ฝนรายวัน ตามลุ่มน้ำ
เลือกลุ่มน้ำหลักที่ต้องการ
ข้อมูลน้ำฝนรายวัน 1799 สถานี วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 10:50 ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
@ รหัส หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ฝน(15 นาที) mm ฝน(12 ชม) mm ฝนรายวัน(07:00) mm อุณหภูมิ ลุ่มน้ำย่อย ลุ่มน้ำหลัก
1 STN1608 บ้านท่างิ้ว ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
2 STN1770 บ้านบางติบ บางวัน คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 26.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
3 STN1685 บ้านฉลุง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
4 STN1759 บ้านกอตง เขาดิน เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 25.60 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
5 STN0696 บ้านปากแคลง ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 21.80 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
6 STN1680 บ้านตะเคียนงาม บางหิน กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 25.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
7 STN1767 บ้านทางด่าน แม่นางขาว คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
8 STN0264 บ้านหินดาดทอง หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 70.0 94.0 22.80 แม่น้ำแม่กลอง
9 STN1769 บ้านบางใหญ่ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 25.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
10 STN0189 บ้านห้วยไผ่ บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำน่าน
11 STN1149 บ้านน้ำจวง บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 17.70 น้ำภาค แม่น้ำน่าน
12 STN0697 บ้านทุ่งข่า ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 23.10 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
13 STN1017 บ้านหนองหว้า ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 26.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
14 STN0266 บ้านห้วยน้ำขาว บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 57.0 57.0 22.50 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
15 STN0793 บ้านลำพิกุล นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง 0.0 0.0 0.0 30.30 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
16 STN1714 บ้านคลองไข่มุก คลองกวาง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.60 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
17 STN0817 บ้านเคี่ยมงาม บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 29.20 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
18 STN0280 บ้านห้วยชมภู ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 51.0 51.0 18.20 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
19 STN1679 บ้านโพธิ์พนา ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
20 STN1230 บ้านวังดิน บ้านกลาง สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำยม
21 STN1029 บ้านบูเก็ตยามู ควนโดน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 24.40 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
22 STN0757 บ้านช้างเชื่อ เหล กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 26.80 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
23 STN0762 บ้านช่องช้าง พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำตาปี
24 STN1741 บ้านหน้าซึง ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
25 STN1031 บ้านวังนาใน น้ำผุด ละงู สตูล 0.0 0.0 0.0 21.70 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
26 STN1596 บ้านนาท้อน ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.90 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
27 STN0816 บ้านควนหินราว บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
28 STN0475 บ้านพุพรหม หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 22.50 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
29 STN1762 บ้านบางวัน บางวัน คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 25.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
30 STN1595 บ้านควนเสม็ด ปริก สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.60 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ทะเลสาบสงขลา
31 STN1688 บ้านวังใหญ่ วังใหญ่ เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
32 STN0701 บ้านสะพานไทร บางดี ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 24.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
33 STN1125 บ้านน้ำพาย นครไทย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
34 STN1545 บ้านร่องกล้า เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.00 SUB basin แม่น้ำโขง
35 STN1634 บ้านเขาหินตั้ง สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 24.30 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
36 STN0730 บ้านเขาไว้ข้าว ดินแดง ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำตาปี
37 STN0059 บ้านทรายงาม ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
38 STN0507 บ้านวังไทร ทับช้าง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
39 STN1753 บ้านบูโล๊ะสะนีแย บ้านแหร ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำปัตตานีตอนบน แม่น้ำปัตตานี
40 STN1602 บ้านด่าน น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
41 STN0711 บ้านผัง 44,117,118 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 0.0 0.0 22.80 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
42 STN1122 บ้านแยง บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
43 STN1635 บ้านหนองผือ ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 24.80 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
44 STN1597 บ้านควนดินดำ ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
45 STN1492 บ้านแม่สิน นาพูน วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.60 SUB basin แม่น้ำยม
46 STN1576 บ้านเบญจา พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 28.20 คลองสก แม่น้ำตาปี
47 STN1633 บ้านหนองใหญ่ หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
48 STN0234 บ้านผาแตก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 30.5 30.5 20.20 แม่น้ำกก
49 STN1682 บ้านเชี่ยวขวัญ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
50 STN1697 บ้านวังไทร แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำปัตตานีตอนบน แม่น้ำปัตตานี
51 STN0508 บ้านเขาหลัก น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
52 STN1217 บ้านพุฝรั่ง วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 27.60 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
53 STN1009 บ้านวังน้ำเขียว ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำแควน้อยตอน แม่น้ำแม่กลอง
54 STN1794 บ้านวังหิน* นาท่ามใต้ เมืองตรัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
55 STN0052 บ้านนาพูน นาพูน วังชิ้น แพร่ 0.0 28.0 28.0 29.20 แม่น้ำน่าน
56 STN0909 บ้านข่วงชมภู เตาปูน สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
57 STN1691 บ้านหว้าหลัง สะท้อน นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
58 STN1784 บ้านไทรทอง บางวัน คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 25.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
59 STN1611 บ้านท่ามะปราง ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
60 STN1617 บ้านวังสมบูรณ์ เขาปูน ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.60 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
61 STN1494 บ้านป่าคา แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 17.70 SUB basin แม่น้ำยม
62 STN0198 บ้านห้วยกล้า วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 27.0 27.0 19.00 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
63 STN0178 บ้านวังหิน บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 0.0 27.0 27.0 -99.90 แม่น้ำหนุมาน แม่น้ำปราจีนบุรี
64 STN1028 บ้านโตนปาหนัน ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 23.00 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
65 STN0645 บ้านทุ่งยาง หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
66 STN1580 บ้านเขาหัวนา เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง
67 STN1758 บ้านหินลาด คุระ คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 26.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
68 STN0921 บ้านห้วยไคร้ แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
69 STN0288 บ้านบางหวาน กมลา กะทู้ ภูเก็ต 3.5 25.5 25.5 24.40 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
70 STN0597 บ้านแม่ศึก แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.70 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
71 STN0975 บ้านซับมงคล โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 23.90 ลำกระจวน แม่น้ำชี
72 STN1689 บ้านปริก ลำไพล เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
73 STN0768 บ้านซำทอง นามาลา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำโขงส่วนที่ 3 แม่น้ำโขง
74 STN0586 บ้านแม่สูนน้อย แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.80 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
75 STN0818 บ้านทุ่งอินทนิน บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
76 STN1593 บ้านวังรี เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง
77 STN1408 บ้านห้วยทรายคำ บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
78 STN0901 บ้านห้วยคอม น้ำไผ่ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 20.40 คลองตรอน แม่น้ำน่าน
79 STN0578 บ้านห้วยครก ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 0.0 0.0 0.0 23.90 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
80 STN0570 บ้านใต้โตน บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.90 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
81 STN0008 บ้านรวมมิตร แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 23.5 24.0 22.70 แม่น้ำแม่กก (สายหลัก แม่น้ำกก
82 STN0737 บ้านต้นหาร หน้าเขา เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 60.20 แม่น้ำตาปี
83 STN1462 บ้านแม่โมงเย้า วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.30 SUB basin แม่น้ำกก
84 STN1560 บ้านเชี่ยวหมอน พนม พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองสก แม่น้ำตาปี
85 STN1135 บ้านนาฟองแดง นครชุม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
86 STN0708 บ้านเขานา คลองทราย นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
87 STN1737 บ้านหาดถั่ว ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
88 STN1800 บ้านสองพี่น้อง* ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองสก แม่น้ำตาปี
89 STN1793 บ้านไทรห้อย* นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
90 STN1632 บ้านพุพง ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
91 STN0738 บ้านห้วยโต้ ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
92 STN1757 บ้านคลองทรายขาว คลองยา อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
93 STN0695 บ้านเขาพลู บางสัก กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
94 STN0013 บ้านห้วยสลัก ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 20.0 20.0 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
95 STN1594 บ้านควนโต๊ะเหลง ควนโดน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
96 STN1352 บ้านดงสะคร่าน วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 23.00 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
97 STN0232 บ้านผาหมี เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 0.0 19.5 19.5 19.80 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
98 STN0415 บ้านห้วยส้มป่อย ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
99 STN0733 บ้านน้ำซ่ำ ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำตาปี
100 STN1075 บ้านไร่พริก บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 24.80 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
101 STN1720 บ้านบางเหลียว คีรีวง ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
102 STN0944 บ้านวังทอง วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำป่าสัก
103 STN0420 บ้านห้วยเต่า บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
104 STN0174 บ้านแพะดอนมูล สรอย วังชิ้น แพร่ 0.0 18.0 18.0 24.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
105 STN1008 บ้านโป่งช้าง หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 21.90 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
106 STN0703 บ้านกลาง ละมอ นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
107 STN1684 บ้านวังใหญ่ นาทวี นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
108 STN1662 บ้านทุ่งม่วง ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 25.80 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
109 STN1171 บ้านร่มไทย ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.80 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
110 STN0354 บ้านโปร่งศรี บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำปี้ แม่น้ำยม
111 STN1715 บ้านทุ่งไพล เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
112 STN1609 บ้านห้วยไทร ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.40 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
113 STN1620 บ้านซอย 8 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 25.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
114 STN1681 บ้านนาพรุ นาคา สุขสำราญ ระนอง 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
115 STN1673 บ้านน้ำเคิม ปิงหลวง นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
116 STN0920 บ้านท่าปู แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.40 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
117 STN0698 บ้านอ่าวกลาง วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 24.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
118 STN1074 บ้านหน้าฝาย บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 29.60 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
119 STN0512 บ้านเขาจันทร์ หนองธง ป่าบอน พัทลุง 0.0 0.0 0.0 21.70 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
120 STN1780 บ้านพรุเตย เพหลา คลองท่อม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองท่อม ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
121 STN1774 บ้านควนเขียว ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองสก แม่น้ำตาปี
122 STN1325 บ้านชื่น ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
123 STN0756 บ้านท่าหัน รมณีย์ กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
124 STN0788 บ้านสองธาร บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.40 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
125 STN1454 บ้านแม่กาห้วยเคียน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.60 SUB basin แม่น้ำโขง
126 STN1799 บ้านควนเนียง* พะตง หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.80 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ทะเลสาบสงขลา
127 STN1803 บ้านย่านตะเคียน* ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.60 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
128 STN1288 บ้านซำผาก้าม ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 24.30 น้ำปาด แม่น้ำน่าน
129 STN0812 บ้านหน้าถ้ำ คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 25.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
130 STN1014 บ้านสวนใหญ่พัฒนา ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำปราณบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
131 STN1107 บ้านถ้ำพริก บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
132 STN0734 บ้านช่องไม้ดำ คลองหิน อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
133 STN0685 บ้านทุ่งมะเซอย่อ บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
134 STN1482 บ้านเหวปลากั้ง หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 21.30 SUB basin แม่น้ำมูล
135 STN1706 บ้านราษฎร์ผดุง สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
136 STN1733 บ้านปากพู่ ท่านา กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
137 STN1562 บ้านต้นมะพร้าว ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 36.30 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
138 STN1081 บ้านห้วยกอก ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
139 STN0592 บ้านขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.70 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
140 STN0024 บ้านแม่หลุ กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.90 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
141 STN1025 บ้านหูแร่ ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 28.00 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
142 STN1666 บ้านมะม่วง นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
143 STN1723 บ้านป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 26.90 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
144 STN1687 บ้านน้ำเชี่ยว เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.60 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
145 STN1751 บ้านไอร์กลูแป โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
146 STN1692 บ้านปลายคลอง คลองทราย นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
147 STN1607 บ้านทุ่งลัง สะท้อน นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
148 STN1472 บ้านท่าหินโงม ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 21.90 SUB basin แม่น้ำชี
149 STN1493 บ้านแม่กระต๋อม ป่าสัก วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.70 SUB basin แม่น้ำยม
150 STN1080 บ้านซำรู้ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
151 STN0755 บ้านทุ่งขมิ้น คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
152 STN0699 บ้านสว่างคีรี โคกยาง กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 32.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
153 STN0175 บ้านแม่แฮด แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 12.0 12.0 23.10 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
154 STN0579 บ้านควนยาว ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 0.0 0.0 0.0 24.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
155 STN0425 บ้านเปียงกอก โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
156 STN0450 บ้านประดู่งาม นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 23.70 ห้วยเกาะแก้ว แม่น้ำป่าสัก
157 STN0784 บ้านตะบกเตี้ย ทต.ฉมัน มะขาม จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
158 STN1674 บ้านหน้าเขา บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
159 STN1713 บ้านทับยาง คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.60 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
160 STN1735 บ้านย่านอุดม ลำทับ ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองสินพูน แม่น้ำตาปี
161 STN1523 บ้านเหล่ากอหก เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 19.40 SUB basin แม่น้ำน่าน
162 STN0776 บ้านวังขอน ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำมูล
163 STN0548 ที่ทำการอุทยานฯเขาใหญ่ หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 21.40 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
164 STN0504 บ้านเขาเหล็ก นบพิตำ กิ่งนบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 65.60 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
165 STN0993 บ้านโป่งเกตุ ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 24.90 คลองโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
166 STN1460 บ้านผาลั้ง ห้วยชมพู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.40 SUB basin แม่น้ำกก
167 STN1489 บ้านห้วยโป่ง ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 22.80 SUB basin แม่น้ำน่าน
168 STN1778 บ้านบางบอน ทุ่งไทรทอง ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 25.60 คลองสินพูน แม่น้ำตาปี
169 STN1583 บ้านวังชุมทอง วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
170 STN1024 บ้านท่าโต้ เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.50 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
171 STN0786 บ้านคลองกระท้อน บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
172 STN0249 บ้านโป่งไฮ แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 10.0 10.0 18.70 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
173 STN0267 บ้านตะเคียนงาม บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 9.5 9.5 23.10 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
174 STN0314 บ้านปางกลาง วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 9.5 9.5 17.90 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
175 STN1773 บ้านเจ๊ะหลี เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
176 STN1712 บ้านพรุตู เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
177 STN1722 บ้านหนองจิก เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
178 STN1772 ชุมชนปั๊กกั๊วหลาว กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 26.60 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
179 STN0549 บ้านเขายายเที่ยง คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำมูล
180 STN0194 บ้านอากู่ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 9.0 9.0 19.40 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
181 STN0100 บ้านบางหลาโอน คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา 0.0 9.0 9.5 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
182 STN0079 บ้านคันเบ็ด เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 8.5 19.0 23.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
183 STN0191 บ้านผาเรือ ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 8.5 8.5 22.50 แม่น้ำกก
184 STN0550 บ้านคลองอีเฒ่า วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.60 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
185 STN0458 บ้านน้ำมี น้ำทูน ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
186 STN0700 บ้านควนเหมียง บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
187 STN1182 บ้านกระทุ่มลาย วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำสะแกกรังตอนล่าง แม่น้ำสะแกกรัง
188 STN1534 บ้านท่าฟ้าเหนือ สระ เชียงม่วน พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่น้ำยม แม่น้ำยม
189 STN1369 บ้านแม่พริก หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
190 STN1302 บ้านวังไทรทองเหนือ ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 27.20 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
191 STN1234 บ้านสมัยเหนือ สมัย สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.20 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
192 STN1242 บ้านห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 25.70 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
193 STN1693 บ้านสำนักเอาะ เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.60 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
194 STN1707 บ้านมะนังบังแยง จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำบางนรา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
195 STN1184 บ้านแก่น นายาง สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
196 STN0785 บ้านปะตงล่าง (เขาสอยดาว) ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 22.80 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
197 STN0376 บ้านห้วยไฟ แม่ขะนิง เวียงสา น่าน 0.0 8.0 8.0 20.30 แม่น้ำน่าน
198 STN0082 บ้านนอก กงหราย กงหรา พัทลุง 0.0 8.0 8.0 30.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
199 STN0114 บ้านหน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง 0.0 8.0 76.5 23.40 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
200 STN0012 บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 7.5 7.5 25.10 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
201 STN0193 บ้านพญาไพรเล่ามา เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 7.5 7.5 20.50 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
202 STN0523 บ้านโป่งถืบใน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
203 STN0601 บ้านเมืองนะ ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
204 STN0843 บ้านยางค้อม ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
205 STN1754 บ้านไอร์เจี๊ยะ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
206 STN1554 บ้านหลังเขา หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.50 SUB basin แม่น้ำยม
207 STN1569 บ้านบางบอน คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.60 คลองสก แม่น้ำตาปี
208 STN1631 บ้านทับศิลา ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
209 STN1658 บ้านเครือหวาย โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 25.80 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
210 STN1629 บ้านพุน้อย บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
211 STN1565 บ้านคีรีรอบ ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.60 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
212 STN1729 บ้านควนหวายแดง พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 25.60 คลองสินพูน แม่น้ำตาปี
213 STN1358 บ้านปลาบ่า ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำสาน แม่น้ำโขง
214 STN1378 บ้านแม่กาไร่เดียว แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
215 STN0781 บ้านลาดเหนือ ทต.หลวงศิริ หนองบัวแดง ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 23.50 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
216 STN0704 บ้านโล๊ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 25.10 ทะเลสาบสงขลา
217 STN0972 บ้านวังกกแก้ว วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 20.90 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
218 STN0554 บ้านทับเบิก วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำชี
219 STN0537 บ้านแม่แสม ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
220 STN0435 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.40 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
221 STN0349 บ้านห้วยตึม บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน 0.0 7.0 7.0 22.50 แม่น้ำยม
222 STN0610 บ้านหัวแม่คำ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.50 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
223 STN0197 บ้านห้วยขมนอก แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 6.5 6.5 20.40 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
224 STN1165 บ้านสวนปอ แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
225 STN1089 บ้านนาทุ่งเชือก ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 28.00 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
226 STN1383 บ้านตุ้มเหนือ ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
227 STN1384 บ้านลาดเรือ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
228 STN1340 บ้านแม่จว้าเหนือ แม่สุก แม่ใจ พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
229 STN1781 บ้านทับปริก ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
230 STN1605 บ้านหัวควน สำนักแต้ว สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 119.20 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ทะเลสาบสงขลา
231 STN1663 บ้านทุ่งกร่าง ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 25.80 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
232 STN1564 บ้านบางหมาน คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองสก แม่น้ำตาปี
233 STN1474 บ้านหนองไข่น้ำ จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 26.00 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
234 STN1093 บ้านนาหนอง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
235 STN1209 บ้านบึงหล่ม หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 27.80 SUB basin แม่น้ำท่าจีน
236 STN0694 บ้านนาบ่อ บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
237 STN0910 บ้านท่าวะ สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
238 STN0270 บ้านโป่งสามสิบ ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 6.0 6.0 24.00 ห้วยทับเสลา แม่น้ำสะแกกรัง
239 STN0238 บ้านผาตั้ง ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 6.0 6.0 18.20 แม่น้ำโขงส่วนที่ 2 แม่น้ำโขง
240 STN0315 บ้านดอยล้าน วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 6.0 6.0 20.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
241 STN0417 บ้านสามสบ ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.30 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
242 STN0582 บ้านห้วยกลาง กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำตาปี
243 STN0511 บ้านโคกไทร คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
244 STN0265 บ้านพุน้ำร้อน บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 5.5 5.5 23.20 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
245 STN0136 บ้านบางเมาะ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 5.5 10.0 23.40 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
246 STN0751 บ้านเหนือคลองระแนะ ทต.เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
247 STN0998 บ้านเขาเลื่อมใต้ คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 25.00 คลองโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
248 STN1519 บ้านแม่หล่วง นาสัก แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 29.10 SUB basin แม่น้ำน่าน
249 STN1291 บ้านแม่เตี๊ยะใต้ ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
250 STN1590 บ้านบึงไม้ ชะอม แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 25.60 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง
251 STN1785 บ้านคลองพระยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.60 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
252 STN1700 บ้านดอน อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำปัตตานีตอนบน แม่น้ำปัตตานี
253 STN1710 บ้านบือจะ ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำบางนรา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
254 STN1531 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 24.80 SUB basin แม่น้ำปิง
255 STN1337 บ้านชมพู อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำน่านส่วนที่ 3 แม่น้ำน่าน
256 STN1350 บ้านห้วยหม้อ บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
257 STN1370 บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
258 STN1371 บ้านถ้ำจอมศีล บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
259 STN1481 บ้านคลองเดื่อ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 26.30 SUB basin แม่น้ำมูล
260 STN1053 บ้านหล่อยูง หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
261 STN1036 บ้านน้ำตอน นาบัว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
262 STN0988 บ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.00 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
263 STN0984 บ้านปอหู โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 21.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
264 STN0929 บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ เชียงทอง วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 26.60 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
265 STN1198 บ้านท่อสมาน เตาปูน สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
266 STN0740 บ้านนบ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.60 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
267 STN0675 บ้านโคกแสมสาร โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 23.10 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
268 STN0899 บ้านทุ่งนาดี วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 29.70 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำน่าน
269 STN0841 บ้านแม่หาด ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
270 STN0001 บ้านห้วยเฮี่ยน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0.0 5.0 5.0 20.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
271 STN0235 บ้านกิ่วกาญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 5.0 5.0 18.30 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
272 STN0593 บ้านแม่สะป๊อก แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
273 STN0379 บ้านสองพี่น้อง ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 5.0 5.0 31.10 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
274 STN0313 บ้านหัวฝาย บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 4.5 4.5 21.20 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
275 STN0589 บ้านทุ่งโป่งใต้ บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ 2 แม่น้ำปิง
276 STN0218 บ้านขุนพัง หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 4.5 15.5 24.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
277 STN0293 บ้านวังประจัน วังประจัน ควนโดน สตูล 0.0 4.5 34.0 22.60 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
278 STN0108 บ้านโป่งตะแบก พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 4.5 5.5 25.00 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
279 STN0782 บ้านจันตาแป๊ะ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
280 STN1030 บ้านโกตา กำแพง ละงู สตูล 0.0 0.0 0.0 26.00 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
281 STN1022 บ้านโคกแมว โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 0.0 0.0 0.0 23.90 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
282 STN1023 บ้านชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 25.10 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
283 STN1019 บ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.30 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
284 STN1477 บ้านสระน้ำใส โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 26.80 SUB basin แม่น้ำมูล
285 STN1418 บ้านห้วยหินลับ วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 22.30 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
286 STN1420 บ้านต้าม บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 26.40 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
287 STN1428 บ้านสำนักตูมกา วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 25.00 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
288 STN1267 บ้านบ่อภาค บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.40 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
289 STN1787 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
290 STN1739 บ้านดอนเมา ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 0.0 0.0 0.0 33.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
291 STN1752 บ้านเงาะกาโป บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.60 แม่น้ำปัตตานีคอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
292 STN1775 บ้านทุ่งคาโงก ทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
293 STN1441 บ้านห้วยพัฒนา แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.10 SUB basin แม่น้ำปิง
294 STN1490 บ้านห้วยมุ่น ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 22.60 SUB basin แม่น้ำน่าน
295 STN1202 บ้านนกเขาเปล้า เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 27.10 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
296 STN0852 บ้านขุนกำลัง ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
297 STN0857 บ้านแม่ต๋อมใน สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
298 STN0022 บ้านป่าเท้อ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 4.0 18.5 26.80 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
299 STN0047 บ้านแม่แอบ บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 4.0 4.0 19.50 แม่น้ำโขง
300 STN0233 บ้านห้วยยาโน ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 4.0 4.0 21.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
301 STN0581 บ้านชายควน ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.30 ทะเลสาบสงขลา
302 STN0555 บ้านคีรีรัตน์ เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
303 STN0510 บ้านห้วยต่อ ไม้ฝาด สิเกา ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
304 STN0394 บ้านห้วยน้ำอุ่น วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 18.0 18.0 26.60 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
305 STN0446 บ้านตาแวน เรือง เมือง น่าน 0.0 0.0 0.0 24.90 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
306 STN1218 บ้านมหาโพธิ มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 30.10 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
307 STN1187 บ้านคลองบน ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.60 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
308 STN1105 บ้านน้ำพริก ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
309 STN1098 บ้านแก่งไฮ หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
310 STN1124 บ้านห้วยน้ำไซ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
311 STN0965 บ้านหนองใหญ่ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย 0.0 0.0 0.0 27.50 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขง
312 STN1516 บ้านบุ่งผำ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.70 SUB basin แม่น้ำท่าจีน
313 STN1436 บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.60 SUB basin แม่น้ำน่าน
314 STN1377 บ้านต๊ำใน บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
315 STN1326 บ้านทุ่งผง ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
316 STN1771 บ้านโล๊ะดุหยง ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
317 STN1695 บ้านสลาแด ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
318 STN1783 บ้านท่าคลอง ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
319 STN1621 บ้านทุ่งปรือ พะตง หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.60 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ทะเลสาบสงขลา
320 STN1373 บ้านเขาเกตุ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
321 STN1216 บ้านพญาวัง พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.40 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
322 STN1496 บ้านนาเวียง วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.80 SUB basin แม่น้ำยม
323 STN1488 บ้านนากล่ำ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 25.90 SUB basin แม่น้ำน่าน
324 STN1013 บ้านป่าผาก ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปราณบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
325 STN1027 บ้านคลองหิน เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 21.90 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
326 STN0363 บ้านห้วยส้าน แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 3.0 3.0 20.00 แม่น้ำกก
327 STN0529 บ้านแม่เหมืองหลวง โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.80 ห้วยแม่สา แม่น้ำสาละวิน
328 STN0562 บ้านโป่งสอ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
329 STN0242 บ้านฮวก ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 3.0 3.0 19.50 แม่ลาว แม่น้ำโขง
330 STN0231 บ้านผาฮี้ (อาข่า) โป่งงาม แม่สาย เชียงราย 0.0 3.0 3.0 21.70 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
331 STN0200 บ้านขาม หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 0.0 3.0 7.0 20.80 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
332 STN0057 บ้านคีรีวง กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 3.0 7.0 24.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
333 STN0020 บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 2.5 2.5 21.80 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
334 STN0010 บ้านมูเซอป่ากล้วย แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 2.5 2.5 20.80 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
335 STN0183 บ้านแม่แสลป แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 2.5 2.5 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
336 STN0152 บ้านบาโรย ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 0.0 2.5 26.0 21.80 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
337 STN0268 บ้านบ้องตี้บน บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
338 STN0269 บ้านเขาธง องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 22.30 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
339 STN0236 บ้านธารทอง แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 0.0 2.5 2.5 20.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
340 STN0551 บ้านคลองเพล หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 22.70 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
341 STN0447 บ้านปางเป๋ย สะเนียน เมือง น่าน 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
342 STN0401 บ้านผาเดื่อ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
343 STN1056 บ้านเผียน นบพิตำ กิ่งนบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00
344 STN0831 บ้านเหนือ บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
345 STN0672 บ้านโนนเสาธง ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำป่าสัก
346 STN0748 บ้านท่าแพ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.60 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
347 STN1309 บ้านร้อง แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 31.10 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
348 STN1664 บ้านยุบตาเหน่ง ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำประแส ชายฝั่งทะเลตะวันออก
349 STN1550 บ้านห้วยโป้ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 29.10 SUB basin แม่น้ำน่าน
350 STN1749 บ้านป่าไผ่ กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
351 STN1683 บ้านสันติสุข บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
352 STN1703 บ้านบันนังบูโบ ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
353 STN1777 บ้านบางเตยกลาง บางเตย เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
354 STN1807 บ้านเขาวง* บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองสก แม่น้ำตาปี
355 STN1543 บ้านผาละปิ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.30 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
356 STN1665 บ้านคลองใหญ่ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
357 STN1301 บ้านหนองสองห้อง ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
358 STN1226 บ้านแม่ฮู้ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
359 STN1478 บ้านหนองยาง พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.90 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
360 STN1521 บ้านพร้าว บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 34.00 SUB basin แม่น้ำยม
361 STN1409 บ้านวังเจริญรัตน์ บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
362 STN1445 บ้านนากลาง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.40 SUB basin แม่น้ำปิง
363 STN0706 บ้านแซะ สะกอม เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 131.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
364 STN0637 บ้านขุนแม่ลาน้อย ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
365 STN0839 บ้านไหล่ท่า แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 29.80 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
366 STN0977 บ้านโป่งนกสามัคคี โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 25.70 ลำกระจวน แม่น้ำชี
367 STN0949 บ้านโป่งมะค่า ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 24.60 ห้วยทับเสลา แม่น้ำสะแกกรัง
368 STN1164 บ้านนาน้อย ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 24.10 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
369 STN0410 บ้านแจ่มน้อย บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
370 STN0357 บ้านน้ำพุ พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำน่าน
371 STN0317 บ้านซับอีปุก ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 2.0 2.0 24.50 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
372 STN0520 บ้านขุนป๋วย แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.60 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
373 STN0478 บ้านประจำไม้ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.80 ห้วยปิลอก แม่น้ำแม่กลอง
374 STN0237 บ้านดอยสะโงะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 0.0 2.0 2.0 19.80 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
375 STN0034 บ้านผาใต้ แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 2.0 2.0 24.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
376 STN0107 บ้านโป่งเจ็ดหัว พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 2.0 2.0 25.80 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
377 STN0029 บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม) เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 0.0 1.5 1.5 21.00 แม่น้ำโขง
378 STN0263 บ้านหนองใหญ่ หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 1.5 1.5 24.90 แม่น้ำท่าจีน
379 STN0481 บ้านหนองยายเงิน วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 28.20 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
380 STN0556 บ้านซับฟาน ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำป่าสัก
381 STN0558 บ้านโค้งสง่า ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 24.40 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
382 STN0318 บ้านซับเปิป ซับเปิป วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 1.5 2.0 25.00 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
383 STN0337 บ้านผาน้ำย้อย พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน 0.0 1.5 1.5 21.30 แม่น้ำน่าน
384 STN1219 บ้านแม่กึ๊ด ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.30 SUB basin แม่น้ำวัง
385 STN1152 บ้านปูนะ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.70 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
386 STN1086 บ้านกกโพธิ์ริมน้ำสาน ร่องจิก ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 28.10 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
387 STN0942 บ้านอีเลิศใหม่ นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 25.40 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
388 STN0943 บ้านหนองผักบุ้ง นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำป่าสักส่ว แม่น้ำป่าสัก
389 STN0960 บ้านน้ำทบ เขาหลวง วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 24.70 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
390 STN0962 บ้านน้ำค้อ ทรายขาว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 27.80 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
391 STN0796 บ้านส้าน สันทะ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 17.80 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
392 STN0896 บ้านท่าล้อ แงง ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
393 STN0654 บ้านเด่นเหม้า แม่ลาน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 18.70 น้ำแม่หาด แม่น้ำปิง
394 STN0624 บ้านโป่งไฮ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.10 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
395 STN0671 บ้านซำบุ่น ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
396 STN0684 บ้านหนองบาง ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
397 STN0702 บ้านควนขวาง เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 24.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
398 STN1415 บ้านกกเชียง ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
399 STN1410 บ้านห้วยท่าง ไชยวัฒนา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
400 STN1380 บ้านหัวนา แสงภา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ 3 แม่น้ำโขง
401 STN1250 บ้านแหน 2 ผาตอ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 22.20 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
402 STN1374 บ้านหมาก มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 25.50 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำป่าสัก
403 STN1796 บ้านพระเลียบ* ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
404 STN1676 บ้านเหนือ กำพวน สุขสำราญ ระนอง 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
405 STN1686 บ้านคลองตาหงา บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
406 STN1719 บ้านบกปุย ลำภี ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
407 STN1728 บ้านบางทอง บางทอง ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 26.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
408 STN1734 บ้านปลายคลองวัน ปากจั่น กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
409 STN1738 บ้านทุ่ง อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
410 STN1776 บ้านอินทนิน ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
411 STN1619 บ้านนางหล่อ เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.90 ทะเลน้อย ทะเลสาบสงขลา
412 STN1603 บ้านลูโบ๊ะปันยัง กาบัง กาบัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
413 STN1548 บ้านหนองแห้ว บ้านฝาย น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 30.80 SUB basin แม่น้ำยม
414 STN1365 บ้านกุดจิก หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 23.10 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
415 STN1311 บ้านผาตูบ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
416 STN1312 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
417 STN1313 บ้านสะเนียน สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
418 STN1379 บ้านแก่วตาว นาดี ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 143.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ 3 แม่น้ำโขง
419 STN1413 บ้านเลยวังไสย์ เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
420 STN1524 บ้านพุม่วง วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 23.90 SUB basin แม่น้ำน่าน
421 STN1505 บ้านคลองไทร หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 25.00 SUB basin แม่น้ำปิง
422 STN1483 บ้านไทรงาม ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.80 SUB basin แม่น้ำมูล
423 STN0705 บ้านนาส้อง ทต.ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.30 ทะเลสาบสงขลา
424 STN0714 บ้านน้ำพัน นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 23.50 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
425 STN0729 บ้านนาจีนซิ้ว สวนแตง ละแม ชุมพร 0.0 0.0 0.0 30.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
426 STN0746 บ้านห้วยหินลับ ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 28.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
427 STN0673 บ้านโจะโหวะเหนือ บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 2 แม่น้ำป่าสัก
428 STN0652 บ้านต้นฮ่างพัฒนา บ้านค่า เมือง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.30 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
429 STN0900 บ้านส่องสี ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำปาด แม่น้ำน่าน
430 STN0893 บ้านเปียงหลวง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
431 STN0907 บ้านสันติสุข เวียงต้า ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.80 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
432 STN0878 บ้านปางหละ บ้านหวด งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
433 STN0882 บ้านตึงเหนือ วังทอง วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
434 STN0883 บ้านปงถ้ำ วังทอง วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
435 STN0791 บ้านพุบอนบน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำแม่กลอง
436 STN0955 บ้านโคก นามาลา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 25.30 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
437 STN1034 บ้านเขื่อนแก้ว ถืมตอง เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 28.00 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
438 STN1048 บ้านบางหยด อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 30.70 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
439 STN1016 บ้านลิพัง ลิพัง ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 23.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
440 STN0987 บ้านโคกสง่า หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 28.50 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
441 STN1099 บ้านปางป่าคา แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
442 STN1160 บ้านหนองบัว ภูหอ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำโขง
443 STN0350 บ้านหัวน้ำ พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 0.0 1.0 1.0 21.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
444 STN0416 บ้านแม่หงานหลวง ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.30 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
445 STN0451 บ้านรังเตี้ย นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
446 STN0574 บ้านห้วยแก้ว นาสัก สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 25.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
447 STN0577 บ้านพรุสมภาร เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 24.80 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
448 STN0615 บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่) ทต.นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.80 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
449 STN0595 บ้านหาดส้มป่อย แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 1.80 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
450 STN0596 บ้านแม่ลานคำ ทต.สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.50 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
451 STN0526 บ้านแม่ซ้าย แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
452 STN0531 บ้านกอกหลวง แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
453 STN0271 บ้านซับป่าพลู ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 1.0 1.0 24.80 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
454 STN0291 บ้านเหนือคลอง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 0.0 1.0 6.0 35.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
455 STN0274 บ้านหนองคล้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 0.0 1.0 1.0 27.80 แม่น้ำป่าสัก
456 STN0220 บ้านคูนายสังข์ แค จะนะ สงขลา 0.0 1.0 18.0 25.50 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
457 STN0227 บ้านคลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.0 1.0 15.0 23.00 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
458 STN0246 บ้านปางปง-ปางทราย เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 1.0 1.0 -99.90 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
459 STN0113 บ้านไสท้อน ช่อง นาโยง ตรัง 0.0 1.0 31.5 24.10 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
460 STN0156 บ้านน้ำหรา ท่านุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.0 1.0 2.5 22.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
461 STN0195 บ้านสันติคีรี แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.30 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
462 STN0253 บ้านขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.5 39.5 21.00 แม่น้ำปิง
463 STN0275 บ้านโป่งก้อนเส้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.5 0.5 25.40 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
464 STN0032 บ้านหัวตะกร้า บ้านปิน ลอง แพร่ 0.0 0.5 1.0 25.40 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
465 STN0106 บ้านทางแดง แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.5 1.5 30.50 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
466 STN0086 บ้านสกาดกลาง สกาด ปัว น่าน 0.0 0.5 0.5 21.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
467 STN0518 บ้านห้วยหยวกป่าโซ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
468 STN0525 บ้านปางขุม ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.50 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
469 STN0500 บ้านหน้าเขา นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
470 STN0434 บ้านแม่ลอบ ป่าพลู บ้านโฮ้ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
471 STN0571 บ้านพันวาล 4 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 24.40 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
472 STN0547 บ้านห้วยกุ่ม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 26.70 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
473 STN0539 บ้านท่าทองแดง นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 26.20 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
474 STN0444 บ้านศรีไกรลาศ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 25.70 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
475 STN0418 บ้านอมลาน กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 15.50 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
476 STN0378 บ้านฮากฮาน ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.5 0.5 21.00 น้ำสา แม่น้ำน่าน
477 STN0398 บ้านห้วยส้าน แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 3.0 3.0 27.60 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
478 STN0351 บ้านปางแก ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.5 0.5 21.60 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
479 STN0352 บ้านนาหนุน 3 ผาตอ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.5 0.5 24.40 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
480 STN0353 บ้านนาฝ่า จอมพระ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.5 0.5 23.20 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
481 STN0358 บ้านทุ่งสมอ ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.5 5.0 21.30 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
482 STN0361 บ้านแคววัวคำ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.5 0.5 23.00 แม่น้ำกก
483 STN0374 บ้านหนองปลา พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.5 0.5 20.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
484 STN0319 บ้านเขาขาด ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.5 36.0 21.80 แม่น้ำป่าสัก
485 STN0297 บ้านศักดิ์เฉลิมกิจ เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.5 1.0 22.20 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
486 STN1183 บ้านครกหนานทา ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่คำมี แม่น้ำยม
487 STN1179 บ้านแม่สุกใน วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
488 STN1172 บ้านเด่นไม้ซุง แม่สลิด บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 30.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
489 STN1087 บ้านกกงิ้ว สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 25.50 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
490 STN1112 บ้านแม่โจ้ บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
491 STN1006 บ้านท่าพลับ ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 29.30 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
492 STN1026 บ้านโฮ๊ะ ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.50 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
493 STN1035 บ้านส้อ เปือ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
494 STN0951 บ้านกลาง ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 29.80 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำท่าจีน
495 STN0933 บ้านแม่หาร บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
496 STN0938 บ้านเกาะทุ่งม่าน ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 26.60 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
497 STN0954 บ้านนาพึง นาพึง นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
498 STN0986 บ้านคลองดินดำ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.10 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
499 STN0979 บ้านซับชมภู วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 24.40 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
500 STN0980 บ้านผาทอง วังทอง ภัคดีชุมพล ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 21.80 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
501 STN0777 บ้านคลองทราย วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำมูล
502 STN0775 บ้านวังกะทะ วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.00 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
503 STN0840 บ้านใหม่รุ่งเจริญ บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.00 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
504 STN0819 บ้านบางกุ่ม กะปง กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 22.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
505 STN0881 บ้านแม่กองปิน บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
506 STN0856 บ้านหนองเลา ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่ลาว แม่น้ำโขง
507 STN0859 บ้านน้ำปุก ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
508 STN0887 บ้านไผ่แพะ เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.20 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
509 STN0678 บ้านหินลับ มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 34.10 แม่น้ำป่าสัก
510 STN0647 บ้านป่าเห่ว บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.90 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
511 STN0648 บ้านป่าเวียง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.30 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
512 STN0747 บ้านท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
513 STN0739 บ้านทอนผักกูด นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
514 STN0753 บ้านไสใหญ่เหนือ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
515 STN1459 บ้านดอยฮางใน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.10 SUB basin แม่น้ำกก
516 STN1495 บ้านหาดรั่ว วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.70 SUB basin แม่น้ำยม
517 STN1422 บ้านซำม่วง วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 17.70 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
518 STN1434 บ้านท่าเดื่อ นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 28.10 SUB basin แม่น้ำน่าน
519 STN1298 บ้านภูคำ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
520 STN1351 บ้านร่องคำดง แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 27.20 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
521 STN1355 บ้านไร่รวงทอง ปัว ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 27.50 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
522 STN1208 บ้านบ่อหอย ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 25.70 น้ำสา แม่น้ำน่าน
523 STN1236 บ้านสุเม่นเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
524 STN1555 บ้านห้วยทรายเหนือ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.80 SUB basin แม่น้ำน่าน
525 STN1581 บ้านหนองขาหยั่ง คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองท่าลาด แม่น้ำบางปะกง
526 STN1504 บ้านขุนน้ำพริก นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 21.40 SUB basin แม่น้ำปิง
527 STN1601 บ้านคลองพี บาละ กาบัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
528 STN1612 บ้านบ่อน้ำร้อน ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำปัตตานีตอนบน แม่น้ำปัตตานี
529 STN1630 บ้านเขาน้อย วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.80 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
530 STN1622 ชุมชนกุนุงจนอง เบตง เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำปัตตานีตอนบน แม่น้ำปัตตานี
531 STN1624 บ้านไร่ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 27.10 ห้วยปิลอก แม่น้ำแม่กลอง
532 STN1626 บ้านห้วยกบ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
533 STN1670 บ้านดอยปุย สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
534 STN1641 บ้านหนองเกตุ แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 27.40 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
535 STN1649 บ้านป่าละอู ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำปราณบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
536 STN1766 บ้านเชือกน้ำ ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 26.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
537 STN1786 บ้านบางโจ ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 27.10 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
538 STN1675 บ้านเกาะแก้ว เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
539 STN1678 บ้านบางสาว เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองสก แม่น้ำตาปี
540 STN1709 บ้านอูแบ ยะต๊ะ รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
541 STN0015 บ้านต้นปริง คลองหรัง นาหม่อม สงขลา 0.0 0.1 0.1 22.60 ทะเลสาบสงขลา
542 STN0018 บ้านห้วยยาบ ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.80 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
543 STN0019 บ้านป่าตึงงาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำปิง
544 STN0011 บ้านทุ่งยาว แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 5.5 29.80 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
545 STN0014 บ้านแม่ปอน บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 3.5 21.80 แม่น้ำปิง
546 STN0003 บ้านสันติสุข ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 25.90 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
547 STN0004 บ้านตามูล ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 0.0 0.0 30.0 22.50 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
548 STN0009 บ้านปางสา ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
549 STN0006 บ้านทุ่งกระทิงทอง คุริง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 24.50 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
550 STN0030 บ้านห้วยตม บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่ยมตอนล่าง แม่น้ำยม
551 STN0031 บ้านธารโต ธารโต ธารโต ยะลา 0.0 0.0 3.0 18.50 แม่น้ำปัตตานี
552 STN0036 บ้านปางต้นฆ้อง มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.10 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
553 STN0021 บ้านหัวฝาย ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.90 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
554 STN0025 บ้านดอนชัย แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำปิง
555 STN0026 บ้านสบวาก แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 3.0 28.50 แม่น้ำปิง
556 STN0027 บ้านห้วยป่าซาง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
557 STN0058 บ้านเทพนิมิตร โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.40 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
558 STN0056 บ้านสบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำน่าน
559 STN0060 บ้านพิตำ กรุงชิง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 16.5 24.60 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
560 STN0062 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 4.0 23.50 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
561 STN0064 บ้านในทับ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
562 STN0065 บ้านบางนอนใน บางนอน เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 23.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
563 STN0067 บ้านน้ำร้อน สี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
564 STN0069 บ้านน้ำไคร้ ยม ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 27.20 น้ำยาว (2) แม่น้ำน่าน
565 STN0071 บ้านหลวง เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
566 STN0048 บ้านท้องฟ้า ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำปิง
567 STN0049 บ้านแม่เหาะ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำสาละวิน
568 STN0053 บ้านหินแด้น หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำแม่กลอง
569 STN0054 บ้านขะเนจื้อ ขะเนจื๊อ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
570 STN0038 บ้านใหม่หัวนา หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 35.50 แม่น้ำเพชรบุรี
571 STN0043 บ้านแม่แวน บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.40 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
572 STN0044 บ้านห้วยข้าวลีบ แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 4.0 12.70 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
573 STN0045 บ้านปางยาง บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 28.70 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
574 STN0046 บ้านห้วยหาน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำโขง
575 STN0087 บ้านห้วยเย็น ปิงหลวง นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 1.5 23.60 แม่น้ำน่านส่วนที่ 3 แม่น้ำน่าน
576 STN0085 บ้านกอก อวน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำยาว (2) แม่น้ำน่าน
577 STN0099 บ้านเชิงผา กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 25.80 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
578 STN0109 บ้านหมากปรก ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 26.00 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
579 STN0110 บ้านห้วยหยวก บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 25.70 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
580 STN0102 บ้านทับเหวน สองแพรก เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 24.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่ว ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
581 STN0103 บ้านนาวง บ้านนา เมืองพัทลุง พัทลุง 0.0 0.0 4.0 31.30 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
582 STN0104 บ้านน้ำกุ่ม น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 5.0 21.80 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
583 STN0080 บ้านทุ่งยูง เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 0.0 0.0 0.0 25.00 ทะเลน้อย ทะเลสาบสงขลา
584 STN0081 บ้านสวนส้ม เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 25.90 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
585 STN0073 บ้านเขานางหงษ์ ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 41.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
586 STN0075 บ้านห้วยโท้ง น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.40 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
587 STN0089 บ้านวังไผ่ นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 21.40 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
588 STN0090 บ้านน้ำตกสาย 1 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 25.10 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
589 STN0091 บ้านหัวเขา ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 24.90 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
590 STN0092 บ้านตะแบกโพรง อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.20 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
591 STN0093 บ้านมรสวบ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 25.50 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
592 STN0094 บ้านทุ่งเจดีย์ สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 21.90 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
593 STN0095 บ้านหนองไม้แก่น เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.40 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
594 STN0096 บ้านด่านสิงขร คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 37.40 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
595 STN0097 บ้านกะไหล กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 24.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
596 STN0129 บ้านใหม่ เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
597 STN0130 บ้านสบสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.60 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
598 STN0124 บ้านดงใหม่ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 29.00 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
599 STN0125 บ้านแม่อุมลองน้อย ป๋าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
600 STN0126 บ้านฮากไม้เหนือ ป๋าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
601 STN0127 บ้านผาบ่อง ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.40 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
602 STN0115 บ้านแม่ขะนิล บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.80 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
603 STN0116 บ้านปางตอง โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำสาละวิน
604 STN0117 บ้านขุนสาใน โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำสาละวิน
605 STN0118 บ้านทบศอก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.10 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
606 STN0119 บ้านแม่โถใต้ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 32.70 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
607 STN0120 บ้านแม่จอ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 31.00 แม่น้ำสาละวิน
608 STN0121 บ้านแม่ขีด แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 31.10 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
609 STN0122 บ้านแม่โถหลวง บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.10 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
610 STN0137 บ้านธาราวงศ์อารีย์ เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 55.5 23.70 แม่น้ำตาปี (สายหลัก) แม่น้ำตาปี
611 STN0138 บ้านคลองขนุน หนองบัว บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 15.5 26.30 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
612 STN0132 บ้านสวนปราง คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
613 STN0133 บ้านเกาะจง ทับช้าง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 23.20 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
614 STN0134 บ้านโคกทัง พิจิตร นาหม่อม สงขลา 0.0 0.0 0.0 29.10 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
615 STN0135 บ้านสามแยกอินทรีทอง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
616 STN0142 บ้านโป่งกระทิงล่าง บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 24.30 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
617 STN0143 บ้านปางอ่าย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำวัง
618 STN0144 บ้านแม่เลียงพัฒนา เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 49.5 21.90 แม่น้ำวัง
619 STN0147 บ้านหนองทุ่ม นาดี ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
620 STN0148 บ้านร่องไผ่ โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
621 STN0276 บ้านระเริง ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 1.0 23.50 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
622 STN0277 บ้านเจ็ดลูกเนิน ชากบก บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 25.40 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
623 STN0278 บ้านตาบาด บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 4.5 25.50 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
624 STN0279 บ้านเขาอ่าง มาบไพ ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก
625 STN0283 บ้านหาดส้มแป้น หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 24.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
626 STN0292 บ้านวัด ประกอบ นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 23.10 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
627 STN0294 บ้านท่าข้าม วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 3.0 26.00 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
628 STN0289 บ้านหน้าถ้ำ นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 5.0 24.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
629 STN0286 บ้านคลองมุย ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 29.10 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
630 STN0287 บ้านหญ้าปล้อง คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 7.5 24.00 คลองสก แม่น้ำตาปี
631 STN0272 บ้านไทยประจัน ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 23.60 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
632 STN0273 บ้านตะโกล่าง สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 23.10 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
633 STN0256 บ้านห้วยกุ้ง ป่าโป่ง สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 45.70 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
634 STN0257 บ้านน้ำริน สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.80 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
635 STN0258 บ้านเมืองน้อย เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
636 STN0259 บ้านแม่ป้อกใน ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
637 STN0260 บ้านห้วยเกียงพา บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำน่านส่วนที่ 4 แม่น้ำน่าน
638 STN0261 บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำยม
639 STN0247 บ้านปางฮ่าง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.80 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
640 STN0248 บ้านป่าแป๋ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.90 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
641 STN0250 บ้านเด่นฮ่อม บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.90 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
642 STN0251 บ้านห้วยน้ำจาง บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.30 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
643 STN0252 บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.80 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
644 STN0243 บ้านต้นผึ้ง ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่ลาว แม่น้ำโขง
645 STN0244 บ้านน้ำลาว แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่ลาว แม่น้ำโขง
646 STN0245 บ้านกาญจนา แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่ลาว แม่น้ำโขง
647 STN0239 บ้านห้วยธนู ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
648 STN0240 บ้านห่างทางหลวง ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 26.40 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
649 STN0241 บ้านสบมาง ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
650 STN0228 บ้านกล้วย ป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำแม่กลอง
651 STN0229 บ้านนาต้นจั่น บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำยม
652 STN0230 บ้านท่าข้าม แม่ทา กิ่ง อ.แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่น้ำปิง
653 STN0221 บ้านในช่อง สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 3.5 23.50 แม่น้ำตาปี
654 STN0222 บ้านม่อนหัวฝาย ด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 39.40 แม่น้ำน่าน
655 STN0223 บ้านหนองธง หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 24.50 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
656 STN0224 บ้านแม่ทะบน ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
657 STN0225 บ้านรุ่งเรือง ละแม ละแม ชุมพร 0.0 0.0 0.0 31.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
658 STN0219 บ้านช่องเหรียง บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 4.0 22.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
659 STN0199 บ้านดอยงาม ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำกก
660 STN0184 บ้านวังกอก น้ำตก นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแห้ง แม่น้ำน่าน
661 STN0185 บ้านน้ำมีด เปือ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำน่าน
662 STN0186 บ้านตุงลอย อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.00 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
663 STN0187 บ้านหลวง ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำปิง
664 STN0188 บ้านขุนฝาง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำน่านส่วนที่ 4 แม่น้ำน่าน
665 STN0190 บ้านดอยมด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.10 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
666 STN0202 บ้านปางอั้น ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.20 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
667 STN0203 บ้านแม่กำปอง ห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.10 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
668 STN0204 บ้านเอียก สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำปิง
669 STN0205 บ้านแม่มิงค์ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 22.0 19.30 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
670 STN0206 บ้านอูตูม นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.30 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
671 STN0207 บ้านโก๊ะไม้หลู่ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 4.5 29.10 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
672 STN0208 บ้านอมพาย ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 11.5 20.50 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
673 STN0209 บ้านห้วยหมากหนุน ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
674 STN0210 บ้านห้วยพลู ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
675 STN0211 บ้านไร่ ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
676 STN0212 บ้านควนไม้ไผ่ นาหว้า จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 22.80 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
677 STN0213 บ้านเผี่ยนบน เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 4.0 23.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
678 STN0214 บ้านใสเขือ เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 26.0 24.40 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
679 STN0215 บ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 23.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
680 STN0216 บ้านคลองสอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 8.5 24.60 แม่น้ำมูล
681 STN0217 บ้านวังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 3.0 24.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
682 STN0158 บ้านวังโหรา องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 36.50 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
683 STN0160 บ้านเขาหลัก ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
684 STN0151 บ้านห้วยม่วง นาดินดำ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำสาน แม่น้ำโขง
685 STN0140 บ้านบึงเหนือ บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.5 25.30 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
686 STN0153 บ้านห้วยไม้แก่น ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 18.0 24.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
687 STN0154 บ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 5.0 23.40 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
688 STN0176 บ้านนาตอง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
689 STN0177 บ้านปากกลาย ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.5 21.70 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
690 STN0179 บ้านเหล่า เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
691 STN0180 บ้านลาน ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.5 15.80 แม่น้ำกก
692 STN0181 บ้านปางยาง ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 1.10 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
693 STN0182 บ้านกองแหะ โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 1.0 19.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ 2 แม่น้ำปิง
694 STN0164 บ้านคลองปาว ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.90 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
695 STN0166 บ้านน้ำต๊ะ น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำน่านส่วนที่ 5 แม่น้ำน่าน
696 STN0168 บ้านกิ่วเคียน จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำแม่ยมส่วนที่3 แม่น้ำยม
697 STN0169 บ้านผาเวียง ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
698 STN0170 บ้านน้ำลี น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 6 แม่น้ำน่าน
699 STN0171 บ้านบุ่ง เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 24.50 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
700 STN0298 บ้านเนินสะอาด บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 2 แม่น้ำป่าสัก
701 STN0299 บ้านโป่งสามขา ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 2.0 22.30 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
702 STN0300 บ้านเพชรนิยม สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
703 STN0301 บ้านหินสอ ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 20.50 น้ำสาน แม่น้ำโขง
704 STN0302 บ้านนาเมืองทอง โนนทอง นายูง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำโขง
705 STN0303 บ้านโนนหัวช้าง โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 25.00 ลำน้ำพองตอนล่าง แม่น้ำชี
706 STN0296 บ้านลีซอ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 22.50 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
707 STN0305 บ้านดงบัง มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 0.0 0.0 0.0 25.50 ลำปาวตอนล่าง แม่น้ำชี
708 STN0307 บ้านปางตอง แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
709 STN0308 บ้านยางครก ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำปิง
710 STN0309 บ้านนาไคร้ ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.50 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
711 STN0310 บ้านมูเซอ ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
712 STN0311 บ้านพงษ์ทอง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.40 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
713 STN0320 บ้านโป่งป่าติ้ว กกดู่ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
714 STN0321 บ้านใหม่พัฒนา ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำโขง
715 STN0323 บ้านตาดซ้อ เขาแก้ว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำโขง
716 STN0324 บ้านโนนสมบูรณ์ สานตม ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 19.50 แม่น้ำโขง
717 STN0325 บ้านหมากแข้ง หนองงิ้ว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
718 STN0327 บ้านวังบอน อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 1.0 21.60 แม่น้ำป่าสัก
719 STN0328 บ้านโป่ง โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 19.50 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
720 STN0329 บ้านน้ำหมัน กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 18.30 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
721 STN0330 บ้านด่านดู่ โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 1.0 21.40 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
722 STN0331 บ้านชมภูเหนือ ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 0.0 0.0 4.0 23.70 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
723 STN0332 บ้านไฮ่ฮ้า บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 38.10 แม่น้ำน่าน
724 STN0333 บ้านปางเคาะ ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
725 STN0334 บ้านแม่แขม บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
726 STN0375 บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
727 STN0362 บ้านบาหรา ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.5 16.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
728 STN0368 บ้านห้วยแก้ว แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
729 STN0369 บ้านเมืองแปง เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำสาละวิน
730 STN0370 บ้านห้วยทรายขาว แม่ลาน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 20.90 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
731 STN0371 บ้านหัวขัว ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.00 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
732 STN0372 บ้านแม่แสลม เวียงมอก เถิน ลำปาง 0.0 0.0 3.5 22.70 แม่น้ำยม
733 STN0373 บ้านปางคอม บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่น้ำน่าน
734 STN0336 บ้านห้วยโก๋น ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำน่าน
735 STN0360 บ้านหลวง ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 36.50 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
736 STN0364 บ้านดอนที ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
737 STN0365 บ้านช่องแคบ ช่องแคบ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
738 STN0366 บ้านห้วยน้ำนัก พบพระ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำสาละวิน
739 STN0355 บ้านน้ำจันทร์ หนองงิ้ว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 32.10 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
740 STN0356 บ้านวังหว้า-วังรู หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 3.0 24.60 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
741 STN0338 บ้านปอน ปอน ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
742 STN0339 บ้านงอบเหนือ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำน่าน
743 STN0340 บ้านน้ำพิ ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่น้ำน่าน
744 STN0341 บ้านขุนสถาน สันทะ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำน่าน
745 STN0342 บ้านผาหลัก ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 67.5 25.30 แม่น้ำน่าน
746 STN0344 บ้านปางมะโอ ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
747 STN0345 บ้านแม่จอก แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 30.10 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
748 STN0346 บ้านหัวนา นานกกก ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำน่าน
749 STN0347 บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ปงเตา งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
750 STN0399 บ้านร่มโพธิ์เงิน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 6.0 6.0 22.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ 2 แม่น้ำโขง
751 STN0400 บ้านป่าสักงาม ดงมหาวัน กิ่งเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 6.5 6.5 25.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
752 STN0407 บ้านเสาแดง แจ่มหลวง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.40 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
753 STN0402 บ้านก๊อดยาว แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 14.5 14.5 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
754 STN0403 บ้านดอนแก้ว ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 1.0 1.0 27.60 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
755 STN0404 บ้านสันป่าสัก บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
756 STN0405 บ้านห้วยน้ำดัง กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
757 STN0409 บ้านห้วยบง บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.10 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
758 STN0411 บ้านท่ามะแกง ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
759 STN0413 บ้านแม่ละงอง น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.90 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
760 STN0414 บ้านห้วยปูลิง ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
761 STN0395 บ้านห้วยมะแกง ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 20.0 20.0 26.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
762 STN0396 บ้านแม่ลาก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 12.0 12.0 23.90 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
763 STN0397 บ้านบ่อทอง ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 4.0 4.0 26.40 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
764 STN0389 บ้านสันต้นเปา แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 0.0 1.0 1.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
765 STN0390 บ้านวังลาว เวียง เชียงแสน เชียงราย 0.0 9.0 9.0 24.80 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
766 STN0391 บ้านจอมกิตติ เวียง เชียงแสน เชียงราย 0.0 6.0 6.0 26.70 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
767 STN0392 บ้านพญากองดี ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 3.5 3.5 21.60 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
768 STN0393 บ้านห้วยเฮี้ย ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 5.0 5.0 26.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
769 STN0380 บ้านโป่งน้ำร้อน แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
770 STN0377 บ้านยาบนาเลิม แม่ขะนิง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 21.20 น้ำสา แม่น้ำน่าน
771 STN0382 บ้านแม่ฉางข้าว ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
772 STN0383 บ้านแผ่นดินทอง ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่ลาว แม่น้ำโขง
773 STN0384 บ้านราษฎร์ภักดี ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 2.5 2.5 22.20 แม่น้ำโขงส่วนที่ 2 แม่น้ำโขง
774 STN0385 บ้านบ่อแสง แม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 2.5 2.5 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
775 STN0386 บ้านขุนห้วยแม่เปา แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 10.5 10.5 25.30 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
776 STN0387 บ้านนาเจริญ แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 1.0 1.0 32.60 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
777 STN0441 บ้านตากฟ้า ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
778 STN0442 บ้านโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
779 STN0445 บ้านปางขนุน นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 23.60 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
780 STN0454 บ้านท่าบม (หมู่ 8) เขาแก้ว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 27.20 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
781 STN0455 บ้านห้วยสีดา หาดทรายขาว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
782 STN0436 บ้านป่าเหมี้ยง แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.80 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
783 STN0437 บ้านห้วยพลู ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 29.10 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
784 STN0438 บ้านแม่ละเมา พะวอ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 28.20 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
785 STN0430 บ้านพอนอคี ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 30.30 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
786 STN0431 บ้านป่ากล้วย แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
787 STN0432 บ้านทุ่งข้าวหาง ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 18.60 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
788 STN0426 บ้านแพมบก ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
789 STN0427 บ้านปางแปก แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
790 STN0428 บ้านแม่ออ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
791 STN0421 บ้านแม่วอง ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
792 STN0422 บ้านแม่ก๊ะเปียง สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
793 STN0423 บ้านถ้ำง๊อบ หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.40 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
794 STN0540 บ้านเปียงซ้อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่น้ำน่าน
795 STN0541 บ้านห้วยหลักลาย อวน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 23.00 น้ำยาว (2) แม่น้ำน่าน
796 STN0542 บ้านก้อ แม่จริม แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 22.80 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
797 STN0543 บ้านนาหลวง สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
798 STN0538 บ้านใหม่พรสวรรค์ นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
799 STN0545 บ้านบ่อแก้ว ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.50 ห้วยแม่สิน แม่น้ำยม
800 STN0546 บ้านป่าเลา สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
801 STN0557 บ้านห้วยตาดใต้ นาดอกคำ นาด้วง เลย 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำโขง แม่น้ำโขง
802 STN0552 บ้านยุปอีปูน วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.40 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
803 STN0553 ที่ทำการน้ำตกนางรอง หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 26.80 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง
804 STN0536 บ้านแม่หีด วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
805 STN0559 บ้านใหม่ศรีนคร แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 25.90 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
806 STN0563 บ้านป่ารวก บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
807 STN0564 บ้านห้วยผาก สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 25.40 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
808 STN0565 บ้านถ้ำหิน สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 25.80 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
809 STN0566 บ้านหุบผึ้ง ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 25.30 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
810 STN0567 บ้านบางเจริญ ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 25.10 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
811 STN0572 บ้านบางฝนตก รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
812 STN0573 บ้านหนองปลา ท่าหิน สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 25.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
813 STN0561 บ้านปางข้าวสาร แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 26.00 น้ำแม่วง แม่น้ำสะแกกรัง
814 STN0569 บ้านคลองกลาง ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
815 STN0598 บ้านหัวดอย กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.80 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
816 STN0602 บ้านนาหวาย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
817 STN0603 บ้านแม่กอน ทต.ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
818 STN0604 บ้านห้วยจะค่าน ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.20 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
819 STN0605 บ้านปางมะกง ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
820 STN0606 บ้านแกน้อย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
821 STN0613 บ้านปางริมกรณ์ แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
822 STN0614 บ้านห้วยแม่เลี่ยม ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
823 STN0611 บ้านร้องหัวฝาย ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำโขง
824 STN0608 บ้านแม่เตาดิน ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.70 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
825 STN0609 บ้านโปงทุ่ง โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำปิง
826 STN0576 บ้านดอกแดง บางไทร ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 24.40 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
827 STN0580 บ้านพรุเตาะนอก ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.40 ทะเลสาบสงขลา
828 STN0583 บ้านนาฟ่อน บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
829 STN0584 บ้านกองลอย บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.10 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
830 STN0591 บ้านปางแฟน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
831 STN0587 บ้านนามน เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำปิง
832 STN0588 บ้านแม่แสะ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
833 STN0449 บ้านถ้ำมงกุฎ เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี 0.0 0.0 0.0 28.50 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
834 STN0459 บ้านวังเป่ง น้ำทูน ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
835 STN0461 บ้านห้วยไค้ โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
836 STN0472 บ้านปางสวรรค์ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
837 STN0463 บ้านกำพี้ กกดู่ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
838 STN0464 บ้านห้วยติ้ว ลาดค่าง ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 23.10 น้ำสาน แม่น้ำโขง
839 STN0465 บ้านห้วยผักเน่า ลาดค่าง ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำสาน แม่น้ำโขง
840 STN0466 บ้านตาดรินทอง ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 25.50 ลำน้ำชีส่วนที่ 2 แม่น้ำชี
841 STN0467 บ้านคลองกะพง เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 27.20 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
842 STN0468 บ้านสะโทย วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 25.50 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
843 STN0469 บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
844 STN0482 บ้านยุบหวาย แสงอรุณ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 31.60 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
845 STN0479 บ้านหินสี ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 28.70 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
846 STN0480 บ้านห้วยตะวาย ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
847 STN0476 บ้านดงโคร่ง หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
848 STN0477 บ้านสะพานลาว สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
849 STN0489 บ้านเนินสำลี สะพลี ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 26.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
850 STN0490 บ้านหนองจรเข้ นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 27.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
851 STN0487 บ้านบางพรวด ลำเลียง กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
852 STN0474 บ้านคลองสะท้อน วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 -99.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
853 STN0509 บ้านในปง อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
854 STN0513 บ้านน้ำตกพัฒนา ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.60 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
855 STN0514 บ้านป่าลัน ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
856 STN0515 บ้านทุ่งโค้ง ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
857 STN0516 บ้านดอยชมภู โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
858 STN0517 บ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.70 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
859 STN0524 บ้านกิ่วเสือ ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
860 STN0519 บ้านงิ้วเฒ่า ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
861 STN0521 บ้านน้ำรู เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
862 STN0522 บ้านแม่อ้อใน แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.50 แม่น้ำมูล
863 STN0532 บ้านแม่สุ แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 27.80 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
864 STN0533 บ้านสวนป่าทุ่งเกวียน เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
865 STN0534 บ้านปางยาว แม่พริก แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
866 STN0527 บ้านผาแดงหลวง แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 31.60 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
867 STN0528 บ้านแม่ต๊อบเหนือ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
868 STN0530 บ้านหัวลา สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 27.70 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
869 STN0759 บ้านเขาแก้ว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
870 STN0760 บ้านช่องยูงทอง คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
871 STN0761 บ้านนาดอน ทต.ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำตาปี
872 STN0769 บ้านโนนตะวัน ทต.นาดอกคำ นาด้วง เลย 0.0 0.0 0.0 27.20 ลำพะเนียง แม่น้ำโขง
873 STN0770 บ้านเสี้ยวเหนือ เสี้ยว เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
874 STN0771 บ้านปากยาง น้ำแคม ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
875 STN0772 บ้านโนนสว่าง คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 0.0 0.0 0.0 28.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
876 STN0773 บ้านโสมเยี่ยม โสมเยี่ยม น้ำโสม อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 26.40 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
877 STN0765 บ้านเทพนิมิตร ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 31.10 แม่น้ำตาปี
878 STN0766 บ้านสะอาด น้ำสวย เมือง เลย 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
879 STN0767 บ้านอุมุง บุฮม เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 28.10 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
880 STN0741 บ้านเขาเหล็ก ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
881 STN0742 บ้านในเพลา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
882 STN0743 บ้านหน้าเหมือง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
883 STN0744 บ้านน้ำฉา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
884 STN0745 บ้านห้วยทรายทอง ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 36.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
885 STN0752 บ้านเหนือฟ้า พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
886 STN0736 บ้านห้วยเหรียง กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 30.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
887 STN0750 บ้านควนนนท์ ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปี
888 STN0731 บ้านคลองชะมวง พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 18.50 แม่น้ำตาปี
889 STN0725 บ้านจำปุย พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 30.30 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
890 STN0726 บ้านห้วยใหญ่ ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร 0.0 0.0 0.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
891 STN0717 บ้านหนองใหม่ พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำยาว (2) แม่น้ำน่าน
892 STN0718 บ้านหัวนา พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 27.60 น้ำยาว (2) แม่น้ำน่าน
893 STN0719 บ้านกิ่วม่วง ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำยาว (2) แม่น้ำน่าน
894 STN0720 บ้านวังหาด ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำยม
895 STN0721 บ้านตลิ่งชัน ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 27.20 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
896 STN0722 บ้านแม่ทุเลาใน กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 25.70 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
897 STN0715 บ้านถ้ำเวียงแก นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 23.90 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
898 STN0707 บ้านเหล้า ทต.เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
899 STN0709 บ้านปากช่อง จะโหนง จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 20.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
900 STN0710 บ้านท่าจีน ทต.น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.90 ทะเลสาบสงขลา
901 STN0650 บ้านดงหนองจอก ทต.เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.00 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
902 STN0655 บ้านผาลาดเหนือ นาทราย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
903 STN0656 บ้านแม่หว่างพัฒนา นาทราย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
904 STN0638 บ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 28.20 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
905 STN0640 บ้านกลาง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 29.80 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
906 STN0641 บ้านห้วยโป่ง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 30.20 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
907 STN0646 บ้านทุ่งกล้วย บ้านเอื้อม เมือง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.60 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
908 STN0643 บ้านสบป่อง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
909 STN0625 บ้านใหม่เจริญไพร ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่ลาว แม่น้ำโขง
910 STN0626 บ้านสบสา ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 28.50 แม่ลาว แม่น้ำโขง
911 STN0627 บ้านสา ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 27.80 แม่น้ำโขง
912 STN0628 บ้านใหม่พัฒนา แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
913 STN0629 บ้านเมืองปอน เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
914 STN0630 บ้านห้วยผึ้ง ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
915 STN0631 บ้านแม่สุยะ ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำของ แม่น้ำสาละวิน
916 STN0632 บ้านทุ่งมะส้าน ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 27.70 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
917 STN0633 บ้านนาป่าแปก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
918 STN0634 บ้านหมอกจำแป๋ หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
919 STN0635 บ้านชานเมือง ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 33.70 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
920 STN0617 บ้านห้วยน้ำมา ทต.เวียงสรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 32.70 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
921 STN0618 บ้านห้วยชมภู (บ้านป่าคาหลวง) ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
922 STN0619 บ้านขุนเมืองงาม ทต.ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำกก
923 STN0621 บ้านพิทักษ์ไทย ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 30.20 แม่ลาว แม่น้ำโขง
924 STN0600 บ้านแม่ตูบ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่หาด แม่น้ำปิง
925 STN0623 บ้านเวียงสา สันกลาง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
926 STN0679 บ้านหินตุ้ม บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 22.70 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
927 STN0680 บ้านพุบอน บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 23.10 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
928 STN0681 บ้านหนองจอก ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำเพชรบุรี
929 STN0682 บ้านเขาวงพระจันทร์ หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 23.00 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
930 STN0683 บ้านโป่งรี หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำแม่กลอง
931 STN0686 บ้านเขาควง ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 28.80 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
932 STN0687 บ้านสามพันนาม หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 41.20 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
933 STN0676 บ้านโป่งไทร ลำสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 33.70 แม่น้ำป่าสัก
934 STN0677 บ้านเจ้าพ่อเขาตก ทต.พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำป่าสัก
935 STN0689 บ้านช่องลม ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 23.60 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
936 STN0690 บ้านสวนผึ้ง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 29.30 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
937 STN0691 บ้านห้วยม่วง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 25.90 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
938 STN0692 บ้านพุน้ำร้อน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 24.30 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
939 STN0693 บ้านหนองโก หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
940 STN0663 บ้านขุนห้วยแม่สอด พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
941 STN0658 บ้านห้วยปิง บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
942 STN0659 บ้านปู ทต.ลี้ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
943 STN0660 บ้านสันวิไล แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
944 STN0661 บ้านอุ้มเปี้ยม คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 -99.90 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
945 STN0674 ชุมชนเขาสามยอด (บ้านน้ำจั้น หมู่ 2) ทม.เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 30.20 แม่น้ำเจ้าพระยา
946 STN0670 บ้านรวงผึ้งพัฒนา คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 30.80 แม่น้ำปิง
947 STN0666 บ้านชัยมงคล สมอโคน บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 28.30 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
948 STN0667 บ้านเจดีย์โคะ มหาวัน แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่เมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
949 STN0668 บ้านขุนห้วยนกกก แม่หละ ท่าสองยาง ตาก 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
950 STN0894 บ้านปางสา จอมจันทร์ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
951 STN0895 บ้านวังน้ำเย็น เมืองลี นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
952 STN0889 บ้านสบงาย เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
953 STN0890 บ้านต้นลาน สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.60 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
954 STN0891 บ้านปางเปา ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
955 STN0892 บ้านสหกรณ์แปลง 5 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 29.80 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
956 STN0897 บ้านห้วยปุก สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
957 STN0902 บ้านน้ำพร้า นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
958 STN0903 บ้านงอมถ้ำ ท่าแฝก ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
959 STN0904 บ้านแม่เทินเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 32.60 ห้วยแม่สิน แม่น้ำยม
960 STN0905 บ้านขุนห้วย แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
961 STN0906 บ้านผาคอ บ้านปิน ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
962 STN0908 บ้านเกี๋ยงพา ต้าผามอก ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 27.80 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
963 STN0917 บ้านแม่สรวย แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.90 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
964 STN0918 บ้านกองลม เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
965 STN0919 บ้านแม่ก๊ะ เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 31.50 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
966 STN0886 บ้านนาไหม้ เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
967 STN0911 บ้านบุญแจ่ม น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
968 STN0913 บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
969 STN0914 บ้านไพรสวรรค์ ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
970 STN0915 บ้านทุ่งยาว ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 32.50 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
971 STN0860 บ้านทุ่งทราย เวียง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 29.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
972 STN0861 บ้านน้ำม้าเหนือ สถาน เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 29.10 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
973 STN0862 บ้านหลู้ ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.50 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
974 STN0842 บ้านบุ่งกุ่ม นาหอ ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 -3,262.10 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
975 STN0864 บ้านปางน้ำฮ้าย ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
976 STN0865 บ้านพนาสวรรค์ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 37.30 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
977 STN0866 บ้านดอนงาม โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
978 STN0867 บ้านห้วยต่าง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.60 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
979 STN0868 บ้านศรีดอนชัย ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
980 STN0869 บ้านขุนต้า ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่ลาว แม่น้ำโขง
981 STN0880 บ้านทุ่งกวางทอง ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 30.10 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
982 STN0858 บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
983 STN0876 บ้านหัวน้ำพัฒนา แม่มอก เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 29.80 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
984 STN0872 บ้านโป่งน้ำร้อน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
985 STN0820 บ้านบางอี โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 26.80 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
986 STN0832 บ้านแม่จอก หัวทุ่ง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
987 STN0833 บ้านห้วยโผ แม่ยวม แม่เสรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
988 STN0834 บ้านท่าหินส้ม เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
989 STN0835 บ้านรังแตน จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่น้ำกระบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
990 STN0827 บ้านบางใหญ่ บางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 24.40 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
991 STN0828 บ้านทับชัน คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 28.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
992 STN0829 บ้านโฉลกบ้านเก่า เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 (เกาะ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
993 STN0837 บ้านป่าบงบ้านถ้ำ ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.50 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
994 STN0838 บ้านสะลวงนอก สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.40 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
995 STN0853 บ้านปางผักหม งิม ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 29.10 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
996 STN0854 บ้านน้ำต้ม ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
997 STN0855 บ้านนาหนุน ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่ลาว แม่น้ำโขง
998 STN0848 บ้านป่ากล้วย สถาน นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 23.70 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
999 STN0849 บ้านแสนทอง ทต.เวียงต้า ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 29.00 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
1000 STN0795 บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำน่านส่วนที่ 3 แม่น้ำน่าน
1001 STN0799 บ้านปากแพรก นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 27.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1002 STN0813 บ้านเทพพนม เขาพนม เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 22.20 คลองท่อม ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1003 STN0814 บ้านบางหอย เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 19.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1004 STN0806 บ้านในง่วม บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 29.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1005 STN0807 บ้านน้ำชล ทุ่งระยะ สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1006 STN0809 บ้านหนองตำเสา ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 31.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1007 STN0810 บ้านคลองนูน ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1008 STN0811 บ้านทับขอน ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 26.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1009 STN0778 บ้านซับเต่า อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำมูล
1010 STN0779 บ้านด่านละกอ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำมูล
1011 STN0792 บ้านห้วยน้ำใส บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 27.80 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1012 STN0789 บ้านห้วยโป่งผาลาด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1013 STN0790 บ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 29.30 คลองเขาแดง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1014 STN0981 บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.10 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1015 STN0982 บ้านห้วยน้ำเค็ม อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 21.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1016 STN0983 บ้านซับไทรทอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.30 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1017 STN0974 บ้านใหม่สามัคคี ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 26.80 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
1018 STN0985 บ้านขนงพระใต้ ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 26.40 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
1019 STN0994 บ้านทุ่งกราด สะตอ เขาสมิง ตราด 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1020 STN0995 บ้านหนองบอน หนองบอน บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1021 STN0996 บ้านใหม่สามัคคี นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 0.0 0.0 0.0 33.30 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1022 STN0997 บ้านนาคันหัก พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 23.90 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
1023 STN0971 บ้านห้วยซ้อ ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 26.70 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
1024 STN0978 บ้านไร่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 26.00 ลำคันฉู แม่น้ำชี
1025 STN0963 บ้านผางาม ปวนผุ หนองหิน เลย 0.0 0.0 0.0 22.70 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขง
1026 STN0967 บ้านสงเปือย ธาตุ เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1027 STN0969 บ้านนาแปน ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 23.50 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
1028 STN0940 บ้านปางสัก แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
1029 STN0941 บ้านเขาแหลม แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 21.70 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
1030 STN0934 บ้านหนองป่าแขม แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 39.70 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1031 STN0935 บ้านแม่ละนา ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1032 STN0936 บ้านหมอแปง แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1033 STN0931 บ้านกลาง เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำปี้ แม่น้ำยม
1034 STN0932 บ้านสบขาม ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
1035 STN0924 บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า แม่กาษา แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
1036 STN0925 บ้านเสรีราษฎร์ ช่องแคบ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1037 STN0926 บ้านโป่งแค วังประจบ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 28.10 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
1038 STN0927 บ้านลานสาง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 28.00 ห้วยแม่ท้อ แม่น้ำปิง
1039 STN0928 บ้านมาบป่าแฝก ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1040 STN0952 บ้านนาแค นาแค นายูง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 21.70 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
1041 STN0956 บ้านห้วยอ้อย ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 20.80 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
1042 STN0957 บ้านห้วยตาด โคกงาม ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 25.40 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
1043 STN0958 บ้านยาง ท่าลี่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1044 STN0959 บ้านนาน้อย ท่าศาลา ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 17.70 น้ำสาน แม่น้ำโขง
1045 STN0945 บ้านโนนโก บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำป่าสักส่ว แม่น้ำป่าสัก
1046 STN0950 บ้านหินโหง่น ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 23.10 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำท่าจีน
1047 STN0947 บ้านหนองเอี่ยวใน ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 15.10 แม่น้ำป่าสักตอนล แม่น้ำป่าสัก
1048 STN0948 บ้านโคกนนทรี ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำป่าสักตอนล แม่น้ำป่าสัก
1049 STN1052 บ้านท่าเรือ ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 30.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1050 STN1049 บ้านไร่ยาว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันอ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1051 STN1064 กรมทรัพยากรน้ำ สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 0.0 0.0 0.0 29.70
1052 STN1065 บ้านใหม่คลองอังวะ แก่นมะกรูด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 1,506.60 ห้วยขาแข้ง แม่น้ำแม่กลอง
1053 STN1067 บ้านห้วยเดื่อ ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1054 STN1068 บ้านวังแคน น้ำสวย เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
1055 STN1070 บ้านหัวฝาย ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1056 STN1044 บ้านเสียบญวน วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 37.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันอ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1057 STN1037 บ้านแม่พวก ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
1058 STN1038 บ้านฟากท่า แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 29.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1059 STN1039 บ้านฝางแล้ง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
1060 STN1040 บ้านไร่ น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
1061 STN1021 บ้านจันดีเมืองใหม่ จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.90 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
1062 STN1015 บ้านป่าขี ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 22.60 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
1063 STN1007 บ้านโป่งนก ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 27.50 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1064 STN0992 บ้านหินกอง วังโตนด นายายอาม จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 21.00 คลองโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1065 STN1010 บ้านกุยบุรี กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 28.80 คลองกุย ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1066 STN1011 บ้านหุบกระพง เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำเพชรบุรีตอ แม่น้ำเพชรบุรี
1067 STN1012 บ้านวังไคร้ วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 29.50 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
1068 STN0999 บ้านหนองแวง ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
1069 STN1000 บ้านวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 24.90 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
1070 STN1001 บ้านซับแม็ก หนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 26.60 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
1071 STN1002 บ้านซับสมบูรณ์ แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 29.50 โตนเลสาปตอนบน โตนเลสาป
1072 STN1003 บ้านด่าน บ้านด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 25.50 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
1073 STN1004 บ้านบีกริม คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 27.10 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
1074 STN1005 บ้านลำทหาร บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำแควน้อยตอน แม่น้ำแม่กลอง
1075 STN1110 บ้านแม่หวาน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.10 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1076 STN1117 บ้านปากเนียม ห้วยพิชัย ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 30.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
1077 STN1118 บ้านห้วยหก เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
1078 STN1119 บ้านทาป่าเปา ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.80 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1079 STN1120 บ้านห้วยเป้า ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.20 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1080 STN1104 บ้านป่าสักงาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.30 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1081 STN1126 บ้านน้ำพุ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 24.90 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
1082 STN1123 บ้านไพรงาม บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1083 STN1115 บ้านอังคาย ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1084 STN1136 บ้านแม่ตืน แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.70 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
1085 STN1128 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 29.30 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1086 STN1130 บ้านศรีบัวบาน ศรีบัวบาน เมือง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1087 STN1132 บ้านมอล่อง แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.70 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
1088 STN1133 บ้านโคกสว่าง ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 30.50 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1089 STN1134 บ้านเกี๋ยงห้วยน่าน แม่ลอย เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.80 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
1090 STN1142 บ้านแม่ป๋ามนอก ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 35.90 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1091 STN1144 บ้านนาตอน บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 32.80 น้ำภาค แม่น้ำน่าน
1092 STN1145 บ้านศรีบุญเรือง หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
1093 STN1088 บ้านนาซ่าว นาซ่าว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
1094 STN1085 บ้านนาล้อม ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1095 STN1082 บ้านซำทองพัฒนา บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1096 STN1083 บ้านบ่อโพธิ์ บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 18.50 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1097 STN1079 บ้านท่าแพ เมือง เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1098 STN1072 บ้านแก่งลาด ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1099 STN1073 บ้านแจ้ซ้อน ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1100 STN1101 บ้านคกไผ่ ปากชม ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
1101 STN1102 บ้านห้วยขอบ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
1102 STN1106 บ้านไชยงาม แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.10 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
1103 STN1108 บ้านแม่ดอกแดง เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1104 STN1094 บ้านอีพุ่งใหญ่ เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 27.10 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
1105 STN1095 บ้านน้ำยาง บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
1106 STN1096 บ้านทุ่ง บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.50 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
1107 STN1097 บ้านแม่เลย สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.80 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
1108 STN1090 บ้านป่าห้า โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 31.20 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
1109 STN1173 บ้านต้นงุ้น หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
1110 STN1174 บ้านน้ำโจน คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1111 STN1175 บ้านน้ำฮอก บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ 0.0 0.0 0.0 36.70 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
1112 STN1176 บ้านปงแท่น จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
1113 STN1177 บ้านผาแดง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
1114 STN1178 บ้านมุงเหนือ บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1115 STN1180 บ้านกิ่วลม บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.60 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
1116 STN1181 บ้านกกเต็น ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 29.50 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
1117 STN1162 บ้านวังดิน วังดิน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.40 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
1118 STN1163 บ้านแม่บอนใต้ บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 21.70 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
1119 STN1148 บ้านป่าอ้อย จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1120 STN1159 บ้านผางาม ผางาม เวียงชัย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1121 STN1166 บ้านห้วยลาด สานตม ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 18.30 SUB basin แม่น้ำโขง
1122 STN1156 บ้านใหม่สามัคคี ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1123 STN1157 บ้านม่วงคำ นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 31.60 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
1124 STN1221 บ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
1125 STN1222 บ้านแม่เชียงรายบน พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 29.80 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1126 STN1223 บ้านแม่สงเหนือ ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
1127 STN1212 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่วง แม่น้ำสะแกกรัง
1128 STN1213 บ้านป่าแดง ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 27.70 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
1129 STN1214 บ้านโป่งแดง โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 26.00 คลองแม่ระกา แม่น้ำปิง
1130 STN1215 บ้านผาราง ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.90 น้ำแม่คำมี แม่น้ำยม
1131 STN1201 บ้านทุ่งพล้อ ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 33.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1132 STN1204 บ้านน้ำดั้น ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1133 STN1205 บ้านน้ำพุ บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1134 STN1206 บ้านน้ำไพร สังคม สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
1135 STN1207 บ้านน้ำอ้อม ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำป่าสัก
1136 STN1188 บ้านเค็ม หัวทุ่ง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1137 STN1194 บ้านดง บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
1138 STN1196 บ้านแดนชุมพล แดนชุมพล สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
1139 STN1197 บ้านตาดน้ำพุ คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 55.10 น้ำโมง แม่น้ำโขง
1140 STN1702 บ้านละหาด แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำปัตตานีตอนบน แม่น้ำปัตตานี
1141 STN1708 บ้านปูลาตีรี โกตาบารู รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1142 STN1704 บ้านฮูหยงบาโร๊ะ กายูบอเกาะ รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.60 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1143 STN1705 บ้านทำเนียบ ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
1144 STN1696 บ้านเตราะบอน เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1145 STN1698 บ้านลีมาปูโร๊ะ บาโงยซิแน ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
1146 STN1699 บ้านปาลอบาเต๊ะ ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำบางนรา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1147 STN1694 บ้านแป้น แป้น สายบุรี ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1148 STN1677 บ้านย่านยาว เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1149 STN1690 บ้านไสยาง เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.90 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1150 STN1730 บ้านห้วยไทรงาม ลำเลียง กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1151 STN1731 บ้านควน พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1152 STN1732 บ้านสระเกศ ตลิ่งงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1153 STN1742 บ้านเขาวง บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 28.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1154 STN1743 บ้านกอไพล ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1155 STN1744 บ้านทุ่งตาพล บางแก้ว ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 26.90 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1156 STN1745 บ้านหินใหญ่ น้ำจืด กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1157 STN1746 บ้านปากแพรก ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 26.90 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1158 STN1747 บ้านดอนกระจาย วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1159 STN1718 บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1160 STN1721 บ้านหาดตุ่น ปากจั่น กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 28.40 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1161 STN1725 บ้านทุ่งมังกะตาล ดอนยาง ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1162 STN1726 บ้านพละ เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1163 STN1727 บ้านในกรัง จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1164 STN1782 บ้านสาคู สาคู ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 26.90 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1165 STN1779 บ้านบางมะขาม อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 28.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1166 STN1788 บ้านแม่น้ำ แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 28.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1167 STN1789 บ้านหนองน้ำเย็น* ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 0.0 0.0 0.0 29.20 แม่น้ำประแส ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1168 STN1790 บ้านดง* สาริกา เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 28.40 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง
1169 STN1791 บ้านแก้มอ้น* แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 27.40 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1170 STN1808 บ้านกลาง* บ้านนา กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1171 STN1804 บ้านสามพัน* ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.90 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
1172 STN1805 บ้านคลองเหียง* ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1173 STN1801 บ้านตลาดเทพา* เทพา เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1174 STN1802 บ้านสามไกร* หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 28.40 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1175 STN1768 บ้านคลองโตนด เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1176 STN1764 บ้านทุ่ง บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 31.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1177 STN1736 บ้านคลองราง พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 27.40 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1178 STN1740 บ้านตาเงาะ สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 26.60 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1179 STN1755 บ้านปูโป สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1180 STN1650 บ้านวังน้ำเขียว ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.90 คลองบางสะพานใหญ่ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1181 STN1651 บ้านคลองลอย ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองบางสะพานใหญ่ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1182 STN1652 บ้านราชมงคล ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.90 คลองบางสะพานใหญ่ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1183 STN1654 บ้านนาวัง ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 27.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1184 STN1655 บ้านหนองผักกูด ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 27.60 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1185 STN1656 บ้านเขาหวาย บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำประแส ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1186 STN1657 บ้านมาบตอง หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1187 STN1642 บ้านลำตะเคียน แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
1188 STN1643 บ้านหนองน้ำดำ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
1189 STN1644 บ้านพุไทร ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
1190 STN1645 บ้านห้วยไผ่ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
1191 STN1646 บ้านห้วยรางโพธิ์ ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 27.40 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
1192 STN1647 บ้านลิ้นช้าง ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 27.10 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
1193 STN1648 บ้านมะค่าสี่ซอง หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำปราณบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1194 STN1671 บ้านแม่หลองหลวง สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.00 น้ำแม่เงา แม่น้ำสาละวิน
1195 STN1672 บ้านห้วยน้ำใส สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 28.40 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1196 STN1668 บ้านคลองสน เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 0.0 27.60 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1197 STN1669 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1198 STN1659 บ้านธรรมสถิตย์ สำนักทอง เมืองระยอง ระยอง 0.0 0.0 0.0 28.20 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1199 STN1660 บ้านเขาจอมแห มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง 0.0 0.0 0.0 28.20 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1200 STN1661 บ้านตาเรืองล่าง ปะตง สอยดาว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
1201 STN1627 บ้านเวียคะดี้ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1202 STN1625 บ้านวังขยาย ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1203 STN1636 บ้านห้วยคลุม สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 28.20 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1204 STN1637 บ้านไร่เนิน เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 29.70 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
1205 STN1638 บ้านพุหวาย ห้วยทรายเหนือ ชะอำ เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 28.90 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
1206 STN1639 บ้านหุบเฉลา เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
1207 STN1618 บ้านจันทรัตน์ ยะรม เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำปัตตานีคอนบน แม่น้ำปัตตานี
1208 STN1615 บ้านนอก ตาชี ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
1209 STN1616 บ้านลางา ลางา มายอ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 26.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1210 STN1610 บ้านทรายขาวออก ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1211 STN1604 บ้านห้วยเงาะ ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 26.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1212 STN1606 บ้านควนใหม่ โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 0.0 0.0 0.0 27.10 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1213 STN1567 บ้านจำปาทอง ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.60 คลองสก แม่น้ำตาปี
1214 STN1568 บ้านวัดสวาด ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1215 STN1577 บ้านใน ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1216 STN1578 บ้านเขาวง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.60 คลองสก แม่น้ำตาปี
1217 STN1579 บ้านใหม่ไทยถาวร ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 29.40 โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา) โตนเลสาป
1218 STN1571 บ้านบางกา กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1219 STN1574 บ้านม่วงลีบ คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1220 STN1582 บ้านหัวบุ่ง เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 28.40 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง แม่น้ำปราจีนบุรี
1221 STN1591 บ้านแผ่นดินเย็น แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 28.20 โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา) โตนเลสาป
1222 STN1592 บ้าน กม.80 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำหนุมาน แม่น้ำปราจีนบุรี
1223 STN1584 บ้านท่ามะปราง นาหินลาด ปากพลี นครนายก 0.0 0.0 0.0 28.90 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง แม่น้ำปราจีนบุรี
1224 STN1585 บ้านกระบกเตี้ย ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 0.0 0.0 0.0 27.60 คลองท่าลาด แม่น้ำบางปะกง
1225 STN1586 บ้านคลองมะนาว ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 27.60 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
1226 STN1587 บ้านกลุ่มตาขวัญ คลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 28.40 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
1227 STN1588 บ้านใหม่ศรีจำปา หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำพระปรง แม่น้ำปราจีนบุรี
1228 STN1589 บ้านหนองผักแว่น ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 29.40 โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา) โตนเลสาป
1229 STN1600 บ้านบือจะ พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1230 STN1556 บ้านหล่ายลาว ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 30.10 น้ำลาว แม่น้ำกก
1231 STN1549 บ้านปากรอง ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.10 SUB basin แม่น้ำน่าน
1232 STN1552 บ้านแก่งหิน วังประจบ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 32.10 SUB basin แม่น้ำน่าน
1233 STN1553 บ้านหนองขาหย่าง สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 27.10 SUB basin แม่น้ำยม
1234 STN1558 บ้านแม่รากกลาง บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 35.50
1235 STN1559 บ้านหัวเตย ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1236 STN1546 บ้านห้วยปูด ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 20.40 SUB basin แม่น้ำน่าน
1237 STN1547 บ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.40 SUB basin แม่น้ำน่าน
1238 STN1536 บ้านสามพวง 1 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 30.30 SUB basin แม่น้ำยม
1239 STN1537 บ้านแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 24.60 SUB basin แม่น้ำปิง
1240 STN1532 บ้านกอก ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 21.60 SUB basin แม่น้ำปิง
1241 STN1533 บ้านห้วยเอียด ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 31.00 SUB basin แม่น้ำปิง
1242 STN1527 บ้านห้วยขวาก บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 21.40 SUB basin แม่น้ำน่าน
1243 STN1528 บ้านวังท่าดี วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 28.50 SUB basin แม่น้ำน่าน
1244 STN1237 บ้านหนองเฒ่า ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 26.20 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
1245 STN1238 บ้านหนองปล้อง กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 25.50 ลำสนธิ แม่น้ำป่าสัก
1246 STN1228 บ้านลานตาเกลี้ยง น้ำรึม เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 33.20 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
1247 STN1229 บ้านลำโชค บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 28.20 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
1248 STN1231 บ้านวังโตก ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 27.70 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
1249 STN1232 บ้านวังโป่ง วังใต้ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 31.70 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
1250 STN1251 บ้านใหม่เจริญผล หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1251 STN1252 บ้านใหม่พัฒนา แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
1252 STN1253 บ้านใหม่สามัคคี ยกกระบัตร สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 31.60 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1253 STN1254 บ้านฮ่าง วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
1254 STN1256 บ้านทัพป่าเส้า วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
1255 STN1257 บ้านทุ่งขาม ใหม่พัฒนา เกาะคา ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
1256 STN1243 บ้านห้วยรวก หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 23.60 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
1257 STN1244 บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.00 น้ำแม่คำมี แม่น้ำยม
1258 STN1240 บ้านหนองหล่ม หนองหล่ม ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.90 SUB basin แม่น้ำวัง
1259 STN1246 บ้านห้วยสะแตง งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1260 STN1268 บ้านหล่ายทุ่ง วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
1261 STN1261 บ้านโป่งคอม ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 27.80 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
1262 STN1262 บ้านม่วง บ้านม่วง สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 28.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
1263 STN1263 บ้านยางโองนอก แม่สลิด บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 31.70 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1264 STN1276 บ้านห้วยแห้ง ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1265 STN1277 บ้านตลุกป่าตาล โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 31.00 คลองแม่ระกา แม่น้ำปิง
1266 STN1278 บ้านทหารผ่านศึก รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 31.30 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1267 STN1279 บ้านหนองชะลาบ ตากตก บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
1268 STN1280 บ้านไทยสามัคคี แม่กาษา แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 30.80 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
1269 STN1281 บ้านหนองนกปีกกา โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 29.30 คลองแม่ระกา แม่น้ำปิง
1270 STN1282 บ้านปากห้วยแม่ปะ แม่ปะ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 28.50 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1271 STN1294 บ้านแม่ฮวก ไหล่หิน เกาะคา ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
1272 STN1289 บ้านห้วยยาง บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 32.00 น้ำปาด แม่น้ำน่าน
1273 STN1290 บ้านฟากนา บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำปาด แม่น้ำน่าน
1274 STN1249 บ้านหัวพุ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 27.10 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
1275 STN1287 บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 8 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1276 STN1271 บ้านไร่ท่าตะกู หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 29.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
1277 STN1272 บ้านหมื่นฤาชัย พบพระ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 31.50 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1278 STN1273 บ้านห้วยบงใหม่ แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 27.10 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
1279 STN1265 บ้านสบป้าด สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
1280 STN1266 บ้านหนองเชียงคา ยกกระบัตร สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 32.10 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1281 STN1284 บ้านผาลาด แม่กุ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 31.50 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1282 STN1285 บ้านมหาวัน มหาวัน แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 29.70 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1283 STN1336 บ้านห้วยหลอด ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 23.70 น้ำสา แม่น้ำน่าน
1284 STN1357 บ้านสวัสดิ์พัฒนา ท่าลี่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
1285 STN1353 บ้านหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.80 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
1286 STN1354 บ้านดอนมูล นาทะนุง นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 18.90 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
1287 STN1338 บ้านน้ำใส ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
1288 STN1339 บ้านสันป่าสัก แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
1289 STN1341 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ แม่มอก เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.20 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
1290 STN1343 บ้านแม่แก่ง แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 33.60 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1291 STN1344 บ้านห้วยน้ำเค็ม บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.20 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
1292 STN1345 บ้านนาโม้ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1293 STN1346 บ้านสันหลวง แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1294 STN1367 บ้านโนนงิ้ว บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 28.00 น้ำพรหม แม่น้ำชี
1295 STN1368 บ้านขวากใต้ ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 36.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ 2 แม่น้ำโขง
1296 STN1361 บ้านดง ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
1297 STN1364 บ้านเขานมนาง ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 56.60 ลำสนธิ แม่น้ำป่าสัก
1298 STN1376 บ้านม่วงชุม ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.50 SUB basin แม่น้ำโขง
1299 STN1372 บ้านป่าข้าวหลาม นาโป่ง เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 37.00 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำป่าสัก
1300 STN1299 บ้านน้ำเลียง ปอน ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1301 STN1297 บ้านยอด ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 23.20 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
1302 STN1304 บ้านป่ากว้าว ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1303 STN1305 บ้านแม่ทาย ออย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.40 SUB basin แม่น้ำยม
1304 STN1306 บ้านแสะ ควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
1305 STN1314 บ้านนาเคียน จอมจันทร์ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
1306 STN1315 บ้านแม่ทะลาย พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
1307 STN1316 บ้านแม่วังช้าง พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
1308 STN1310 บ้านนาสา ไหล่น่าน เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
1309 STN1321 บ้านดอนแก้ว โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
1310 STN1322 บ้านแม่แก้วเหนือ แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
1311 STN1323 บ้านนาเหลืองใน นาเหลือง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
1312 STN1324 บ้านแก่นอุดร น้ำแก่น ภูเพียง น่าน 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
1313 STN1327 บ้านสักพัฒนา หงส์หิน จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
1314 STN1328 บ้านสันทราย หงส์หิน จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
1315 STN1332 บ้านปางกุ่ม แม่ปะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 36.30 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1316 STN1333 บ้านหาดเบี้ย ปากชม ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 25.70 SUB basin แม่น้ำโขง
1317 STN1334 บ้านจำผักกูด แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
1318 STN1435 บ้านน้ำพุง โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 20.20 SUB basin แม่น้ำน่าน
1319 STN1446 บ้านสบแม่สะต๊อบ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 29.50 SUB basin แม่น้ำปิง
1320 STN1448 บ้านตีนตก นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.70 SUB basin แม่น้ำปิง
1321 STN1449 บ้านแม่ทัง หางดง ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 32.10 SUB basin แม่น้ำปิง
1322 STN1450 บ้านแม่งาวใต้ บ้านร้อง งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.30 SUB basin แม่น้ำยม
1323 STN1421 บ้านคลองห้วยนา ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1324 STN1416 บ้านศรีบุญเรือง แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
1325 STN1417 บ้านผาช่อ แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
1326 STN1419 บ้านห้วยทรายคำ นาแขม เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 27.80 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1327 STN1425 บ้านต้นปล้อง บุญเรือง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.80 SUB basin แม่น้ำโขง
1328 STN1430 บ้านทาทุ่งหลวง ทาทุ่งหลวง แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.10 SUB basin แม่น้ำโขง
1329 STN1432 บ้านหาดไร่ น้ำมวบ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 21.80 SUB basin แม่น้ำโขง
1330 STN1433 บ้านแม่ฮี้ แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 27.30 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
1331 STN1414 บ้านโคกหนองแห้ว เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1332 STN1407 บ้านทุ่งขันไชย เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำอิง แม่น้ำโขง
1333 STN1411 บ้านซับปลากั้ง ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 25.40 ลำสนธิ แม่น้ำป่าสัก
1334 STN1412 บ้านแม่แจ๋ม แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 17.30 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
1335 STN1399 บ้านวังยาว ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
1336 STN1400 บ้านวังมะช่อ นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 27.80 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำป่าสัก
1337 STN1402 บ้านนาเดา เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
1338 STN1405 บ้านสะเลียม ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
1339 STN1381 บ้านห้วยไคร้ลานทอง เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.10 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1340 STN1395 บ้านทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
1341 STN1396 บ้านทุ่งฮ้าง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
1342 STN1397 บ้านแม่ช่อฟ้า ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
1343 STN1386 บ้านตูบค้อ กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1344 STN1387 บ้านเจดีย์ ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย 0.0 0.0 0.0 43.40 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1345 STN1388 บ้านทุ่งโห้ง เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1346 STN1389 บ้านห้วยลาด หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
1347 STN1390 บ้านวังเวินพัฒนา ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
1348 STN1391 บ้านหนองมะค่า โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 28.30 SUB basin แม่น้ำปิง
1349 STN1392 บ้านโพนทอง เชียงกลม ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
1350 STN1393 บ้านวังผา ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 25.10 SUB basin แม่น้ำโขง
1351 STN1502 บ้านปากคะยาง บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 26.30 SUB basin แม่น้ำยม
1352 STN1503 บ้านวังขอนงุ้น แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 25.30 SUB basin แม่น้ำยม
1353 STN1507 บ้านจำวาย ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.90 SUB basin แม่น้ำปิง
1354 STN1508 บ้านดงสุระ แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 29.50 SUB basin แม่น้ำปิง
1355 STN1497 บ้านก่อก๋วง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 20.50 SUB basin แม่น้ำน่าน
1356 STN1498 บ้านดอนทราย ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 28.20 SUB basin แม่น้ำน่าน
1357 STN1499 บ้านตีนตก ศิลาแลง ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 27.70 SUB basin แม่น้ำน่าน
1358 STN1500 บ้านหนองหมื่นชัย ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 30.00 SUB basin แม่น้ำยม
1359 STN1517 บ้านปางเกลือ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 23.10 SUB basin แม่น้ำน่าน
1360 STN1518 บ้านดอนชัย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.90 SUB basin แม่น้ำน่าน
1361 STN1512 บ้านห้วยส้าน สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 29.50 SUB basin แม่น้ำเจ้าพระยา
1362 STN1513 บ้านน้ำชุน น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 27.70 SUB basin แม่น้ำเจ้าพระยา
1363 STN1514 บ้านเนินพยอม บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 26.30 SUB basin แม่น้ำโขง
1364 STN1515 บ้านม่วงเครือ เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.90 SUB basin แม่น้ำท่าจีน
1365 STN1525 บ้านนอกด่าน แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 25.50 SUB basin แม่น้ำน่าน
1366 STN1522 บ้านหนองบัวคำ เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 29.80 SUB basin ลุ่มน้ำโขง
1367 STN1520 บ้านน้ำแพ บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 21.70 SUB basin แม่น้ำยม
1368 STN1487 บ้านศรีเมือง สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 27.80 SUB basin แม่น้ำมูล
1369 STN1484 บ้านซับกระสังข์ ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.70 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
1370 STN1479 บ้านซับใต้ พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.90 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
1371 STN1480 บ้านไทรงาม หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.90 SUB basin แม่น้ำมูล
1372 STN1475 บ้านหนองกะโตวา ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 22.60 SUB basin แม่น้ำมูล
1373 STN1473 บ้านซับพลู ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.60 SUB basin แม่น้ำมูล
1374 STN1461 บ้านขุนสรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 37.50 SUB basin แม่น้ำกก
1375 STN1453 บ้านคะแนง แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.00 SUB basin แม่น้ำโขง
1376 STN1458 บ้านหัวดง หงาว เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.10 SUB basin แม่น้ำโขง
1377 STN1455 บ้านห้วยคอกหมู นาปรัง ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.90 SUB basin แม่น้ำยม
1378 STN1456 บ้านไคร้ ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.50 SUB basin แม่น้ำโขง
1379 STN1463 บ้านขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.50 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
1380 STN1464 บ้านประตูเมือง แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 29.10 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
1381 STN1465 บ้านหลวง แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.10 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
1382 STN1466 บ้านเทพประทับ นางิ้ว สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 30.00 SUB basin แม่น้ำโขง
1383 STN1467 บ้านทุ่งรวงทอง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 29.80 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
1384 STN1468 บ้านโคกสะอาด นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 23.70 SUB basin แม่น้ำชี
1385 STN1469 บ้านท่าปุยตก ย่านรี สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 33.20 SUB basin แม่น้ำปิง
1386 STN1470 บ้านวังอ้ายโพธิ์ บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 26.70 SUB basin แม่น้ำชี
1387 STN1471 บ้านเทพพนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 24.00 SUB basin แม่น้ำชี
1388 STN1457 บ้านผาลาด หงาว เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำโขง
1389 STN1476 บ้านโนนสมบูรณ์ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
1390 STN1485 บ้านเกษนาค้อ ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำมูล
1391 STN1486 บ้านไพรพัฒนา ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำมูล
1392 STN1526 บ้านซับสมบูรณ์ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำน่าน
1393 STN1506 บ้านห้วยสีเสียด น้ำหมาน เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำปิง
1394 STN1501 บ้านมนต์คีรี เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำยม
1395 STN1491 บ้านแม่แปง นาพูน วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำยม
1396 STN1509 บ้านน้ำคลาด บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำปิง
1397 STN1510 บ้านเทอดชาติ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
1398 STN1511 บ้านทุ่งจ้อ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำปิง
1399 STN1394 บ้านเชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำโขง
1400 STN1398 บ้านฟองใต้ วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
1401 STN1382 บ้านป่าแดง ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1402 STN1406 บ้านหนองบัว หนองบัว ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำโขง
1403 STN1403 บ้านน้ำหิน เชียงของ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
1404 STN1404 บ้านหัวทุ่ง บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
1405 STN1401 บ้านห้วยแหน ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 2 แม่น้ำป่าสัก
1406 STN1385 บ้านห้วยทอง โพนสูง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำโขง
1407 STN1431 บ้านใหม่พัฒนา ห้วยพิชัย ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำโขง
1408 STN1426 บ้านห้วยทาก บ้านหวด งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
1409 STN1427 บ้านงิ้วงาม แม่ตีบ งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
1410 STN1429 บ้านขุนแหง ปงเตา งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
1411 STN1423 บ้านวังขอน ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
1412 STN1424 บ้านห้วยกะโป๊ะ หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1413 STN1451 บ้านกอรวก จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำวัง
1414 STN1452 บ้านทาน จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำยม
1415 STN1447 บ้านกองซาง ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำปิง
1416 STN1437 บ้านแม่ซา แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำน่าน
1417 STN1438 บ้านแม่มุ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำโขง
1418 STN1439 บ้านในสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำน่าน
1419 STN1440 บ้านห้วยสะแพด แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำปิง
1420 STN1442 บ้านวังว้า ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำปิง
1421 STN1443 บ้านแม่แอบ บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำปิง
1422 STN1444 บ้านสบลอง บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำปิง
1423 STN1335 บ้านแม่อ้อใน แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
1424 STN1329 บ้านต้นต้อง พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
1425 STN1330 บ้านท่าอุดม แม่ปะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1426 STN1331 บ้านน้ำดิบ แม่วะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1427 STN1303 บ้านถ้ำเต่า ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
1428 STN1317 บ้านหัวถนน ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1429 STN1318 บ้านผาลาด พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
1430 STN1319 บ้านแม่ปะแพะ แม่ปะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1431 STN1320 บ้านนาริน ผาปัง แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1432 STN1307 บ้านดงลึก วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1433 STN1308 บ้านห้วยทราย แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1434 STN1300 บ้านถ้ำน้ำพุ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
1435 STN1375 บ้านแม่กองวะ แม่ลาน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำน่าน
1436 STN1362 บ้านนาข่า ปากหมัน ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
1437 STN1363 บ้านนาปอ แสงภา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ 3 แม่น้ำโขง
1438 STN1359 บ้านห้วยคำ ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
1439 STN1360 บ้านระหัด กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำพรหม แม่น้ำชี
1440 STN1366 บ้านโนนเขวา โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำพรหม แม่น้ำชี
1441 STN1347 บ้านกิ่วกอก น้ำปาย แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
1442 STN1348 บ้านเกวต พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1443 STN1349 บ้านน้ำแนะ น้ำพาง แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
1444 STN1342 บ้านโทกหัวช้าง พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
1445 STN1356 บ้านนาโพธิ์ นาแห้ว นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ 3 แม่น้ำโขง
1446 STN1286 บ้านแม่ออกฮู วาเล่ย์ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1447 STN1274 บ้านห้วยหมี มหาวัน แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1448 STN1275 บ้านห้วยหินฝน แม่ปะ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1449 STN1295 บ้านขุนน้ำคับ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
1450 STN1296 บ้านปางส้าน ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
1451 STN1292 บ้านแม่หอย บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
1452 STN1293 บ้านห้วยห้า แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
1453 STN1283 บ้านผากระเจ้อ พบพระ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1454 STN1264 บ้านสบเติ๋น สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
1455 STN1269 บ้านห้วยก้อด ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
1456 STN1270 บ้านห้วยเลา เชียงของ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 3 แม่น้ำน่าน
1457 STN1247 บ้านห้วยหิน เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
1458 STN1248 บ้านแม่ตีบหลวง แม่ตีบ งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
1459 STN1241 บ้านห้วยตลาด ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำป่าสัก
1460 STN1245 บ้านห้วยเลา ชนแดน สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
1461 STN1258 บ้านนางิ้ว นางิ้ว สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
1462 STN1259 บ้านนายาบ หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
1463 STN1260 บ้านปงป่าป๋อ เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
1464 STN1255 บ้านดงลาน วังจันทร์ สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1465 STN1233 บ้านวังวัด ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยเกาะแก้ว แม่น้ำป่าสัก
1466 STN1227 บ้านลาดแคใต้ ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
1467 STN1235 บ้านสวนป่า ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่คำมี แม่น้ำยม
1468 STN1239 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
1469 STN1529 บ้านป่าแป๋ ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำปิง
1470 STN1530 บ้านน้ำแคะ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำปิง
1471 STN1535 บ้านทาทุ่งไผ่ ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำปิง
1472 STN1538 บ้านแม่นาจร แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำโขง
1473 STN1539 บ้านศรีดอนไชย ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำโขง
1474 STN1540 บ้านดอยเต่าใต้ ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำกก
1475 STN1541 บ้านกุฏิพระ ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำน่าน
1476 STN1542 บ้านสลี ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
1477 STN1544 บ้านนาฮ่อง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
1478 STN1563 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1479 STN1561 บ้านคอกช้าง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1480 STN1551 บ้านริมอิง เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำลาว แม่น้ำโขง
1481 STN1557 บ้านใหม่ปางเติม บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำยม
1482 STN1598 บ้านห้วยตง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1483 STN1599 บ้านราวปลา ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1484 STN1575 บ้านชโลดมพัฒนา นาใต้ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1485 STN1572 บ้านกรูด กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1486 STN1573 บ้านมะขาม ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1487 STN1570 บ้านบางบ้าน คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสก แม่น้ำตาปี
1488 STN1566 บ้านหนองปลิง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1489 STN1613 บ้านคลองฉนวนจันทร์ ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1490 STN1614 บ้านน้ำน้อยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
1491 STN1640 บ้านแม่คะเมย แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
1492 STN1628 บ้านแก่งแคบ ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1493 STN1623 บ้านต้นกอ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1494 STN1667 บ้านจันทิ ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1495 STN1653 บ้านเขาคันทรง เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1496 STN1756 บ้านกือลอง ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
1497 STN1750 บ้านดีด๊ะ ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
1498 STN1765 บ้านลุ่มเกรียบ ทับปุด ทับปุด พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1499 STN1763 บ้านคลองเรือ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1500 STN1760 บ้านปากหยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
1501 STN1761 บ้านบางเหรียงใต้ บางเหรียง ทับปุด พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1502 STN1806 บ้านหวายหนิม* น้ำหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1503 STN1792 บ้านสวนขนุน* เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1504 STN1797 บ้านไม้เสียบ* เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1505 STN1798 บ้านท่าเรือ* รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1506 STN1795 บ้านหนักไทร* ช่อง นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1507 STN1724 บ้านบางเหรียง พรุเตียว เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
1508 STN1711 บ้านมาแน ยะหา ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
1509 STN1716 บ้านวังหอน วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1510 STN1717 บ้านคลองตูกเหนือ กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1511 STN1748 บ้านสะพานหิน สลุย ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1512 STN1701 บ้านละแอ ละแอ ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
1513 STN1195 บ้านด่าน สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
1514 STN1189 บ้านเจ็ดร้อยไร่ แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
1515 STN1190 บ้านช่างเคิ่ง บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
1516 STN1191 บ้านซับเจริญ ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำป่าสัก
1517 STN1192 บ้านซับชมพู่ ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำป่าสัก
1518 STN1193 บ้านซับตะแบก ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำป่าสัก
1519 STN1199 บ้านทุ่ง สบปราบ สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำวัง
1520 STN1200 บ้านทุ่งตอน วังเงิน แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
1521 STN1203 บ้านนาเปรื่อง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
1522 STN1210 บ้านปันเจน แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1523 STN1211 บ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
1524 STN1224 บ้านแม่บวนใต้ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
1525 STN1225 บ้านแม่อิบ บ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
1526 STN1220 บ้านแม่เกี่ยม ห้วยอ้อ ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1527 STN1158 บ้านดงขนุน ธารทอง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1528 STN1150 บ้านดงเจริญ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1529 STN1151 บ้านร้องธาร ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
1530 STN1153 บ้านแม่จ๋อง ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
1531 STN1154 บ้านโป่งนก บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1532 STN1155 บ้านกองขากน้อย สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1533 STN1167 บ้านมอเสือดุ เพชรชมภู โกสัมภีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำสาน แม่น้ำน่าน
1534 STN1168 บ้านแม่ตะละม้ง แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
1535 STN1169 บ้านโมคลา น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่หาด แม่น้ำปิง
1536 STN1170 บ้านผาเงิบ นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ 2 แม่น้ำปิง
1537 STN1161 บ้านก้อทุ่ง ก้อ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
1538 STN1185 บ้านเขาขุยพัฒนา หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
1539 STN1186 บ้านเขาถ้ำพระ ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำป่าสัก
1540 STN1091 บ้านป่าเลา แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1541 STN1092 บ้านห้วยน้ำอุ่น บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1542 STN1109 บ้านแม่สายนาเลา โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
1543 STN1103 บ้านถ้ำ เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1544 STN1100 บ้านปางไม้แดง บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ 2 แม่น้ำปิง
1545 STN1076 บ้านใหม่สุขสันต์ แม่ลอย เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1546 STN1077 บ้านเนินสมบูรณ์ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1547 STN1078 บ้านหินประกาย บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1548 STN1084 บ้านไตรสภาวคาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1549 STN1146 บ้านดอย โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
1550 STN1147 บ้านม้งเก้าหลัง เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
1551 STN1143 บ้านแม่แดดน้อย แม่แดด กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
1552 STN1131 อช.ดอยผ้าห่มปก โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำกก
1553 STN1129 บ้านแม่โต๋ บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1554 STN1137 บ้านสบก๋าย กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
1555 STN1138 บ้านวงศ์ษาพัฒนา แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
1556 STN1139 บ้านห้วยข่อยหล่อย บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
1557 STN1140 บ้านป่าไผ่ ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
1558 STN1141 บ้านแม่ไคร้ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
1559 STN1116 บ้านแพะแม่แฝกใหม่ เจดีย์แม่ครัว สันทราย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1560 STN1127 บ้านแม่ปะ สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1561 STN1121 บ้านทุ่งบวกข้าว แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
1562 STN1111 บ้านสนามบิน เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยทับเสลา แม่น้ำสะแกกรัง
1563 STN1113 บ้านป่าฮิ้น บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
1564 STN1114 บ้านแม่แพะ สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1565 STN1020 บ้านปลายระแนะ ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1566 STN1018 บ้านเขาโร เขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1567 STN1041 บ้านเขาขาว เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1568 STN1042 บ้านห้วยใหญ่ นาสัก สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันอ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1569 STN1043 บ้านในแจะ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1570 STN1045 บ้านบางตง นบปริง เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1571 STN1046 บ้านเนินทอง ในวงใต้ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1572 STN1047 บ้านคีรีราษฎร์พัฒนา เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนล่า แม่น้ำตาปี
1573 STN1032 บ้านปาล์มทองพัฒนา ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1574 STN1033 บ้านวังแข แม่สา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำสา แม่น้ำน่าน
1575 STN1071 บ้านท่าวังแคน ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1576 STN1069 บ้านหางนา โพนสูง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำสาน แม่น้ำโขง
1577 STN1066 บ้านห้วยชมพู แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
1578 STN1050 บ้านบางลึก พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสก แม่น้ำตาปี
1579 STN1051 บ้านเหนือคลอง ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1580 STN0946 บ้านวังสงวน บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำป่าสัก
1581 STN0953 บ้านเพิ่ม นาแค นายูง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
1582 STN0961 บ้านกุดตอเรือ ทรายขาว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1583 STN0930 บ้านป่าไร่เหนือ พระธาตุ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1584 STN0937 บ้านหลุกใต้ นาครัว แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
1585 STN0939 บ้านป่าหก ลี้ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
1586 STN0970 บ้านวังยาวใหญ่ นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
1587 STN0968 บ้านวังยาง ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
1588 STN0964 บ้านแก้วเมธี นาด้วง นาด้วง เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
1589 STN0966 บ้านปากหมาก ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1590 STN0976 บ้านสะพานหิน โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำกระจวน แม่น้ำชี
1591 STN0973 บ้านท่าเริงรมย์ ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
1592 STN0989 บ้านกลาง ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยสำราญ แม่น้ำมูล
1593 STN0990 บ้านสันติสุข ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยสำราญ แม่น้ำมูล
1594 STN0991 บ้านดงจิก ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
1595 STN0787 บ้านคลองพร้าว เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1596 STN0794 บ้านบางแป้น2 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1597 STN0780 บ้านหลักเขต หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
1598 STN0783 บ้านว่านเหลือง ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1599 STN0808 บ้านควนสามัคคี ครน สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1600 STN0815 บ้านคลองแรด แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1601 STN0800 บ้านประชาธิปไตย ชุมโค ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1602 STN0801 บ้านดวงดี สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1603 STN0802 บ้านห้วยใหญ่ สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1604 STN0803 บ้านโป่งบอน หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1605 STN0804 บ้านวังพุง หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1606 STN0805 บ้านจันทึง หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1607 STN0797 บ้านน้ำปาย น้ำปาย แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
1608 STN0798 บ้านห้วยตาสิงห์ บ้านควน หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1609 STN0850 บ้านท่าตีน พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1610 STN0851 ส่วนอุทกวิทยา (สทภ. 1) สันโต่ง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1611 STN0844 บ้านดินดอน ท่าดี ลานสะกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1612 STN0845 บ้านตลาดนาทวี ทต.นาทวี นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1613 STN0846 บ้านสองแคว นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
1614 STN0847 บ้านดอนสถาน1 สถาน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1615 STN0830 บ้านท้องนายปาน บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1616 STN0836 บ้านสามัคคีใหม่ แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
1617 STN0821 บ้านพรุใน พรุใน เกาะยาว พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1618 STN0822 บ้านสวนพริก ตากแดด เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1619 STN0823 บ้านหาดทรายเปลือกหอย คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1620 STN0824 ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ลป. 2 (น้ำตกลำปี) ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1621 STN0825 ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ลป. 4 (น้ำตกโตนไพร) ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1622 STN0826 บ้านพรรั้ง ทต.บางริ้น เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1623 STN0873 บ้านลุง ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1624 STN0874 บ้านแม่สะป้วด ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1625 STN0875 บ้านผาด่าน ทากาศ แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1626 STN0877 บ้านแม่ถอด แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1627 STN0879 บ้านสันโป่ง เสริมกลาง เสริมกลาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
1628 STN0884 บ้านปางต้นหนุน แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
1629 STN0885 บ้านแม่เตินเหนือ แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1630 STN0870 บ้านห้วยเอียน หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1631 STN0871 บ้านปางกลาง แม่พริก แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1632 STN0863 บ้านดอน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1633 STN0916 บ้านผาแล ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1634 STN0912 บ้านปางเหนือ ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
1635 STN0922 บ้านแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1636 STN0923 บ้านกองขากหลวง สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1637 STN0898 บ้านปางสา ผาทอง ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
1638 STN0888 บ้านใหม่พัฒนา บ้านร้อง งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
1639 STN0669 บ้านหนองบัวสามัคคี โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
1640 STN0662 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1641 STN0664 บ้านขุนห้วยตาก ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
1642 STN0665 บ้านลีซอขุนห้วยทู่ ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
1643 STN0653 บ้านทุ่งหลวง ทต.เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวัง
1644 STN0688 บ้านหนองใหญ่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1645 STN0622 บ้านปางกล้วยค้าว ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
1646 STN0620 บ้านแม่ปูนหลวง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1647 STN0636 บ้านต้นงิ้วเหนือ ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
1648 STN0644 บ้านทุ่งปี้ ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
1649 STN0642 บ้านห้วยมะบวบ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1650 STN0639 บ้านเมืองแพม ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1651 STN0657 บ้านบวก ทต.ดงดำ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
1652 STN0651 บ้านปางมะโอ วังเงิน แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
1653 STN0649 บ้านแม่ต๋ำ ทต.เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
1654 STN0716 บ้านทัพม่าน บัวใหญ่ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
1655 STN0712 บ้านกิ่วจันทร์ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1656 STN0713 บ้านน้ำรีพัฒนา ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1657 STN0723 บ้านโตนดห้าต้น นาพญา หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1658 STN0724 บ้านหัวเขาท่ากอ บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1659 STN0727 บ้านช่องบอน เขาทะลุ สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1660 STN0728 บ้านวังประดิษฐ์ เขาค่าย สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1661 STN0732 บ้านภูผา ลำทับ ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสินปุน แม่น้ำตาปี
1662 STN0749 บ้านคลองไชยใต้ กะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1663 STN0735 บ้านบางยิงวัว เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1664 STN0763 บ้านเขาหัวควาย เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1665 STN0764 บ้านยวนสาว ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปี
1666 STN0774 บ้านกุดนาคำ น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
1667 STN0758 บ้านห้วยน้ำใส ทต.ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1668 STN0754 บ้านหน้าเขา นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1669 STN0535 บ้านสันขี้เหล็ก แม่พริก แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1670 STN0488 บ้านหินซอง จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1671 STN0505 บ้านคลองทุเรียน นาทวี นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1672 STN0506 บ้านคลองกรอย ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1673 STN0501 บ้านหินราว เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
1674 STN0502 บ้านหัวโคก นบพิตำ กิ่งนบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1675 STN0503 บ้านนางเอื้อย กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1676 STN0491 บ้านห้วยเหมือง นาขา หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1677 STN0492 บ้านหินช้างสี วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1678 STN0493 บ้านเขาแงน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1679 STN0494 บ้านฉานเรน ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1680 STN0495 บ้านวังทอง ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1681 STN0496 บ้านบางเตย คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสก แม่น้ำตาปี
1682 STN0497 บ้านคลองบอน เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1683 STN0498 บ้านเหนือ ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1684 STN0499 บ้านนาใหญ่ ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 0.00 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1685 STN0483 บ้านไร่บน ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1686 STN0484 บ้านหินขาว กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1687 STN0485 บ้านคลองของ ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1688 STN0486 บ้านลำเลียง ลำเลียง กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1689 STN0470 บ้านสลักเพชรเหนือ เกาะช้างใต้ กิ่งเกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1690 STN0471 บ้านห้วยลึก คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
1691 STN0473 บ้านนาคำ (หมู่ 6) บ้านก้อง นายูง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
1692 STN0462 บ้านกกทอง (หมู่ 4) กกทอง เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1693 STN0460 บ้านน้ำพาน อาฮี ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
1694 STN0590 บ้านใหม่ดอนแก้ว ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1695 STN0594 บ้านหนองเต่า แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1696 STN0585 บ้านยางแก้ว อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
1697 STN0612 บ้านหนองเขียว แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำกก
1698 STN0616 บ้านสันติสุข (บ้านกิ่วสะไต) ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
1699 STN0607 บ้านตีนธาตุ ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่งัด แม่น้ำปิง
1700 STN0599 บ้านแม่ลอง บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
1701 STN0575 บ้านหินลูกช้าง ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1702 STN0568 บ้านถ้ำผุด ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1703 STN0560 บ้านตลิ่งสูง แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่วง แม่น้ำสะแกกรัง
1704 STN0544 บ้านไผ่โทน ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่คำมี แม่น้ำยม
1705 STN0424 บ้านดอยหล่อ แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
1706 STN0429 บ้านอุมดาเหนือ แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
1707 STN0433 บ้านต้นผึ้ง ทาแม่ลอบ แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
1708 STN0439 บ้านกล้อทอ แม่จัน อุ้มผาง ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควใหญ่ตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1709 STN0440 บ้านเขาน้ำเพชร คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
1710 STN0456 บ้านผึ้ง วังยาว ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
1711 STN0457 บ้านทุ่งน้ำใส โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
1712 STN0452 บ้านห้วยผักกูด ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
1713 STN0453 บ้านกลาง ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
1714 STN0448 บ้านสันนาเคียน ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 3 แม่น้ำน่าน
1715 STN0443 บ้านคลองมดแดง โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
1716 STN0419 บ้านป่าแขม บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
1717 STN0388 บ้านตาดควัน ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1718 STN0381 บ้านป่าซางพัฒนา แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1719 STN0412 บ้านขุนคอง ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
1720 STN0406 บ้านดงสามหมื่น แม่แดด แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
1721 STN0408 บ้านห้วยฮ่อม บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
1722 STN0348 บ้านบ่อหลวง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
1723 STN0343 บ้านน้ำกิใต้ ผาทอง ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่าน
1724 STN0316 บ้านวังลาด ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1725 STN0367 บ้านดูลาเปอร์ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
1726 STN0359 บ้านห้วยไคร้ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1727 STN0335 บ้านข่วงบุก ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
1728 STN0326 บ้านกลาง ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขง
1729 STN0322 บ้านนาลานข้าว โพนสูง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขง
1730 STN0312 บ้านขุนลาว แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1731 STN0306 บ้านคำแสนสุข ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำโดมน้อย แม่น้ำมูล
1732 STN0304 บ้านลาดผักหนาม ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำน้ำชีส่วนที่ 2 แม่น้ำชี
1733 STN0172 บ้านโรงกลวง นบปริง เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1734 STN0173 บ้านแหลมหิน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1735 STN0167 บ้านด่านห้วยใต้ หัวดง ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 4 แม่น้ำน่าน
1736 STN0165 บ้านกระแหน่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
1737 STN0155 บ้านวังพา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1738 STN0141 บ้านแม่ฮ่าง แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
1739 STN0161 บ้านเคี่ยมเพาะ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1740 STN0162 บ้านเหนือคลอง บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1741 STN0163 บ้านสระบัว ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปี (สายหลัก) แม่น้ำตาปี
1742 STN0159 บ้านไทรงาม ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1743 STN0157 บ้านปางปอย แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
1744 STN0192 บ้านป่ายางอาข่า แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
1745 STN0201 บ้านขุนแจ๋ แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
1746 STN0196 บ้านแม่มอญ ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1747 STN0226 บ้านหนองจอก ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำท่าจีน
1748 STN0254 บ้านแม่แมะ แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ 2 แม่น้ำปิง
1749 STN0255 บ้านหลวง แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
1750 STN0262 บ้านโคนป่าหิน แม่ปาน ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1751 STN0290 บ้านร่อนนา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1752 STN0295 บ้านร่มเกล้าสหมิตร คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำสาละวิน
1753 STN0284 บ้านเตรียม คุระ คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1754 STN0285 บ้านบางซอย คุระ คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1755 STN0281 บ้านพุตูม ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเพชรบุรี
1756 STN0282 บ้านห้วยตะเคียน ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1757 STN0149 บ้านขามป้อม ร่องจิก ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขง
1758 STN0150 บ้านโป่ง นาแขม เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1759 STN0145 บ้านแม่เหล็ก ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1760 STN0146 บ้านขุนตาน ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1761 STN0139 บ้านคลองป่าหวาย หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1762 STN0123 บ้านหนองม่วน (ดง) ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
1763 STN0128 บ้านไมโครเวฟ ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
1764 STN0131 บ้านห้วยหลวง บ้านกาด แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
1765 STN0098 บ้านในหนด เหมาะ กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1766 STN0076 บ้านสว้านเหนือ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
1767 STN0077 บ้านผาปูนดง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิง
1768 STN0078 บ้านด่าน ละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1769 STN0074 บ้านน้ำตก ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1770 STN0105 บ้านเขาย่า เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
1771 STN0111 บ้านกะรน กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 0.00 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1772 STN0112 บ้านแม่สุริน ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สุริน แม่น้ำสาละวิน
1773 STN0101 บ้านลำภี ลำภี ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่ว ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1774 STN0088 บ้านน้ำปาน ชนแดน สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
1775 STN0083 บ้านน้ำรอบ ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1776 STN0084 บ้านหลวงเมืองคอง เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
1777 STN0039 บ้านห้วยหล่อดูก แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
1778 STN0040 บ้านบ่อหยวกใต้ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
1779 STN0041 บ้านมะหินหลวง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
1780 STN0042 บ้านปางหินฝน ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิง
1781 STN0055 บ้านวังยายมุก คลองพลู กิ่งอำเภอขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1782 STN0050 บ้านแม่ระมาดน้อย ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำสาละวิน
1783 STN0051 บ้านยาง แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำกก
1784 STN0072 บ้านน้ำสอด และ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1785 STN0070 บ้านทรายแดง ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1786 STN0068 บ้านสันติสุข แสนทอง ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
1787 STN0066 บ้านสำนักเนียน เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1788 STN0063 บ้านคลองต่อ กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1789 STN0061 บ้านปากลง กรุงชิง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1790 STN0028 บ้านปางหก อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1791 STN0023 บ้านหนองหอย โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ 2 แม่น้ำปิง
1792 STN0037 บ้านสันต้นม่วง ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิง
1793 STN0035 บ้านสุขฤทัย ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
1794 STN0033 บ้านนากึ๋น บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
1795 STN0007 บ้านขาแหย่ง เทอดไท แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
1796 STN0005 บ้านบางมาศ รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1797 STN0002 บ้านไร่พิจิตร โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
1798 STN0016