่านซื่อ หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองกุย แม่น้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
1207 STN1930 บ้านท่าข้าม ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 28.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1208 STN1946 บ้านยูงงาม คลองน้อย ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 35.10 คลองอิปัน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1209 STN1843 บ้านทุ่งยาว แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.70 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
1210 STN2055 บ้านทุ่งนายพัน* โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 0.0 0.0 0.0 29.30 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1211 STN2071 บ้านบางปาน* ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1212 STN0512 บ้านเขาจันทร์ หนองธง ป่าบอน พัทลุง 0.0 0.0 1.5 -99.90 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1213 STN0975 บ้านซับมงคล โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.5 -99.90 ลำกระจวน แม่น้ำชี
1214 STN0991 บ้านดงจิก ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.5 31.10 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
1215 STN0274 บ้านหนองคล้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 30.70 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
1216 STN0290 บ้านร่อนนา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1217 STN2023 บ้านพระบึงนอก* บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 27.70 ลำพระเพลิง มูล
1218 STN0544 บ้านไผ่โทน* ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.30 น้ำแม่คำมี แม่น้ำยม
1219 STN1049 บ้านไร่ยาว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1220 STN1074 อบต.บ้านบึง บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 27.20 น้ำแม่จาง แม่น้ำท่าจีน
1221 STN1090 บ้านป่าห้า โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 2.0 33.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1222 STN2076 บ้านเมรัย* สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำตาปีตอนล่างส่วนที่ 1 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1223 STN2092 บ้านมะปรางงาม* ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 28.40 คลองจันดี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1224 STN2108 บ้านสระสี่มุม* สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1225 STN2124 บ้านย่านยาว* เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 26.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1226 STN2140 บ้านเพียเภ้า* คำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 29.00 ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/5 มูล
1227 STN2156 บ้านเจาะกะพ้อใน กะรุบิ กะพ้อ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
1228 STN0807 บ้านน้ำชล ทุ่งระยะ สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 99.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1229 STN1959 บ้านแพรกขวา บ้านนา กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1230 STN1975 บ้านหมื่นด่าน* บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1231 STN1699 บ้านปาลอบาเต๊ะ ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 28.70 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1232 STN1715 บ้านทุ่งไพล เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 2.0 27.40 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1233 STN1740 บ้านตาเงาะ สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 5.0 27.90 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1234 STN1756 บ้านกือลอง ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.60 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำปัตตานี
1235 STN1772 ชุมชนปั๊กกั๊วหลาว กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 27.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1236 STN1788 บ้านแม่น้ำ แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 30.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1237 STN0595 บ้านหาดส้มป่อย แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 30.60 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1238 STN1573 บ้านมะขาม ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 28.90 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1239 STN1589 บ้านหนองผักแว่น ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน โตนเลสาป
1240 STN0221 บ้านในช่อง สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.50 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
1241 STN0928 บ้านมาบป่าแฝก ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 12.0 47.40 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1242 STN0695 บ้านเขาพลู บางสัก กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1243 STN0711 บ้านผัง 44,117,118 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 0.0 0.0 26.70 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1244 STN1300 บ้านถ้ำน้ำพุ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 26.30 น้ำพรหม แม่น้ำป่าสัก
1245 STN0070 บ้านทรายแดง ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1246 STN1600 บ้านบือจะ พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 31.30 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1247 STN1616 บ้านลางา ลางา มายอ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 29.70 แม่น้ำน่านส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1248 STN1632 บ้านพุพง ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 4.0 27.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1249 STN1648 บ้านมะค่าสี่ซอง หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 27.40 ทะเลหลวง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1250 STN1664 บ้านยุบตาเหน่ง ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง 0.0 0.0 5.5 29.40 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1251 STN0738 บ้านห้วยโต้ ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1252 STN0457 บ้านทุ่งน้ำใส โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
1253 STN1897 บ้านโสมเยี่ยม* โสมเยี่ยม น้ำโสม อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 26.40 น้ำโมง แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
1254 STN1027 บ้านคลองหิน เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 23.60 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1255 STN1929 บ้านทุ่งโชน เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 35.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1256 STN0974 บ้านใหม่สามัคคี* ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 25.80 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
1257 STN0273 บ้านตะโกล่าง สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 27.30 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1258 STN0289 บ้านหน้าถ้ำ นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1259 STN2139 บ้านดุมใหญ่* ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 0.0 0.0 2.0 30.30 ลำเซบก มูล
1260 STN2155 บ้านไอปาโจ* ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
1261 STN0175 บ้านแม่แฮด แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1262 STN1682 บ้านเชี่ยวขวัญ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.60 คลองสินพูน แม่น้ำตาปี
1263 STN1714 บ้านคลองไข่มุก คลองกวาง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1264 STN1730 บ้านห้วยไทรงาม ลำเลียง กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 27.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1265 STN0765 บ้านเทพนิมิตร ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1266 STN0038 บ้านใหม่หัวนา หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 4.0 21.30 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
1267 STN0797 บ้านน้ำปาย น้ำปาย แม่จริม น่าน 0.0 0.0 3.5 26.20 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
1268 STN1755 บ้านปูโป สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1269 STN1771 บ้านโล๊ะดุหยง ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 29.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1270 STN0220 บ้านคูนายสังข์ แค จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.60 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1271 STN0838 บ้านสะลวงนอก* สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
1272 STN1958 บ้านคอกช้าง กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 29.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1273 STN1974 ชุมชนมิตรสัมพันธ์* หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 0.0 0.0 0.5 29.00 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา 1) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1274 STN2054 บ้านควนอินนอโม* ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 0.0 0.0 0.0 27.40 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1275 STN0511 บ้านโคกไทร คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1276 STN1089 บ้านนาทุ่งเชือก ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 28.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำท่าจีน
1277 STN2091 บ้านไสโคกเกาะ* นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่น้ำตาปีตอนบนส่วนที่ 1 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1278 STN2107 บ้านไสเหลียง* เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 30.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1279 STN1517 บ้านปางเกลือ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 25.90 SUB basin แม่น้ำน่าน
1280 STN1421 บ้านคลองห้วยนา ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 1.5 25.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำน่าน
1281 STN1599 บ้านราวปลา ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 0.0 0.0 0.0 35.50 โตนเลสาปตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1282 STN1615 บ้านนอก ตาชี ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
1283 STN1631 บ้านทับศิลา ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 4.0 26.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1284 STN1647 บ้านลิ้นช้าง ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 26.60 ทะเลหลวง แม่น้ำเพชรบุรี
1285 STN1663 บ้านทุ่งกร่าง ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 29.20 แม่น้ำปัตตานีคอนล่าง โตนเลสาป
1286 STN0678 บ้านหินลับ มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
1287 STN0694 บ้านนาบ่อ บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1288 STN1572 บ้านกรูด กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 29.20 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1289 STN1588 บ้านใหม่ศรีจำปา หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 28.20 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำปราจีนบุรี
1290 STN0578 บ้านห้วยครก ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 0.0 0.0 0.0 25.80 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1291 STN1247 บ้านห้วยหิน เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 33.10 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำป่าสัก
1292 STN1126 บ้านไร่ใหม่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 1.5 26.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำท่าจีน
1293 STN0091 บ้านหัวเขา ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.5 27.10 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1294 STN0139 บ้านคลองป่าหวาย หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง 0.0 0.0 10.0 -99.90 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1295 STN0721 บ้านตลิ่งชัน ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 13.0 0.00 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
1296 STN0737 บ้านต้นหาร หน้าเขา เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
1297 STN0472 บ้านปางสวรรค์ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 103.20 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
1298 STN0053 บ้านหินแด้น* หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 28.40 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1299 STN0069 บ้านน้ำไคร้ ยม ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 2.0 25.10 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
1300 STN1681 บ้านนาพรุ นาคา สุขสำราญ ระนอง 0.0 0.0 0.0 154.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1301 STN0219 บ้านช่องเหรียง บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1302 STN1571 บ้านบางกา กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1303 STN1587 บ้านกลุ่มตาขวัญ คลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 27.90 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำปราจีนบุรี
1304 STN0641 บ้านห้วยโป่ง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.70 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
1305 STN0657 บ้านบวก ทต.ดงดำ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
1306 STN1500 บ้านหนองหมื่นชัย ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 29.30 SUB basin แม่น้ำยม
1307 STN0084 บ้านหลวงเมืองคอง* เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
1308 STN0899 บ้านทุ่งนาดี วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 44.20 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1309 STN0577 บ้านพรุสมภาร เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 26.20 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1310 STN1486 บ้านไพรพัฒนา ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 32.80 น้ำแม่กวง แม่น้ำมูล
1311 STN0736 บ้านห้วยเหรียง กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 25.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1312 STN1246 บ้านห้วยสะแตง งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
1313 STN1192 บ้านซับชมพู่ ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 28.40 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
1314 STN0090 บ้านน้ำตกสาย 1 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 11.0 40.90 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1315 STN0106 บ้านทางแดง แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
1316 STN0122 บ้านแม่โถหลวง บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
1317 STN0138 บ้านคลองขนุน หนองบัว บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 29.50 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1318 STN1598 บ้านห้วยตง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1319 STN1614 บ้านน้ำน้อยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.40 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำตาปี
1320 STN1630 บ้านเขาน้อย วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 1.5 26.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1321 STN1662 บ้านทุ่งม่วง ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 28.20 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง โตนเลสาป
1322 STN0677 บ้านเจ้าพ่อเขาตก ทต.พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี 0.0 0.0 0.0 30.00 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
1323 STN1282 บ้านปากห้วยแม่ปะ แม่ปะ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 21.0 26.70 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1324 STN1364 บ้านเขานมนาง ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 2.30 น้ำแหง แม่น้ำป่าสัก
1325 STN0324 บ้านโนนสมบูรณ์ สานตม ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1326 STN0340 บ้านน้ำพิ ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 29.70 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1327 STN1010 บ้านกุยบุรี* กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 28.40 คลองกุย ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1328 STN2154 บ้านละโอ ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
1329 STN0989 บ้านกลาง ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 -99.90 ห้วยสำราญ แม่น้ำมูล
1330 STN1809 บ้านแม่ใจเหนือ เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำโขงเหนือ
1331 STN1928 บ้านวังธน น้ำตก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 55.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1332 STN1841 บ้านจู้จี้ วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.40 น้ำแม่สรวย แม่น้ำโขงเหนือ
1333 STN1873 บ้านวังบ่าง* สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 28.40 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
1334 STN1889 บ้านนาผาง กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร 0.0 0.0 11.0 32.50 น้ำพุง แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
1335 STN2021 บ้านทรงธรรม* สำโรง โนนไทย นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 28.00 ลำเชิงไกร มูล
1336 STN2037 บ้านแม่ทุเลา* ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 5.5 28.00 น้ำแม่มอก ยม
1337 STN2053 บ้านสี่แยกบ้านพูด* คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 25.50 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1338 STN1754 บ้านไอร์เจี๊ยะ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 27.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1339 STN1770 บ้านบางติบ บางวัน คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 29.40 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1340 STN1713 บ้านทับยาง คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 37.60 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1341 STN1729 บ้านควนหวายแดง พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำตาปี
1342 STN2122 บ้านปากจั่น* ปากจั่น กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.5 25.50 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1343 STN0272 บ้านไทยประจัน ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 23.70 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
1344 STN0288 บ้านบางหวาน กมลา กะทู้ ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 28.60 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1345 STN2074 บ้านสวนทุเรียน* เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 31.10 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1346 STN1973 ชุมชนชัยพรราชา* หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 305.80 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา 1) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1347 STN0005 บ้านบางมาศ รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 3.0 26.70 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1348 STN0510 บ้านห้วยต่อ ไม้ฝาด สิเกา ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1349 STN0017 บ้านแม่ปูนล่าง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1350 STN0033 บ้านนากึ๋น บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 20.90 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
1351 STN0801 บ้านดวงดี สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 7.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1352 STN0817 บ้านเคี่ยมงาม บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 33.60 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1353 STN1677 บ้านย่านยาว เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำตาปีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1354 STN1798 บ้านท่าเรือ* รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 28.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1355 STN1709 บ้านอูแบ ยะต๊ะ รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1356 STN0760 บ้านช่องยูงทอง คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1357 STN0792 บ้านห้วยน้ำใส บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.5 0.00 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1358 STN1766 บ้านเชือกน้ำ ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 45.60 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1359 STN2001 บ้านนาแก้วตะวันตก* นาแก้ว เกาะคา ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำวังตอนล่างส่วนที่ 1 วัง
1360 STN2017 บ้านสันวิไลพัฒนา* แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 1.5 25.50 น้ำแม่ลี้ ปิง
1361 STN2049 ชุมชนรัษฎา* วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1362 STN0506 บ้านคลองกรอย ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1363 STN2102 ชุมชนพรุชนใต้ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1364 STN2118 บ้านเขากล้วย* ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 26.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1365 STN2134 บ้านท่าศาลา* ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี 0.0 0.0 2.5 29.00 ลำน้ำชีตอนล่าง ชี
1366 STN0320 บ้านโป่งป่าติ้ว กกดู่ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 27.50 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1367 STN1908 บ้านโหล่น* นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 26.70 ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำชี
1368 STN1924 บ้านโคกทรายเหนือ* โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง 0.0 0.0 0.0 32.20 คลองปะเหลี่ยน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1369 STN1940 บ้านแพรกแห้ง วิสัยใต้ สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 28.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนส่วนที่ 2 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1370 STN0268 บ้านบ้องตี้บน บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 5.5 25.00 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1371 STN2166 บ้าน กม.38* อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
1372 STN1969 บ้านหนองโน* เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม 0.0 0.0 0.5 28.40 ลำน้ำชีส่วนที่ 4/1 ชี
1373 STN0985 บ้านขนงพระใต้* ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.90 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
1374 STN0467 บ้านคลองกะพง เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี 0.0 0.0 2.0 -99.90 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1375 STN0483 บ้านไร่บน ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 29.0 25.10 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1376 STN1360 บ้านระหัด กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 27.60 น้ำแหง แม่น้ำชี
1377 STN1274 บ้านห้วยหมี มหาวัน แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำพุง แม่น้ำสาละวิน
1378 STN1594 บ้านควนโต๊ะเหลง ควนโดน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 28.20 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1379 STN1610 บ้านทรายขาวออก ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี 0.0 0.0 1.0 32.60 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1380 STN0064 บ้านในทับ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1381 STN0080 บ้านทุ่งยูง เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.40 ทะเลน้อย ทะเลสาบสงขลา
1382 STN0364 บ้านดอนที ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 35.0 23.40 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
1383 STN0134 บ้านโคกทัง พิจิตร นาหม่อม สงขลา 0.0 0.0 0.0 -99.90 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1384 STN1242 บ้านห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 29.10 น้ำว้า แม่น้ำเจ้าพระยา
1385 STN0417 บ้านสามสบ ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 37.10 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
1386 STN1512 บ้านห้วยส้าน สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำปิง
1387 STN0653 บ้านทุ่งหลวง ทต.เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
1388 STN1642 บ้านลำตะเคียน แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 26.60 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
1389 STN1658 บ้านเครือหวาย โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 30.20 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง โตนเลสาป
1390 STN1674 บ้านหน้าเขา บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 28.90 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1391 STN0705 บ้านนาส้อง ทต.ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 0.0 0.0 0.0 24.40 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1392 STN0589 บ้านทุ่งโป่งใต้ บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1393 STN0605 บ้านปางมะกง ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1394 STN1434 บ้านท่าเดื่อ นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 28.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำท่าจีน
1395 STN0154 บ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.70 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1396 STN0186 บ้านตุงลอย อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
1397 STN1567 บ้านจำปาทอง ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 32.30 แม่น้ำปัตตานีตอนบน แม่น้ำตาปี
1398 STN1583 บ้านวังชุมทอง วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 27.60 ห้วยตะเพิน แม่น้ำปราจีนบุรี
1399 STN0231 บ้านผาฮี้ (อาข่า) โป่งงาม แม่สาย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
1400 STN1568 บ้านวัดสวาด ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.90 คลองจันดี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1401 STN1584 บ้านท่ามะปราง นาหินลาด ปากพลี นครนายก 0.0 0.0 0.0 29.70 ลำภาชี แม่น้ำปราจีนบุรี
1402 STN0216 บ้านคลองสอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 27.10 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1403 STN1483 บ้านไทรงาม ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำมูล
1404 STN0155 บ้านวังพา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.80 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1405 STN0171 บ้านบุ่ง เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 25.30 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
1406 STN0654 บ้านเด่นเหม้า แม่ลาน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 19.40 น้ำแม่หาด แม่น้ำปิง
1407 STN0558 บ้านโค้งสง่า ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 26.40 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
1408 STN0574 บ้านห้วยแก้ว นาสัก สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 25.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1409 STN1611 บ้านท่ามะปราง ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 28.40 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1410 STN0065 บ้านบางนอนใน บางนอน เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 2.0 28.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1411 STN0081 บ้านสวนส้ม เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 3.0 26.70 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1412 STN1643 บ้านหนองน้ำดำ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 27.60 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
1413 STN1659 บ้านธรรมสถิตย์ สำนักทอง เมืองระยอง ระยอง 0.0 0.0 0.0 28.20 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1414 STN1675 บ้านเกาะแก้ว เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 28.90 คลองเทพา แม่น้ำตาปี
1415 STN0674 ชุมชนเขาสามยอด (บ้านน้ำจั้น หมู่ 2) ทม.เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 23.70 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
1416 STN0690 บ้านสวนผึ้ง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.5 0.00 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1417 STN1227 บ้านลาดแคใต้ ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำเจ้าพระยา
1418 STN1243 บ้านห้วยรวก หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำท่าจีน
1419 STN1106 บ้านไชยงาม แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 5.0 27.10 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1420 STN1122 บ้านแยง บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 25.00 น้ำโมง แม่น้ำน่าน
1421 STN1205 บ้านน้ำพุ บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย 0.0 0.0 22.5 26.30 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
1422 STN0103 บ้านนาวง บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 0.0 0.0 0.0 27.40 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1423 STN1279 บ้านหนองชะลาบ ตากตก บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่หมอก แม่น้ำปิง
1424 STN0418 บ้านอมลาน กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
1425 STN1361 บ้านดง ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.30 น้ำแหง แม่น้ำโขง
1426 STN1275 บ้านห้วยหินฝน แม่ปะ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 24.90 น้ำสา แม่น้ำสาละวิน
1427 STN2167 บ้านท่าวัง* พร่อน เมืองยะลา ยะลา 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
1428 STN2103 บ้านหนองบัว* ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 32.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1429 STN2119 บ้านทุ่งคาโงก* ทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 27.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1430 STN2135 บ้านวารีอุดม* ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 30.30 ลำโดมใหญ่ มูล
1431 STN0248 บ้านป่าแป๋ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
1432 STN2018 บ้านหนองโสน* ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 28.40 ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 1 มูล
1433 STN2050 บ้านพรุจูด* บ่อหิน สิเกา ตรัง 0.0 0.0 0.0 28.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1434 STN2066 บ้านเนินทอง* สลุย ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 25.50 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1435 STN0507 บ้านวังไทร ทับช้าง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1436 STN1954 บ้านหัวสวน แม่นางขาว คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 28.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1437 STN1970 บ้านเกิ้งพัฒนา* เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 0.0 0.0 0.0 28.00 ลำน้ำชีส่วนที่ 4/1 ชี
1438 STN1678 บ้านบางสาว เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 28.40 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
1439 STN1694 บ้านแป้น แป้น สายบุรี ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1440 STN1710 บ้านบือจะ ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.5 57.30 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1441 STN1726 บ้านพละ เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 26.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1442 STN0777 บ้านคลองทราย วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 1.0 26.70 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1443 STN0793 บ้านลำพิกุล นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1444 STN1751 บ้านไอร์กลูแป โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 31.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1445 STN1767 บ้านทางด่าน แม่นางขาว คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 28.40 คลองสก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1446 STN1783 บ้านท่าคลอง ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 28.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1447 STN1799 บ้านควนเนียง* พะตง หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 28.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ทะเลสาบสงขลา
1448 STN0986 บ้านคลองดินดำ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.5 27.70 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
1449 STN1007 บ้านโป่งนก ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 1.0 28.10 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1450 STN1023 บ้านชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 32.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1451 STN0305 บ้านดงบัง มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 0.0 0.0 0.0 53.90 ลำปาวตอนล่าง แม่น้ำชี
1452 STN0321 บ้านใหม่พัฒนา ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1453 STN0269 บ้านเขาธง องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 24.40 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
1454 STN1801 บ้านตลาดเทพา* เทพา เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 81.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1455 STN0004 บ้านตามูล ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 27.40 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
1456 STN1753 บ้านบูโล๊ะสะนีแย บ้านแหร ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
1457 STN1769 บ้านบางใหญ่ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 27.60 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1458 STN1696 บ้านเตราะบอน เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 28.40 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1459 STN2020 บ้านจักราช* จักราช จักราช นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 26.70 ลำจักรราช มูล
1460 STN2052 บ้านคู* คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.70 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1461 STN2068 บ้านแก่งกะทั่ง* นาสัก สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 27.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1462 STN0509 บ้านในปง อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1463 STN2105 บ้านท่าเจริญ* เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 28.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1464 STN2121 บ้านปลายคลองวัน* ปากจั่น กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.5 25.80 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1465 STN0779 บ้านด่านละกอ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 20.30 ลำปลายมาศ แม่น้ำมูล
1466 STN1071 บ้านท่าวังแคน ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
1467 STN1087 บ้านกกงิ้ว สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำท่าจีน
1468 STN1103 บ้านถ้ำ เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1469 STN1856 บ้านกิ่วแก้ว ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา 0.0 0.0 2.0 25.80 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 2 แม่น้ำโขงเหนือ
1470 STN1911 บ้านห้วยน้ำเค็ม บึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 -99.90 ลำสนธิ แม่น้ำป่าสัก
1471 STN1927 บ้านล่องน้ำ หนองบัว รัษฎา ตรัง 0.0 0.0 0.0 29.60 แม่น้ำตรัง แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1472 STN1943 บ้านเขาช่องลม ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร 0.0 0.0 0.0 27.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1473 STN1009 บ้านวังน้ำเขียว ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 2.0 29.80 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1474 STN1025 บ้านหูแร่* ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1475 STN0271 บ้านซับป่าพลู ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.5 27.70 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
1476 STN1972 บ้านหนองกวาง* วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 28.00 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา 4) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1477 STN2153 บ้านตันหยงมัส* ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำบางนรา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
1478 STN0988 บ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 26.80 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
1479 STN1108 บ้านแม่ดอกแดง เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 1.0 25.80 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำปิง
1480 STN0351 บ้านปางแก ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1481 STN0367 บ้านดูลาเปอร์ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1482 STN1277 บ้านตลุกป่าตาล โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 10.0 30.20 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำปิง
1483 STN0751 บ้านเหนือคลองระแนะ ทต.เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1484 STN0470 บ้านสลักเพชรเหนือ เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 6.5 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1485 STN1329 บ้านต้นต้อง พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำวัง
1486 STN0067 บ้านน้ำร้อน สี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1487 STN0083 บ้านน้ำรอบ ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1488 STN1554 บ้านหลังเขา หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำหนุมาน แม่น้ำน่าน
1489 STN0925 บ้านเสรีราษฎร์ ช่องแคบ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 18.70 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1490 STN1586 บ้านคลองมะนาว ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 28.20 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน โตนเลสาป
1491 STN0202 บ้านปางอั้น ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 8.5 21.90 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1492 STN0218 บ้านขุนพัง หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1493 STN0608 บ้านแม่เตาดิน ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.5 23.50 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1494 STN0560 บ้านตลิ่งสูง* แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 26.60 น้ำแม่วง แม่น้ำสะแกกรัง
1495 STN0576 บ้านดอกแดง บางไทร ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
1496 STN1613 บ้านคลองฉนวนจันทร์ ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 28.70 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำตาปี
1497 STN1629 บ้านพุน้อย บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.5 28.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1498 STN1645 บ้านห้วยไผ่ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 1.5 27.40 ทะเลหลวง แม่น้ำเพชรบุรี
1499 STN1661 บ้านตาเรืองล่าง ปะตง สอยดาว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 27.90 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปราจีนบุรี
1500 STN0676 บ้านโป่งไทร ลำสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 27.10 ลำสนธิ แม่น้ำป่าสัก
1501 STN0692 บ้านพุน้ำร้อน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 1.0 23.70 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1502 STN0469 บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 6.0 0.00 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1503 STN0750 บ้านควนนนท์ ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1504 STN0913 บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก* คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
1505 STN1596 บ้านนาท้อน ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 28.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1506 STN1612 บ้านบ่อน้ำร้อน ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำเมืองตราด แม่น้ำปัตตานี
1507 STN1628 บ้านแก่งแคบ ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 0.0 0.0 3.5 27.60 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1508 STN0382 บ้านแม่ฉางข้าว ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 1.0 24.60 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1509 STN1174 บ้านน้ำโจน คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
1510 STN1123 บ้านไพรงาม บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 28.30 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำน่าน
1511 STN0136 บ้านบางเมาะ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.10 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1512 STN0435 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.30 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
1513 STN1228 บ้านลานตาเกลี้ยง น้ำรึม เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.5 31.20 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
1514 STN0217 บ้านวังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 28.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1515 STN1569 บ้านบางบอน คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 83.90 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
1516 STN1585 บ้านกระบกเตี้ย ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 0.0 0.0 0.0 30.20 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำบางปะกง
1517 STN1468 บ้านโคกสะอาด นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 2.0 25.70 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำชี
1518 STN1484 บ้านซับกระสังข์ ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.5 27.10 น้ำแม่งาน แม่น้ำป่าสัก
1519 STN0156 บ้านน้ำหรา ท่านุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 24.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1520 STN0639 บ้านเมืองแพม ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1521 STN0655 บ้านผาลาดเหนือ นาทราย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
1522 STN1660 บ้านเขาจอมแห มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง 0.0 0.0 8.0 32.80 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1523 STN0675 บ้านโคกแสมสาร โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
1524 STN0691 บ้านห้วยม่วง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 1.0 25.10 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1525 STN0707 บ้านเหล้า ทต.เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1526 STN1498 บ้านดอนทราย* ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
1527 STN0559 บ้านบ่วงสามัคคี ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 25.90 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
1528 STN0066 บ้านสำนักเนียน เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 20.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1529 STN0082 บ้านนอก กงหราย กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.70 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1530 STN0607 บ้านตีนธาตุ ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่งัด แม่น้ำปิง
1531 STN2104 บ้านตากแดด* ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 30.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1532 STN2120 บ้านปลายคลอง* น้ำจืด กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.5 25.80 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1533 STN2019 บ้านเฉลียงโคก* เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 28.00 ลำแซะ มูล
1534 STN0508 บ้านเขาหลัก น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1535 STN0524 บ้านกิ่วเสือ ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.80 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1536 STN1971 บ้านน้ำพอง* ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.5 26.40 ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 1 ชี
1537 STN0003 บ้านสันติสุข ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 26.70 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
1538 STN0019 บ้านป่าตึงงาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1539 STN1695 บ้านสลาแด ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.90 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำปัตตานี
1540 STN1711 บ้านมาแน ยะหา ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 52.30 คลองอิปัน แม่น้ำปัตตานี
1541 STN0778 บ้านซับเต่า อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 27.30 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1542 STN0794 บ้านบางแป้น2 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.5 28.30 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1543 STN1752 บ้านเงาะกาโป บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 33.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
1544 STN1807 บ้านเขาวง* บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 28.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำตาปี
1545 STN0306 บ้านคำแสนสุข ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 27.30 ลำโดมน้อย แม่น้ำมูล
1546 STN0322 บ้านนาลานข้าว โพนสูง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 32.70 น้ำสาน แม่น้ำโขง
1547 STN0338 บ้านปอน* ปอน ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1548 STN0987 บ้านโคกสง่า หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 29.70 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
1549 STN1910 บ้านน้ำโตน บึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 28.00 ลำสนธิ แม่น้ำป่าสัก
1550 STN1887 บ้านโคกภูใหม่ โคกภู ภูพาน สกลนคร 0.0 0.0 6.5 29.30 ห้วยน้ำอูน แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
1551 STN1926 ชุมชนหน้าไฟฟ้า-บ้านกลาง* ลำภูรา ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1552 STN1942 บ้านหัวหิน* หาดยาย หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1553 STN1102 บ้านห้วยขอบ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1554 STN1008 บ้านโป่งช้าง หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
1555 STN1024 บ้านท่าโต้ เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1556 STN1768 บ้านคลองโตนด เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1557 STN1784 บ้านไทรทอง บางวัน คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1558 STN1800 บ้านสองพี่น้อง* ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำตาปี
1559 STN1727 บ้านในกรัง จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1560 STN0762 บ้านช่องช้าง พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1561 STN0803 บ้านโป่งบอน หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1562 STN0819 บ้านบางกุ่ม กะปง กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1563 STN0835 บ้านรังแตน จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำกระบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1564 STN1955 บ้านศรีราชา รมณีย์ กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองตะกั่วป่า แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1565 STN1045 บ้านบางตง* นบปริง เมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1566 STN2051 บ้านไสกล้วยเถื่อน* เขากอบ ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1567 STN2067 บ้านคลองวังช้าง* ชุมโค ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนส่วนที่ 1 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1568 STN2136 บ้านกุดเชียงมุน* โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำโดมใหญ่ มูล
1569 STN2152 บ้านกาเยาะมาตี กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
1570 STN2168 บ้านฆอรอราแม* ปะแต ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
1571 STN0286 บ้านคลองมุย ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1572 STN0955 บ้านโคก นามาลา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
1573 STN0575 บ้านหินลูกช้าง ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1574 STN0591 บ้านปางแฟน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1575 STN1514 บ้านเนินพยอม* บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำน่าน
1576 STN1530 บ้านน้ำแคะ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำลาว แม่น้ำน่าน
1577 STN1386 บ้านตูบค้อ กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำโขง
1578 STN1402 บ้านนาเดา เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำวัง
1579 STN0172 บ้านโรงกลวง นบปริง เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1580 STN0188 บ้านขุนฝาง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1581 STN1452 บ้านทาน จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
1582 STN1553 บ้านหนองขาหย่าง สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำน่าน
1583 STN0940 บ้านปางสัก แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
1584 STN1679 บ้านโพธิ์พนา ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1585 STN0366 บ้านห้วยน้ำนัก พบพระ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1586 STN1206 บ้านน้ำไพร สังคม สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำโขง
1587 STN0120 บ้านแม่จอ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
1588 STN1644 บ้านพุไทร ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง แม่น้ำเพชรบุรี
1589 STN1328 บ้านสันทราย หงส์หิน จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1590 STN0485 บ้านคลองของ ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1591 STN1362 บ้านนาข่า ปากหมัน ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแหง แม่น้ำโขง
1592 STN0734 บ้านช่องไม้ดำ คลองหิน อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
1593 STN1260 บ้านปงป่าป๋อ เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำวัง
1594 STN0708 บ้านเขานา คลองทราย นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1595 STN1499 บ้านตีนตก ศิลาแลง ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำน่าน
1596 STN1515 บ้านม่วงเครือ เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1597 STN0592 บ้านขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1598 STN0914 บ้านไพรสวรรค์ ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
1599 STN1597 บ้านควนดินดำ ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1600 STN1437 บ้านแม่ซา แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำปิง
1601 STN1485 บ้านเกษนาค้อ ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำมูล
1602 STN0157 บ้านปางปอย แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
1603 STN0173 บ้านแหลมหิน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1604 STN0189 บ้านห้วยไผ่ บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำปาด แม่น้ำน่าน
1605 STN1570 บ้านบางบ้าน คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
1606 STN0486 บ้านลำเลียง ลำเลียง กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำกระบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1607 STN1347 บ้านกิ่วกอก น้ำปาย แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำน่าน
1608 STN0735 บ้านบางยิงวัว เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1609 STN0404 บ้านสันป่าสัก บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
1610 STN0137 บ้านธาราวงศ์อารีย์ เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปี(สายหลัก) แม่น้ำตาปี
1611 STN1245 บ้านห้วยเลา ชนแดน สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
1612 STN1261 บ้านโป่งคอม ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำท่าจีน
1613 STN1895 บ้านดอนยานาง หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
1614 STN0287 บ้านหญ้าปล้อง คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสก แม่น้ำตาปี
1615 STN0956 บ้านห้วยอ้อย ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
1616 STN0972 บ้านวังกกแก้ว วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
1617 STN1808 บ้านกลาง* บ้านนา กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1618 STN1888 บ้านกกโด่ กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำพุง แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
1619 STN2137 บ้านบุญฑริก* บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำโดมน้อย มูล
1620 STN0525 บ้านปางขุม ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1621 STN0541 บ้านห้วยหลักลาย อวน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
1622 STN1046 บ้านเนินทอง ในวงใต้ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1623 STN2036 บ้านท่าโปร่ง* ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังทอง น่าน
1624 STN1712 บ้านพรุตู เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1625 STN1728 บ้านบางทอง บางทอง ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1626 STN0763 บ้านเขาหัวควาย เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1627 STN1785 บ้านคลองพระยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำตาปี
1628 STN1680 บ้านตะเคียนงาม บางหิน กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1629 STN0804 บ้านวังพุง หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1630 STN0820 บ้านบางอี โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1631 STN0836 บ้านสามัคคีใหม่* แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
1632 STN1956 บ้านหาดทรายขาว บางทอง ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1633 STN0285 บ้านบางซอย คุระ คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1634 STN0954 บ้านนาพึง นาพึง นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1635 STN0970 บ้านวังยาวใหญ่ นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
1636 STN1925 บ้านคลองคุ้ย ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1637 STN1941 บ้านนาสัก* นาสัก สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนส่วนที่ 2 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1638 STN1886 บ้านหนองค้าพัฒนา นาม่อง กุดบาก สกลนคร 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำอูน แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
1639 STN0002 บ้านไร่พิจิตร โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
1640 STN0761 บ้านนาดอน ทต.ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1641 STN1986 บ้านสบก๋าย* กึ้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแม่แตง ปิง
1642 STN2002 บ้านไหล่หินตะวันตก* ไหล่หิน เกาะคา ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนกลางส่วนที่ 2 วัง
1643 STN0802 บ้านห้วยใหญ่ สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1644 STN0818 บ้านทุ่งอินทนิน บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1645 STN0523 บ้านโป่งถืบใน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
1646 STN2034 บ้านแก่งออมสิงห์* เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควน้อยส่วนที่ 1 น่าน
1647 STN2151 บ้านดุซงญอ* ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำบางนรา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
1648 STN1044 บ้านเสียบญวน วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1649 STN1069 บ้านหางนา โพนสูง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่หาด แม่น้ำโขง
1650 STN0733 บ้านน้ำซ่ำ ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
1651 STN0749 บ้านคลองไชยใต้ กะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1652 STN1345 บ้านนาโม้ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักตอนบ แม่น้ำโขง
1653 STN0349 บ้านห้วยตึม บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำปี้ แม่น้ำยม
1654 STN0484 บ้านหินขาว กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1655 STN0049 บ้านแม่เหาะ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
1656 STN0135 บ้านสามแยกอินทรีทอง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1657 STN0381 บ้านป่าซางพัฒนา แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1658 STN1189 บ้านเจ็ดร้อยไร่ แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยกระเสียว แม่น้ำสะแกกรัง
1659 STN1138 บ้านวงศ์ษาพัฒนา แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำปิง
1660 STN1154 บ้านโป่งนก บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
1661 STN1259 บ้านนายาบ หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำวัง
1662 STN0706 บ้านแซะ สะกอม เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1663 STN1497 บ้านก่อก๋วง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1664 STN0912 บ้านปางเหนือ* ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
1665 STN1595 บ้านควนเสม็ด ปริก สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ทะเลสาบสงขลา
1666 STN1627 บ้านเวียคะดี้ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1667 STN1529 บ้านป่าแป๋ ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำลาว แม่น้ำปิง
1668 STN1401 บ้านห้วยแหน ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
1669 STN0638 บ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1670 STN0187 บ้านหลวง ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
1671 STN1435 บ้านน้ำพุง โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
1672 STN1451 บ้านกอรวก จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำวัง
1673 STN0884 บ้านปางต้นหนุน แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
1674 STN0938 บ้านเกาะทุ่งม่าน* ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
1675 STN0215 บ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1676 STN0850 บ้านท่าตีน* พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1677 STN0170 บ้านน้ำลี น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1678 STN1466 บ้านเทพประทับ นางิ้ว สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำโขง
1679 STN1482 บ้านเหวปลากั้ง หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำมูล
1680 STN1496 บ้านนาเวียง วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1681 STN0689 บ้านช่องลม ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองบางสะพานใหญ่ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1682 STN0557 บ้านห้วยตาดใต้ นาดอกคำ นาด้วง เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขง
1683 STN0573 บ้านหนองปลา ท่าหิน สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1684 STN0433 บ้านต้นผึ้ง ทาแม่ลอบ แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
1685 STN1258 บ้านนางิ้ว นางิ้ว สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำโขง
1686 STN1121 บ้านทุ่งบวกข้าว แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำปิง
1687 STN1137 บ้านสบก๋าย กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำปิง
1688 STN1153 บ้านแม่จ๋อง ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
1689 STN1204 บ้านน้ำดั้น ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำน่าน
1690 STN0102 บ้านทับเหวน สองแพรก เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1691 STN0732 บ้านภูผา ลำทับ ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสินปุน แม่น้ำตาปี
1692 STN0748 บ้านท่าแพ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
1693 STN1278 บ้านทหารผ่านศึก รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1694 STN1294 บ้านแม่ฮวก ไหล่หิน เกาะคา ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำวัง
1695 STN1310 บ้านนาสา ไหล่น่าน เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
1696 STN0252 บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
1697 STN0284 บ้านเตรียม คุระ คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1698 STN0953 บ้านเพิ่ม นาแค นายูง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
1699 STN0969 บ้านนาแปน* ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
1700 STN0336 บ้านห้วยโก๋น ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1701 STN1006 บ้านท่าพลับ* ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1702 STN1022 บ้านโคกแมว โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1703 STN1038 บ้านฟากท่า* แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1704 STN1837 บ้านแม่สลัก* ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 2 แม่น้ำโขงเหนือ
1705 STN1885 บ้านดงน้อย ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำพุง แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
1706 STN2150 บ้านกูมุง* ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
1707 STN1043 บ้านในแจะ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1708 STN1068 บ้านวังแคน น้ำสวย เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำโขง
1709 STN1084 บ้านไตรสภาวคาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
1710 STN0522 บ้านแม่อ้อใน แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1711 STN2065 บ้านหาดส้มแป้น* ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1712 STN2033 บ้านเหนือ* นครไทย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควน้อยส่วนที่ 1 น่าน
1713 STN1782 บ้านสาคู สาคู ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1714 STN1750 บ้านดีด๊ะ ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
1715 STN0776 บ้านวังขอน ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1716 STN1725 บ้านทุ่งมังกะตาล ดอนยาง ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1717 STN1953 บ้านไสยง สินปุน เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสินปุน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1718 STN1989 บ้านป่าแดด* บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
1719 STN0542 บ้านก้อ แม่จริม แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
1720 STN1047 บ้านคีรีราษฎร์พัฒนา เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1721 STN0957 บ้านห้วยตาด โคกงาม ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
1722 STN0973 บ้านท่าเริงรมย์* ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
1723 STN2138 บ้านผักหย่า* ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำโดมใหญ่ มูล
1724 STN2106 บ้านต้นเนียง* เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1725 STN0764 บ้านยวนสาว ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1726 STN0780 บ้านหลักเขต หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
1727 STN1786 บ้านบางโจ ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1728 STN1802 บ้านสามไกร* หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1729 STN2069 บ้านย่านมะปราง* กะเปา คีรีรัฐนิยม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1730 STN0037 บ้านสันต้นม่วง ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
1731 STN0805 บ้านจันทึง หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1732 STN0821 บ้านพรุใน พรุใน เกาะยาว พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1733 STN0837 บ้านป่าบงบ้านถ้ำ* ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
1734 STN1957 บ้านบางสังโต้ง * ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองละอุ่น แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1735 STN1944 บ้านคลองสระ* คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
1736 STN1896 บ้านบุญทัน บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำโมง แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
1737 STN1912 บ้านท่าช้างเหนือ* หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
1738 STN0256 บ้านห้วยกุ้ง ป่าโป่ง สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
1739 STN1026 บ้านโฮ๊ะ* ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1740 STN0455 บ้านห้วยสีดา หาดทรายขาว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1741 STN0471 บ้านห้วยลึก คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
1742 STN0487 บ้านบางพรวด ลำเลียง กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำกระบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1743 STN1298 บ้านภูคำ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
1744 STN1314 บ้านนาเคียน จอมจันทร์ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
1745 STN0352 บ้านนาหนุน 3* ผาตอ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
1746 STN0693 บ้านหนองโก หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1747 STN0709 บ้านปากช่อง จะโหนง จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1748 STN1646 บ้านห้วยรางโพธิ์ ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง แม่น้ำเพชรบุรี
1749 STN1109 บ้านแม่สายนาเลา โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำปิง
1750 STN1125 บ้านน้ำพาย นครไทย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1751 STN1141 บ้านแม่ไคร้ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่วง แม่น้ำปิง
1752 STN1208 บ้านบ่อหอย ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำน่าน
1753 STN0384 บ้านราษฎร์ภักดี ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1754 STN1176 บ้านปงแท่น จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำวัง
1755 STN1262 บ้านม่วง บ้านม่วง สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
1756 STN0405 บ้านห้วยน้ำดัง กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
1757 STN0421 บ้านแม่วอง ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1758 STN0437 บ้านห้วยพลู ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
1759 STN1230 บ้านวังดิน บ้านกลาง สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักตอนล แม่น้ำยม
1760 STN0158 บ้านวังโหรา องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
1761 STN0174 บ้านแพะดอนมูล สรอย วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1762 STN1532 บ้านกอก ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 0 แม่น้ำน่าน
1763 STN1697 บ้านวังไทร แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน แม่น้ำปัตตานี
1764 STN1539 บ้านศรีดอนไชย* ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำยม
1765 STN1555 บ้านห้วยทรายเหนือ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำน่าน
1766 STN0900 บ้านส่องสี ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำปาด แม่น้ำน่าน
1767 STN1299 บ้านน้ำเลียง ปอน ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำพรหม แม่น้ำน่าน
1768 STN1331 บ้านน้ำดิบ แม่วะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำวัง
1769 STN0488 บ้านหินซอง จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำกระบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1770 STN0456 บ้านผึ้ง วังยาว ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
1771 STN0123 บ้านหนองม่วน (ดง) ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
1772 STN1209 บ้านบึงหล่ม หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำท่าจีน
1773 STN0385 บ้านบ่อแสง แม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย 0.