XML
เวบเพจ แสดงสถานะ การเตือนภัย
สำหรับท่านที่สนใจนำ การแจ้งสถานะ การเตือนภัย ของ ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัย น้ำหลาก - ดินถล่ม สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ ไปแสดงบนเวบเพจของท่านตามตัวอย่างด้านข้างนี้ ให้อ่านข้อมูลจากโปรแกรม สัญญลักษณ์XML ด้านล่างนี้ ไปลงในฐานข้อมูลของท่าน โดยมี Format ดังนี้
XML
XML