รายชื่อสถานี กำลังเตือนภัย
[ STN0150 ] 235 บ้านโป่ง
[ STN0150 ] GD_ID.235 บ้านท่าข้าม (ครอบคลุม)
[ STN0150 ] GD_ID.235 บ้านนาบอน (ครอบคลุม)
[ STN0973 ] 68 บ้านท่าเริงรมย์
[ STN0973 ] GD_ID.109 บ้านห้วยไห (ครอบคลุม)
[ STN0973 ] GD_ID.109 บ้านนาอ้อม (ครอบคลุม)
[ STN0973 ] GD_ID.109 บ้านโนนคอม (ครอบคลุม)
[ STN0973 ] GD_ID.109 บ้านเซินใต้ (ครอบคลุม)
[ STN1548 ] 222 บ้านหนองแห้ว
[ STN1548 ] GD_ID.222 บ้านฝาย (ครอบคลุม)
[ STN1548 ] GD_ID.222 บ้านใหม่ (ครอบคลุม)
[ STN1548 ] GD_ID.222 บ้านโคกทรายขาว (ครอบคลุม)
[ STN1548 ] GD_ID.222 บ้านปากจอกตะวันตก หมู่ 4 (ครอบคลุม)
[ STN1548 ] GD_ID.222 บ้านใหม่ปากจอก หมู่ 9 (ครอบคลุม)
[ STN1548 ] GD_ID.222 บ้านปากจอก หมู่ 11 (ครอบคลุม)
[ STN1406 ] 236 บ้านหนองบัว
[ STN1406 ] GD_ID.36 บ้านแก่งไฮ (ครอบคลุม)
[ STN1406 ] GD_ID.36 บ้านบวมหก (ครอบคลุม)
[ STN1406 ] GD_ID.36 บ้านสันติสุข (ครอบคลุม)
[ STN1406 ] GD_ID.36 บ้านหนองเขียด หมู่ 6 (ครอบคลุม)