รายชื่อสถานี กำลังเตือนภัย
[ STN0352 ] 176 บ้านนาหนุน 3
[ STN0352 ] GD_ID.73 บ้านนาหนุน 2 (ครอบคลุม)
[ STN0352 ] GD_ID.73 บ้านนาหนุน 1 (ครอบคลุม)
[ STN0352 ] GD_ID.73 บ้านนาทราย (ครอบคลุม)
[ STN0352 ] GD_ID.73 บ้านปูคา (ครอบคลุม)
[ STN0352 ] GD_ID.73 บ้านเชียงแล 1 (ครอบคลุม)
[ STN0352 ] GD_ID.73 บ้านเชียงแล 2 (ครอบคลุม)
[ STN0375 ] 205 บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น
[ STN0375 ] GD_ID.152 บ้านน้ำดั้น (ครอบคลุม)
[ STN0375 ] GD_ID.152 บ้านห้วยงอน (ครอบคลุม)
[ STN0375 ] GD_ID.152 บ้านตาน้อย (ครอบคลุม)
[ STN0375 ] GD_ID.152 บ้านน้ำปัวพัฒนา (ครอบคลุม)
[ STN0375 ] GD_ID.152 บ้านป่าไร่ (ครอบคลุม)
[ STN1534 ] 177 บ้านท่าฟ้าเหนือ
[ STN1534 ] GD_ID.164 บ้านท่าฟ้าใต้ (ครอบคลุม)
[ STN1534 ] GD_ID.164 บ้านเกาะทราย หมู่ 5 (ครอบคลุม)
[ STN1534 ] GD_ID.164 บ้านสัน หมู่ 4 (ครอบคลุม)