รายชื่อสถานี กำลังเตือนภัย
[ STN0974 ] 55 บ้านใหม่สามัคคี*
[ STN0974 ] บ้านหนองอ้อ (ครอบคลุม)
[ STN1536 ] 44 บ้านสามพวง 1*
[ STN1536 ] บ้านตะเข้ขาน (ครอบคลุม)
[ STN1536 ] บ้านใต้ (ครอบคลุม)
[ STN1536 ] บ้านปากคลองเรือ (ครอบคลุม)
[ STN1536 ] บ้านหนองอีด่อน (ครอบคลุม)
[ STN1536 ] บ้านหร่ายปลาก้าง (ครอบคลุม)
[ STN1536 ] บ้านคุยพยอม (ครอบคลุม)
[ STN1536 ] บ้านเหนือ (ครอบคลุม)
[ STN1536 ] บ้านลำคลองยาง (ครอบคลุม)
[ STN1536 ] บ้านสามพวง 2 (ครอบคลุม)
[ STN1536 ] บ้านหนองสีดา (ครอบคลุม)
[ STN1536 ] บ้านอานม้า (ครอบคลุม)
[ STN1536 ] บ้านหนองแล้ง (ครอบคลุม)
[ STN1536 ] บ้านปลายนา (ครอบคลุม)
[ STN1536 ] บ้านหัวถนน (ครอบคลุม)
[ STN1536 ] บ้านนาดง (ครอบคลุม)
[ STN1536 ] บ้านดง (ครอบคลุม)
[ STN1731 ] 128 บ้านควน
[ STN1731 ] บ้านปากเลข (ครอบคลุม)
[ STN0943 ] 110 บ้านหนองผักบุ้ง*
[ STN0943 ] บ้านถ้ำน้ำบัง (ครอบคลุม)
[ STN0943 ] บ้านหนองหิน (ครอบคลุม)
[ STN0943 ] บ้านหัวนา (ครอบคลุม)
[ STN0943 ] บ้านนายม (ครอบคลุม)
[ STN0943 ] บ้านน้ำโจน (ครอบคลุม)
[ STN0943 ] บ้านยางหัวลม (ครอบคลุม)