เลือกวันที่ ต้องการดูข้อมูล ฝนรายวัน :   

ฝน 12 ชม. สูงสุด
ข้อมูลปริมาณน้ำฝน 12 ชั่วโมง สูงสุด 2159 สถานี วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
@ รหัส หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด สทภ. ภาค ฝน(15 นาที) mm ฝน(12 ชม) mm ฝนรายวัน(07:00) mm อุณหภูมิ ระดับน้ำ ความชื้น
1 STN1238 บ้านหนองปล้อง กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 36.5 36.5 26.60 N/A 72.7
2 STN1002 บ้านซับสมบูรณ์ แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 10.0 10.0 28.70 N/A N/A
3 STN1470 บ้านวังอ้ายโพธิ์ บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 1.0 9.5 18.0 24.00 0.00 N/A
4 STN1398 บ้านฟองใต้ วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ สทภ. 4 C 0.0 6.5 19.0 24.60 0.00 59.4
5 STN0177 บ้านปากกลาย ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ สทภ. 9 N 0.0 5.0 6.0 -99.90 N/A N/A
6 STN1418 บ้านห้วยหินลับ วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ สทภ. 4 C 0.0 4.0 25.0 21.00 0.00 47.8
7 STN0968 บ้านวังยาง ศรีฐาน ภูกระดึง เลย สทภ. 4 NE 0.0 3.0 3.5 -99.90 0.00 92.1
8 STN1591 บ้านแผ่นดินเย็น แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 3.0 3.0 28.20 N/A 46.6
9 STN1589 บ้านหนองผักแว่น ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 3.0 3.0 27.90 N/A 55.7
10 STN1761 บ้านบางเหรียงใต้ บางเหรียง ทับปุด พังงา สทภ. 10 S 0.0 2.5 2.5 24.60 N/A 31.8
11 STN1411 บ้านซับปลากั้ง ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 2.0 0.0 25.10 N/A 65.2
12 STN0179 บ้านเหล่า เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 13.30 9.83 63.2
13 STN2155 บ้านไอปาโจ* ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส สทภ. 8 S 0.5 1.0 1.0 24.50 1.54 N/A
14 STN1556 บ้านศรีวังมูล* บัวสลี แม่ลาว เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 24.10 0.99 N/A
15 STN1706 บ้านราษฎร์ผดุง สุคิริน สุคิริน นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.5 0.5 26.10 N/A N/A
16 STN1881 บ้านห้วยไผ่เหนือ ปวนพุ หนองหิน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.5 0.5 66.00 N/A 25.9
17 STN1678 บ้านบางสาว เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.5 0.5 23.80 N/A 54.7
18 STN1806 บ้านหวายหนิม* น้ำหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.5 0.5 25.60 1.52 N/A
19 STN0207 บ้านโก๊ะไม้หลู่ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.80 0.00 N/A
20 STN0223 บ้านหนองธง หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 24.60 0.00 40.3
21 STN0239 บ้านห้วยธนู ตาลชุม ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 17.90 0.00 61.0
22 STN0893 บ้านเปียงหลวง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.60 11.62 75.2
23 STN1371 บ้านถ้ำจอมศีล บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.30 N/A 61.8
24 STN0184 บ้านวังกอก น้ำตก นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
25 STN1968 บ้านโนนตูม* หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 27.10 1.11 N/A
26 STN1984 บ้านแม่ซา* แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.20 0.15 N/A
27 STN2000 บ้านห้วยเฮี้ย* เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.50 0.22 N/A
28 STN2016 บ้านป่าเลา* ทากาศ แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.10 0.33 N/A
29 STN2032 บ้านนาเมือง* นครชุม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 22.60 0.54 N/A
30 STN0985 บ้านขนงพระใต้* ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.5 24.50 2.13 N/A
31 STN1790 บ้านดง* สาริกา เมืองนครนายก นครนายก สทภ. 6 C 0.0 0.0 0.0 28.70 0.88 N/A
32 STN2064 บ้านวังสายทอง* น้ำผุด ละงู สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.10 0.92 N/A
33 STN1509 บ้านน้ำคลาด บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 22.30 N/A 42.2
34 STN1525 บ้านนอกด่าน แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 22.30 N/A N/A
35 STN0754 บ้านหน้าเขา นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 34.70 N/A 58.8
36 STN0770 บ้านเสี้ยวเหนือ เสี้ยว เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 21.90 N/A 38.8
37 STN0786 บ้านคลองกระท้อน บางบุตร บ้านค่าย ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 91.0
38 STN1543 บ้านผาละปิ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 38.60 N/A 46.0
39 STN1559 บ้านหัวเตย ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.60 N/A 27.6
40 STN1654 บ้านนาวัง ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 30.9
41 STN0148 บ้านร่องไผ่ โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 22.50 N/A 0.0
42 STN0939 บ้านป่าหก* ลี้ ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.30 0.02 0.0
43 STN1742 บ้านเขาวง บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 100.0
44 STN1824 บ้านหัวเงา* แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.30 0.07 N/A
45 STN1840 บ้านโป่งกลางน้ำ วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.70 N/A 112.4
46 STN1856 บ้านกิ่วแก้ว ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.10 N/A 19.7
47 STN1872 บ้านธาตุ แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.10 N/A 118.3
48 STN1094 บ้านอีพุ่งใหญ่ เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 24.80 N/A 19.6
49 STN2080 บ้านสวนดอก* แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.40 0.44 N/A
50 STN2096 บ้านท่าเลา* นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.90 0.52 N/A
51 STN2112 บ้านลำทับ* ลำทับ ลำทับ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.80 1.81 N/A
52 STN2128 บ้านวังหงส์* วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 22.20 2.30 N/A
53 STN2144 บ้านปางหมู* ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.50 1.16 N/A
54 STN2160 บ้านคอกช้าง* แม่หวาด ธารโต ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 21.90 0.06 N/A
55 STN1177 บ้านผาแดง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 11.70 N/A 56.7
56 STN1193 บ้านซับตะแบก ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 18.2
57 STN1209 บ้านบึงหล่ม หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 27.60 0.00 N/A
58 STN0259 บ้านแม่ป้อกใน ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.90 0.00 47.0
59 STN0275 บ้านโป่งก้อนเส้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 38.80 0.00 0.0
60 STN0291 บ้านเหนือคลอง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.60 0.00 0.3
61 STN1111 บ้านสนามบิน เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 23.50 N/A N/A
62 STN0353 บ้านนาฝ่า* จอมพระ ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 20.70 0.23 N/A
63 STN1159 บ้านผางาม ผางาม เวียงชัย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.60 N/A N/A
64 STN0393 บ้านห้วยเฮี้ย ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.80 0.00 3.7
65 STN1234 บ้านสมัยเหนือ สมัย สบปราบ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.90 N/A 55.0
66 STN1250 บ้านแหน 2 ผาตอ ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 17.90 N/A 60.2
67 STN1266 บ้านหนองเชียงคา ยกกระบัตร สามเงา ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 22.50 N/A N/A
68 STN0510 บ้านห้วยต่อ ไม้ฝาด สิเกา ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
69 STN0425 บ้านเปียงกอก* โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.40 0.01 N/A
70 STN1339 บ้านสันป่าสัก แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.90 N/A N/A
71 STN0471 บ้านห้วยลึก คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 25.40 N/A N/A
72 STN1330 บ้านท่าอุดม แม่ปะ เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.60 0.00 N/A
73 STN0620 บ้านแม่ปูนหลวง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.40 N/A 32.4
74 STN0636 บ้านต้นงิ้วเหนือ ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.50 8.88 55.9
75 STN0652 บ้านต้นฮ่างพัฒนา บ้านค่า เมือง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.30 N/A N/A
76 STN1383 บ้านตุ้มเหนือ ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
77 STN1399 บ้านวังยาว ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 43.40 N/A N/A
78 STN1415 บ้านกกเชียง ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 0.0 0.0 24.80 0.00 54.6
79 STN0670 บ้านรวงผึ้งพัฒนา คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 29.70 N/A N/A
80 STN0686 บ้านเขาควง ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
81 STN0702 บ้านควนขวาง เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.10 0.00 N/A
82 STN0552 บ้านยุปอีปูน วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 26.60 0.00 60.9
83 STN0568 บ้านถ้ำผุด ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 32.60 0.00 N/A
84 STN0584 บ้านกองลอย บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.70 N/A 12.1
85 STN0600 บ้านแม่ตูบ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.80 N/A N/A
86 STN1429 บ้านขุนแหง ปงเตา งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.90 N/A 47.2
87 STN1445 บ้านนากลาง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 12.50 N/A N/A
88 STN1461 บ้านขุนสรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.50 0.00 N/A
89 STN1477 บ้านสระน้ำใส โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 25.90 N/A 9.0
90 STN1493 บ้านแม่กระต๋อม ป่าสัก วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 21.20 0.00 44.0
91 STN0001 บ้านห้วยเฮี่ยน เวียง ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.40 N/A 30.2
92 STN0017 บ้านแม่ปูนล่าง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.90 N/A 33.8
93 STN0033 บ้านนากึ๋น บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 18.40 N/A 33.1
94 STN0801 บ้านดวงดี สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
95 STN0817 บ้านเคี่ยมงาม บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 28.20 N/A 91.2
96 STN0833 บ้านห้วยโผ แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 1.5 0.00 0.00 0.0
97 STN1677 บ้านย่านยาว เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.50 N/A 57.2
98 STN1693 บ้านสำนักเอาะ เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 42.50 N/A 36.4
99 STN1709 บ้านอูแบ ยะต๊ะ รามัน ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 100.0
100 STN0305 บ้านดงบัง มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 28.10 0.00 54.2
101 STN0321 บ้านใหม่พัฒนา ศรีสองรัก เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 22.10 0.00 57.5
102 STN0337 บ้านผาน้ำย้อย พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 21.30 0.00 45.6
103 STN1007 บ้านโป่งนก ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 25.40 0.00 36.1
104 STN1023 บ้านชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.00 N/A 0.3
105 STN1039 บ้านฝางแล้ง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 18.70 N/A 0.4
106 STN1907 บ้านหนองเชียงรอดเหนือ ทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 1.0 27.70 N/A 26.1
107 STN1923 บ้านปลักหว้า* ท่าแพ ท่าแพ สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 667.40 0.79 N/A
108 STN1939 บ้านยายหม่น หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 28.60 N/A 125.8
109 STN0061 บ้านปากลง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 21.90 N/A 34.4
110 STN0077 บ้านผาปูนดง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 30.00 N/A 42.8
111 STN0854 บ้านน้ำต้ม ผาช้างน้อย ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
112 STN0870 บ้านห้วยเอียน หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.50 0.00 0.0
113 STN0886 บ้านนาไหม้ เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.50 N/A 30.5
114 STN1606 บ้านควนใหม่ โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.30 N/A 52.3
115 STN1622 ชุมชนกุนุงจนอง เบตง เบตง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.80 N/A 53.8
116 STN0984 บ้านปอหู โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 21.70 N/A 0.1
117 STN1000 บ้านวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 24.50 N/A 37.5
118 STN1967 บ้านโนนน้อย* ลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 26.70 1.13 N/A
119 STN1999 บ้านตาลเจ็ดต้น* เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.50 1.27 N/A
120 STN2031 บ้านบ่อภาคเหนือ* บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 21.60 0.09 N/A
121 STN2047 บ้านหาดปลายสาร* แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.20 0.11 N/A
122 STN2063 บ้านกะดุ* ควนขัน มืองสตูล สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.40 1.03 N/A
123 STN1077 บ้านเนินสมบูรณ์ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.90 0.00 56.1
124 STN1093 บ้านนาหนอง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
125 STN2079 บ้านผาเสริฐ* ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.10 1.86 N/A
126 STN2095 บ้านวังหีบ* ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.20 0.00 N/A
127 STN2143 บ้านพัฒนาปู่กู* แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.80 1.40 N/A
128 STN2159 บ้านไทยพัฒนา คีรีเขต ธารโต ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 20.90 N/A 35.6
129 STN0167 บ้านด่านห้วยใต้ หัวดง ลับแล อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 21.80 N/A N/A
130 STN0183 บ้านแม่แสลป แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
131 STN0199 บ้านดอยงาม ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.80 0.00 53.9
132 STN1789 บ้านหนองน้ำเย็น* ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 26.90 0.03 N/A
133 STN1741 บ้านหน้าซึง ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 100.0
134 STN1757 บ้านคลองทรายขาว คลองยา อ่าวลึก กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 22.00 N/A 52.7
135 STN0238 บ้านผาตั้ง ปอ เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.30 0.00 59.8
136 STN0892 บ้านสหกรณ์แปลง 5 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.30 0.10 60.7
137 STN1807 บ้านเขาวง* บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.10 0.84 N/A
138 STN1823 บ้านปางคาม ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.40 N/A 38.6
139 STN1839 บ้านอายิโก๊ะ (บ้านป่าซ้อแสนพงษ์) ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 32.7
140 STN1855 บ้านปางงุ้น หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.50 N/A 27.0
141 STN1871 บ้านนาโต่* แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.10 0.48 N/A
142 STN1887 บ้านโคกภูใหม่ โคกภู ภูพาน สกลนคร สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 29.60 N/A 18.5
143 STN1414 บ้านโคกหนองแห้ว เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 22.70 N/A N/A
144 STN0669 บ้านหนองบัวสามัคคี โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
145 STN0685 บ้านทุ่งมะเซอย่อ บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 24.30 0.00 90.8
146 STN0701 บ้านสะพานไทร บางดี ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
147 STN0717 บ้านหนองใหม่ พงษ์ สันติสุข น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 16.30 0.00 N/A
148 STN1508 บ้านดงสุระ แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 24.00 N/A N/A
149 STN1524 บ้านพุม่วง วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 25.30 N/A 67.5
150 STN0753 บ้านไสใหญ่เหนือ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 20.20 N/A 18.8
151 STN0769 บ้านโนนตะวัน ทต.นาดอกคำ นาด้วง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 24.50 N/A 37.3
152 STN0785 บ้านปะตงล่าง (เขาสอยดาว) ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 21.30 N/A N/A
153 STN1542 บ้านสลี* ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 22.20 0.01 N/A
154 STN1338 บ้านน้ำใส ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 17.30 N/A 53.9
155 STN1354 บ้านดอนมูล นาทะนุง นาหมื่น น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 15.50 N/A 54.0
156 STN1370 บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.90 0.00 N/A
157 STN0454 บ้านท่าบม (หมู่ 8) เขาแก้ว เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 12.6
158 STN0470 บ้านสลักเพชรเหนือ เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.5 -99.90 0.00 N/A
159 STN1281 บ้านหนองนกปีกกา โป่งแดง เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 23.60 10.42 58.1
160 STN0352 บ้านนาหนุน 3* ผาตอ ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 24.00 0.66 N/A
161 STN0368 บ้านห้วยแก้ว แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.50 0.00 57.7
162 STN0384 บ้านราษฎร์ภักดี ตับเต่า เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
163 STN1192 บ้านซับชมพู่ ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 51.2
164 STN0274 บ้านหนองคล้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 9.0 35.50 0.00 0.0
165 STN0290 บ้านร่อนนา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 57.8
166 STN1126 บ้านไร่ใหม่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 24.40 N/A 59.8
167 STN1142 บ้านแม่ป๋ามนอก ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 35.70 N/A 49.6
168 STN1158 บ้านดงขนุน ธารทอง พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
169 STN0392 บ้านพญากองดี ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 12.50 N/A 43.6
170 STN0408 บ้านห้วยฮ่อม บ้านจันทร์ กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.30 N/A N/A
171 STN0440 บ้านเขาน้ำเพชร คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 25.00 N/A N/A
172 STN1233 บ้านวังวัด ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 30.30 N/A 71.3
173 STN1249 บ้านหัวพุ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 1.0 30.30 N/A N/A
174 STN1265 บ้านสบป้าด สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.30 N/A N/A
175 STN0509 บ้านในปง อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
176 STN0619 บ้านขุนเมืองงาม ทต.ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.80 N/A N/A
177 STN0635 บ้านชานเมือง ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.90 9.62 3.4
178 STN0651 บ้านปางมะโอ วังเงิน แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
179 STN1382 บ้านป่าแดงใหม่ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
180 STN1590 บ้านบึงไม้ ชะอม แก่งคอย สระบุรี สทภ. 6 C 0.0 0.0 0.0 27.60 N/A 46.8
181 STN0551 บ้านคลองเพล หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 23.20 0.00 N/A
182 STN0567 บ้านบางเจริญ ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 1.5 23.40 0.00 40.3
183 STN0583 บ้านนาฟ่อน บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.60 N/A 93.4
184 STN0599 บ้านแม่ลอง บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.00 N/A 92.7
185 STN1460 บ้านผาลั้ง ห้วยชมพู เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.50 0.00 66.6
186 STN1476 บ้านโนนสมบูรณ์ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 3.5 24.10 N/A N/A
187 STN1492 บ้านแม่สิน นาพูน วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 20.90 0.00 60.4
188 STN0816 บ้านควนหินราว บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.60 N/A N/A
189 STN0832 บ้านแม่จอก หัวทุ่ง ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 20.20 N/A 2.8
190 STN1676 บ้านเหนือ กำพวน สุขสำราญ ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 61.70 N/A 35.8
191 STN1692 บ้านปลายคลอง คลองทราย นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 45.1
192 STN1708 บ้านปูลาตีรี โกตาบารู รามัน ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A 40.0
193 STN0304 บ้านลาดผักหนาม ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 24.50 0.00 0.0
194 STN0320 บ้านโป่งป่าติ้ว กกดู่ เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 43.60 0.00 N/A
195 STN1906 บ้านโนนพระคำ นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 33.10 N/A 22.9
196 STN1922 บ้านทุ่งขมิ้น ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 28.30 N/A 49.3
197 STN1938 บ้านเขาตะเภาทอง* พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.70 11.17 N/A
198 STN0076 บ้านสว้าเหนือ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 15.10 N/A 27.1
199 STN0853 บ้านปางผักหม งิม ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.70 N/A 85.0
200 STN0869 บ้านขุนต้า ตับเต่า เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.30 0.00 0.5
201 STN0885 บ้านแม่เตินเหนือ แม่ถอด เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.00 N/A N/A
202 STN1605 บ้านหัวควน สำนักแต้ว สะเดา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 100.0
203 STN1621 บ้านทุ่งปรือ พะตง หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 95.3
204 STN1653 บ้านเขาคันทรง เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 28.20 N/A 35.1
205 STN1669 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.70 N/A 45.1
206 STN0099 บ้านเชิงผา กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 23.20 N/A 30.9
207 STN0115 บ้านแม่ขะนิล บ้านปง หางดง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.40 N/A N/A
208 STN1694 บ้านแป้น แป้น สายบุรี ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 136.80 N/A 100.0
209 STN1710 บ้านบือจะ ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 36.00 N/A 100.0
210 STN1726 บ้านพละ เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.5 24.30 N/A 26.5
211 STN0306 บ้านคำแสนสุข ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 25.80 0.00 N/A
212 STN0322 บ้านนาลานข้าว โพนสูง ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 20.70 0.00 40.0
213 STN0338 บ้านปอน* ปอน ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 29.80 0.01 N/A
214 STN1892 บ้านกุดแห่* กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 29.60 5.59 N/A
215 STN1908 บ้านโหล่น* นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 29.90 0.59 N/A
216 STN1924 บ้านโคกทรายเหนือ* โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.30 0.00 N/A
217 STN1940 บ้านแพรกแห้ง วิสัยใต้ สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 29.00 N/A 28.0
218 STN0046 บ้านห้วยหาน ปอ เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
219 STN0062 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.90 N/A 38.6
220 STN0078 บ้านด่าน ละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.20 N/A 49.8
221 STN0855 บ้านนาหนุน ภูซาง ภูซาง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.10 0.00 0.0
222 STN0871 บ้านปางกลาง แม่พริก แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.40 0.00 0.5
223 STN1283 บ้านผากระเจ้อ พบพระ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 20.00 N/A 57.8
224 STN0687 บ้านสามพันนาม หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 27.70 0.00 4.3
225 STN1494 บ้านป่าคา แม่พุง วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 13.90 0.00 N/A
226 STN1510 บ้านเทอดชาติ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 18.30 N/A 67.7
227 STN1526 บ้านซับสมบูรณ์ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 7.0 26.40 N/A 48.6
228 STN0787 บ้านคลองพร้าว เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 22.60 9.34 N/A
229 STN1544 บ้านนาฮ่อง* แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.30 1.02 N/A
230 STN1560 บ้านเชี่ยวหมอน พนม พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 30.4
231 STN1576 บ้านเบญจา พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 48.6
232 STN0553 ที่ทำการน้ำตกนางรอง หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก สทภ. 6 C 0.0 0.0 0.0 24.60 0.00 66.1
233 STN0585 บ้านยางแก้ว อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 8.70 N/A N/A
234 STN0601 บ้านเมืองนะ ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.10 N/A N/A
235 STN1430 บ้านทาทุ่งหลวง* ทาทุ่งหลวง แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.30 0.56 N/A
236 STN1446 บ้านสบแม่สะต๊อบ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.20 N/A N/A
237 STN1462 บ้านแม่โมงเย้า วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.40 0.00 36.5
238 STN1478 บ้านหนองยาง พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 28.10 0.00 N/A
239 STN1194 บ้านดง บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.60 9.11 48.0
240 STN1210 บ้านปันเจน แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 22.10 N/A 0.1
241 STN0260 บ้านห้วยเกียงพา บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 30.80 N/A 52.0
242 STN0276 บ้านระเริง ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 52.90 0.00 0.0
243 STN0292 บ้านวัด ประกอบ นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 0.00 84.7
244 STN1112 บ้านแม่โจ้ บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.70 N/A N/A
245 STN1128 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 22.60 0.00 52.6
246 STN1144 บ้านนาตอน บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 23.10 5.21 56.8
247 STN1160 บ้านหนองบัว ภูหอ ภูหลวง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 24.80 N/A 48.0
248 STN0394 บ้านห้วยน้ำอุ่น วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.10 N/A 13.7
249 STN0354 บ้านโปร่งศรี บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 33.70 0.00 N/A
250 STN0386 บ้านขุนห้วยแม่เปา แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
251 STN0426 บ้านแพมบก ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
252 STN1219 บ้านแม่กึ๊ด ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.50 0.00 54.8
253 STN1235 บ้านสวนป่า ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 19.60 0.00 40.1
254 STN0511 บ้านโคกไทร คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
255 STN0527 บ้านผาแดงหลวง แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.30 0.00 55.4
256 STN0543 บ้านนาหลวง สะเอียบ สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 24.90 0.00 72.4
257 STN1340 บ้านแม่จว้าเหนือ แม่สุก แม่ใจ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.70 N/A 49.3
258 STN1372 บ้านป่าข้าวหลาม นาโป่ง เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A 61.2
259 STN0472 บ้านปางสวรรค์ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 103.20 N/A 0.0
260 STN1315 บ้านแม่ทะลาย พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.20 N/A 55.5
261 STN1331 บ้านน้ำดิบ แม่วะ เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
262 STN0621 บ้านพิทักษ์ไทย ตับเต่า เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
263 STN0637 บ้านขุนแม่ลาน้อย ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.20 0.00 N/A
264 STN0653 บ้านทุ่งหลวง ทต.เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.60 N/A 39.4
265 STN1384 บ้านลาดเรือ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 20.50 N/A N/A
266 STN1400 บ้านวังมะช่อ นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 31.00 N/A N/A
267 STN1607 บ้านทุ่งลัง สะท้อน นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.30 N/A 41.4
268 STN1623 บ้านต้นกอ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.30 N/A N/A
269 STN1639 บ้านหุบเฉลา เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 24.10 N/A 23.1
270 STN1655 บ้านหนองผักกูด ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 12.5 25.80 N/A 27.1
271 STN0018 บ้านห้วยยาบ ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.20 N/A 44.7
272 STN0034 บ้านผาใต้ ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.80 N/A 38.7
273 STN0101 บ้านลำภี ลำภี ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 33.20 N/A 44.4
274 STN0117 บ้านขุนสาใน โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.80 N/A 125.0
275 STN0133 บ้านเกาะจง ทับช้าง นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
276 STN0924 บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า* แม่กาษา แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 21.30 0.62 N/A
277 STN0940 บ้านปางสัก แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 -260.10 0.00 0.0
278 STN1743 บ้านกอไพล ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.30 N/A 100.0
279 STN1759 บ้านกอตง เขาดิน เขาพนม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 22.50 N/A 100.0
280 STN1775 บ้านทุ่งคาโงก ทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 -80.00 N/A N/A
281 STN1791 บ้านแก้มอ้น* แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.5 27.40 1.67 N/A
282 STN0208 บ้านอมพาย ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.30 0.00 N/A
283 STN0224 บ้านแม่ทะบน ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 21.70 0.00 54.1
284 STN0910 บ้านท่าวะ สะเอียบ สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 22.80 N/A 72.0
285 STN1809 บ้านแม่ใจเหนือ เวียง ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.20 0.00 N/A
286 STN1825 บ้านห้วยต้นนุ่น แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.90 N/A 34.7
287 STN1841 บ้านจู้จี้ วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.90 N/A 20.1
288 STN1857 บ้านผาฮาว ทุ่งผาสุข เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.40 N/A 34.9
289 STN1873 บ้านวังบ่าง* สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 30.60 1.53 N/A
290 STN1889 บ้านนาผาง กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 29.00 N/A 25.7
291 STN0750 บ้านควนนนท์ ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
292 STN1056 บ้านเผียน นบพิตำ กิ่งนบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
293 STN1079 บ้านท่าแพ เมือง เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 25.10 0.00 53.2
294 STN1095 บ้านน้ำยาง บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 22.60 0.00 51.2
295 STN2081 บ้านใหม่บัวแดง* แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.30 2.07 N/A
296 STN2113 บ้านคลองยา* คลองยา อ่าวลึก กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 22.20 0.00 N/A
297 STN2129 บ้านวังโป่ง* ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 20.60 0.18 N/A
298 STN2145 บ้านห้วยขาน* หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.10 0.67 N/A
299 STN2161 บ้านสันติ แม่หวาด ธารโต ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.50 N/A 25.2
300 STN0153 บ้านห้วยไม้แก่น ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.90 0.00 N/A
301 STN0185 บ้านน้ำมีด เปือ เชียงกลาง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 N/A
302 STN0954 บ้านนาพึง นาพึง นาแห้ว เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 25.00 N/A 0.1
303 STN0986 บ้านคลองดินดำ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 24.30 N/A N/A
304 STN1969 บ้านหนองโน* เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 23.20 4.95 N/A
305 STN1985 บ้านกองกาน* แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.50 0.28 N/A
306 STN2001 บ้านนาแก้วตะวันตก* นาแก้ว เกาะคา ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.00 4.28 N/A
307 STN2017 บ้านสันวิไลพัฒนา* แม่ตืน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.40 0.32 N/A
308 STN2049 ชุมชนรัษฎา* วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.80 0.73 N/A
309 STN2065 บ้านหาดส้มแป้น* ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.50 1.52 N/A
310 STN0834 บ้านท่าหินส้ม เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.10 N/A N/A
311 STN0355 บ้านน้ำจันทร์ หนองงิ้ว วังสะพุง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 28.60 N/A N/A
312 STN0371 บ้านหัวขัว ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.80 0.00 N/A
313 STN0387 บ้านนาเจริญ* แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.70 0.00 N/A
314 STN1195 บ้านด่าน สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.60 N/A 36.4
315 STN1211 บ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 21.20 0.00 57.3
316 STN0261 บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 23.00 0.00 0.0
317 STN0277 บ้านเจ็ดลูกเนิน ชากบก บ้านค่าย ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
318 STN1145 บ้านศรีบุญเรือง หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.90 0.00 76.7
319 STN1161 บ้านก้อทุ่ง ก้อ ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.70 0.00 45.6
320 STN0395 บ้านห้วยมะแกง ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
321 STN0411 บ้านท่ามะแกง ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 11.80 N/A N/A
322 STN1113 บ้านป่าฮิ้น บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.30 N/A N/A
323 STN1220 บ้านแม่เกี่ยม ห้วยอ้อ ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 20.20 0.00 N/A
324 STN1236 บ้านสุเม่นเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 19.50 N/A 54.7
325 STN1268 บ้านหล่ายทุ่ง วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.10 N/A 58.4
326 STN0512 บ้านเขาจันทร์ หนองธง ป่าบอน พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 N/A
327 STN0528 บ้านแม่ต๊อบเหนือ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.50 0.00 48.0
328 STN0544 บ้านไผ่โทน* ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 20.50 0.71 N/A
329 STN1373 บ้านเขาเกตุ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
330 STN0457 บ้านทุ่งน้ำใส โป่ง ด่านซ้าย เลย สทภ. 2 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
331 STN0473 บ้านนาคำ (หมู่ 6)* บ้านก้อง นายูง อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 20.60 0.00 N/A
332 STN1417 บ้านผาช่อ แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.00 0.00 55.3
333 STN0672 บ้านโนนเสาธง ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 27.60 N/A N/A
334 STN0688 บ้านหนองใหญ่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
335 STN0704 บ้านโล๊ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
336 STN1495 บ้านหาดรั่ว วังชิ้น วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 22.30 0.00 56.6
337 STN1284 บ้านผาลาด แม่กุ แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
338 STN1300 บ้านถ้ำน้ำพุ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 30.30 N/A N/A
339 STN1316 บ้านแม่วังช้าง พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.50 0.00 46.5
340 STN0622 บ้านปางเกาะทราย ป่าหุ่ง พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.70 0.00 N/A
341 STN0788 บ้านสองธาร บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.80 N/A N/A
342 STN1545 บ้านร่องกล้า เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 N/A
343 STN1561 บ้านคอกช้าง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 39.3
344 STN1577 บ้านใน ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.30 N/A 100.0
345 STN0554 บ้านทับเบิก วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 18.30 N/A N/A
346 STN0654 บ้านเด่นเหม้า แม่ลาน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 10.30 9.95 42.5
347 STN1385 บ้านห้วยทอง โพนสูง ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 20.60 N/A 28.2
348 STN0586 บ้านแม่สูนน้อย แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.80 11.50 1.1
349 STN1447 บ้านกองซาง ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.70 N/A 57.2
350 STN1463 บ้านขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 48.8
351 STN1479 บ้านซับใต้ พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 26.00 0.00 N/A
352 STN0003 บ้านสันติสุข ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 24.2
353 STN0019 บ้านป่าตึงงาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.50 N/A 53.9
354 STN0035 บ้านหัวเมืองงาม ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 15.4
355 STN0307 บ้านปางตอง แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.60 0.00 0.0
356 STN0323 บ้านตาดซ้อ เขาแก้ว เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 24.30 0.00 42.4
357 STN0339 บ้านงอบเหนือ งอบ ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 20.70 0.00 47.9
358 STN1009 บ้านวังน้ำเขียว ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 28.30 N/A 65.8
359 STN1025 บ้านหูแร่* ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
360 STN1893 บ้านภูพานทอง หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 29.60 N/A 25.5
361 STN1909 บ้านคลองเจริญ นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.2 -99.90 N/A N/A
362 STN1925 บ้านคลองคุ้ย ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 28.60 N/A 52.0
363 STN1679 บ้านโพธิ์พนา ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.30 N/A 43.8
364 STN1695 บ้านสลาแด ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.80 N/A 100.0
365 STN1711 บ้านมาแน ยะหา ยะหา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 116.50 N/A 37.7
366 STN0047 บ้านแม่แอบ บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.80 N/A 23.5
367 STN0063 บ้านคลองต่อ กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.50 N/A 17.6
368 STN0079 บ้านคันเบ็ด เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.90 N/A 9.2
369 STN0856 บ้านหนองเลา ภูซาง ภูซาง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.00 N/A N/A
370 STN0872 บ้านโป่งน้ำร้อน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.70 N/A 2.6
371 STN1608 บ้านท่างิ้ว ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.60 N/A 34.9
372 STN1624 บ้านไร่ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 48.5
373 STN1640 บ้านแม่คะเมย แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 23.80 N/A 18.4
374 STN1656 บ้านเขาหวาย บางบุตร บ้านค่าย ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 25.60 N/A 44.4
375 STN1672 บ้านห้วยน้ำใส สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.50 N/A 100.0
376 STN0819 บ้านบางกุ่ม กะปง กะปง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 16.60 9.54 59.8
377 STN0118 บ้านทบศอก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.40 N/A 0.5
378 STN0134 บ้านโคกทัง พิจิตร นาหม่อม สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 N/A
379 STN0941 บ้านเขาแหลม แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 24.60 N/A 81.7
380 STN1744 บ้านทุ่งตาพล บางแก้ว ละอุ่น ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.10 N/A 32.6
381 STN1792 บ้านสวนขนุน* เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.5 25.30 0.09 N/A
382 STN0209 บ้านห้วยหมากหนุน ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.30 0.00 47.2
383 STN1810 บ้านน้ำลัด* บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 7.00 0.64 N/A
384 STN1826 บ้านห้วยไก่ป่า* แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.90 0.18 N/A
385 STN1842 บ้านห้วยน้ำเย็น* วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.70 0.34 N/A
386 STN1858 บ้านปางถ้ำ* ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.10 0.54 N/A
387 STN1874 บ้านห้วยข่อย* ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 28.00 0.00 N/A
388 STN0719 บ้านกิ่วม่วง ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 32.60 0.00 N/A
389 STN0751 บ้านเหนือคลองระแนะ ทต.เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 20.80 0.00 N/A
390 STN1080 บ้านซำรู้ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 19.50 N/A 66.4
391 STN1096 บ้านทุ่ง บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
392 STN2082 บ้านดอนสลี* ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.80 1.56 N/A
393 STN2098 บ้านวังหิน* ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.20 0.99 N/A
394 STN2114 บ้านฝ่ายท่า* ท่านา กะปง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 22.90 0.88 N/A
395 STN2130 บ้านปากกาง* ปากกาง ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 22.60 0.89 N/A
396 STN0154 บ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.30 0.00 N/A
397 STN0186 บ้านตุงลอย อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
398 STN0971 บ้านห้วยซ้อ ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 28.10 N/A N/A
399 STN0987 บ้านโคกสง่า หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 23.0 23.20 N/A 77.3
400 STN1954 บ้านหัวสวน แม่นางขาว คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 33.0
401 STN1970 บ้านเกิ้งพัฒนา* เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 23.50 6.13 N/A
402 STN1986 บ้านสบก๋าย* กึ้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.20 0.22 N/A
403 STN2018 บ้านหนองโสน* ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 26.70 1.66 N/A
404 STN2034 บ้านแก่งออมสิงห์* เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 24.80 0.00 N/A
405 STN2050 บ้านพรุจูด* บ่อหิน สิเกา ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.10 1.98 N/A
406 STN2066 บ้านเนินทอง* สลุย ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.5 24.20 0.46 N/A
407 STN0926 บ้านโป่งแค วังประจบ เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 25.30 N/A N/A
408 STN0942 บ้านอีเลิศใหม่ นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 22.70 9.89 0.1
409 STN1745 บ้านหินใหญ่ น้ำจืด กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.60 N/A 59.1
410 STN1793 บ้านไทรห้อย* นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.10 0.15 N/A
411 STN0210 บ้านห้วยพลู ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 41.60 0.00 65.4
412 STN0226 บ้านหนองจอก(ภูเหม็นกลาง) ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 24.60 N/A 74.2
413 STN0242 บ้านฮวก ภูซาง ภูซาง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.10 N/A 69.5
414 STN0896 บ้านท่าล้อ แงง ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 18.20 0.00 N/A
415 STN0048 บ้านท้องฟ้า ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 23.50 N/A 16.1
416 STN0064 บ้านในทับ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.90 N/A 50.3
417 STN0080 บ้านทุ่งยูง เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.20 N/A 42.0
418 STN0857 บ้านแม่ต๋อมใน สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.20 N/A 46.7
419 STN0873 บ้านลุง ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.80 N/A N/A
420 STN1593 บ้านวังรี เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก สทภ. 6 C 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 37.9
421 STN1609 บ้านห้วยไทร ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.80 N/A 55.8
422 STN1625 บ้านวังขยาย ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 25.60 N/A 56.0
423 STN1641 บ้านหนองเกตุ แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 37.9
424 STN1657 บ้านมาบตอง หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 58.8
425 STN1673 บ้านน้ำเคิม ปิงหลวง นาหมื่น น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 20.70 N/A 48.7
426 STN0103 บ้านนาวง บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 40.0
427 STN0119 บ้านแม่โถใต้ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.80 N/A N/A
428 STN1811 บ้านหนองห่าย ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.90 N/A 47.5
429 STN1827 บ้านห้วยเสือเฒ่า ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.50 N/A 30.8
430 STN1843 บ้านทุ่งยาว แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.20 N/A 35.1
431 STN1859 บ้านประชาภักดี (บ้านห้วยปุ้ม) ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.50 N/A 30.5
432 STN1875 บ้านอุดมพัฒนา* วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 31.20 6.45 N/A
433 STN1891 บ้านสนามชัย กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู สทภ. 3 NE 0.0 0.0 2.5 28.60 N/A 61.2
434 STN0720 บ้านวังหาด ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 N/A
435 STN0736 บ้านห้วยเหรียง กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.20 9.18 56.7
436 STN1065 อนามัยแก่นมะกรูด แก่นมะกรูด บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 17.10 N/A N/A
437 STN1081 บ้านห้วยกอก ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 29.00 N/A 50.2
438 STN1097 บ้านแม่เลย สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.20 N/A 92.0
439 STN2083 บ้านป่าซางบุนนาก* ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.70 0.01 N/A
440 STN2099 บ้านปากลง* กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.60 0.86 N/A
441 STN2115 บ้านปากคลอง* รมณีย์ กะปง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 21.90 0.31 N/A
442 STN2131 บ้านเชียงเพ็ง* เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 23.50 4.07 N/A
443 STN2147 บ้านท่าสองแคว* แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.40 0.74 N/A
444 STN2163 บ้านกาสัง* ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.50 1.14 N/A
445 STN0155 บ้านวังพา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.80 0.00 N/A
446 STN0171 บ้านบุ่ง เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 24.10 N/A N/A
447 STN1971 บ้านน้ำพอง* ศรีฐาน ภูกระดึง เลย สทภ. 4 NE 0.0 0.0 10.5 24.50 2.41 N/A
448 STN1987 บ้านผาแด่น* สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.10 0.61 N/A
449 STN2003 บ้านข่อย* บ้านร้อง งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.40 0.62 N/A
450 STN2019 บ้านเฉลียงโคก* เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 24.80 1.53 N/A
451 STN2035 บ้านน้ำเลา* บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 23.50 0.00 N/A
452 STN2051 บ้านไสกล้วยเถื่อน* เขากอบ ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.80 0.51 N/A
453 STN0972 บ้านวังกกแก้ว วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 21.40 0.00 96.7
454 STN0988 บ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 24.90 N/A 74.2
455 STN0673 บ้านโจะโหวะเหนือ บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 31.60 0.00 N/A
456 STN0705 บ้านนาส้อง ทต.ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.70 9.82 1.0
457 STN1496 บ้านนาเวียง วังชิ้น วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 21.30 N/A N/A
458 STN1696 บ้านเตราะบอน เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.90 N/A 58.8
459 STN1712 บ้านพรุตู เกาะสะบ้า เทพา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 46.6
460 STN1728 บ้านบางทอง บางทอง ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.30 N/A N/A
461 STN0308 บ้านยางครก ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.60 0.00 50.8
462 STN0340 บ้านน้ำพิ ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 17.30 0.00 0.0
463 STN1010 บ้านกุยบุรี* กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 24.50 1.78 N/A
464 STN1528 บ้านวังท่าดี* วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 26.40 0.25 N/A
465 STN1910 บ้านน้ำโตน บึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 29.00 N/A 55.0
466 STN1926 ชุมชนหน้าไฟฟ้า-บ้านกลาง* ลำภูรา ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.10 0.03 N/A
467 STN0789 บ้านห้วยโป่งผาลาด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.60 11.75 N/A
468 STN1546 บ้านห้วยปูด ภูคา ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 21.90 0.00 N/A
469 STN1562 บ้านต้นมะพร้าว ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 70.2
470 STN1578 บ้านเขาวง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 20.1
471 STN0555 บ้านคีรีรัตน์ เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 20.70 0.00 N/A
472 STN0571 บ้านพันวาล 4 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 21.90 0.00 N/A
473 STN0587 บ้านนามน เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.40 11.63 N/A
474 STN0603 บ้านแม่กอน ทต.ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.80 N/A N/A
475 STN1448 บ้านตีนตก นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.90 N/A 41.3
476 STN1464 บ้านประตูเมือง แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.70 0.00 N/A
477 STN1480 บ้านไทรงาม หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 24.90 N/A N/A
478 STN0004 บ้านตามูล ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 23.20 N/A 30.9
479 STN0020 บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียน เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 20.00 N/A 64.8
480 STN0036 บ้านปางต้นเดื่อ มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.50 N/A 38.5
481 STN0372 บ้านแม่แสลม เวียงมอก เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.30 N/A N/A
482 STN0388 บ้านตาดควัน ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
483 STN1180 บ้านกิ่วลม บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.80 N/A 50.1
484 STN1196 บ้านแดนชุมพล แดนชุมพล สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 18.60 0.00 67.8
485 STN1212 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A N/A
486 STN0262 บ้านโคนป่าหิน แม่ปาน ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 35.80 0.00 39.5
487 STN0278 บ้านตาบาด บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 23.20 0.00 59.3
488 STN1130 บ้านศรีบัวบาน ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.70 N/A 48.7
489 STN1146 บ้านดอย โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.10 0.00 41.7
490 STN1162 บ้านวังดิน วังดิน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.70 N/A 52.9
491 STN0396 บ้านแม่ลาก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
492 STN0428 บ้านแม่ออ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.40 97.41 N/A
493 STN1221 บ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 20.20 0.00 N/A
494 STN1374 บ้านหมาก มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
495 STN0442 บ้านโป่งน้ำร้อน* โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 24.80 0.00 N/A
496 STN0458 บ้านน้ำมี น้ำทูน ท่าลี่ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
497 STN0474 บ้านคลองสะท้อน วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 87.7
498 STN0490 บ้านหนองจรเข้ นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 28.00 N/A N/A
499 STN1285 บ้านมหาวัน มหาวัน แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 24.80 0.00 0.0
500 STN1301 บ้านหนองสองห้อง ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 28.10 N/A 61.3
501 STN1269 บ้านห้วยก้อด ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.60 0.00 N/A
502 STN0513 บ้านน้ำตกพัฒนา ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.90 0.00 N/A
503 STN0545 บ้านบ่อแก้ว ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 24.00 0.00 N/A
504 STN1342 บ้านโทกหัวช้าง พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.00 N/A 28.3
505 STN0623 บ้านเวียงสา สันกลาง พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.30 9.43 N/A
506 STN0655 บ้านผาลาดเหนือ นาทราย ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.10 9.76 N/A
507 STN1254 บ้านฮ่าง วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.30 0.00 N/A
508 STN1270 บ้านห้วยเลา เชียงของ นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 20.00 0.00 42.5
509 STN0514 บ้านป่าลัน ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.80 0.00 N/A
510 STN0530 บ้านห้วลา สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.90 0.00 30.9
511 STN0546 บ้านป่าเลา สะเอียบ สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 29.10 0.00 N/A
512 STN1343 บ้านแม่แก่ง แม่ถอด เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 29.60 N/A 47.4
513 STN1359 บ้านห้วยคำ ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 28.80 0.00 61.6
514 STN1375 บ้านแม่กองวะ แม่ลาน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.80 0.00 N/A
515 STN0443 บ้านคลองมดแดง โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 24.30 11.33 0.8
516 STN0263 บ้านหนองใหญ่ หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 25.10 0.00 90.2
517 STN0279 บ้านเขาอ่าง มาบไพ ขลุง จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 90.8
518 STN0295 บ้านร่มเกล้าสหมิตร คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 18.60 N/A 0.0
519 STN1115 บ้านอังคาย ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.70 N/A 59.2
520 STN1147 บ้านม้งเก้าหลัง เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.00 0.00 N/A
521 STN1163 บ้านแม่บอนใต้ บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.50 N/A 31.9
522 STN0357 บ้านน้ำพุ พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.5 32.50 0.00 57.3
523 STN1165 บ้านสวนปอ แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A N/A
524 STN1181 บ้านกกเต็น ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 0.0 0.0 27.60 0.00 81.9
525 STN1213 บ้านป่าแดง ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 21.80 0.00 56.5
526 STN0397 บ้านบ่อทอง ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.10 N/A N/A
527 STN0429 บ้านอุมดาเหนือ แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
528 STN1222 บ้านแม่เชียงรายบน พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.00 N/A 69.3
529 STN1286 บ้านแม่ออกฮู วาเล่ย์ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 20.90 N/A 51.9
530 STN1302 บ้านวังไทรทองเหนือ ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 28.80 N/A N/A
531 STN0624 บ้านโป่งไฮ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.00 0.00 N/A
532 STN0640 บ้านกลาง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
533 STN0656 บ้านแม่หว่างพัฒนา นาทราย ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
534 STN1387 บ้านเจดีย์ ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 29.10 0.00 59.4
535 STN1497 บ้านก่อก๋วง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 19.90 0.00 N/A
536 STN1513 บ้านน้ำชุน* น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 27.30 0.04 N/A
537 STN1563 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.50 N/A 28.8
538 STN1579 บ้านใหม่ไทยถาวร ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 56.1
539 STN0556 บ้านซับฟาน ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 24.50 0.00 N/A
540 STN0588 บ้านแม่แสะ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.80 N/A 89.8
541 STN0604 บ้านห้วยจะค่าน ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.50 N/A N/A
542 STN1433 บ้านแม่ฮี้ แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.50 N/A 55.9
543 STN1449 บ้านแม่ทัง หางดง ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.30 N/A 42.9
544 STN1465 บ้านหลวง แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.10 N/A 48.7
545 STN1481 บ้านคลองเดื่อ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.5 26.00 N/A 73.4
546 STN0005 บ้านบางมาศ รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.20 N/A 29.3
547 STN0341 บ้านขุนสถาน สันทะ นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 19.90 0.00 49.6
548 STN1011 บ้านหุบกระพง เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 23.60 0.00 62.7
549 STN1027 บ้านคลองหิน เขาพระ รัตภูมิ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.50 N/A 81.6
550 STN1895 บ้านดอนยานาง หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 29.60 N/A 0.0
551 STN1911 บ้านห้วยน้ำเค็ม บึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 31.50 N/A 37.0
552 STN1927 บ้านล่องน้ำ หนองบัว รัษฎา ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 29.90 N/A 43.9
553 STN1943 บ้านเขาช่องลม ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.00 N/A 33.6
554 STN0049 บ้านแม่เหาะ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.10 N/A 44.5
555 STN0065 บ้านบางนอนใน บางนอน เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 47.00 N/A 34.8
556 STN0081 บ้านสวนส้ม เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 25.50 N/A 15.8
557 STN0858 บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.40 N/A N/A
558 STN0874 บ้านแม่สะป้วด ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 12.60 N/A 0.0
559 STN1594 บ้านควนโต๊ะเหลง ควนโดน ควนโดน สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A 18.9
560 STN1610 บ้านทรายขาวออก ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 30.20 N/A 43.7
561 STN1626 บ้านห้วยกบ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 23.30 N/A 39.8
562 STN1642 บ้านลำตะเคียน แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 24.60 N/A 38.0
563 STN1658 บ้านเครือหวาย โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 25.60 N/A 33.3
564 STN1674 บ้านหน้าเขา บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.30 N/A N/A
565 STN0104 บ้านน้ำกุ่ม น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 20.90 N/A 29.7
566 STN0120 บ้านแม่จอ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.50 N/A N/A
567 STN0136 บ้านบางเมาะ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 21.20 N/A N/A
568 STN0927 บ้านลานสาง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 31.30 0.00 0.0
569 STN0943 บ้านหนองผักบุ้ง* นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 -99.90 1.86 60.8
570 STN1746 บ้านปากแพรก ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 -47.80 N/A 56.7
571 STN1762 บ้านบางวัน บางวัน คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.30 N/A N/A
572 STN1681 บ้านนาพรุ นาคา สุขสำราญ ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 200.80 N/A N/A
573 STN1697 บ้านวังไทร แม่หวาด ธารโต ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.50 N/A 56.3
574 STN1713 บ้านทับยาง คูหา สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 34.70 N/A 32.1
575 STN1729 บ้านควนหวายแดง พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.50 N/A 100.0
576 STN0309 บ้านนาไคร้ ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.30 0.00 50.9
577 STN0211 บ้านไร่ ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.70 0.00 42.6
578 STN0227 บ้านคลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.40 0.00 37.8
579 STN0243 บ้านต้นผึ้ง ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.60 0.00 N/A
580 STN0913 บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก* คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 25.80 0.24 0.5
581 STN1812 บ้านแม่ลาน ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.30 N/A 38.0
582 STN1828 บ้านพะละ ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 31.20 N/A 24.3
583 STN1844 บ้านสาเจริญ* แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.20 0.13 N/A
584 STN1860 บ้านนาบัว สระ เชียงม่วน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.40 N/A 36.8
585 STN1876 บ้านห้วยลาด อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย สทภ. 2 NE 0.0 0.0 0.0 36.70 N/A 64.5
586 STN0721 บ้านตลิ่งชัน ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
587 STN0737 บ้านต้นหาร หน้าเขา เขาพนม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
588 STN2116 บ้านกลาง* คุระ คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 22.60 1.11 N/A
589 STN2132 บ้านเซ* เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 23.20 4.98 N/A
590 STN2148 บ้านหัวลา* สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.00 0.77 N/A
591 STN2164 บ้านกม.7* ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.60 0.42 N/A
592 STN0156 บ้านน้ำหรา ท่านุ้ย ควนกาหลง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.80 0.00 N/A
593 STN1082 บ้านซำทองพัฒนา บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 26.70 0.00 46.2
594 STN1098 บ้านแก่งไฮ หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 20.90 N/A 62.3
595 STN2084 บ้านป่าบง* เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.40 0.11 N/A
596 STN1972 บ้านหนองกวาง* วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 24.80 0.00 N/A
597 STN1988 บ้านทับเดื่อ* อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.70 N/A N/A
598 STN2004 บ้านปงคอบ* วิเชตนคร แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.00 0.47 N/A
599 STN2020 บ้านจักราช* จักราช จักราช นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 25.50 0.73 N/A
600 STN0790 บ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 26.80 11.59 0.4
601 STN2052 บ้านคู* คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.50 1.80 N/A
602 STN2068 บ้านแก่งกะทั่ง* นาสัก สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.80 1.20 N/A
603 STN0249 บ้านโป่งไฮ แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.80 0.00 42.1
604 STN0265 บ้านพุน้ำร้อน บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 1.0 23.60 0.00 34.2
605 STN0281 บ้านพุตูม ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 24.50 0.00 0.0
606 STN0297 บ้านศักดิ์เฉลิมกิจ เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 27.10 0.00 N/A
607 STN1167 บ้านมอเสือดุ เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 30.70 N/A 57.7
608 STN1183 บ้านครกหนานทา ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 20.90 0.00 61.5
609 STN1199 บ้านทุ่ง สบปราบ สบปราบ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.00 N/A 61.3
610 STN1215 บ้านผาราง ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 21.30 0.00 57.9
611 STN0415 บ้านห้วยส้มป่อย ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.70 N/A N/A
612 STN0431 บ้านป่ากล้วย* แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.40 0.98 N/A
613 STN1224 บ้านแม่บวนใต้ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 11.70 12.16 43.4
614 STN1240 บ้านหนองหล่ม หนองหล่ม ห้างฉัตร ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.00 0.00 60.0
615 STN1256 บ้านทัพป่าเส้า วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.30 0.00 N/A
616 STN1272 บ้านหมื่นฤาชัย พบพระ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A 52.4
617 STN0500 บ้านหน้าเขา นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 84.3
618 STN0516 บ้านดอยชมภู โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.10 N/A N/A
619 STN0532 บ้านแม่สุ* แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.90 0.60 N/A
620 STN0548 ที่ทำการอุทยานฯเขาใหญ่ หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก สทภ. 6 C 0.0 0.0 0.0 21.80 N/A N/A
621 STN0477 บ้านสะพานลาว สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 25.40 0.00 N/A
622 STN0493 บ้านเขาแงน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.10 103.40 N/A
623 STN1288 บ้านซำผาก้าม ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 52.7
624 STN1304 บ้านป่ากว้าว ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.00 N/A 24.5
625 STN1320 บ้านนาริน ผาปัง แม่พริก ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.50 N/A 35.4
626 STN0626 บ้านสบสา ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.60 N/A N/A
627 STN0642 บ้านห้วยมะบวบ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.30 N/A N/A
628 STN0658 บ้านห้วยปิง บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.10 9.63 1.3
629 STN1389 บ้านห้วยลาด หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 23.70 N/A N/A
630 STN0359 บ้านห้วยไคร้ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 61.1
631 STN1361 บ้านดง ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.30 0.00 58.2
632 STN0445 บ้านปางขนุน นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
633 STN1421 บ้านคลองห้วยนา ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 21.0 22.20 0.00 N/A
634 STN0692 บ้านพุน้ำร้อน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 20.80 0.00 N/A
635 STN1531 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ บ่อสวก เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 19.90 0.00 52.3
636 STN0760 บ้านช่องยูงทอง คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.90 10.55 3.4
637 STN0776 บ้านวังขอน ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 19.80 9.35 N/A
638 STN0792 บ้านห้วยน้ำใส บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
639 STN1549 บ้านปากรอง* ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 1.0 21.80 1.30 N/A
640 STN1565 บ้านคีรีรอบ ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.50 N/A 35.8
641 STN1581 บ้านหนองขาหยั่ง คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 25.60 N/A 43.8
642 STN0558 บ้านโค้งสง่า ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 26.30 0.00 N/A
643 STN1499 บ้านตีนตก ศิลาแลง ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 23.50 0.00 54.4
644 STN0590 บ้านใหม่ดอนแก้ว ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.40 N/A N/A
645 STN1435 บ้านน้ำพุง โป่ง ด่านซ้าย เลย สทภ. 2 NE 0.0 0.0 0.0 19.40 N/A N/A
646 STN1451 บ้านกอรวก จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.90 N/A 46.3
647 STN1467 บ้านทุ่งรวงทอง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.80 N/A 68.1
648 STN1483 บ้านไทรงาม ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 24.10 0.00 65.0
649 STN0023 บ้านหนองหอย โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.90 N/A 34.9
650 STN0039 บ้านห้วยหล่อดูก แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.10 N/A 16.2
651 STN0807 บ้านน้ำชล ทุ่งระยะ สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 110.60 131.77 N/A
652 STN0311 บ้านพงษ์ทอง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.10 0.00 42.5
653 STN0327 บ้านวังบอน อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย สทภ. 2 NE 0.0 0.0 0.0 26.60 0.00 N/A
654 STN1029 บ้านบูเก็ตยามู* ควนโดน ควนโดน สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.60 0.88 0.1
655 STN1897 บ้านโสมเยี่ยม* โสมเยี่ยม น้ำโสม อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 29.60 7.25 N/A
656 STN1913 บ้านไทรคู่ ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 28.00 N/A 48.7
657 STN1929 บ้านทุ่งโชน เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 32.20 N/A 51.4
658 STN0051 บ้านยาง* แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.00 1.11 N/A
659 STN0067 บ้านน้ำร้อน สี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.60 N/A 39.8
660 STN0083 บ้านน้ำรอบ ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.80 N/A 41.2
661 STN0860 บ้านทุ่งทราย เวียง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.80 0.00 0.1
662 STN0090 บ้านน้ำตกสาย 1 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 39.00 N/A 30.6
663 STN0106 บ้านทางแดง แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 23.80 N/A 35.7
664 STN0122 บ้านแม่โถหลวง บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 60.80 N/A 0.1
665 STN0138 บ้านคลองขนุน หนองบัว บ้านค่าย ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 112.20 N/A N/A
666 STN0929 บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ เชียงทอง วังเจ้า ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 24.80 N/A N/A
667 STN0945 บ้านโนนโก บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 27.60 N/A 26.6
668 STN1748 บ้านสะพานหิน สลุย ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 2.0 24.80 N/A N/A
669 STN1796 บ้านพระเลียบ* ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 47.90 1.83 N/A
670 STN0213 บ้านเผี่ยนบน เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 20.40 N/A N/A
671 STN0229 บ้านนาต้นจั่น* บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 21.70 0.69 N/A
672 STN0245 บ้านกาญจนา แม่ลาว เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.30 N/A 61.2
673 STN0899 บ้านทุ่งนาดี วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 30.50 N/A 0.2
674 STN0915 บ้านทุ่งยาว ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 40.90 N/A 81.6
675 STN1814 บ้านเปียงใจ ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 29.00 N/A 56.0
676 STN1846 บ้านใหม่พัฒนา เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.50 N/A 33.7
677 STN1862 บ้านห้วยกอก ผาช้างน้อย ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.10 N/A 20.4
678 STN1878 บ้านห้วยอาลัย ชมเจริญ ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 53.3
679 STN0723 บ้านโตนดห้าต้น นาพญา หลังสวน ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
680 STN0739 บ้านทอนผักกูด นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
681 STN1043 บ้านในแจะ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 22.20 N/A 0.0
682 STN1596 บ้านนาท้อน ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.30 N/A N/A
683 STN1612 บ้านบ่อน้ำร้อน ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.30 N/A 35.2
684 STN1628 บ้านแก่งแคบ ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A 49.9
685 STN1644 บ้านพุไทร ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 24.30 N/A 33.8
686 STN2086 บ้านทุ่งหลวง* บุญเกิด ดอกคำใต้ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.60 0.00 N/A
687 STN2102 ชุมชนพรุชนใต้ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.60 N/A 21.1
688 STN2118 บ้านเขากล้วย* ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.20 1.15 N/A
689 STN2134 บ้านท่าศาลา* ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 24.20 13.30 N/A
690 STN0975 บ้านซับมงคล โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 0.0
691 STN0991 บ้านดงจิก ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 27.50 N/A 61.8
692 STN1958 บ้านคอกช้าง กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 29.00 N/A 42.8
693 STN1974 ชุมชนมิตรสัมพันธ์* หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 1.0 27.10 0.16 N/A
694 STN1990 บ้านสันห้าง บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.10 N/A 51.7
695 STN2006 บ้านปางอ้า* เวียงมอก เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.20 0.95 N/A
696 STN2022 บ้านธรรมจักรพัฒนา* ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 25.50 4.71 N/A
697 STN1699 บ้านปาลอบาเต๊ะ ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 28.20 N/A 45.7
698 STN1715 บ้านทุ่งไพล เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.60 1.74 8.5
699 STN2166 บ้าน กม.38* อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.60 5.63 N/A
700 STN0190 บ้านดอยมด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.90 N/A N/A
701 STN2054 บ้านควนอินนอโม* ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.80 0.00 N/A
702 STN1166 บ้านห้วยลาด สานตม ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 21.30 N/A 42.8
703 STN1182 บ้านกระทุ่มลาย วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 27.80 N/A 72.5
704 STN1198 บ้านท่อสมาน เตาปูน สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 23.20 0.00 43.0
705 STN1214 บ้านโป่งแดง โป่งแดง เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 21.70 N/A 65.5
706 STN0264 บ้านหินดาดทอง หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 30.20 0.00 51.2
707 STN0280 บ้านห้วยชมภู ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.00 N/A 52.4
708 STN0296 บ้านลีซอ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 21.20 0.00 52.8
709 STN1132 บ้านมอล่อง แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.70 0.00 N/A
710 STN1148 บ้านป่าอ้อย จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.80 N/A 61.5
711 STN1164 บ้านนาน้อย ศรีฐาน ภูกระดึง เลย สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 24.30 0.00 67.4
712 STN0398 บ้านห้วยส้าน แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.50 14.99 N/A
713 STN1239 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 26.60 0.00 N/A
714 STN1255 บ้านดงลาน วังจันทร์ สามเงา ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 22.10 N/A 76.5
715 STN1271 บ้านไร่ท่าตะกู หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 22.60 0.00 60.6
716 STN0515 บ้านทุ่งโค้ง ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.30 0.00 55.4
717 STN0531 บ้านกอกหลวง แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.60 0.00 N/A
718 STN0547 บ้านห้วยกุ่ม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 25.70 0.00 N/A
719 STN1344 บ้านห้วยน้ำเค็ม บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.00 N/A 61.1
720 STN1360 บ้านระหัด กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 28.20 0.00 83.2
721 STN1376 บ้านม่วงชุม ครึ่ง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.90 0.00 63.9
722 STN0444 บ้านศรีไกรลาศ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 24.50 N/A N/A
723 STN1287 บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 8 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 21.00 N/A 65.2
724 STN1303 บ้านถ้ำเต่า ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 25.90 N/A 68.9
725 STN1319 บ้านแม่ปะแพะ แม่ปะ เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.00 0.00 N/A
726 STN0625 บ้านใหม่เจริญไพร ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.90 N/A N/A
727 STN0641 บ้านห้วยโป่ง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.10 N/A N/A
728 STN0657 บ้านบวก ทต.ดงดำ ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.10 N/A N/A
729 STN1388 บ้านทุ่งโห้ง เวียง เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.20 N/A 44.9
730 STN1404 บ้านหัวทุ่ง บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 20.60 N/A 38.7
731 STN1420 บ้านต้าม บ่อสวก เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 23.70 0.00 N/A
732 STN0675 บ้านโคกแสมสาร โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
733 STN0691 บ้านห้วยม่วง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 24.00 N/A 84.6
734 STN0707 บ้านเหล้า ทต.เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
735 STN1498 บ้านดอนทราย* ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.00 0.47 N/A
736 STN1514 บ้านเนินพยอม* บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 38.90 2.90 N/A
737 STN0358 บ้านทุ่งสมอ ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 1.5 25.40 0.00 71.7
738 STN0476 บ้านดงโคร่ง หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 25.40 0.00 N/A
739 STN0759 บ้านเขาแก้ว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 21.30 11.51 N/A
740 STN0775 บ้านวังกะทะ วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 21.90 9.41 N/A
741 STN0791 บ้านพุบอนบน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 19.60 9.45 59.3
742 STN1548 บ้านหนองแห้ว* บ้านฝาย น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 33.70 3.67 70.0
743 STN0589 บ้านทุ่งโป่งใต้ บ้านปง หางดง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.70 N/A N/A
744 STN0605 บ้านปางมะกง ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
745 STN1580 บ้านเขาหัวนา เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก สทภ. 6 C 0.0 0.0 0.0 28.40 N/A 34.1
746 STN1482 บ้านเหวปลากั้ง หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.5 24.40 0.00 N/A
747 STN0022 บ้านป่าเท้อ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.50 N/A 34.3
748 STN0038 บ้านใหม่หัวนา หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 19.0
749 STN1714 บ้านคลองไข่มุก คลองกวาง นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.60 N/A 50.5
750 STN1730 บ้านห้วยไทรงาม ลำเลียง กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.60 N/A 29.8
751 STN0310 บ้านมูเซอ ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.50 0.00 98.9
752 STN0326 บ้านกลาง ปลาบ่า ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 28.10 N/A 56.0
753 STN0342 บ้านผาหลัก ยอด สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 42.00 0.00 23.8
754 STN1028 บ้านโตนปาหนัน ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.90 N/A 79.4
755 STN1896 บ้านบุญทัน บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 29.30 N/A N/A
756 STN1912 บ้านท่าช้างเหนือ* หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.5 28.60 0.90 N/A
757 STN1928 บ้านวังธน น้ำตก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 59.20 N/A 51.1
758 STN0050 บ้านแม่ระมาดน้อย ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 21.30 N/A 28.5
759 STN0066 บ้านสำนักเนียน เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 8.70 N/A 48.1
760 STN0082 บ้านนอก กงหราย กงหรา พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.80 N/A 37.6
761 STN0859 บ้านน้ำปุก ขุนควร ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.70 N/A 50.6
762 STN0838 บ้านสะลวงนอก* สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
763 STN1682 บ้านเชี่ยวขวัญ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 32.80 N/A 100.0
764 STN1611 บ้านท่ามะปราง ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.60 N/A 51.8
765 STN1643 บ้านหนองน้ำดำ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 24.30 N/A 48.7
766 STN1659 บ้านธรรมสถิตย์ สำนักทอง เมืองระยอง ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 1.5 26.40 N/A 100.0
767 STN1675 บ้านเกาะแก้ว เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.10 N/A 45.5
768 STN0089 บ้านวังไผ่ นาไร่หลวง สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 20.90 N/A 30.7
769 STN0105 บ้านเขาย่า เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 1.5 19.00 N/A 37.7
770 STN0121 บ้านแม่ขีด แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.10 N/A N/A
771 STN0928 บ้านมาบป่าแฝก ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A 0.0
772 STN0944 บ้านวังทอง วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.5 27.30 N/A 98.0
773 STN1747 บ้านดอนกระจาย วังตะกอ หลังสวน ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.30 N/A 28.4
774 STN1795 บ้านหนักไทร* ช่อง นาโยง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 100.50 0.39 N/A
775 STN0212 บ้านควนไม้ไผ่ นาหว้า จะนะ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.80 0.00 51.4
776 STN0228 บ้านกล้วย* ป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 33.00 0.75 N/A
777 STN0244 บ้านน้ำลาว แม่ลาว เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 71.0
778 STN0898 บ้านปางสา ผาทอง ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 17.80 0.00 63.6
779 STN1813 บ้านใหม่หล่ายท่า* วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.60 0.18 N/A
780 STN1829 บ้านห้วยนกแลเหนือ พระธาตุ แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 27.30 N/A 32.4
781 STN1845 บ้านโป่งหนอง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.00 N/A 50.8
782 STN1861 บ้านแม่จั๊ว ปง ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.30 N/A 0.0
783 STN1877 บ้านหมากแข้ง กกสะท้อน ด่านซ้าย เลย สทภ. 2 NE 0.0 0.0 0.0 20.90 N/A 31.7
784 STN0722 บ้านแม่ทุเลาใน กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 20.50 N/A N/A
785 STN0738 บ้านห้วยโต้ ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 3.72 N/A
786 STN1067 บ้านห้วยเดื่อ ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
787 STN1083 บ้านบ่อโพธิ์ บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 22.30 13.17 N/A
788 STN1099 บ้านปางป่าคา แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.90 10.93 34.9
789 STN2085 บ้านปางอ่าย* แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.10 0.27 N/A
790 STN2101 บ้านบางจันสี* บ้านลำนาว บางชัน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.20 0.04 N/A
791 STN2117 บ้านสวนพลู* โคกเจริญ ทับปุด พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 22.20 0.69 N/A
792 STN2133 บ้านโนนค้อ* หนองเป็ด เมืองยโสธร ยโสธร สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 37.70 2.79 N/A
793 STN2149 บ้านแม่ทะลุ* สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.00 0.44 N/A
794 STN2165 บ้านกุนุงจนอง* เบตง เบตง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.20 0.24 N/A
795 STN0157 บ้านปางปอย แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.50 0.00 N/A
796 STN0990 บ้านสันติสุข ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 29.50 0.00 0.1
797 STN1973 ชุมชนชัยพรราชา* หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 2.5 26.40 0.11 N/A
798 STN2005 บ้านแม่มอกใต้* แม่มอก เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.70 0.36 N/A
799 STN2021 บ้านทรงธรรม* สำโรง โนนไทย นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 27.70 3.72 N/A
800 STN2037 บ้านแม่ทุเลา* ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 24.50 4.40 N/A
801 STN2053 บ้านสี่แยกบ้านพูด* คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.50 0.99 N/A
802 STN2069 บ้านย่านมะปราง* กะเปา คีรีรัฐนิยม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.50 1.73 N/A
803 STN1833 บ้านห้วยแม่ซ้าย แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.20 N/A 27.9
804 STN1849 บ้านขุนห้วยไคร้ ตับเต่า เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 29.00 N/A 34.8
805 STN1865 บ้านน้ำฮาก งิม ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
806 STN0216 บ้านคลองสอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 98.50 0.00 16.7
807 STN0902 บ้านน้ำพร้า นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 26.80 N/A 0.0
808 STN0918 บ้านกองลม* เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 12.90 0.96 N/A
809 STN1071 บ้านท่าวังแคน ศรีสองรัก เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 21.70 N/A 60.3
810 STN1087 บ้านกกงิ้ว สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 25.50 N/A 51.6
811 STN1103 บ้านถ้ำ เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.90 N/A N/A
812 STN2089 บ้านหนองท่าควาย* นาปรัง ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.70 1.36 N/A
813 STN2105 บ้านท่าเจริญ* เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.80 1.24 N/A
814 STN2121 บ้านปลายคลองวัน* ปากจั่น กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.20 N/A N/A
815 STN0742 บ้านในเพลา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.40 N/A N/A
816 STN2153 บ้านตันหยงมัส* ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.10 3.98 N/A
817 STN2169 บ้านห้วยหาน* ปอ เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.70 0.19 N/A
818 STN0161 บ้านเคี่ยมเพาะ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 13.50 N/A N/A
819 STN0054 บ้านขะเนจื้อ ขะเนจื๊อ แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 22.60 N/A 17.6
820 STN0070 บ้านทรายแดง ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
821 STN0086 บ้านสกาดกลาง สกาด ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 32.9
822 STN0863 บ้านดอน ปอ เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.80 N/A 95.7
823 STN0879 บ้านสันโป่ง เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.70 8.95 54.4
824 STN1615 บ้านนอก ตาชี ยะหา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.60 N/A 34.4
825 STN1631 บ้านทับศิลา ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 25.30 N/A 23.4
826 STN1647 บ้านลิ้นช้าง ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 24.30 N/A 42.3
827 STN1663 บ้านทุ่งกร่าง ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 24.80 N/A 58.5
828 STN0093 บ้านมรสวบ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 17.9
829 STN0109 บ้านหมากปรก ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A 20.1
830 STN0141 บ้านแม่ฮ่าง แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.60 N/A 75.0
831 STN0932 บ้านสบขาม* ขุนควร ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.70 0.43 N/A
832 STN0948 บ้านโคกนนทรี ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 56.00 N/A 0.2
833 STN1751 บ้านไอร์กลูแป โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A 37.5
834 STN1932 บ้านสันติภาพ บ่อ เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 22.50 N/A 27.6
835 STN1783 บ้านท่าคลอง ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.30 N/A 100.0
836 STN1799 บ้านควนเนียง* พะตง หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 0.39 N/A
837 STN0193 บ้านพญาไพรเล่ามา เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.60 0.00 N/A
838 STN0994 บ้านทุ่งกราด* สะตอ เขาสมิง ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 21.60 1.11 N/A
839 STN1961 บ้านกกกอก กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 29.00 N/A 27.2
840 STN1977 บ้านวัดจันทร์* บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 11.90 0.00 N/A
841 STN1993 บ้านโห้งเหนือ* แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.40 0.07 N/A
842 STN2009 บ้านขอใต้* บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.80 1.89 N/A
843 STN2025 บ้านโคกเตาเหล็ก* กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 25.10 1.38 N/A
844 STN2041 บ้านไร่อ้อย* ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 27.40 0.57 N/A
845 STN2057 บ้านควนหัวช้าง* คลองเปียะ จะนะ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 49.00 2.92 N/A
846 STN2073 บ้านหัวนา* โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.50 0.77 N/A
847 STN0010 บ้านมูเซอป่ากล้วย แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.60 N/A 43.7
848 STN0042 บ้านปางหินฝน ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.50 N/A 42.4
849 STN1702 บ้านละหาด แม่หวาด ธารโต ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.60 N/A 54.3
850 STN1718 บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.80 N/A 24.1
851 STN1734 บ้านปลายคลองวัน ปากจั่น กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.10 N/A 35.3
852 STN0314 บ้านปางกลาง วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.30 0.00 47.4
853 STN0330 บ้านด่านดู่ โป่ง ด่านซ้าย เลย สทภ. 2 NE 0.0 0.0 0.0 23.70 0.00 0.0
854 STN1016 บ้านลิพัง ลิพัง ปะเหลียน ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 34.50 N/A 0.1
855 STN1032 บ้านปาล์มทองพัฒนา ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A N/A
856 STN1900 บ้านโคกล่าม กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 30.90 N/A 19.3
857 STN1259 บ้านนายาบ หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.40 0.00 43.0
858 STN0711 บ้านผัง 44,117,118 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A 38.8
859 STN0779 บ้านด่านละกอ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 20.90 10.68 N/A
860 STN0795 บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 21.00 0.00 N/A
861 STN1552 บ้านแก่งหิน* วังประจบ เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 29.80 1.18 N/A
862 STN1584 บ้านท่ามะปราง นาหินลาด ปากพลี นครนายก สทภ. 6 C 0.0 0.0 0.0 28.40 N/A 39.9
863 STN0561 บ้านปางข้าวสาร แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 25.10 0.00 58.2
864 STN0577 บ้านพรุสมภาร เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.50 0.00 37.0
865 STN1518 บ้านดอนชัย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.40 0.00 65.4
866 STN1534 บ้านท่าฟ้าเหนือ* สระ เชียงม่วน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.20 2.71 N/A
867 STN0609 บ้านโปงทุ่ง โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
868 STN1438 บ้านแม่มุ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.30 N/A 57.2
869 STN1454 บ้านแม่กาห้วยเคียน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.80 N/A N/A
870 STN0252 บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.50 0.00 60.5
871 STN0268 บ้านบ้องตี้บน บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 27.70 0.00 0.0
872 STN1120 บ้านห้วยเป้า ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.70 N/A N/A
873 STN1136 บ้านแม่ตืน แม่ตืน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.60 N/A 47.6
874 STN1152 บ้านปูนะ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 72.8
875 STN0362 บ้านบาหรา ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 9.90 9.70 N/A
876 STN1170 บ้านผาเงิบ นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.50 N/A N/A
877 STN1186 บ้านเขาถ้ำพระ ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
878 STN1202 บ้านนกเขาเปล้า เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 27.80 N/A 53.8
879 STN1218 บ้านมหาโพธิ มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 29.70 0.00 66.2
880 STN0402 บ้านก๊อดยาว แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
881 STN0418 บ้านอมลาน กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.70 N/A N/A
882 STN0434 บ้านแม่ลอบ ป่าพลู บ้านโฮ้ง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.20 N/A N/A
883 STN1227 บ้านลาดแคใต้ ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 24.10 N/A 48.2
884 STN0480 บ้านห้วยตะวาย ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
885 STN0496 บ้านบางเตย คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 20.80 N/A 0.5
886 STN1291 บ้านแม่เตี๊ยะใต้ ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.90 0.00 11.6
887 STN1307 บ้านดงลึก วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
888 STN1323 บ้านนาเหลืองใน นาเหลือง เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 17.80 0.00 N/A
889 STN0613 บ้านปางริมกรณ์ แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 N/A
890 STN0629 บ้านเมืองปอน เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.70 N/A 90.2
891 STN0519 บ้านทุ่งมะฝาง ป่าหุ่ง พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.20 0.00 5.0
892 STN0535 บ้านสันขี้เหล็ก แม่พริก แม่พริก ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.50 0.00 34.0
893 STN1332 บ้านปางกุ่ม แม่ปะ เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.20 N/A 48.2
894 STN1348 บ้านเกวต พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 18.20 0.00 N/A
895 STN1364 บ้านเขานมนาง ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
896 STN0448 บ้านสันนาเคียน* ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 21.30 1.27 N/A
897 STN1408 บ้านห้วยทรายคำ บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.30 0.00 43.2
898 STN0663 บ้านขุนห้วยแม่สอด พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 21.30 N/A N/A
899 STN0679 บ้านหินตุ้ม บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 21.60 N/A N/A
900 STN1105 บ้านน้ำพริก ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 19.90 N/A N/A
901 STN1121 บ้านทุ่งบวกข้าว แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.30 0.00 N/A
902 STN0347 บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ปงเตา งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.50 0.00 55.7
903 STN0363 บ้านห้วยส้าน แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.20 N/A N/A
904 STN0379 บ้านสองพี่น้อง ริมโขง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.80 N/A N/A
905 STN1187 บ้านคลองบน ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 24.60 N/A 62.5
906 STN1203 บ้านนาเปรื่อง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 15.30 0.00 N/A
907 STN0403 บ้านดอนแก้ว ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
908 STN0419 บ้านป่าแขม บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.60 N/A 35.2
909 STN0435 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.50 N/A N/A
910 STN1228 บ้านลานตาเกลี้ยง น้ำรึม เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A 48.5
911 STN1244 บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 18.70 0.00 43.4
912 STN1260 บ้านปงป่าป๋อ เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.60 0.00 57.9
913 STN0253 บ้านขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.30 0.00 49.6
914 STN0269 บ้านเขาธง องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 0.0 0.0 24.10 0.00 N/A
915 STN0504 บ้านเขาเหล็ก นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A N/A
916 STN0536 บ้านแม่หีด วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.30 0.00 N/A
917 STN1349 บ้านน้ำแนะ น้ำพาง แม่จริม น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 19.80 0.00 75.8
918 STN0449 บ้านถ้ำมงกุฎ เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 30.20 N/A N/A
919 STN0481 บ้านหนองยายเงิน วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 0.0 0.0 27.70 0.00 1.6
920 STN0614 บ้านห้วยแม่เลี่ยม ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.20 0.00 N/A
921 STN0630 บ้านห้วยผึ้ง ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.90 N/A N/A
922 STN0646 บ้านทุ่งกล้วย บ้านเอื้อม เมือง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.50 9.45 56.7
923 STN1377 บ้านต๊ำใน บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.30 N/A 53.7
924 STN1393 บ้านวังผา ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 22.30 N/A N/A
925 STN0664 บ้านสันพระบาท ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 21.60 N/A 10.3
926 STN0680 บ้านพุบอน บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 21.70 N/A N/A
927 STN0696 บ้านปากแคลง ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 17.90 9.05 N/A
928 STN1503 บ้านวังขอนงุ้น แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 19.60 N/A 67.9
929 STN1519 บ้านแม่หล่วง นาสัก แม่เมาะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
930 STN1535 บ้านทาทุ่งไผ่* ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.40 1.05 N/A
931 STN1292 บ้านแม่หอย บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.10 0.00 61.3
932 STN1308 บ้านปางมะกาด แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 47.3
933 STN0780 บ้านหลักเขต หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 1.0 19.40 9.39 N/A
934 STN1553 บ้านหนองขาหย่าง สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 61.4
935 STN1569 บ้านบางบอน คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 79.20 N/A 60.0
936 STN1585 บ้านกระบกเตี้ย ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 49.4
937 STN0562 บ้านโป่งสอ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.5 20.30 N/A 64.0
938 STN0578 บ้านห้วยครก ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.60 0.00 61.5
939 STN1455 บ้านห้วยคอกหมู นาปรัง ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.40 0.00 54.3
940 STN1471 บ้านเทพพนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 21.90 0.00 55.7
941 STN1487 บ้านศรีเมือง สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 29.80 N/A N/A
942 STN0011 บ้านทุ่งยาว แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.10 N/A 41.8
943 STN0027 บ้านห้วยป่าซาง* กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.70 1.03 N/A
944 STN0043 บ้านแม่แวน บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 12.90 N/A 15.3
945 STN0811 บ้านทับขอน ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
946 STN1687 บ้านน้ำเชี่ยว เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 33.60 N/A 21.6
947 STN1703 บ้านบันนังบูโบ ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.10 N/A 49.8
948 STN1719 บ้านบกปุย ลำภี ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.30 N/A 25.4
949 STN1735 บ้านย่านอุดม ลำทับ ลำทับ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 40.00 N/A 100.0
950 STN0315 บ้านดอยล้าน วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 64.9
951 STN0331 บ้านชมภูเหนือ* ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 31.50 1.77 N/A
952 STN1001 บ้านซับแม็ก หนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 128.10 N/A N/A
953 STN1017 บ้านหนองหว้า ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.10 0.00 N/A
954 STN1917 บ้านเหนือคลอง ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 35.4
955 STN1933 บ้านภูเวียง บ่อ เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 22.80 N/A 34.9
956 STN1949 บ้านหน้าเขา บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.70 N/A 33.8
957 STN0055 บ้านวังยายมุก คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 25.50 N/A 33.1
958 STN0071 บ้านหลวง เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.80 N/A 29.5
959 STN0087 บ้านห้วยเย็น ปิงหลวง นาหมื่น น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 19.30 N/A 34.9
960 STN0864 บ้านปางน้ำฮ้าย ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.90 N/A N/A
961 STN0880 บ้านทุ่งกวางทอง ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.80 N/A 90.0
962 STN1616 บ้านลางา ลางา มายอ ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A 36.0
963 STN1632 บ้านพุพง ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 36.6
964 STN1648 บ้านมะค่าสี่ซอง หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 23.80 N/A 37.1
965 STN0094 บ้านทุ่งเจดีย์ สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 39.0 30.90 N/A 20.7
966 STN0110 บ้านห้วยหยวก บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.5 23.80 N/A 43.4
967 STN0126 บ้านฮากไม้เหนือ ป๋าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.80 0.00 N/A
968 STN0142 บ้านโป่งกระทิงล่าง บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 24.00 0.00 1.8
969 STN0933 บ้านแม่หาร บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
970 STN0610 บ้านหัวแม่คำ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.80 N/A N/A
971 STN1752 บ้านเงาะกาโป บันนังสตา บันนังสตา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 36.80 N/A 28.3
972 STN1800 บ้านสองพี่น้อง* ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.10 0.73 N/A
973 STN0201 บ้านขุนแจ๋ แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.90 0.00 N/A
974 STN0217 บ้านวังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 21.40 0.00 58.0
975 STN0233 บ้านห้วยยาโน* ป่าตึง แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.50 1.24 N/A
976 STN0903 บ้านงอมถ้ำ ท่าแฝก ท่าปลา อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 20.30 N/A 0.0
977 STN0919 บ้านแม่ก๊ะ* เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.50 1.31 N/A
978 STN1818 บ้านสบสา (บ้านเหมืองแร่)* เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.90 0.00 N/A
979 STN1834 บ้านพนาสวรรค์ (อาดี่) แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 31.20 N/A 49.6
980 STN1850 บ้านศรีโพธิ์เงิน ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.10 N/A 32.5
981 STN1866 บ้านร่องปอ ดงเจน ภูกามยาว พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.80 N/A 33.5
982 STN1882 บ้านพระซอง* พระซอง นาแก นครพนม สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 27.70 3.16 N/A
983 STN2154 บ้านละโอ ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.20 N/A 25.3
984 STN0162 บ้านเหนือคลอง บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
985 STN0178 บ้านวังหิน บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 0.0
986 STN0194 บ้านอากู่ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.50 0.00 N/A
987 STN0963 บ้านผางาม ปวนผุ หนองหิน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 21.70 12.29 0.1
988 STN0979 บ้านซับชมภู วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 26.60 0.00 82.0
989 STN0995 บ้านหนองบอน หนองบอน บ่อไร่ ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
990 STN1962 บ้านป่าไม้พัฒนา กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A 29.7
991 STN1978 บ้านน้ำตกแม่กลาง* บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.40 0.00 N/A
992 STN1994 บ้านหาดส้มป่อย* แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.90 0.24 N/A
993 STN2010 บ้านทุ่งสะแกง* บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.10 0.30 N/A
994 STN2026 ชุมชนวัดขุนก้อง* นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 25.80 0.29 N/A
995 STN2042 บ้านวังขวัญ* ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 53.20 1.77 N/A
996 STN2058 บ้านบ่อตันแซะ* บ้านนา จะนะ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.80 0.13 N/A
997 STN1072 บ้านแก่งลาด ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 21.60 0.00 51.3
998 STN1088 บ้านนาซ่าว นาซ่าว เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 22.10 0.00 N/A
999 STN2074 บ้านสวนทุเรียน* เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 31.50 2.14 N/A
1000 STN2090 บ้านค่าไพบูลย์* ปง ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.30 0.85 N/A
1001 STN2106 บ้านต้นเนียง* เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 N/A
1002 STN2122 บ้านปากจั่น* ปากจั่น กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.20 0.41 N/A
1003 STN0743 บ้านหน้าเหมือง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.60 N/A N/A
1004 STN0361 บ้านแคววัวคำ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.30 N/A N/A
1005 STN0377 บ้านยาบนาเลิม แม่ขะนิง เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 19.00 0.00 N/A
1006 STN1169 บ้านโมคลา* น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 28.80 0.77 N/A
1007 STN1185 บ้านเขาขุยพัฒนา หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 2.0 25.30 N/A 68.1
1008 STN1201 บ้านทุ่งพล้อ ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 30.00 N/A 59.1
1009 STN1217 บ้านพุฝรั่ง วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 32.20 N/A 65.6
1010 STN0401 บ้านผาเดื่อ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1011 STN0417 บ้านสามสบ ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.30 N/A N/A
1012 STN0251 บ้านห้วยน้ำจาง บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.10 0.00 49.2
1013 STN0267 บ้านตะเคียนงาม บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.5 25.30 0.00 1.0
1014 STN1226 บ้านแม่ฮู้ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 20.70 N/A 54.4
1015 STN1242 บ้านห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 28.30 N/A N/A
1016 STN1274 บ้านห้วยหมี มหาวัน แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 20.50 0.00 64.9
1017 STN0550 บ้านคลองอีเฒ่า วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 24.30 0.00 50.0
1018 STN1347 บ้านกิ่วกอก น้ำปาย แม่จริม น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 50.90 0.00 N/A
1019 STN1363 บ้านนาปอ แสงภา นาแห้ว เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 17.80 N/A N/A
1020 STN0447 บ้านปางเป๋ย สะเนียน เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 17.40 N/A 34.8
1021 STN0479 บ้านหินสี ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
1022 STN0495 บ้านวังทอง ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.5 0.00 0.00 0.0
1023 STN1290 บ้านฟากนา บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 19.40 N/A 83.5
1024 STN1306 บ้านแสะ ควร ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.40 0.00 45.9
1025 STN0612 บ้านหนองเขียว แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 93.90 0.00 N/A
1026 STN0628 บ้านใหม่พัฒนา แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.70 9.47 18.8
1027 STN0644 บ้านทุ่งปี้ ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.30 0.00 98.0
1028 STN0660 บ้านสันวิไล แม่ตืน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.50 N/A 27.8
1029 STN1391 บ้านหนองมะค่า โป่งแดง เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 27.30 N/A 58.6
1030 STN1407 บ้านทุ่งขันไชย* เวียง เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.30 N/A N/A
1031 STN1423 บ้านวังขอน ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 21.80 N/A N/A
1032 STN0662 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 16.20 N/A N/A
1033 STN0678 บ้านหินลับ มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
1034 STN0694 บ้านนาบ่อ บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1035 STN1501 บ้านมนต์คีรี เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 25.90 N/A 0.0
1036 STN1517 บ้านปางเกลือ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 21.40 N/A N/A
1037 STN1533 บ้านห้วยเอียด ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 26.30 N/A N/A
1038 STN0518 บ้านห้วยหยวกป่าโซ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.30 0.00 N/A
1039 STN0778 บ้านซับเต่า อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A 0.0
1040 STN0794 บ้านบางแป้น2 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.00 0.00 N/A
1041 STN0608 บ้านแม่เตาดิน ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.00 N/A 93.6
1042 STN1437 บ้านแม่ซา แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.90 N/A 60.7
1043 STN1453 บ้านคะแนง แม่ลาว เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.60 N/A N/A
1044 STN1469 บ้านท่าปุยตก ย่านรี สามเงา ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 25.90 N/A 55.6
1045 STN1485 บ้านเกษนาค้อ ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 21.30 N/A N/A
1046 STN0009 บ้านปางสา ป่าตึง แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.40 N/A 30.4
1047 STN0025 บ้านดอนชัย แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.80 N/A 21.6
1048 STN0041 บ้านมะหินหลวง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.80 N/A 23.4
1049 STN1567 บ้านจำปาทอง ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 41.20 N/A N/A
1050 STN1583 บ้านวังชุมทอง วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 48.2
1051 STN0576 บ้านดอกแดง บางไทร ตะกั่วป่า พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 20.40 0.00 36.9
1052 STN1685 บ้านฉลุง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A 39.2
1053 STN1701 บ้านละแอ ละแอ ยะหา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.60 N/A 47.6
1054 STN1717 บ้านคลองตูกเหนือ กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.30 N/A 44.3
1055 STN1733 บ้านปากพู่ ท่านา กะปง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.80 N/A 55.7
1056 STN0313 บ้านหัวฝาย บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 51.30 0.00 45.4
1057 STN1915 บ้านห้วยน้ำดำ ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 31.50 N/A 33.2
1058 STN1931 บ้านทุ่งกระจูด นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 125.2
1059 STN1947 บ้านควนพุน ชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A 49.1
1060 STN0053 บ้านหินแด้น* หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 25.80 0.25 N/A
1061 STN0069 บ้านน้ำไคร้ ยม ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 20.30 N/A 22.9
1062 STN0085 บ้านกอก อวน ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 19.00 N/A 31.3
1063 STN0862 บ้านหลู้ ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.20 10.07 61.6
1064 STN0878 บ้านปางหละ บ้านหวด งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.20 0.00 83.4
1065 STN1598 บ้านห้วยตง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.30 0.00 49.2
1066 STN1614 บ้านน้ำน้อยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.30 N/A 39.1
1067 STN1630 บ้านเขาน้อย วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 24.80 N/A 41.9
1068 STN1646 บ้านห้วยรางโพธิ์ ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A 30.8
1069 STN1662 บ้านทุ่งม่วง ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 50.9
1070 STN0345 บ้านแม่จอก แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 19.60 0.00 93.5
1071 STN1015 บ้านป่าขี ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 0.0 0.0 21.00 N/A 90.5
1072 STN1031 บ้านวังนาใน น้ำผุด ละงู สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.30 N/A N/A
1073 STN0140 บ้านบึงเหนือ บ้านคา บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 3,140.60 N/A N/A
1074 STN0931 บ้านกลาง* เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.30 1.53 0.0
1075 STN0947 บ้านหนองเอี่ยวใน ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 19.50 9.26 57.3
1076 STN0231 บ้านผาฮี้ (อาข่า) โป่งงาม แม่สาย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.90 N/A 20.4
1077 STN0247 บ้านปางฮ่าง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.90 0.00 39.4
1078 STN0901 บ้านห้วยคอม น้ำไผ่ น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 18.60 N/A 81.9
1079 STN0917 บ้านแม่สรวย* แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.80 1.01 0.1
1080 STN1816 บ้านปวง* บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.90 7.11 N/A
1081 STN1832 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 30.20 N/A 44.3
1082 STN1848 บ้านห้วยมะเดื่อ เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.80 N/A N/A
1083 STN1864 บ้านปางพริก ผาช้างน้อย ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 47.3
1084 STN1880 บ้านเลิง ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A 31.2
1085 STN0108 บ้านโป่งตะแบก พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.5 24.50 N/A 40.0
1086 STN1766 บ้านเชือกน้ำ ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 42.80 N/A N/A
1087 STN1798 บ้านท่าเรือ* รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.60 4.21 N/A
1088 STN0741 บ้านเขาเหล็ก ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1089 STN2168 บ้านฆอรอราแม* ปะแต ยะหา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.60 0.00 N/A
1090 STN0160 บ้านเขาหลัก ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 102.00 N/A N/A
1091 STN0176 บ้านนาตอง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 20.70 N/A 0.4
1092 STN0192 บ้านป่ายางอาข่า แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.80 0.00 N/A
1093 STN0961 บ้านกุดตอเรือ* ทรายขาว วังสะพุง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 24.20 0.00 N/A
1094 STN0977 บ้านโป่งนกสามัคคี โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 27.70 N/A 64.6
1095 STN0993 บ้านโป่งเกตุ ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 24.30 N/A 72.6
1096 STN1960 บ้านนาหลัก* พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 30.20 11.46 N/A
1097 STN1976 บ้านโคกเขื่อน* หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 26.70 0.00 N/A
1098 STN1992 บ้านตาดหมอก แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.70 N/A 52.1
1099 STN2008 บ้านศรีดอนมูล* แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.50 0.15 N/A
1100 STN2024 บ้านหนองจานเหนือ* ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 18.00 0.78 N/A
1101 STN2040 บ้านห้วยน้อยกา* ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 19.30 0.11 N/A
1102 STN2056 บ้านลำสินธุ์เหนือ* ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.50 0.00 N/A
1103 STN2072 บ้านท่าไม้แดง* ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 21.90 0.27 N/A
1104 STN2088 บ้านหนองบัว* งิม ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.00 1.59 N/A
1105 STN2104 บ้านตากแดด* ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.10 2.40 N/A
1106 STN2120 บ้านปลายคลอง* น้ำจืด กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.50 1.76 N/A
1107 STN2136 บ้านกุดเชียงมุน* โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 27.10 1.52 N/A
1108 STN1070 บ้านหัวฝาย ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 77.30 0.00 0.0
1109 STN0250 บ้านเด่นฮ่อม บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.00 0.00 53.4
1110 STN0266 บ้านห้วยน้ำขาว บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 24.00 0.00 N/A
1111 STN0282 บ้านห้วยไก่ต่อ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 8.0 21.30 9.42 57.3
1112 STN0298 บ้านเนินสะอาด บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 34.00 0.00 0.0
1113 STN1134 บ้านเกี๋ยงห้วยน่าน แม่ลอย เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.40 N/A 59.2
1114 STN1150 บ้านดงเจริญ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 63.8
1115 STN0360 บ้านหลวง ครึ่ง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.50 N/A 0.1
1116 STN1184 บ้านแก่น นายาง สบปราบ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.70 N/A N/A
1117 STN1200 บ้านทุ่งตอน วังเงิน แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.40 N/A 60.9
1118 STN1216 บ้านพญาวัง พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A 74.3
1119 STN0400 บ้านป่าสักงาม ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1120 STN0432 บ้านทุ่งข้าวหาง ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1121 STN1225 บ้านแม่อิบ บ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.60 N/A N/A
1122 STN1241 บ้านห้วยตลาด ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 24.60 N/A 65.3
1123 STN0517 บ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.50 0.00 N/A
1124 STN0533 บ้านสวนป่าทุ่งเกวียน เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.90 0.00 40.9
1125 STN0549 บ้านเขายายเที่ยง คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 26.80 0.00 N/A
1126 STN1346 บ้านสันหลวง แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.80 0.00 0.4
1127 STN1289 บ้านห้วยยาง บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 17.00 N/A N/A
1128 STN1305 บ้านแม่ทาย ออย ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 31.30 N/A 53.8
1129 STN1321 บ้านดอนแก้ว โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.80 0.00 59.3
1130 STN0611 บ้านร้องหัวฝาย ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
1131 STN0643 บ้านสบป่อง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
1132 STN0659 บ้านปู ทต.ลี้ ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.10 12.60 81.7
1133 STN1390 บ้านวังเวินพัฒนา ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 26.4
1134 STN1422 บ้านซำม่วง วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ สทภ. 4 C 0.0 0.0 0.0 17.30 0.00 N/A
1135 STN0677 บ้านเจ้าพ่อเขาตก ทต.พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 24.10 9.37 N/A
1136 STN1500 บ้านหนองหมื่นชัย ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 24.40 N/A N/A
1137 STN1516 บ้านบุ่งผำ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 23.10 N/A 59.3
1138 STN1532 บ้านกอก ภูคา ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 21.70 0.00 41.1
1139 STN1566 บ้านหนองปลิง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 32.7
1140 STN1582 บ้านหัวบุ่ง เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 28.70 N/A N/A
1141 STN0559 บ้านบ่วงสามัคคี ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 26.30 N/A 54.6
1142 STN0575 บ้านหินลูกช้าง ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 22.60 0.00 N/A
1143 STN0591 บ้านปางแฟน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.40 0.00 N/A
1144 STN0777 บ้านคลองทราย วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 21.30 N/A N/A
1145 STN1436 บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.90 N/A 69.8
1146 STN1484 บ้านซับกระสังข์ ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 26.20 0.00 66.1
1147 STN0008 บ้านรวมมิตร แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.90 N/A 61.3
1148 STN0040 บ้านบ่อหยวกใต้ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 15.10 N/A 48.2
1149 STN0840 บ้านใหม่รุ่งเจริญ* บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
1150 STN1684 บ้านวังใหญ่ นาทวี นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.60 N/A 38.9
1151 STN1700 บ้านดอน อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.30 N/A 100.0
1152 STN1030 บ้านโกตา* กำแพง ละงู สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 19.50 0.00 0.3
1153 STN1898 บ้านทับกุง ทับกุง หนองแสง อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 33.50 N/A 23.2
1154 STN1914 บ้านย่านซื่อ หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 27.30 N/A 31.4
1155 STN1930 บ้านท่าข้าม ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.30 N/A 41.7
1156 STN1946 บ้านยูงงาม คลองน้อย ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 33.80 N/A 124.8
1157 STN0052 บ้านนาพูน นาพูน วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A 22.0
1158 STN0068 บ้านสันติสุข แสนทอง ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 18.70 N/A 44.2
1159 STN1613 บ้านคลองฉนวนจันทร์ ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.80 N/A 59.7
1160 STN1629 บ้านพุน้อย บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A 34.3
1161 STN1645 บ้านห้วยไผ่ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 24.10 N/A 41.9
1162 STN1661 บ้านตาเรืองล่าง ปะตง สอยดาว จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 47.8
1163 STN0091 บ้านหัวเขา ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 24.50 N/A 45.0
1164 STN0107 บ้านวังหินเหนือ พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 31.4
1165 STN0312 บ้านขุนลาว แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.50 N/A 15.1
1166 STN0344 บ้านปางมะโอ ผาช้างน้อย ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.20 0.00 N/A
1167 STN0930 บ้านป่าไร่เหนือ* พระธาตุ แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 21.30 0.73 N/A
1168 STN0946 บ้านวังสงวน* บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 25.10 2.05 N/A
1169 STN1749 บ้านป่าไผ่ กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A N/A
1170 STN0861 บ้านน้ำม้าเหนือ สถาน เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.90 N/A 0.0
1171 STN0877 บ้านแม่ถอด แม่ถอด เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.60 9.17 57.0
1172 STN1781 บ้านทับปริก ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.80 N/A 31.0
1173 STN0214 บ้านใสเขือ เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 57.2
1174 STN0230 บ้านท่าข้าม* แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.00 0.54 N/A
1175 STN0246 บ้านปางปง-ปางทราย เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.50 0.00 47.5
1176 STN0916 บ้านผาแล* ปอ เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.70 1.25 0.0
1177 STN1815 บ้านทุ่งโป่ง* เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.90 4.68 N/A
1178 STN1831 บ้านเย้าแม่ต๋ำ ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.50 N/A 19.7
1179 STN1847 บ้านป่าตึง บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.90 N/A 48.4
1180 STN1863 บ้านปางค่าเหนือ ผาช้างน้อย ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.70 N/A 39.6
1181 STN1879 บ้านชมเจริญ ชมเจริญ ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 34.40 N/A 31.8
1182 STN0740 บ้านนบ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1183 STN1101 บ้านคกไผ่ ปากชม ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 22.30 N/A 47.8
1184 STN2087 บ้านตุ่น* งิม ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.00 0.71 N/A
1185 STN2103 บ้านหนองบัว* ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.50 1.10 N/A
1186 STN2119 บ้านทุ่งคาโงก* ทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 22.60 1.75 N/A
1187 STN2135 บ้านวารีอุดม* ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 23.50 4.07 N/A
1188 STN2151 บ้านดุซงญอ* ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 284.60 0.61 N/A
1189 STN2167 บ้านท่าวัง* พร่อน เมืองยะลา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.80 1.29 N/A
1190 STN0976 บ้านสะพานหิน โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 36.40 N/A 0.0
1191 STN0992 บ้านหินกอง* วังโตนด นายายอาม จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 21.60 1.17 0.0
1192 STN1959 บ้านแพรกขวา บ้านนา กะเปอร์ ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.40 N/A 52.3
1193 STN1975 บ้านหมื่นด่าน* บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 24.80 0.67 N/A
1194 STN1991 บ้านจะนะ แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.30 N/A 31.4
1195 STN2007 บ้านทุ่ง* แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.90 0.18 N/A
1196 STN2023 บ้านพระบึงนอก* บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 26.10 1.91 N/A
1197 STN0175 บ้านแม่แฮด แม่พุง วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 20.20 0.00 N/A
1198 STN0191 บ้านผาเรือ ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.60 0.00 N/A
1199 STN2055 บ้านทุ่งนายพัน* โคกสัก บางแก้ว พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.50 0.16 N/A
1200 STN2071 บ้านบางปาน* ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 21.90 0.25 N/A
1201 STN1755 บ้านปูโป สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 43.0
1202 STN1771 บ้านโล๊ะดุหยง ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A 28.4
1203 STN0867 บ้านห้วยต่าง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.60 13.11 34.9
1204 STN0883 บ้านปงถ้ำ วังทอง วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.40 N/A 51.8
1205 STN1603 บ้านลูโบ๊ะปันยัง กาบัง กาบัง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 47.40 N/A 100.0
1206 STN1619 บ้านนางหล่อ เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.30 N/A 47.4
1207 STN1635 บ้านหนองผือ ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 0.0 0.0 25.30 N/A 44.1
1208 STN1651 บ้านคลองลอย ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 38.4
1209 STN1667 บ้านจันทิ ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A 32.9
1210 STN0097 บ้านกะไหล กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.20 N/A 44.7
1211 STN0113 บ้านไสท้อน ช่อง นาโยง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 69.10 0.00 N/A
1212 STN0129 บ้านใหม่ เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.60 N/A N/A
1213 STN0145 บ้านแม่เหล็ก ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.40 N/A N/A
1214 STN0220 บ้านคูนายสังข์ แค จะนะ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.50 0.00 53.0
1215 STN0236 บ้านธารทอง แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.00 0.00 N/A
1216 STN0890 บ้านต้นลาน สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.40 N/A 0.8
1217 STN0906 บ้านผาคอ บ้านปิน ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 19.70 N/A 17.3
1218 STN0922 บ้านแปะ* บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.40 0.00 N/A
1219 STN1837 บ้านแม่สลัก* ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.00 0.19 N/A
1220 STN1853 บ้านดงตะเคียน เจริญเมือง พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 706.4
1221 STN1869 บ้านแม่สุกดอย (บ้านม่อนตากหงาย) แม่สุก แม่ใจ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 30.20 N/A 8.3
1222 STN0318 บ้านซับเปิป ซับเปิป วังโป่ง เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 29.10 0.00 90.0
1223 STN0334 บ้านแม่แขม บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 24.00 0.00 45.0
1224 STN0746 บ้านห้วยหินลับ ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.90 10.26 N/A
1225 STN1075 บ้านไร่พริก บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 28.70 N/A 78.0
1226 STN2093 บ้านต้นเลียบ* โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.90 1.07 N/A
1227 STN2125 บ้านวังกุ่ม* บางหิน กะเปอร์ ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 22.60 1.17 N/A
1228 STN2141 บ้านห้วยขะยุงใต้* ห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 24.50 5.43 N/A
1229 STN2157 บ้านบาโงยือรา สะเอะ กรงปินัง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.50 N/A 28.2
1230 STN0149 บ้านขามป้อม ร่องจิก ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 19.90 N/A N/A
1231 STN0165 บ้านกระแหน่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
1232 STN0181 บ้านปางยาง ภูคา ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 N/A
1233 STN0197 บ้านห้วยขมนอก แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.30 0.00 N/A
1234 STN0982 บ้านห้วยน้ำเค็ม อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 20.40 N/A 0.1
1235 STN0998 บ้านเขาเลื่อมใต้ คลองหาด คลองหาด สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 23.50 N/A 84.0
1236 STN1965 บ้านหนองไห* หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 26.10 2.79 N/A
1237 STN1981 บ้านป่ารวก* ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.40 1.02 N/A
1238 STN1997 บ้านห้วยหล่อดูก* แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.10 0.19 N/A
1239 STN2013 บ้านแม่สุขเหนือ* วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.10 0.00 N/A
1240 STN2029 บ้านห้วยขะยุง* โพธิ์ โนนคูณ ศรีสะเกษ สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 22.60 3.99 N/A
1241 STN2045 บ้านบางสัก* บางสัก กันตัง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.50 0.85 N/A
1242 STN2061 บ้านบ่อทอง* สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.80 0.19 N/A
1243 STN0014 บ้านแม่ปอน บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.00 N/A 25.8
1244 STN0030 บ้านห้วยตม บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 21.90 N/A 41.6
1245 STN0814 บ้านบางหอย เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 19.10 12.00 N/A
1246 STN1690 บ้านไสยาง เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 44.2
1247 STN1020 บ้านปลายระแนะ ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 20.90 N/A 0.0
1248 STN1036 บ้านน้ำตอน* นาบัว นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 34.20 0.84 0.1
1249 STN1904 บ้านแก้งกะอาม ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 29.30 N/A 24.8
1250 STN1920 บ้านคีรีวง ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 7.40 N/A 137.3
1251 STN1936 บ้านสบขุ่น ป่าคา ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 22.50 N/A 51.8
1252 STN0058 บ้านเทพนิมิตร โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 23.80 N/A 31.4
1253 STN0074 บ้านน้ำตก ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.20 N/A 33.6
1254 STN0683 บ้านโป่งรี หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 25.30 0.00 59.3
1255 STN1522 บ้านหนองบัวคำ เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.40 N/A 38.8
1256 STN1538 บ้านแม่นาจร* แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.10 N/A N/A
1257 STN0783 บ้านว่านเหลือง ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 27.50 N/A N/A
1258 STN1540 บ้านดอยเต่าใต้* ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.10 0.90 N/A
1259 STN1588 บ้านใหม่ศรีจำปา หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 27.60 N/A 46.7
1260 STN0565 บ้านถ้ำหิน สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 21.80 0.00 38.2
1261 STN0581 บ้านเขารูปช้าง (บ้านชายควน) ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.60 0.00 N/A
1262 STN0597 บ้านแม่ศึก แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.50 N/A N/A
1263 STN1426 บ้านห้วยทาก บ้านหวด งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.50 0.00 38.8
1264 STN1442 บ้านวังว้า* ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 22.80 5.99 N/A
1265 STN1458 บ้านหัวดง หงาว เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.00 0.00 59.9
1266 STN1474 บ้านหนองไข่น้ำ จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 23.70 0.00 54.7
1267 STN0272 บ้านไทยประจัน ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 22.20 0.00 58.8
1268 STN0288 บ้านบางหวาน กมลา กะทู้ ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.00 0.00 N/A
1269 STN1108 บ้านแม่ดอกแดง เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.90 0.00 N/A
1270 STN1124 บ้านห้วยน้ำไซ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 20.90 0.00 49.8
1271 STN1140 บ้านป่าไผ่ ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.30 N/A 52.5
1272 STN1156 บ้านใหม่สามัคคี ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.90 0.00 29.7
1273 STN0350 บ้านหัวน้ำ พระธาตุ เชียงกลาง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 23.50 0.00 54.1
1274 STN0382 บ้านแม่ฉางข้าว ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.60 N/A N/A
1275 STN1174 บ้านน้ำโจน คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1276 STN1190 บ้านช่างเคิ่ง บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.10 N/A 48.8
1277 STN0390 บ้านวังลาว เวียง เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1278 STN0406 บ้านดงสามหมื่น แม่แดด กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.40 N/A N/A
1279 STN0507 บ้านวังไทร ทับช้าง นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
1280 STN0523 บ้านโป่งถืบใน เวียง ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.90 0.00 N/A
1281 STN0539 บ้านท่าทองแดง นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 23.20 0.00 43.2
1282 STN1336 บ้านห้วยหลอด ยาบหัวนา เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 23.60 N/A N/A
1283 STN1352 บ้านดงสะคร่าน วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 24.10 0.00 54.2
1284 STN1231 บ้านวังโตก ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 23.70 N/A 65.3
1285 STN1247 บ้านห้วยหิน เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 9.5 24.40 N/A 37.6
1286 STN0452 บ้านห้วยผักกูด ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 23.10 N/A N/A
1287 STN0468 บ้านสะโทย วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
1288 STN1279 บ้านหนองชะลาบ ตากตก บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 19.50 N/A 70.2
1289 STN1295 บ้านขุนน้ำคับ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 19.90 N/A 54.8
1290 STN1311 บ้านผาตูบ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 18.30 0.00 48.3
1291 STN1327 บ้านสักพัฒนา หงส์หิน จุน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.20 0.00 69.2
1292 STN0617 บ้านห้วยน้ำมา ทต.เวียงสรวย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 131.10 N/A N/A
1293 STN0633 บ้านนาป่าแปก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 12.20 N/A N/A
1294 STN0649 บ้านแม่ต๋ำ ทต.เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.90 10.72 69.1
1295 STN1380 บ้านหัวนา แสงภา นาแห้ว เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 19.90 N/A 21.7
1296 STN1396 บ้านทุ่งฮ้าง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.00 0.00 11.8
1297 STN0566 บ้านหุบผึ้ง ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 25.00 0.00 N/A
1298 STN0582 บ้านห้วยกลาง กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 18.10 0.00 36.5
1299 STN0684 บ้านหนองบาง ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
1300 STN0784 บ้านตะบกเตี้ย ทต.ฉมัน มะขาม จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 21.90 10.15 N/A
1301 STN1541 บ้านโพธิ์เตี้ย* ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 8.0 26.40 3.17 N/A
1302 STN1381 บ้านห้วยไคร้ลานทอง เวียง เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.80 0.00 60.0
1303 STN0716 บ้านทัพม่าน บัวใหญ่ นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 22.60 N/A 37.9
1304 STN1507 บ้านจำวาย ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 19.00 0.00 51.2
1305 STN1523 บ้านเหล่ากอหก เหล่ากอหก นาแห้ว เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 16.60 N/A 49.0
1306 STN0752 บ้านเหนือฟ้า พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A N/A
1307 STN1427 บ้านงิ้วงาม* แม่ตีบ งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
1308 STN1443 บ้านแม่แอบ บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.10 0.00 15.3
1309 STN1459 บ้านดอยฮางใน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.50 0.00 N/A
1310 STN1475 บ้านหนองกะโตวา ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 2.0 22.10 0.00 N/A
1311 STN1491 บ้านแม่แปง นาพูน วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 23.00 0.00 N/A
1312 STN0015 บ้านต้นปริง คลองหรัง นาหม่อม สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 21.4
1313 STN0031 บ้านธารโต ธารโต ธารโต ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.60 N/A 34.2
1314 STN0847 บ้านดอนสถาน1* สถาน ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 21.30 2.38 N/A
1315 STN1691 บ้านหว้าหลัง สะท้อน นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 28.40 N/A 32.4
1316 STN1707 บ้านมะนังบังแยง จะแนะ จะแนะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 44.80 N/A N/A
1317 STN1723 บ้านป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 28.70 N/A 100.0
1318 STN0303 บ้านโนนหัวช้าง โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 36.80 0.00 50.0
1319 STN0319 บ้านเขาขาด ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 25.40 0.00 N/A
1320 STN0335 บ้านข่วงบุก ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 27.10 0.00 59.4
1321 STN1005 บ้านลำทหาร* บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 25.10 0.24 N/A
1322 STN0257 บ้านน้ำริน สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.10 0.00 45.3
1323 STN0273 บ้านตะโกล่าง สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 28.50 0.00 48.0
1324 STN0289 บ้านหน้าถ้ำ นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.50 0.00 N/A
1325 STN1125 บ้านน้ำพาย นครไทย นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 21.80 0.00 75.6
1326 STN1157 บ้านม่วงคำ นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.10 N/A N/A
1327 STN0367 บ้านดูลาเปอร์ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 36.2
1328 STN0383 บ้านแผ่นดินทอง ตับเต่า เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
1329 STN1175 บ้านน้ำฮอก บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 24.10 0.00 51.9
1330 STN1191 บ้านซับเจริญ ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
1331 STN1207 บ้านน้ำอ้อม ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 22.20 N/A N/A
1332 STN0391 บ้านจอมกิตติ เวียง เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1333 STN1264 บ้านสบเติ๋น สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.40 N/A 37.7
1334 STN0508 บ้านเขาหลัก น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
1335 STN0524 บ้านกิ่วเสือ ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.10 0.00 N/A
1336 STN0540 บ้านเปียงซ้อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 18.10 0.00 62.2
1337 STN1337 บ้านชมพู อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 19.40 0.00 36.5
1338 STN1353 บ้านหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.50 N/A 74.5
1339 STN1369 บ้านแม่พริก หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.40 11.88 12.0
1340 STN0453 บ้านกลาง* ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 19.40 2.96 N/A
1341 STN0469 บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1342 STN1296 บ้านปางส้าน ยอด สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 16.60 0.00 54.3
1343 STN1312 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 52.4
1344 STN1328 บ้านสันทราย หงส์หิน จุน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1345 STN1232 บ้านวังโป่ง วังใต้ วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.90 N/A 51.2
1346 STN0634 บ้านหมอกจำแป๋ หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.40 N/A N/A
1347 STN1921 บ้านป่าแก่บ่อหิน ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 28.30 N/A 36.0
1348 STN1937 บ้านศรีสมุทร พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A 49.6
1349 STN0059 บ้านทรายงาม ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 16.80 N/A 11.5
1350 STN1037 บ้านแม่พวก* ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 20.50 1.40 0.0
1351 STN0852 บ้านขุนกำลัง ขุนควร ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.40 N/A 79.9
1352 STN0868 บ้านศรีดอนชัย ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -120.10 0.00 0.0
1353 STN0114 บ้านหน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.40 11.17 N/A
1354 STN0130 บ้านสบสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.20 0.00 N/A
1355 STN0146 บ้านขุนตาน ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.50 0.00 N/A
1356 STN0937 บ้านหลุกใต้* นาครัว แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.20 6.16 0.1
1357 STN1740 บ้านตาเงาะ สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 100.0
1358 STN1756 บ้านกือลอง ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.60 N/A 42.1
1359 STN1772 ชุมชนปั๊กกั๊วหลาว กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 43.9
1360 STN1788 บ้านแม่น้ำ แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A N/A
1361 STN1604 บ้านห้วยเงาะ ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 1.50 N/A 35.2
1362 STN1620 บ้านซอย 8 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.30 N/A 32.9
1363 STN1636 บ้านห้วยคลุม สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 32.80 N/A 34.2
1364 STN1652 บ้านราชมงคล ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 78.2
1365 STN1668 บ้านคลองสน เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 39.8
1366 STN0205 บ้านแม่มิงค์ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.80 0.00 49.8
1367 STN0221 บ้านในช่อง สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 21.30 0.00 47.5
1368 STN0237 บ้านดอยสะโงะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.80 0.00 N/A
1369 STN1822 บ้านถ้ำลอด* ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.60 0.00 N/A
1370 STN1838 บ้านใหม่แม่ยางมิ้น ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.60 N/A 18.6
1371 STN1854 บ้านดอยงาม เวียงห้าว พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 30.90 N/A 24.7
1372 STN1870 บ้านปงตอง แม่จัน แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.70 N/A 19.4
1373 STN2078 บ้านป่าหุ่ง* ป่าหุ่ง พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.30 0.24 N/A
1374 STN2094 บ้านนานอก* ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.50 0.00 N/A
1375 STN2110 บ้านท่าคลอง* ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.50 2.23 N/A
1376 STN2126 บ้านบางนอนนอก* บางนอน เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.20 0.00 N/A
1377 STN2142 บ้านแก้งกอก* แก้งกอก ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 23.80 5.68 N/A
1378 STN0983 บ้านซับไทรทอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 22.80 9.37 56.3
1379 STN0999 บ้านหนองแวง ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 24.00 N/A 17.8
1380 STN1966 บ้านท่าฉาง* ยางหวาย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 26.70 4.74 N/A
1381 STN1982 บ้านอ่าย* ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.40 1.25 N/A
1382 STN1998 บ้านหลิม* อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 11.90 0.31 N/A
1383 STN2014 บ้านต้นฮ่าง* วังทรายคำ วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.80 0.41 N/A
1384 STN2030 บ้านกู่* เพี้ยราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 23.80 1.40 N/A
1385 STN2046 บ้านท่าเขา* ลิพัง ปะเหลียน ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.50 0.85 N/A
1386 STN2062 บ้านชายคลอง* บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.80 6.73 N/A
1387 STN0907 บ้านสันติสุข เวียงต้า ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 19.40 0.00 N/A
1388 STN1076 บ้านใหม่สุขสันต์ แม่ลอย เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.70 0.00 64.9
1389 STN0182 บ้านกองแหะ โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.70 N/A 0.0
1390 STN0198 บ้านห้วยกล้า วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
1391 STN1573 บ้านมะขาม ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.30 N/A 100.0
1392 STN2091 บ้านไสโคกเกาะ* นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.50 1.53 N/A
1393 STN2107 บ้านไสเหลียง* เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.50 0.68 N/A
1394 STN0195 บ้านสันติคีรี แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.20 N/A N/A
1395 STN0980 บ้านผาทอง วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 24.10 0.00 90.6
1396 STN0996 บ้านใหม่สามัคคี นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 29.50 N/A 0.0
1397 STN1979 บ้านออน* ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.90 0.00 N/A
1398 STN1995 บ้านเหมืองฟู* บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.40 0.62 N/A
1399 STN2011 บ้านวังตม* จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.10 0.00 N/A
1400 STN2027 บ้านปะคำ* ปะคำ ปะคำ บุรีรัมย์ สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 24.80 2.62 N/A
1401 STN2043 บ้านป่าเผือก* ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์ สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 25.10 0.11 N/A
1402 STN2059 ชุมชนบ้านท่าหรั่ง* นาสีทอง รัตภูมิ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.50 2.02 N/A
1403 STN2139 บ้านดุมใหญ่* ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 24.20 1.05 N/A
1404 STN1902 บ้านเขาวง* วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 28.00 0.17 N/A
1405 STN1918 บ้านผัง 120* อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 29.00 0.78 N/A
1406 STN1950 บ้านเขาดิน (บ้านสระพี้) หน้าเขา เขาพนม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.40 N/A 28.6
1407 STN0056 บ้านสบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 20.90 N/A 49.9
1408 STN0072 บ้านน้ำสอด และ ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 19.00 N/A 34.4
1409 STN0865 บ้านพนาสวรรค์ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 32.20 N/A 0.0
1410 STN0881 บ้านแม่กองปิน บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 12.70 9.43 58.2
1411 STN1601 บ้านคลองพี บาละ กาบัง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.80 N/A 58.3
1412 STN1617 บ้านวังสมบูรณ์ เขาปูน ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.60 N/A 28.8
1413 STN1633 บ้านหนองใหญ่ หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 25.60 N/A 57.2
1414 STN1649 บ้านป่าละอู ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 5.5 23.80 N/A 36.8
1415 STN1665 บ้านคลองใหญ่ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 43.4
1416 STN0095 บ้านหนองไม้แก่น เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A 13.3
1417 STN0111 บ้านกะรน กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.20 N/A 23.7
1418 STN0127 บ้านผาบ่อง ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.70 N/A 0.3
1419 STN0143 บ้านปางอ่าย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.80 N/A N/A
1420 STN0950 บ้านหินโหง่น ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 22.10 N/A 89.7
1421 STN1753 บ้านบูโล๊ะสะนีแย บ้านแหร ธารโต ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.30 N/A 52.4
1422 STN1769 บ้านบางใหญ่ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.10 N/A N/A
1423 STN1801 บ้านตลาดเทพา* เทพา เทพา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.90 4.08 N/A
1424 STN0202 บ้านปางอั้น ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.60 0.00 N/A
1425 STN0218 บ้านขุนพัง หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.70 0.00 64.5
1426 STN0234 บ้านผาแตก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.30 0.00 50.7
1427 STN0888 บ้านใหม่พัฒนา บ้านร้อง งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 37.30 N/A N/A
1428 STN0904 บ้านแม่เทินเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 41.40 0.00 0.3
1429 STN1819 บ้านไม้สะเป่ ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.20 N/A 42.1
1430 STN1835 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด (บ้านห้วยเจริญ) ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.10 N/A 24.9
1431 STN1851 บ้านดงเจริญ ม่วงคำ พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.80 N/A 47.8
1432 STN1867 บ้านสันป่าส้าน ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.70 N/A N/A
1433 STN0744 บ้านน้ำฉา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
1434 STN1073 บ้านแจ้ซ้อน ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.10 0.00 30.2
1435 STN1089 บ้านนาทุ่งเชือก ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 28.20 N/A 52.0
1436 STN1154 บ้านโป่งนก บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.10 0.00 91.3
1437 STN0348 บ้านบ่อหลวง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 21.70 0.00 64.4
1438 STN0364 บ้านดอนที ริมโขง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.50 N/A N/A
1439 STN0380 บ้านโป่งน้ำร้อน แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1440 STN1172 บ้านเด่นไม้ซุง แม่สลิด บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 22.50 0.00 50.7
1441 STN1188 บ้านเค็ม หัวทุ่ง ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 21.60 0.00 52.6
1442 STN1204 บ้านน้ำดั้น ภูคา ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 17.50 0.00 53.4
1443 STN0254 บ้านแม่แมะ แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 46.80 0.00 89.8
1444 STN0270 บ้านโป่งสามสิบ ระบำ ลานสัก อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 26.80 0.00 62.0
1445 STN1106 บ้านไชยงาม แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.10 N/A 61.2
1446 STN1122 บ้านแยง บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 21.90 N/A N/A
1447 STN1229 บ้านลำโชค บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 21.70 N/A 61.6
1448 STN1245 บ้านห้วยเลา ชนแดน สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 15.40 0.00 65.6
1449 STN1261 บ้านโป่งคอม ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 0.0 0.0 38.70 0.00 55.2
1450 STN1277 บ้านตลุกป่าตาล โป่งแดง เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A 57.4
1451 STN0537 บ้านแม่แสม ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.60 0.00 N/A
1452 STN1334 บ้านจำผักกูด แม่อ้อ พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.50 0.00 47.7
1453 STN1350 บ้านห้วยหม้อ บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.10 N/A 45.1
1454 STN1366 บ้านโนนเขวา โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 26.40 0.00 64.6
1455 STN0450 บ้านประดู่งาม นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1456 STN0466 บ้านตาดรินทอง ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1457 STN0482 บ้านยุบหวาย แสงอรุณ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 N/A
1458 STN1293 บ้านห้วยห้า แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.20 N/A 63.5
1459 STN1309 บ้านร้อง แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.70 0.00 N/A
1460 STN1325 บ้านชื่น ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 20.50 7.50 59.3
1461 STN0615 บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่) ทต.นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.60 0.00 N/A
1462 STN0631 บ้านแม่สุยะ ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.70 0.00 N/A
1463 STN0647 บ้านป่าเห่ว บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
1464 STN1378 บ้านแม่กาไร่เดียว แม่กา เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.20 0.00 58.5
1465 STN1394 บ้านเชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 64.70 N/A 12.2
1466 STN1410 บ้านห้วยท่าง ไชยวัฒนา ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 17.30 0.00 68.5
1467 STN1504 บ้านขุนน้ำพริก นาไร่หลวง สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 14.30 0.00 N/A
1468 STN1520 บ้านน้ำแพ บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 19.00 N/A 52.9
1469 STN1536 บ้านสามพวง 1* สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 27.80 N/A N/A
1470 STN0765 บ้านเทพนิมิตร ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 14.70 N/A N/A
1471 STN0781 บ้านลาดเหนือ ทต.หลวงศิริ หนองบัวแดง ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 25.50 10.91 N/A
1472 STN0797 บ้านน้ำปาย น้ำปาย แม่จริม น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 20.20 0.00 N/A
1473 STN1554 บ้านหลังเขา หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 22.70 N/A 0.2
1474 STN0420 บ้านห้วยเต่า บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.30 N/A 36.2
1475 STN0681 บ้านหนองจอก ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 22.70 0.00 N/A
1476 STN0697 บ้านทุ่งข่า ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
1477 STN1586 บ้านคลองมะนาว ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A 41.9
1478 STN0563 บ้านป่ารวก บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 23.00 0.00 55.4
1479 STN0579 บ้านควนยาว ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.60 0.00 48.0
1480 STN1424 บ้านห้วยกะโป๊ะ หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 27.80 N/A N/A
1481 STN1440 บ้านห้วยสะแพด แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.90 N/A 52.4
1482 STN1456 บ้านไคร้ ตับเต่า เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.40 0.00 N/A
1483 STN1472 บ้านท่าหินโงม ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 22.60 0.00 57.0
1484 STN1488 บ้านนากล่ำ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 25.80 11.39 67.3
1485 STN0012 บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.60 N/A 55.1
1486 STN0028 บ้านปางหก อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.00 N/A 42.9
1487 STN0044 บ้านห้วยข้าวลีบ แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.50 N/A 32.1
1488 STN0828 บ้านทับชัน คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1489 STN0844 บ้านดินดอน* ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 19.40 0.67 N/A
1490 STN1688 บ้านวังใหญ่ วังใหญ่ เทพา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.60 N/A 42.6
1491 STN1704 บ้านฮูหยงบาโร๊ะ กายูบอเกาะ รามัน ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 63.4
1492 STN1720 บ้านบางเหลียว คีรีวง ปลายพระยา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.00 N/A 56.8
1493 STN1736 บ้านคลองราง พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.60 N/A 23.0
1494 STN0300 บ้านเพชรนิยม สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 51.10 0.00 0.0
1495 STN0316 บ้านวังลาด ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 13.0 33.80 N/A N/A
1496 STN0332 บ้านไฮ่ฮ้า บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 38.70 N/A 47.0
1497 STN0666 บ้านชัยมงคล สมอโคน บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
1498 STN0682 บ้านเขาวงพระจันทร์ หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 21.40 9.14 58.8
1499 STN0698 บ้านอ่าวกลาง วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.20 9.88 N/A
1500 STN1310 บ้านนาสา ไหล่น่าน เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 18.70 N/A N/A
1501 STN1326 บ้านทุ่งผง ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 22.50 0.00 57.6
1502 STN0616 บ้านสันติสุข (บ้านกิ่วสะไต) ป่าตึง แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.90 6.02 N/A
1503 STN0632 บ้านทุ่งมะส้าน ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.80 N/A N/A
1504 STN0648 บ้านป่าเวียง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.30 9.46 N/A
1505 STN1379 บ้านแก่วตาว นาดี ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 9.0 143.60 0.00 0.0
1506 STN1395 บ้านทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.80 N/A N/A
1507 STN0506 บ้านคลองกรอย ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1508 STN0522 บ้านแม่อ้อใน แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.40 0.00 39.3
1509 STN0538 บ้านใหม่พรสวรรค์ นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 24.30 0.00 42.4
1510 STN1335 บ้านแม่อ้อใน แม่อ้อ พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.50 0.00 75.8
1511 STN1351 บ้านร่องคำดง แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 67.2
1512 STN1367 บ้านโนนงิ้ว บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 29.50 0.00 66.1
1513 STN0451 บ้านรังเตี้ย นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1514 STN0467 บ้านคลองกะพง เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 -99.90 134.98 N/A
1515 STN0483 บ้านไร่บน ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.5 22.30 0.00 49.0
1516 STN1278 บ้านทหารผ่านศึก รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 21.80 N/A N/A
1517 STN0255 บ้านหลวง แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.40 N/A N/A
1518 STN0271 บ้านซับป่าพลู ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 32.00 0.00 47.5
1519 STN1107 บ้านถ้ำพริก บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 22.70 N/A 50.7
1520 STN1139 บ้านห้วยข่อยหล่อย บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 11.70 0.00 N/A
1521 STN1155 บ้านกองขากน้อย สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.30 N/A 72.1
1522 STN0365 บ้านช่องแคบ ช่องแคบ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 17.80 N/A 90.4
1523 STN0381 บ้านป่าซางพัฒนา แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1524 STN1189 บ้านเจ็ดร้อยไร่ แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 24.80 N/A 60.8
1525 STN1205 บ้านน้ำพุ บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 25.50 N/A 58.2
1526 STN0389 บ้านสันต้นเปา แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.90 N/A N/A
1527 STN0437 บ้านห้วยพลู ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1528 STN1230 บ้านวังดิน บ้านกลาง สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 23.70 0.00 52.2
1529 STN1246 บ้านห้วยสะแตง งอบ ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 18.70 0.00 67.2
1530 STN1505 บ้านคลองไทร หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 5.0 25.00 N/A 63.3
1531 STN1521 บ้านพร้าว บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 35.30 N/A 66.9
1532 STN1537 บ้านแสนขัน* บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 22.60 3.57 N/A
1533 STN0782 บ้านจันตาแป๊ะ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 -99.90 9.34 1.9
1534 STN1587 บ้านกลุ่มตาขวัญ คลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 100.0
1535 STN0564 บ้านห้วยผาก สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 22.60 0.00 52.7
1536 STN0580 บ้านพรุเตาะนอก ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.90 0.00 N/A
1537 STN0596 บ้านแม่ลานคำ ทต.สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 11.75 N/A
1538 STN1425 บ้านต้นปล้อง บุญเรือง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.50 N/A 28.4
1539 STN1441 บ้านห้วยพัฒนา แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.10 N/A N/A
1540 STN1457 บ้านผาลาด หงาว เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.30 N/A 47.2
1541 STN1473 บ้านซับพลู ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1542 STN0845 บ้านตลาดนาทวี* ทต.นาทวี นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.80 2.68 N/A
1543 STN1689 บ้านปริก ลำไพล เทพา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.80 N/A 28.9
1544 STN1705 บ้านทำเนียบ ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 44.5
1545 STN1721 บ้านหาดตุ่น ปากจั่น กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.30 N/A 27.5
1546 STN1737 บ้านหาดถั่ว ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 22.80 N/A 57.7
1547 STN0301 บ้านหินสอ ปลาบ่า ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 18.10 N/A 72.7
1548 STN0317 บ้านซับอีปุก ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 49.70 0.00 89.7
1549 STN0333 บ้านปางเคาะ ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 25.40 0.00 48.4
1550 STN1003 บ้านด่าน* บ้านด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 24.00 0.78 0.0
1551 STN1019 บ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
1552 STN0013 บ้านห้วยสลัก ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.70 N/A 12.9
1553 STN0029 บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.10 0.38 N/A
1554 STN0045 บ้านปางยาง บ้านปง หางดง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.30 N/A 34.8
1555 STN1903 บ้านน้ำคำ ภูแล่นช้าง นาคู กาฬสินธุ์ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 30.20 N/A 36.1
1556 STN1919 บ้านวังยาว* น้ำผุด ละงู สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.89 N/A
1557 STN1935 บ้านน้ำเกาะ ยอด สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 22.50 N/A 40.1
1558 STN1634 บ้านเขาหินตั้ง สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A 54.1
1559 STN1650 บ้านวังน้ำเขียว ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 3.0 23.80 N/A 46.1
1560 STN1666 บ้านมะม่วง นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 56.8
1561 STN0096 บ้านด่านสิงขร คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A 14.2
1562 STN0112 บ้านแม่สุริน ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.20 0.00 N/A
1563 STN0128 บ้านไมโครเวฟ ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.70 N/A N/A
1564 STN0144 บ้านแม่เลียงพัฒนา เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.50 0.00 N/A
1565 STN0935 บ้านแม่ละนา ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 10.30 N/A 0.9
1566 STN0951 บ้านกลาง (หนองพรมหน่อ) ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 30.10 N/A 88.9
1567 STN1754 บ้านไอร์เจี๊ยะ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.30 N/A 55.4
1568 STN1770 บ้านบางติบ บางวัน คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.80 N/A 51.0
1569 STN0203 บ้านแม่กำปอง ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.10 0.00 47.4
1570 STN0219 บ้านช่องเหรียง บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.00 0.00 47.8
1571 STN0235 บ้านกิ่วกาญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.30 0.00 58.8
1572 STN0889 บ้านสบงาย เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.70 N/A 85.0
1573 STN0905 บ้านขุนห้วย แม่พุง วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 22.30 N/A 90.4
1574 STN0921 บ้านห้วยไคร้ แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 0.1
1575 STN1820 บ้านโท้งหลวง นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.80 N/A 43.7
1576 STN1836 บ้านแม่สาด (บ้านปางกลาง) แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.30 N/A 28.5
1577 STN1852 บ้านท่าดีหมี เมืองพาน พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.30 N/A 47.4
1578 STN1868 บ้านกาดถีกลาง ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 33.2
1579 STN0057 บ้านคีรีวง กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.50 N/A 12.1
1580 STN0849 บ้านแสนทอง* ทต.เวียงต้า ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 21.60 0.00 N/A
1581 STN0866 บ้านดอนงาม โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.30 N/A 4.5
1582 STN1602 บ้านด่าน น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 35.4
1583 STN1049 บ้านไร่ยาว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
1584 STN1074 อบต.บ้านบึง บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 27.30 N/A 58.3
1585 STN2076 บ้านเมรัย* สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.50 0.00 N/A
1586 STN2092 บ้านมะปรางงาม* ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 21.90 0.00 N/A
1587 STN2108 บ้านสระสี่มุม* สิชล สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.50 0.00 N/A
1588 STN2124 บ้านย่านยาว* เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.50 0.80 N/A
1589 STN2140 บ้านเพียเภ้า* คำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 21.60 3.24 N/A
1590 STN0180 บ้านลาน ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.60 N/A 0.4
1591 STN0196 บ้านแม่มอญ ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.70 0.00 N/A
1592 STN0981 บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา* อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 23.20 1.86 0.1
1593 STN0997 บ้านนาคันหัก* พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1594 STN1980 บ้านวังมะริว* เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.60 1.46 N/A
1595 STN2012 บ้านห้วยป้าย* วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.40 0.81 N/A
1596 STN2028 ชุมชนบ้านห้วย* ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 23.80 1.48 N/A
1597 STN2060 บ้านน้ำลัด* สำนักแต้ว สะเดา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.20 0.46 N/A
1598 STN2044 บ้านนาใน* ควนธานี กันตัง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1599 STN1996 บ้านท่าต้นกวาว* ชมภู สารภี เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1600 STN1964 บ้านแก้งช้างเนียม คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1601 STN0965 บ้านหนองใหญ่ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1602 STN2156 บ้านเจาะกะพ้อใน กะรุบิ กะพ้อ ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1603 STN0164 บ้านคลองปาว ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1604 STN1090 บ้านป่าห้า โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1605 STN1618 บ้านจันทรัตน์ ยะรม เบตง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1606 STN0882 บ้านตึงเหนือ วังทอง วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1607 STN0073 บ้านเขานางหงษ์ ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1608 STN1884 บ้านเหล่า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1609 STN0729 บ้านนาจีนซิ้ว สวนแตง ละแม ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1610 STN0745 บ้านห้วยทรายทอง ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1611 STN1786 บ้านบางโจ ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1612 STN1802 บ้านสามไกร* หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1613 STN1951 บ้านควนสบาย นาเหนือ อ่าวลึก กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1614 STN0813 บ้านเทพพนม เขาพนม เขาพนม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1615 STN0829 บ้านโฉลกบ้านเก่า เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1616 STN1035 บ้านส้อ* เปือ เชียงกลาง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1617 STN1489 บ้านห้วยโป่ง ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1618 STN1539 บ้านศรีดอนไชย* ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1619 STN1555 บ้านห้วยทรายเหนือ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1620 STN1571 บ้านบางกา กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1621 STN0766 บ้านสะอาด น้ำสวย เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1622 STN1262 บ้านม่วง บ้านม่วง สังคม หนองคาย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1623 STN0405 บ้านห้วยน้ำดัง กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1624 STN0421 บ้านแม่วอง ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1625 STN1173 บ้านต้นงุ้น หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1626 STN0349 บ้านห้วยตึม บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1627 STN1123 บ้านไพรงาม บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1628 STN0287 บ้านหญ้าปล้อง คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1629 STN1294 บ้านแม่ฮวก ไหล่หิน เกาะคา ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1630 STN0714 บ้านน้ำพัน นาไร่หลวง สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1631 STN0812 บ้านหน้าถ้ำ คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1632 STN0595 บ้านหาดส้มป่อย แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1633 STN0713 บ้านน้ำรีพัฒนา ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1634 STN0436 บ้านป่าเหมี้ยง แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1635 STN1570 บ้านบางบ้าน คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1636 STN0665 บ้านลีซอขุนห้วยทู่ ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1637 STN0498 บ้านเหนือ* ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1638 STN0505 บ้านคลองทุเรียน นาทวี นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1639 STN0521 บ้านน้ำรู เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1640 STN1138 บ้านวงศ์ษาพัฒนา แม่ตืน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1641 STN0286 บ้านคลองมุย ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1642 STN0404 บ้านสันป่าสัก บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1643 STN2075 บ้านบางสาน* พนม พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1644 STN1048 บ้านบางหยด* อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1645 STN1883 บ้านนาคำ ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1646 STN0728 บ้านวังประดิษฐ์ เขาค่าย สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1647 STN0920 บ้านท่าปู แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1648 STN1785 บ้านคลองพระยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1649 STN0934 บ้านหนองป่าแขม* แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1650 STN0848 บ้านป่ากล้วย* สถาน นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1651 STN1934 บ้านสะเกิน ยอด สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1652 STN1018 บ้านเขาโร* เขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1653 STN1034 บ้านเขื่อนแก้ว* ถืมตอง เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1654 STN1963 บ้านแมด บ้านเหล่า คำชะอี มุกดาหาร สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1655 STN0964 บ้านแก้วเมธี นาด้วง นาด้วง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1656 STN2123 บ้านกงษี* กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1657 STN0163 บ้านสระบัว ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1658 STN0967 บ้านสงเปือย ธาตุ เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1659 STN1092 บ้านห้วยน้ำอุ่น บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1660 STN0923 บ้านกองขากหลวง* สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1661 STN2158 บ้านบันนังดามา* กาบัง กาบัง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1662 STN0150 บ้านโป่ง นาแขม เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1663 STN0166 บ้านน้ำต๊ะ น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1664 STN1886 บ้านหนองค้าพัฒนา นาม่อง กุดบาก สกลนคร สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1665 STN0731 บ้านคลองชะมวง พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1666 STN0747 บ้านท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1667 STN1051 บ้านเหนือคลอง ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1668 STN0891 บ้านปางเปา ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1669 STN0098 บ้านในหนด เหมาะ กะปง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1670 STN1804 บ้านสามพัน* ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1671 STN0884 บ้านปางต้นหนุน แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1672 STN1905 บ้านวังโพน ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1673 STN0075 บ้านห้วยโท้ง น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1674 STN0650 บ้านดงหนองจอก ทต.เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1675 STN1248 บ้านแม่ตีบหลวง* แม่ตีบ งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1676 STN0618 บ้านห้วยชมภู (บ้านป่าคาหลวง) ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1677 STN0485 บ้านคลองของ ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1678 STN1280 บ้านไทยสามัคคี แม่กาษา แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1679 STN0407 บ้านเสาแดง แจ่มหลวง กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1680 STN0423 บ้านถ้ำง๊อบ หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1681 STN0439 บ้านกล้อทอ แม่จัน อุ้มผาง ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1682 STN0351 บ้านปางแก ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1683 STN1141 บ้านแม่ไคร้ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1684 STN1109 บ้านแม่สายนาเลา โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1685 STN1021 บ้านจันดีเมืองใหม่* จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1686 STN1739 บ้านดอนเมา ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1687 STN0799 บ้านปากแพรก นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1688 STN0815 บ้านคลองแรด แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1689 STN0831 บ้านเหนือ บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1690 STN0768 บ้านซำทอง นามาลา นาแห้ว เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1691 STN1397 บ้านแม่ช่อฟ้า ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1692 STN1413 บ้านเลยวังไสย์ เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1693 STN0668 บ้านขุนห้วยนกกก แม่หละ ท่าสองยาง ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1694 STN1557 บ้านใหม่ปางเติม* บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1695 STN0700 บ้านควนเหมียง บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1696 STN0598 บ้านหัวดอย กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1697 STN1412 บ้านแม่แจ๋ม แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1698 STN0667 บ้านเจดีย์โคะ มหาวัน แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1699 STN0484 บ้านหินขาว กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1700 STN1263 บ้านยางโองนอก แม่สลิด บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1701 STN1368 บ้านขวากใต้ ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1702 STN0422 บ้านแม่ก๊ะเปียง สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1703 STN0438 บ้านแม่ละเมา* พะวอ แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1704 STN1206 บ้านน้ำไพร สังคม สังคม หนองคาย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1705 STN0366 บ้านห้วยน้ำนัก พบพระ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1706 STN1490 บ้านห้วยมุ่น ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1707 STN0767 บ้านอุมุง บุฮม เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1708 STN0699 บ้านสว่างคีรี โคกยาง กันตัง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1709 STN0715 บ้านถ้ำเวียงแก นาไร่หลวง สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1710 STN1506 บ้านห้วยสีเสียด น้ำหมาน เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1711 STN0850 บ้านท่าตีน* พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1712 STN0256 บ้านห้วยกุ้ง ป่าโป่ง สบเมย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1713 STN0830 บ้านท้องนายปาน บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1714 STN0846 บ้านสองแคว* นาไร่หลวง สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1715 STN0798 บ้านห้วยตาสิงห์ บ้านควน หลังสวน ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1716 STN1572 บ้านกรูด กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1717 STN0966 บ้านปากหมาก* ศรีสองรัก เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1718 STN2109 บ้านแชงเปิง* คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1719 STN1091 บ้านป่าเลา แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1720 STN2077 บ้านบางไต* ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1721 STN1050 บ้านบางลึก พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1722 STN1004 บ้านบีกริม คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1723 STN1885 บ้านดงน้อย ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1724 STN0730 บ้านเขาไว้ข้าว ดินแดง ลำทับ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1725 STN1821 บ้านโท้งสาแล นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1726 STN0936 บ้านหมอแปง แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1727 STN0952 บ้านนาแค นาแค นายูง อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1728 STN1787 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1729 STN1803 บ้านย่านตะเคียน* ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1730 STN0204 บ้านเอียก สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1731 STN1722 บ้านหนองจิก เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1732 STN1738 บ้านทุ่ง อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1733 STN0302 บ้านนาเมืองทอง โนนทอง นายูง อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1734 STN0960 บ้านน้ำทบ* เขาหลวง วังสะพุง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1735 STN2039 บ้านนากล่ำ* น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1736 STN0159 บ้านไทรงาม ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1737 STN1044 บ้านเสียบญวน วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1738 STN1069 บ้านหางนา โพนสูง ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1739 STN1085 บ้านนาล้อม ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1740 STN0724 บ้านหัวเขาท่ากอ บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1741 STN0900 บ้านส่องสี ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1742 STN1797 บ้านไม้เสียบ* เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1743 STN1597 บ้านควนดินดำ ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1744 STN1765 บ้านลุ่มเกรียบ ทับปุด ทับปุด พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1745 STN1014 บ้านสวนใหญ่พัฒนา* ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1746 STN0328 บ้านโป่ง โป่ง ด่านซ้าย เลย สทภ. 2 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1747 STN0123 บ้านหนองม่วน (ดง) ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1748 STN0139 บ้านคลองป่าหวาย หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1749 STN0084 บ้านหลวงเมืองคอง* เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1750 STN1716 บ้านวังหอน วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1751 STN1732 บ้านสระเกศ ตลิ่งงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1752 STN0808 บ้านควนสามัคคี ครน สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1753 STN0824 ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ลป. 2 (น้ำตกลำปี) ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1754 STN0024 บ้านแม่หลุ กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1755 STN1452 บ้านทาน จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1756 STN1468 บ้านโคกสะอาด นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1757 STN0793 บ้านลำพิกุล นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1758 STN1550 บ้านห้วยโป้* แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1759 STN0607 บ้านตีนธาตุ ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1760 STN0761 บ้านนาดอน ทต.ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1761 STN0693 บ้านหนองโก หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1762 STN0709 บ้านปากช่อง จะโหนง จะนะ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1763 STN1406 บ้านหนองบัว หนองบัว ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1764 STN0627 บ้านสา ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1765 STN1362 บ้านนาข่า ปากหมัน ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1766 STN0446 บ้านตาแวน เรือง เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1767 STN0462 บ้านกกทอง (หมู่ 4) กกทอง เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1768 STN0478 บ้านประจำไม้ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1769 STN0494 บ้านฉานเรน ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1770 STN1257 บ้านทุ่งขาม ใหม่พัฒนา เกาะคา ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1771 STN1273 บ้านห้วยบงใหม่ แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1772 STN0501 บ้านหินราว เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1773 STN0416 บ้านแม่หงานหลวง ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1774 STN0376 บ้านห้วยไฟ แม่ขะนิง เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1775 STN1168 บ้านแม่ตะละม้ง แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1776 STN1118 บ้านห้วยหก เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1777 STN1086 บ้านกกโพธิ์ริมน้ำสาน ร่องจิก ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1778 STN1102 บ้านห้วยขอบ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1779 STN2152 บ้านกาเยาะมาตี กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1780 STN1045 บ้านบางตง* นบปริง เมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1781 STN0215 บ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1782 STN1782 บ้านสาคู สาคู ถลาง ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1783 STN0124 บ้านดงใหม่ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1784 STN0725 บ้านจำปุย พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1785 STN1750 บ้านดีด๊ะ ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1786 STN1899 บ้านทับไฮ แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1787 STN0092 บ้านตะแบกโพรง อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1788 STN0329 บ้านน้ำหมัน กกสะทอน ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1789 STN0592 บ้านขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1790 STN0560 บ้านตลิ่งสูง* แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1791 STN0809 บ้านหนองตำเสา ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1792 STN0825 ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ลป. 4 (น้ำตกโตนไพร) ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1793 STN0841 บ้านแม่หาด* ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1794 STN1551 บ้านริมอิง* เวียง เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1795 STN0534 บ้านปางยาว แม่พริก แม่พริก ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1796 STN0762 บ้านช่องช้าง พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1797 STN0710 บ้านท่าจีน ทต.น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1798 STN1322 บ้านแม่แก้วเหนือ แม่อ้อ พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1799 STN0463 บ้านกำพี้ กกดู่ เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1800 STN0502 บ้านหัวโคก* นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1801 STN1258 บ้านนางิ้ว นางิ้ว สังคม หนองคาย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1802 STN0283 บ้านหาดส้มแป้น หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1803 STN0299 บ้านโป่งสามขา ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1804 STN1119 บ้านทาป่าเปา ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1805 STN1135 บ้านนาฟองแดง นครชุม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1806 STN1151 บ้านร้องธาร ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1807 STN0433 บ้านต้นผึ้ง ทาแม่ลอบ แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1808 STN1047 บ้านคีรีราษฎร์พัฒนา เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1809 STN2138 บ้านผักหย่า* ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1810 STN0727 บ้านช่องบอน เขาทะลุ สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1811 STN0887 บ้านไผ่แพะ เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1812 STN1768 บ้านคลองโตนด เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1813 STN1784 บ้านไทรทอง บางวัน คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1814 STN1439 บ้านในสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1815 STN0949 บ้านโป่งมะค่า ระบำ ลานสัก อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1816 STN1664 บ้านยุบตาเหน่ง ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1817 STN1600 บ้านบือจะ พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1818 STN1033 บ้านวังแข* แม่สา เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1819 STN1901 บ้านผาสิงห์ หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1820 STN0827 บ้านบางใหญ่ บางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1821 STN0843 บ้านยางค้อม* ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1822 STN0594 บ้านหนองเต่า แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1823 STN0796 บ้านส้าน สันทะ นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1824 STN1324 บ้านแก่นอุดร น้ำแก่น ภูเพียง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1825 STN0764 บ้านยวนสาว ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1826 STN0712 บ้านกิ่วจันทร์ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1827 STN1409 บ้านวังเจริญรัตน์ บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1828 STN0497 บ้านคลองบอน เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1829 STN0465 บ้านห้วยผักเน่า ลาดค่าง ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1830 STN1365 บ้านกุดจิก หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1831 STN1333 บ้านหาดเบี้ย ปากชม ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1832 STN0520 บ้านขุนป๋วย แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1833 STN0285 บ้านบางซอย คุระ คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1834 STN1276 บ้านห้วยแห้ง ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1835 STN1171 บ้านร่มไทย ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1836 STN1137 บ้านสบก๋าย กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1837 STN1153 บ้านแม่จ๋อง ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1838 STN0695 บ้านเขาพลู บางสัก กันตัง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1839 STN0464 บ้านห้วยติ้ว ลาดค่าง ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1840 STN0645 บ้านทุ่งยาง หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1841 STN0661 บ้านอุ้มเปี้ยม คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1842 STN1392 บ้านโพนทอง เชียงกลม ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1843 STN1243 บ้านห้วยรวก หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1844 STN0378 บ้านฮากฮาน ยาบหัวนา เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1845 STN0284 บ้านเตรียม คุระ คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1846 STN1104 บ้านป่าสักงาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1847 STN0763 บ้านเขาหัวควาย เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1848 STN0593 บ้านแม่สะป๊อก แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1849 STN1568 บ้านวัดสวาด ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1850 STN1502 บ้านปากคะยาง บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1851 STN1275 บ้านห้วยหินฝน แม่ปะ แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1852 STN0503 บ้านนางเอื้อย* กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1853 STN1916 บ้านปาล์มไทย (บ้านส้านแดง) ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1854 STN0346 บ้านหัวนา นานกกก ลับแล อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1855 STN0810 บ้านคลองนูน ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1856 STN0826 บ้านพรรั้ง ทต.บางริ้น เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1857 STN0842 บ้านบุ่งกุ่ม* นาหอ ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1858 STN1686 บ้านคลองตาหงา บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1859 STN0026 บ้านสบวาก แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1860 STN1486 บ้านไพรพัฒนา ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1861 STN0962 บ้านน้ำค้อ ทรายขาว วังสะพุง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1862 STN0978 บ้านไร่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1863 STN0200 บ้านขาม หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1864 STN1948 บ้านบางปรุ* คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1865 STN1767 บ้านทางด่าน แม่นางขาว คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1866 STN0125 บ้านแม่อุมลองน้อย ป๋าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1867 STN1599 บ้านราวปลา ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1868 STN1046 บ้านเนินทอง ในวงใต้ ละอุ่น ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1869 STN2137 บ้านบุญฑริก* บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1870 STN1817 บ้านแม่ของ* แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1871 STN0232 บ้านผาหมี เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1872 STN0248 บ้านป่าแป๋ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1873 STN0726 บ้านห้วยใหญ่ ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1874 STN1989 บ้านป่าแดด* บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1875 STN1957 บ้านบางสังโต้ง * ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1876 STN0173 บ้านแหลมหิน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1877 STN0189 บ้านห้วยไผ่ บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1878 STN0958 บ้านยาง ท่าลี่ ท่าลี่ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1879 STN0974 บ้านใหม่สามัคคี* ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1880 STN1042 บ้านห้วยใหญ่ นาสัก สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1881 STN0914 บ้านไพรสวรรค์ ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1882 STN1763 บ้านคลองเรือ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1883 STN1779 บ้านบางมะขาม อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1884 STN0137 บ้านธาราวงศ์อารีย์ เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1885 STN1627 บ้านเวียคะดี้ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1886 STN1698 บ้านลีมาปูโร๊ะ บาโงยซิแน ยะหา ยะลา สทภ. 8 S 0.0