รายชื่อสถานี กำลังเตือนภัย
[ STN0376 ] 177 บ้านห้วยไฟ
[ STN0376 ] GD_ID.4 บ้านห้วยนางิ้ว (ครอบคลุม)
[ STN0087 ] 23 บ้านห้วยเย็น
[ STN0087 ] GD_ID.23 บ้านนากึ๋น (ครอบคลุม)
[ STN0087 ] GD_ID.23 บ้านปิงใน (ครอบคลุม)
[ STN0087 ] GD_ID.23 บ้านนาหมอ (ครอบคลุม)
[ STN0087 ] GD_ID.23 บ้านน้ำแพะ (ครอบคลุม)
[ STN0087 ] GD_ID.23 บ้านป่าซาง (ครอบคลุม)
[ STN1248 ] 169 บ้านแม่ตีบหลวง
[ STN1183 ] 160 บ้านครกหนานทา
[ STN1183 ] GD_ID.185 บ้านน้ำพุสูง (ครอบคลุม)
[ STN1183 ] GD_ID.185 บ้านน้ำพุน้อย (ครอบคลุม)
[ STN1427 ] 143 บ้านงิ้วงาม
[ STN1237 ] 135 บ้านหนองเฒ่า
[ STN1237 ] GD_ID.116 บ้านวังโคนเปือย (ครอบคลุม)
[ STN1244 ] 202 บ้านห้วยโรงนอก
[ STN1244 ] GD_ID.51 บ้านห้วยแก๊ต (ครอบคลุม)
[ STN1244 ] GD_ID.51 บ้านห้วยโรงใน (ครอบคลุม)
[ STN1244 ] GD_ID.51 บ้านไทรพร้าว (ครอบคลุม)
[ STN1244 ] GD_ID.51 บ้านกิ่วนาค (ครอบคลุม)
[ STN1198 ] 203 บ้านท่อสมาน
[ STN1198 ] GD_ID.60 บ้านป่าแดง (ครอบคลุม)
[ STN1198 ] GD_ID.60 บ้านเตาปูน (ครอบคลุม)
[ STN1198 ] GD_ID.60 บ้านธาตุพระลอ (ครอบคลุม)
[ STN1208 ] 92 บ้านบ่อหอย
[ STN1215 ] 139 บ้านผาราง
[ STN1215 ] GD_ID.45 บ้านวังหม้อ (ครอบคลุม)
[ STN1215 ] GD_ID.45 บ้านร้องเข็ม (ครอบคลุม)
[ STN1488 ] 150 บ้านนากล่ำ
[ STN1488 ] GD_ID.215 บ้านวังผาชัน (ครอบคลุม)
[ STN1507 ] 179 บ้านจำวาย
[ STN1507 ] GD_ID.131 บ้านวังปึ้ง (ครอบคลุม)
[ STN1507 ] GD_ID.131 บ้านทุ่งคั๊วะ (ครอบคลุม)
[ STN1517 ] 164 บ้านปางเกลือ
[ STN1517 ] GD_ID.222 บ้านห้วยแมง (ครอบคลุม)
[ STN1517 ] GD_ID.222 บ้านปางกรุง (ครอบคลุม)
[ STN1533 ] 196 บ้านห้วยเอียด
[ STN1533 ] GD_ID.162 บ้านเปาสามขา หมู่ 3 (ครอบคลุม)
[ STN1533 ] GD_ID.162 บ้านออนกลาง หมู่ 7 (ครอบคลุม)
[ STN1533 ] GD_ID.162 บ้านออนกลาง หมู่ 8 (ครอบคลุม)
[ STN1533 ] GD_ID.162 บ้านโห้ง หมู่ 2 (ครอบคลุม)
[ STN1533 ] GD_ID.162 บ้านริมออนเหนือ หมู่ 3 (ครอบคลุม)
[ STN1673 ] 134 บ้านน้ำเคิม
[ STN1105 ] 174 บ้านน้ำพริก
[ STN1105 ] GD_ID.173 บ้านกกมะโมง (ครอบคลุม)
[ STN1105 ] GD_ID.173 บ้านยางโกลน (ครอบคลุม)
[ STN0906 ] 132 บ้านผาคอ
[ STN0906 ] GD_ID.233 บ้านผาคัน (ครอบคลุม)
[ STN0909 ] 19 บ้านข่วงชมภู
[ STN0909 ] GD_ID.236 บ้านนาไร่เดียว (ครอบคลุม)
[ STN0377 ] 193 บ้านยาบนาเลิม
[ STN0544 ] 16 บ้านไผ่โทน
[ STN0544 ] GD_ID.100 บ้านปางยาว (ครอบคลุม)
[ STN0544 ] GD_ID.100 บ้านแม่กระทิง (ครอบคลุม)
[ STN0795 ] 213 บ้านห้วยน้ำอุ่น
[ STN0795 ] GD_ID.176 บ้านปางมอญ (ครอบคลุม)
[ STN0795 ] GD_ID.176 บ้านฝั่งหมิ่น (ครอบคลุม)
[ STN0796 ] 192 บ้านส้าน
[ STN0796 ] GD_ID.142 บ้านสันพยอม (ครอบคลุม)
[ STN0796 ] GD_ID.142 บ้านนาแหน (ครอบคลุม)
[ STN0796 ] GD_ID.142 บ้านนาแดง (ครอบคลุม)
[ STN0895 ] 177 บ้านวังน้ำเย็น
[ STN0895 ] GD_ID.222 บ้านดอนมูล (ครอบคลุม)
[ STN0895 ] GD_ID.222 บ้านนาคา (ครอบคลุม)
[ STN0895 ] GD_ID.222 บ้านน้ำแขว่ง (ครอบคลุม)
[ STN0895 ] GD_ID.222 บ้านนาม่วง (ครอบคลุม)
[ STN0901 ] 9 บ้านห้วยคอม
[ STN0901 ] GD_ID.228 บ้านห้วยเนียม (ครอบคลุม)
[ STN0901 ] GD_ID.228 บ้านกกหม่อนแก้ว (ครอบคลุม)
[ STN0901 ] GD_ID.228 บ้านปางขามป้อม (ครอบคลุม)
[ STN0262 ] 14 บ้านโคนป่าหิน
[ STN0262 ] GD_ID.21 บ้านแม่ปานใน (ครอบคลุม)
[ STN0262 ] GD_ID.21 บ้านแม่ปานนอก (ครอบคลุม)
[ STN0341 ] 134 บ้านขุนสถาน
[ STN0345 ] 17 บ้านแม่จอก
[ STN0345 ] GD_ID.81 บ้านแช่ฟ้า (ครอบคลุม)
[ STN0345 ] GD_ID.81 บ้านนาฮ่าง (ครอบคลุม)
[ STN0345 ] GD_ID.81 บ้านสบป้าก (ครอบคลุม)
[ STN0345 ] GD_ID.81 บ้านแม่ป้าก (ครอบคลุม)
[ STN0345 ] GD_ID.81 บ้านเหล่า (ครอบคลุม)
[ STN0346 ] 128 บ้านหัวนา
[ STN0346 ] GD_ID.69 บ้านนานกกกใต้ (ครอบคลุม)
[ STN0346 ] GD_ID.69 บ้านขุนห้วย (ครอบคลุม)
[ STN0346 ] GD_ID.69 บ้านนานกกกเหนือ (ครอบคลุม)
[ STN0346 ] GD_ID.69 บ้านชายเขา (ครอบคลุม)
[ STN0346 ] GD_ID.69 บ้านชายเขาบก (ครอบคลุม)
[ STN0903 ] 76 บ้านงอมถ้ำ
[ STN0903 ] GD_ID.230 บ้านงอมสัก (ครอบคลุม)
[ STN1039 ] 78 บ้านฝางแล้ง
[ STN1039 ] GD_ID.36 บ้านเหล่าป่าสานอก (ครอบคลุม)
[ STN1039 ] GD_ID.36 บ้านเหล่าป่าสาใน (ครอบคลุม)
[ STN1039 ] GD_ID.36 บ้านห้วยภูนก (ครอบคลุม)
[ STN1039 ] GD_ID.36 บ้านปางวัว (ครอบคลุม)
[ STN0260 ] 136 บ้านห้วยเกียงพา
[ STN0260 ] GD_ID.35 บ้านปางต้นผึ้ง (ครอบคลุม)
[ STN1350 ] 81 บ้านห้วยหม้อ
[ STN1350 ] GD_ID.40 บ้านบัว (ครอบคลุม)
[ STN1350 ] GD_ID.40 บ้านเหล่า (ครอบคลุม)
[ STN1350 ] GD_ID.40 บ้านสางใต้ (ครอบคลุม)
[ STN1350 ] GD_ID.40 บ้านสางเหนือ (ครอบคลุม)
[ STN1350 ] GD_ID.40 บ้านม่อนแก้ว (ครอบคลุม)
[ STN1371 ] 86 บ้านถ้ำจอมศีล
[ STN1371 ] GD_ID.212 บ้านถ้ำใน (ครอบคลุม)
[ STN1371 ] GD_ID.212 บ้านสันต้นเปา (ครอบคลุม)
[ STN1371 ] GD_ID.212 บ้านสันทรายเงิน (ครอบคลุม)
[ STN1371 ] GD_ID.212 บ้านถ้ำสันหัวหม่น (ครอบคลุม)
[ STN1371 ] GD_ID.212 บ้านถ้ำอนามัย (ครอบคลุม)
[ STN1371 ] GD_ID.212 บ้านถ้ำราษฎร์บำรุง (ครอบคลุม)
[ STN1371 ] GD_ID.212 บ้านสันทราย (ครอบคลุม)
[ STN1371 ] GD_ID.212 บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ (ครอบคลุม)
[ STN1371 ] GD_ID.212 บ้านถ้ำมงคล (ครอบคลุม)
[ STN1371 ] GD_ID.212 บ้านสันทรายทอง (ครอบคลุม)
[ STN1371 ] GD_ID.212 บ้านสันต้นศรี (ครอบคลุม)
[ STN1404 ] 118 บ้านหัวทุ่ง
[ STN1404 ] GD_ID.72 บ้านคำเรือง (ครอบคลุม)
[ STN1404 ] GD_ID.72 บ้านตากล้า (ครอบคลุม)
[ STN1404 ] GD_ID.72 บ้านนาบอน (ครอบคลุม)
[ STN1404 ] GD_ID.72 บ้านปง (ครอบคลุม)
[ STN1404 ] GD_ID.72 บ้านบ่อแก้ว (ครอบคลุม)
[ STN1404 ] GD_ID.72 บ้านป่าเป้า (ครอบคลุม)
[ STN1404 ] GD_ID.72 บ้านนายาง (ครอบคลุม)
[ STN1404 ] GD_ID.72 บ้านนาหวาย (ครอบคลุม)
[ STN1404 ] GD_ID.72 บ้านดอยงาม (ครอบคลุม)
[ STN1404 ] GD_ID.72 บ้านป่าค่า (ครอบคลุม)
[ STN1522 ] 62 บ้านหนองบัวคำ
[ STN1230 ] 186 บ้านวังดิน
[ STN1454 ] 141 บ้านแม่กาห้วยเคียน
[ STN1454 ] GD_ID.204 บ้านแม่กาหลวง (ครอบคลุม)
[ STN1454 ] GD_ID.204 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง (ครอบคลุม)