รายชื่อสถานี กำลังเตือนภัย
[ STN1604 ] 119 บ้านห้วยเงาะ
[ STN1701 ] 34 บ้านละแอ
[ STN1701 ] บ้านตาเปาะ (ครอบคลุม)
[ STN1701 ] บ้านกียา (ครอบคลุม)
[ STN1701 ] บ้านกูแบรายอ (ครอบคลุม)
[ STN1701 ] บ้านซะเม๊าะ (ครอบคลุม)