RSS
เวบเพจ แสดงสถานะ การเตือนภัย
สำหรับท่านที่สนใจนำ การแจ้งสถานะ การเตือนภัย ของ ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัย น้ำหลาก - ดินถล่ม สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ ไปแสดงบนเวบเพจของท่านตามตัวอย่างด้านข้างนี้ ให้อ่านข้อมูลจากโปรแกรม RSS ด้านล่างนี้ ไปแสดงในเวปของท่านตามต้องการ
RSS
การใช้ตัวดึงข้อมูล (RSS)