รายการ สถานะเตือนภัย จำนวนที่ แจ้งเตือน 5577 ครั้ง
ลำดับ วันที่ รายละเอียด ประเภทการเตือน ปริมาณน้ำฝน ขณะเตือน ปริมาณระดับน้ำ ขณะเตือน ฝน 15 นาที ฝน 12 ชม ฝน 24 ชม ฝน48 ชม ระดับน้ำ
1 10-06-2567 10:30 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองกวาง* ตำบล วังสรรพรส อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN1972) ระดับน้ำ 8.5 3.5 0.0 8.5 8.5 10.5 3.46
2 09-06-2567 06:53 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมหาวัน ตำบล มหาวัน อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN1285) น้ำฝน 97.5 0 5.5 97.5 103.5 107.0 -
3 09-06-2567 06:20 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อหลวง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0348) น้ำฝน 102 0 2.5 102.0 82.5 87.5 -
4 09-06-2567 06:03 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อหยวกใต้ ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0040) น้ำฝน 117.5 0 0.5 117.5 10.5 11.5 -
5 09-06-2567 06:00 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเปรื่อง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1203) น้ำฝน 181.5 0 1.0 181.5 179.5 182.0 -
6 07-06-2567 00:55 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติคีรี ตำบล แม่สลองนอก อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0195) น้ำฝน 89.5 0 6.0 89.5 93.0 118.0 -
7 05-06-2567 21:57 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองห้วยนา ตำบล ชนแดน อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1421) น้ำฝน 97.5 0 4.0 97.5 110.5 110.5 -
8 05-06-2567 21:56 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลาด ตำบล ชนแดน อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0316) น้ำฝน 116 0 2.0 116.0 103.5 103.5 -
9 04-06-2567 23:07 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไม้สะเป่ ตำบล ปางหมู อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN1819) น้ำฝน 101 0 6.0 101.0 56.0 83.0 -
10 03-06-2567 22:00 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านธาตุ ตำบล แม่สลองนอก อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN1872) น้ำฝน 99 0 1.0 99.0 76.5 89.5 -
11 03-06-2567 21:06 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาแตก ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0234) น้ำฝน 109.5 0 13.5 109.5 119.0 146.5 -
12 01-06-2567 10:43 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำต้ม ตำบล ผาช้างน้อย อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0854) น้ำฝน 97 0 0.5 97.0 94.5 94.5 -
13 01-06-2567 10:25 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวนา ตำบล พงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน(STN0718) น้ำฝน 103 0 1.5 103.0 111.0 111.0 -
14 01-06-2567 10:20 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสา ตำบล ทุ่งกล้วย อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0627) น้ำฝน 98 0 0.0 98 10.5 10.5 -
15 01-06-2567 10:04 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก้อ ตำบล แม่จริม อำเภอ แม่จริม จังหวัด น่าน(STN0542) น้ำฝน 97.5 0 5.5 97.5 103.0 103.0 -
16 01-06-2567 09:46 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันหลวง ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN1346) น้ำฝน 120.5 0 2.0 120.5 114.5 114.5 -
17 01-06-2567 09:41 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไคร้ลานทอง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1381) น้ำฝน 95.5 0 0.5 95.5 113.5 113.5 -
18 01-06-2567 09:30 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางถ้ำ* ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN1858) น้ำฝน 116 0.73 0.5 116.0 40.5 40.5 0.73
19 01-06-2567 09:25 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาฝ่า* ตำบล จอมพระ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0353) ระดับน้ำ 3 4.3 1.5 3.0 3.0 3.0 2.12
20 01-06-2567 09:25 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนสถาน1* ตำบล สถาน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0847) น้ำฝน 97.5 2.38 1.0 97.5 97.5 97.5 2.38
21 01-06-2567 09:20 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเปรื่อง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1203) น้ำฝน 99 0 1.0 99.0 94.0 94.0 -
22 01-06-2567 08:55 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางผักหม ตำบล งิม อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0853) น้ำฝน 98 0 2.0 98.0 94.0 94.0 -
23 01-06-2567 08:48 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่เจริญไพร ตำบล ฝายกวาง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0625) น้ำฝน 134.5 0 6.0 134.5 130.0 130.0 -
24 01-06-2567 08:47 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนกำลัง ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0852) น้ำฝน 100 0 1.5 100 113.0 113.0 -
25 01-06-2567 08:38 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลาว ตำบล แม่ลาว อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0244) น้ำฝน 104 0 5.0 104 99.0 99.0 -
26 01-06-2567 07:54 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกิ่วม่วง ตำบล ดู่พงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน(STN0719) น้ำฝน 100.5 0 16.0 100.5 139.0 139.0 -
27 01-06-2567 06:59 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกอก ตำบล อวน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0085) น้ำฝน 109.5 0 5.5 109.5 88.5 88.5 -
28 01-06-2567 06:36 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบสา ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0626) น้ำฝน 126.5 0 5.5 126.5 126.5 126.5 -
29 01-06-2567 06:32 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางมะโอ ตำบล ผาช้างน้อย อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0344) น้ำฝน 121.5 0 10.0 121.5 85.0 85.0 -
30 01-06-2567 06:15 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำไคร้ ตำบล ยม อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0069) น้ำฝน 117.5 0 18.5 117.5 93.5 93.5 -
31 01-06-2567 05:17 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวดง ตำบล หงาว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1458) น้ำฝน 99.5 0 3.5 99.5 97.5 97.5 -
32 01-06-2567 05:04 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคะแนง ตำบล แม่ลาว อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN1453) น้ำฝน 116.5 0 9.5 116.5 94.0 94.0 -
33 01-06-2567 04:50 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนต้า ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0869) น้ำฝน 108.5 0 24.0 108.5 121.5 121.5 -
34 01-06-2567 04:49 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลุง ตำบล ศรีดอนชัย อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0873) น้ำฝน 100.5 0 6.0 100.5 94.0 94.0 -
35 01-06-2567 04:35 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันต้นเปา ตำบล แม่เงิน อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0389) น้ำฝน 102 0 3.5 102.0 94.5 94.5 -
36 01-06-2567 04:33 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แอบ ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0047) น้ำฝน 137.5 0 4.0 137.5 112.0 112.0 -
37 01-06-2567 04:05 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหนุน ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0855) น้ำฝน 104 0 9.0 104.0 105.0 105.0 -
38 01-06-2567 03:35 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านธารทอง ตำบล แม่เงิน อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0236) น้ำฝน 141.5 0 1.0 141.5 71.5 71.5 -
39 01-06-2567 03:24 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยข่อยหล่อย ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN1139) น้ำฝน 122.5 0 6.5 122.5 109.0 109.0 -
40 25-05-2567 06:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสงเปือย ตำบล ธาตุ อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย(STN0967) น้ำฝน 119.5 0 0.0 119.5 96.0 147.5 -
41 25-05-2567 06:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาคำ (หมู่ 6)* ตำบล บ้านก้อง อำเภอ นายูง จังหวัด อุดรธานี(STN0473) น้ำฝน 103.5 1.01 1.0 103.5 90.5 179.0 1.01
42 25-05-2567 04:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แขม ตำบล บ่อเหล็กลอง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0334) น้ำฝน 114.5 0 0.5 114.5 136.0 199.5 -
43 25-05-2567 00:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชมเจริญ ตำบล ชมเจริญ อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย(STN1879) น้ำฝน 119.5 0 8.5 119.5 154.5 205.0 -
44 24-05-2567 22:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท้องฟ้า ตำบล ท้องฟ้า อำเภอ บ้านตาก จังหวัด ตาก(STN0048) น้ำฝน 99 0 0.0 99.0 37.5 37.5 -
45 24-05-2567 22:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันพระบาท ตำบล ท้องฟ้า อำเภอ บ้านตาก จังหวัด ตาก(STN0664) น้ำฝน 105.5 0 4.5 105.5 32.0 36.0 -
46 24-05-2567 22:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันพระบาท ตำบล ท้องฟ้า อำเภอ บ้านตาก จังหวัด ตาก(STN0664) น้ำฝน 105.5 0 3.0 105.5 39.5 43.5 -
47 24-05-2567 14:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองเชียงคา ตำบล ยกกระบัตร อำเภอ สามเงา จังหวัด ตาก(STN1266) น้ำฝน 99.5 0 3.0 99.5 127.0 130.5 -
48 24-05-2567 05:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชมเจริญ ตำบล ชมเจริญ อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย(STN1879) น้ำฝน 100 0 0.0 100 129.0 129.0 -
49 23-05-2567 11:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสงเปือย ตำบล ธาตุ อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย(STN0967) น้ำฝน 99 0 6.0 47.0 47.0 47.0 -
50 23-05-2567 10:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเลิง ตำบล ห้วยบ่อซืน อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย(STN1880) น้ำฝน 106 0 7.5 69.5 69.5 69.5 -
51 23-05-2567 08:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากคะยาง ตำบล บ้านแก่ง อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1502) น้ำฝน 99 0 2.5 98.0 98.0 98.0 -
52 21-05-2567 11:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองดินดำ ตำบล หมูสี อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0986) น้ำฝน 96 0 14.5 75.5 86.0 86.0 -
53 21-05-2567 09:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยซ้อ ตำบล ห้วยม่วง อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN0971) น้ำฝน 97 0 1.5 37.5 39.5 39.5 -
54 21-05-2567 08:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาวง* ตำบล วังสวาบ อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN1902) น้ำฝน 115 0.96 1.5 86.5 112.5 112.5 0.96
55 21-05-2567 08:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยลาด ตำบล อิปุ่ม อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN1876) น้ำฝน 111.5 0 16.5 73.5 73.5 73.5 -
56 21-05-2567 07:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทอง ตำบล โพนสูง อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN1385) น้ำฝน 91.5 0 2.0 21.0 21.5 21.5 -
57 21-05-2567 07:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเลา ตำบล เชียงของ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN1270) น้ำฝน 101.5 0 1.0 113.5 113.5 113.5 -
58 21-05-2567 07:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซำม่วง ตำบล วังกวาง อำเภอ น้ำหนาว จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1422) น้ำฝน 103.5 0 0.0 105.0 105.0 105.0 -
59 21-05-2567 07:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาดรินทอง ตำบล ธาตุทอง อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ(STN0466) น้ำฝน 98 0 2.5 98.5 128.5 128.5 -
60 21-05-2567 07:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพอง* ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN1971) น้ำฝน 123 3.16 0.0 11.5 11.5 11.5 3.16
61 21-05-2567 07:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าฉาง* ตำบล ยางหวาย อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ(STN1966) น้ำฝน 102 1.82 5.0 71.0 71.0 71.0 1.82
62 21-05-2567 06:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยาง ตำบล ท่าลี่ อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย(STN0958) น้ำฝน 103 0 0.0 85.5 86.0 86.0 -
63 21-05-2567 05:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปลาบ่า ตำบล ปลาบ่า อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย(STN1358) น้ำฝน 97.5 0 1.5 53.5 60.5 60.5 -
64 21-05-2567 05:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจำวาย ตำบล ไผ่โทน อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1507) น้ำฝน 102 0 4.0 89.5 89.5 89.5 -
65 21-05-2567 04:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันนาเคียน* ตำบล ส้านนาหนองใหม่ อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0448) น้ำฝน 99.5 1.99 1.5 34.5 34.5 34.5 1.99
66 21-05-2567 03:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้าม ตำบล บ่อสวก อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1420) น้ำฝน 107.5 0 3.5 88.5 88.5 88.5 -
67 20-03-2567 09:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพุ ตำบล บ้านน้ำพุ อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย(STN1205) น้ำฝน 97.5 0 1.0 98.5 100.0 100.0 -
68 20-03-2567 07:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนต้า ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0869) น้ำฝน 105.5 0 0.0 99.5 99.5 99.5 -
69 20-03-2567 07:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่พรสวรรค์ ตำบล นาโบสถ์ อำเภอ วังเจ้า จังหวัด ตาก(STN0538) น้ำฝน 115.5 0 0.0 97.5 97.5 97.5 -
70 20-03-2567 07:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยซ้อ ตำบล ห้วยม่วง อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN0971) น้ำฝน 95.5 0 0.0 95.5 96.5 96.5 -
71 20-03-2567 07:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมอเสือดุ ตำบล เพชรชมภู อำเภอ โกสัมพีนคร จังหวัด กำแพงเพชร(STN1167) น้ำฝน 100.5 0 0.0 51.5 51.5 51.5 -
72 20-03-2567 07:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าบม (หมู่ 8) ตำบล เขาแก้ว อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย(STN0454) น้ำฝน 103 0 0.0 18.5 18.5 18.5 -
73 20-03-2567 07:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาดซ้อ ตำบล เขาแก้ว อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย(STN0323) น้ำฝน 129 0 0.0 142.0 142.0 142.0 -
74 25-01-2567 21:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแงน ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0493) น้ำฝน 118.5 106.93 1.5 116.0 118.0 118.0 106.93
75 25-01-2567 20:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนกระจาย ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN1747) น้ำฝน 120 0 1.0 113.5 114.0 114.0 -
76 25-01-2567 15:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี ชุมชนบ้านท่าหรั่ง* ตำบล นาสีทอง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN2059) น้ำฝน 124 2.01 8.5 100.5 107.0 107.0 2.01
77 25-01-2567 15:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนเมา ตำบล ตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร(STN1739) น้ำฝน 119 0 0.5 107.5 109.5 109.5 -
78 25-01-2567 14:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยแก้ว ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0574) น้ำฝน 134 0 1.5 145.5 149.5 149.5 -
79 25-01-2567 12:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN0705) น้ำฝน 118 9.98 10.0 119.5 135.5 135.5 9.98
80 25-01-2567 12:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 54 2.68 1.0 54.0 56.5 56.5 2.37
81 25-01-2567 12:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาวง ตำบล บ้านนา อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN0103) น้ำฝน 121 0 2.5 116.0 146.0 146.0 -
82 25-01-2567 12:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 117 0 0.0 151.0 164.5 164.5 -
83 25-01-2567 11:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอปาโจ* ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN2155) น้ำฝน 118 2.5 1.5 105.0 145.5 145.5 2.50
84 25-01-2567 11:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอก ตำบล กงหราย อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0082) น้ำฝน 127.5 0 0.5 1.5 2.0 2.0 -
85 25-01-2567 11:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนอินนอโม* ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN2054) น้ำฝน 118.5 3.54 15.0 109.5 140.0 140.0 3.54
86 25-01-2567 10:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุเตาะนอก ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN0580) น้ำฝน 120 0 5.0 114.0 114.5 114.5 -
87 25-01-2567 09:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0289) น้ำฝน 123.5 0 11.0 109.5 111.0 111.0 -
88 25-01-2567 08:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 132 0 13.0 138.5 152.5 152.5 -
89 25-01-2567 08:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 123 0 12.0 117.0 125.5 125.5 -
90 25-01-2567 07:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0504) น้ำฝน 118.5 0 3.0 110.0 117.5 117.5 -
91 25-01-2567 07:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 118.5 0 2.5 103.5 110.0 110.0 -
92 25-01-2567 07:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN1706) น้ำฝน 128 0 8.5 83.5 111.5 111.5 -
93 25-12-2566 13:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนอินนอโม* ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN2054) น้ำฝน 118.5 6.5 1.0 44.5 58.5 58.5 6.50
94 25-12-2566 10:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสี่แยกบ้านพูด* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN2053) น้ำฝน 124.5 1.49 19.0 86.5 122.0 122.0 1.49
95 25-12-2566 06:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านละแอ ตำบล ละแอ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1701) น้ำฝน 131 0 5.0 125.5 221.5 221.5 -
96 25-12-2566 06:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าวัง* ตำบล พร่อน อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา(STN2167) น้ำฝน 122.5 2.44 0.5 36.0 60.5 60.5 2.44
97 25-12-2566 06:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบาโงยือรา ตำบล สะเอะ อำเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา(STN2157) น้ำฝน 123.5 0 5.0 48.5 76.5 76.5 -
98 25-12-2566 05:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูลาตีรี ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1708) น้ำฝน 146.5 0 5.0 135.0 218.5 218.5 -
99 25-12-2566 04:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 32 4.06 0.0 32.0 85.0 85.0 4.00
100 25-12-2566 03:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูลาตีรี ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1708) น้ำฝน 119.5 0 3.5 112.0 197.0 197.0 -
101 25-12-2566 03:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 66.5 3.72 0.0 66.5 74.5 74.5 3.31
102 25-12-2566 02:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเงาะกาโป ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1752) น้ำฝน 120.5 0 2.0 115.0 199.0 199.0 -
103 25-12-2566 02:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลาแด ตำบล ห้วยกระทิง อำเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา(STN1695) น้ำฝน 120.5 0 4.0 114.5 172.5 172.5 -
104 25-12-2566 01:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1696) น้ำฝน 117.5 0 2.0 110.0 146.0 146.0 -
105 25-12-2566 01:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 47.5 3.6 2.0 47.5 66.0 66.0 3.45
106 24-12-2566 21:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮูหยงบาโร๊ะ ตำบล กายูบอเกาะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1704) น้ำฝน 145.5 0 3.5 93.5 128.5 128.5 -
107 24-12-2566 21:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเจาะกะพ้อใน ตำบล กะรุบิ อำเภอ กะพ้อ จังหวัด ปัตตานี(STN2156) น้ำฝน 127.5 0 6.5 34.5 58.0 58.0 -
108 24-12-2566 17:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมาแน ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1711) น้ำฝน 119 0 0.5 111.0 134.5 134.5 -
109 24-12-2566 15:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN1706) น้ำฝน 131 0 1.5 66.5 109.0 109.0 -
110 24-12-2566 12:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮูหยงบาโร๊ะ ตำบล กายูบอเกาะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1704) น้ำฝน 119 0 10.0 67.0 82.5 82.5 -
111 24-12-2566 11:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1755) น้ำฝน 120 0 7.0 93.0 113.5 113.5 -
112 24-12-2566 10:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกาสัง* ตำบล ตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN2163) น้ำฝน 119 1.53 1.5 42.0 59.5 59.5 1.53
113 24-12-2566 09:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกม.7* ตำบล ตาเนาะแมเราะ อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา(STN2164) ระดับน้ำ 12.5 2.02 0.0 12.5 17.0 17.0 0.76
114 24-12-2566 08:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบูโล๊ะสะนีแย ตำบล บ้านแหร อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1753) น้ำฝน 118.5 0 1.5 116.5 135.0 135.0 -
115 24-12-2566 08:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) น้ำฝน 123.5 8.99 3.5 108.5 138.5 138.5 8.99
116 24-12-2566 08:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเงาะกาโป ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1752) น้ำฝน 126.5 0 3.0 118.0 164.0 164.0 -
117 24-12-2566 08:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกูมุง* ตำบล ช้างเผือก อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN2150) น้ำฝน 140.5 6.48 4.5 41.0 60.0 60.0 6.48
118 24-12-2566 08:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบันนังบูโบ ตำบล ถ้ำทะลุ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1703) น้ำฝน 115 0 2.5 115.5 148.5 148.5 -
119 24-12-2566 02:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไทยพัฒนา ตำบล คีรีเขต อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN2159) น้ำฝน 118.5 0 4.5 22.5 29.0 29.0 -
120 24-12-2566 01:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 119 0 1.5 114.0 137.0 137.0 -
121 24-12-2566 01:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอปาโจ* ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN2155) น้ำฝน 125 2.97 1.5 54.0 66.0 66.0 2.97
122 24-12-2566 01:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตันหยงมัส* ตำบล ตันหยงมัส อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส(STN2153) น้ำฝน 136 4.89 0.0 50.0 55.0 55.0 4.89
123 24-12-2566 01:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1751) น้ำฝน 128.5 0 7.5 100.5 112.5 112.5 -
124 24-12-2566 00:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 132 0 9.5 73.5 83.0 83.0 -
125 24-12-2566 00:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไผ่ ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1749) น้ำฝน 140 0 9.0 105.0 119.0 119.0 -
126 23-12-2566 14:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านผาเสริฐ* ตำบล ดอยฮาง อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN2079) ระดับน้ำ 0 2.22 0.0 0.0 0.0 0.0 2.22
127 15-12-2566 22:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชายคลอง* ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN2062) ระดับน้ำ 15.5 3.63 0.0 15.5 29.5 29.5 3.56
128 15-12-2566 21:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 141.5 0 1.0 102.5 109.0 109.0 -
129 15-12-2566 16:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 47 4.38 0.0 47.0 50.5 50.5 4.15
130 15-12-2566 15:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโฮ๊ะ* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) ระดับน้ำ 4.5 2.6 0.0 4.5 6.0 6.0 2.08
131 14-12-2566 19:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไทยพัฒนา ตำบล คีรีเขต อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN2159) น้ำฝน 139 0 0.5 20.5 36.0 36.0 -
132 14-12-2566 17:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) ระดับน้ำ 67 9.43 0.5 67.0 119.5 119.5 9.40
133 14-12-2566 10:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะนังบังแยง ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1707) น้ำฝน 132 0 0.0 17.5 17.5 17.5 -
134 14-12-2566 07:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบูโล๊ะสะนีแย ตำบล บ้านแหร อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1753) น้ำฝน 117.5 0 6.0 109.5 112.5 112.5 -
135 14-12-2566 06:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN1706) น้ำฝน 117.5 0 6.5 63.5 93.5 93.5 -
136 14-12-2566 06:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านละหาด ตำบล แม่หวาด อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1702) น้ำฝน 117.5 0 1.0 71.0 72.5 72.5 -
137 14-12-2566 06:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไผ่ ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1749) น้ำฝน 118 0 2.0 113.5 143.5 143.5 -
138 14-12-2566 04:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 130.5 0 1.0 72.5 110.0 110.0 -
139 14-12-2566 03:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 130.5 0 8.0 124.5 155.0 155.0 -
140 13-12-2566 20:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 42.5 2.55 5.0 42.5 42.5 42.5 1.74
141 03-12-2566 09:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 47.5 2.54 4.0 47.5 52.5 52.5 2.45
142 03-12-2566 08:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านลำสินธุ์เหนือ* ตำบล ลำสินธุ์ อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN2056) ระดับน้ำ 0 3.52 0.0 0.0 0.0 0.0 3.38
143 03-12-2566 08:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งนายพัน* ตำบล โคกสัก อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง(STN2055) ระดับน้ำ 4.5 4.32 0.0 4.5 6.0 6.0 4.32
144 03-12-2566 08:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอก ตำบล กงหราย อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0082) น้ำฝน 128 0 1.0 16.5 16.5 16.5 -
145 03-12-2566 08:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไสยาง ตำบล เขาเจียก อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง(STN1690) น้ำฝน 128 0 3.5 127.0 137.0 137.0 -
146 02-12-2566 18:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองตำเสา ตำบล ถ้ำสิงห์ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร(STN0809) น้ำฝน 125 12.09 0.0 0.0 0.0 0.0 12.09
147 02-12-2566 18:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแพรกแห้ง ตำบล วิสัยใต้ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN1940) น้ำฝน 130 0 6.0 58.0 58.0 58.0 -
148 01-12-2566 22:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฉลุง ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1685) น้ำฝน 123 0 3.0 108.0 108.0 108.0 -
149 01-12-2566 21:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN1706) น้ำฝน 118.5 0 2.5 70.5 74.0 74.0 -
150 01-12-2566 21:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1751) น้ำฝน 118.5 0 7.5 106.0 107.0 107.0 -
151 01-12-2566 20:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) น้ำฝน 129 6.67 0.0 106.5 109.5 109.5 6.67
152 01-12-2566 20:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 128.5 0 1.5 108.0 109.5 109.5 -
153 01-12-2566 18:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทรายแก้ว* ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN2162) น้ำฝน 127.5 0.85 2.5 61.5 109.5 109.5 0.85
154 01-12-2566 18:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไผ่ ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1749) น้ำฝน 120.5 0 3.0 112.0 112.0 112.0 -
155 29-11-2566 18:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 2.5 3.5 0.0 2.5 5.0 5.0 2.91
156 29-11-2566 18:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไทร ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN1609) น้ำฝน 120.5 0 0.5 98.5 98.5 98.5 -
157 29-11-2566 15:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลำสินธุ์เหนือ* ตำบล ลำสินธุ์ อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN2056) น้ำฝน 0 3.59 0.0 0.0 0.0 0.0 3.16
158 29-11-2566 15:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1696) น้ำฝน 117.5 0 4.0 103.5 112.0 112.0 -
159 29-11-2566 14:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอก ตำบล กงหราย อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0082) น้ำฝน 117 0 1.0 10.5 12.0 12.0 -
160 29-11-2566 13:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 45 2.53 0.0 45.0 45.0 45.0 2.29
161 29-11-2566 13:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคู* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN2052) น้ำฝน 119 0.61 0.0 9.0 9.0 9.0 0.61
162 29-11-2566 13:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสี่แยกบ้านพูด* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN2053) น้ำฝน 118.5 0.51 7.0 52.5 54.0 54.0 0.51
163 29-11-2566 13:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN0705) น้ำฝน 117.5 0 5.0 109.5 117.0 117.0 10.40
164 28-11-2566 07:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช่องบอน ตำบล เขาทะลุ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0727) น้ำฝน 130 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
165 27-11-2566 20:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยแก้ว ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0574) น้ำฝน 120.5 0 0.5 130.0 161.0 161.0 -
166 27-11-2566 20:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยแก้ว ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0574) น้ำฝน 109 0 4.0 126.5 156.5 156.5 -
167 27-11-2566 17:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0744) น้ำฝน 126.5 0 3.0 123.5 146.5 146.5 -
168 27-11-2566 17:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0067) น้ำฝน 130 0 1.0 10.5 11.5 11.5 -
169 27-11-2566 14:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวหิน* ตำบล หาดยาย อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN1942) น้ำฝน 130 4.45 0.5 54.5 71.0 71.0 4.45
170 27-11-2566 14:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังไทร* ตำบล ป่าร่อน อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1945) ระดับน้ำ 11 6.2 4.0 11.0 24.5 24.5 5.34
171 27-11-2566 14:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาสัก* ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN1941) น้ำฝน 125 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
172 27-11-2566 13:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนเมา ตำบล ตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร(STN1739) น้ำฝน 130 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
173 27-11-2566 13:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านรุ่งเรือง ตำบล ละแม อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร(STN0225) น้ำฝน 120 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
174 27-11-2566 12:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 27 5.15 1.5 27.0 51.5 51.5 5.06
175 27-11-2566 12:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองนูน ตำบล ปังหวาน อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN0810) น้ำฝน 125 0.1 0.0 0.0 2.5 2.5 0.10
176 27-11-2566 08:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโตนดห้าต้น ตำบล นาพญา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0723) น้ำฝน 126.5 0 4.0 95.5 96.0 96.0 -
177 27-11-2566 08:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแงน ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0493) น้ำฝน 116.5 0 9.5 102.5 102.5 102.5 118.28
178 26-11-2566 17:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) น้ำฝน 56.5 2.56 0.0 56.5 89.5 89.5 2.50
179 26-11-2566 12:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 120.5 0 0.5 118.0 135.5 135.5 -
180 26-11-2566 12:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 74 4 0.5 74.0 100.0 100.0 3.91
181 26-11-2566 11:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0067) น้ำฝน 117.5 0 3.5 8.5 11.0 11.0 -
182 26-11-2566 11:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุเตาะนอก ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN0580) น้ำฝน 117.5 0 2.0 117.5 188.0 188.0 -
183 26-11-2566 10:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเผี่ยนบน ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0213) น้ำฝน 145 0 4.0 52.5 56.0 56.0 -
184 26-11-2566 10:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0504) น้ำฝน 118 0 3.5 112.5 131.5 131.5 -
185 26-11-2566 09:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0744) น้ำฝน 118.5 0 9.0 91.5 114.0 114.0 -
186 26-11-2566 09:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 120 0 14.0 107.5 116.0 116.0 -
187 26-11-2566 09:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 120.5 0 13.0 75.5 111.5 111.5 -
188 26-11-2566 08:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งนายพัน* ตำบล โคกสัก อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง(STN2055) ระดับน้ำ 5.5 3.76 0.0 5.5 7.5 7.5 3.62
189 26-11-2566 08:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งนายพัน* ตำบล โคกสัก อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง(STN2055) ระดับน้ำ 5.5 3.76 0.0 5.5 7.5 7.5 3.62
190 26-11-2566 08:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 117 0 12.0 42.5 67.5 67.5 -
191 26-11-2566 08:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นปริง ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา(STN0015) น้ำฝน 119.5 0 0.5 99.0 135.0 135.0 -
192 26-11-2566 08:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุตู ตำบล เกาะสะบ้า อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1712) น้ำฝน 120.5 0 2.5 118.5 148.5 148.5 -
193 26-11-2566 07:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนไม้ไผ่ ตำบล นาหว้า อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา(STN0212) น้ำฝน 117 0 2.0 97.5 126.0 126.0 -
194 26-11-2566 05:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1799) ระดับน้ำ 55 3.65 1.0 55.0 80.0 80.0 3.44
195 26-11-2566 01:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนหัวช้าง* ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา(STN2057) น้ำฝน 119 3.5 0.0 6.0 7.0 7.0 3.50
196 26-11-2566 01:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1801) น้ำฝน 121.5 4.81 17.0 114.0 118.0 118.0 4.81
197 26-11-2566 00:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบ่อทอง* ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN2061) ระดับน้ำ 0 4.01 0.0 0.0 0.0 0.0 4.02
198 26-11-2566 00:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านน้ำลัด* ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN2060) ระดับน้ำ 0 2.63 0.0 0.0 0.0 0.0 2.63
199 26-11-2566 00:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนอินนอโม* ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN2054) ระดับน้ำ 5.5 3.96 0.0 5.5 5.5 5.5 3.84
200 25-11-2566 20:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินลูกช้าง ตำบล ทุ่งคาวัด อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร(STN0575) น้ำฝน 123.5 0 1.0 95.0 95.0 95.0 -
201 25-11-2566 20:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 40.5 3.91 0.0 40.5 41.0 41.0 3.85
202 25-11-2566 15:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยตาสิงห์ ตำบล บ้านควน อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0798) น้ำฝน 118 10.67 12.0 132.5 171.5 171.5 10.67
203 22-11-2566 10:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฆอรอราแม* ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN2168) น้ำฝน 118.5 0.15 1.0 14.5 19.0 19.0 0.15
204 22-11-2566 09:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1696) น้ำฝน 137.5 0 4.5 127.5 161.0 161.0 -
205 22-11-2566 09:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1755) น้ำฝน 118.5 0 5.5 109.5 135.5 135.5 -
206 22-11-2566 09:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเจาะกะพ้อใน ตำบล กะรุบิ อำเภอ กะพ้อ จังหวัด ปัตตานี(STN2156) น้ำฝน 136 0 0.5 12.0 45.0 45.0 -
207 21-11-2566 11:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุตู ตำบล เกาะสะบ้า อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1712) น้ำฝน 134 0 13.5 99.0 104.0 104.0 -
208 19-11-2566 15:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 19.5 3.71 0.0 19.5 25.0 25.0 3.58
209 18-11-2566 04:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0067) น้ำฝน 122 0 0.0 118.5 201.0 201.0 -
210 17-11-2566 14:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโตนดห้าต้น ตำบล นาพญา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0723) น้ำฝน 123 0 30.0 124.0 155.0 155.0 -
211 17-11-2566 14:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเขาท่ากอ ตำบล บางมะพร้าว อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0724) น้ำฝน 130 0 0.0 27.5 27.5 27.5 -
212 17-11-2566 14:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฉานเรน ตำบล ตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร(STN0494) น้ำฝน 130 0 0.0 1.0 1.5 1.5 -
213 17-11-2566 13:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนกระจาย ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN1747) น้ำฝน 130 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
214 17-11-2566 13:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแงน ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0493) น้ำฝน 132 123.49 18.0 87.5 104.5 104.5 123.49
215 17-11-2566 12:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยแก้ว ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0574) น้ำฝน 123.5 0 26.0 113.0 160.5 160.5 -
216 17-11-2566 12:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปลายคลองวัน ตำบล ปากจั่น อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN1734) น้ำฝน 114 0 0.5 118.0 133.5 133.5 -
217 16-11-2566 11:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 77 3.63 0.5 77.0 91.0 91.0 3.61
218 16-11-2566 11:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโฮ๊ะ* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) ระดับน้ำ 0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -
219 15-11-2566 11:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองใหญ่ ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0688) น้ำฝน 104 0 10.0 104.5 104.5 104.5 -
220 13-11-2566 17:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวควน ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1605) น้ำฝน 135 0 12.0 129.0 129.0 129.0 -
221 13-11-2566 14:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่บน ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0483) น้ำฝน 97.5 0 0.5 91.0 109.5 109.5 -
222 11-11-2566 16:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลูโบ๊ะปันยัง ตำบล กาบัง อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN1603) น้ำฝน 122 0 7.5 103.5 104.0 104.0 -
223 03-11-2566 05:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 5 3.9 0.0 5.0 24.5 24.5 3.86
224 02-11-2566 18:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 78.5 2.56 0.0 78.5 79.0 79.0 2.60
225 31-10-2566 05:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0442) ระดับน้ำ 56 4.01 0.5 56.0 78.0 78.0 3.97
226 30-10-2566 13:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามัคคีใหม่* ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0836) ระดับน้ำ 4.5 3.25 0.0 4.5 4.5 4.5 3.09
227 30-10-2566 12:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 0 3.94 0.0 0.0 18.0 18.0 3.90
228 29-10-2566 16:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะนังบังแยง ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1707) น้ำฝน 119.5 0 0.5 89.5 93.5 93.5 -
229 28-10-2566 21:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอีพุ่งใหญ่ ตำบล เจ้าวัด อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี(STN1094) น้ำฝน 116.5 0 2.0 116.0 116.0 116.0 -
230 27-10-2566 20:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเปียงกอก* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0425) น้ำฝน 99.5 0.45 1.5 93.0 93.0 93.0 0.45
231 26-10-2566 21:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพี ตำบล บาละ อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN1601) น้ำฝน 118 0 12.0 115.5 115.5 115.5 -
232 26-10-2566 15:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทำเนียบ ตำบล ลำพะยา อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา(STN1705) น้ำฝน 128 0 26.0 93.5 93.5 93.5 -
233 26-10-2566 15:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 128 0 41.5 41.5 41.5 41.5 -
234 22-10-2566 16:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ ตำบล ถ้ำพรรณรา อำเภอ ถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1718) น้ำฝน 128.5 0 23.5 117.5 117.5 117.5 -
235 22-10-2566 14:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผัง 44,117,118 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล(STN0711) น้ำฝน 123 0 0.5 71.0 75.5 75.5 -
236 21-10-2566 09:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลำทหาร* ตำบล บ้านเก่า อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1005) น้ำฝน 105.5 1.73 0.5 102.5 102.5 102.5 1.73
237 17-10-2566 10:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแก่งหิน* ตำบล วังประจบ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1552) ระดับน้ำ 5 3.77 0.0 5.0 5.0 5.0 3.74
238 16-10-2566 08:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมูเซอป่ากล้วย ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0010) น้ำฝน 103 0 3.0 84.0 84.5 84.5 -
239 16-10-2566 08:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านห้วยยาโน* ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0233) ระดับน้ำ 46 3.14 0.0 46.0 65.5 65.5 3.03
240 16-10-2566 08:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0442) น้ำฝน 99 2.42 0.5 94.5 160.5 160.5 2.42
241 16-10-2566 04:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่ ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี(STN1624) น้ำฝน 105 0 0.0 101.0 101.0 101.0 -
242 15-10-2566 18:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทรายงาม ตำบล ห้วยปริก อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0059) น้ำฝน 117 0 3.5 75.5 75.5 75.5 -
243 15-10-2566 05:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกอก ตำบล อวน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0085) น้ำฝน 103.5 0 2.5 102.0 102.0 102.0 -
244 14-10-2566 14:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหุบผึ้ง ตำบล ห้วยทราย อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0566) น้ำฝน 102 0 1.5 104.0 104.0 104.0 -
245 14-10-2566 14:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนส้ม ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0081) น้ำฝน 109 0 1.5 105.0 105.0 105.0 -
246 14-10-2566 02:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนางหล่อ ตำบล เกาะเต่า อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัด พัทลุง(STN1619) น้ำฝน 120.5 0 0.0 104.5 104.5 104.5 -
247 13-10-2566 22:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังสมบูรณ์ ตำบล เขาปูน อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN1617) น้ำฝน 125.5 0 15.0 117.5 117.5 117.5 -
248 13-10-2566 18:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไสยาง ตำบล เขาเจียก อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง(STN1690) น้ำฝน 118 0 2.5 111.5 111.5 111.5 -
249 12-10-2566 02:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบูโล๊ะสะนีแย ตำบล บ้านแหร อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1753) น้ำฝน 158 0 2.5 147.5 147.5 147.5 -
250 11-10-2566 14:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา* ตำบล อุดมทรัพย์ อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา(STN0981) ระดับน้ำ 26.5 4.02 0.0 26.5 57.0 57.0 3.99
251 10-10-2566 15:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันพระบาท ตำบล ท้องฟ้า อำเภอ บ้านตาก จังหวัด ตาก(STN0664) น้ำฝน 101 0 1.0 80.0 80.0 80.0 -
252 10-10-2566 07:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 12.5 7 0.0 12.5 36.5 36.5 6.98
253 10-10-2566 05:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ ตำบล เชียงทอง อำเภอ วังเจ้า จังหวัด ตาก(STN0929) น้ำฝน 111.5 0 1.5 66.0 66.0 66.0 -
254 09-10-2566 21:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยงาม ตำบล เวียงห้าว อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN1854) น้ำฝน 144 0 0.0 124.0 138.0 138.0 -
255 09-10-2566 21:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงตะเคียน ตำบล เจริญเมือง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN1853) น้ำฝน 102 0 0.0 44.0 61.5 61.5 -
256 09-10-2566 20:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพนาสวรรค์ (อาดี่) ตำบล แม่ยาว อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN1834) น้ำฝน 103.5 0 0.5 8.0 40.0 40.0 -
257 09-10-2566 20:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านธาตุ ตำบล แม่สลองนอก อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN1872) น้ำฝน 101.5 0 0.5 5.5 22.5 22.5 -
258 09-10-2566 16:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองแห้ว* ตำบล บ้านฝาย อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1548) ระดับน้ำ 1 6.34 0.0 1.0 1.0 1.0 2.11
259 09-10-2566 10:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่ากล้วย* ตำบล แม่สะเรียง อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0431) น้ำฝน 134 1.14 0.0 0.5 0.5 0.5 1.14
260 09-10-2566 10:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแสนทอง* ตำบล ทต.เวียงต้า อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0849) ระดับน้ำ 16 5.54 0.0 16.0 24.0 24.0 2.43
261 09-10-2566 07:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางสา ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0009) น้ำฝน 100.5 0 1.5 93.5 95.5 95.5 -
262 09-10-2566 05:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไผ่ ตำบล บ่อเบี้ย อำเภอ บ้านโคก จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0189) น้ำฝน 100.5 0 2.0 101.0 103.5 103.5 -
263 08-10-2566 17:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านไร่* ตำบล น้ำริด อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1040) ระดับน้ำ 90 7.09 0.0 90.0 90.0 90.0 7.21
264 08-10-2566 08:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังท่าดี* ตำบล วังท่าดี อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1528) น้ำฝน 86.5 3.51 0.0 83.5 83.5 83.5 3.51
265 08-10-2566 08:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังท่าดี* ตำบล วังท่าดี อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1528) น้ำฝน 86.5 3.51 0.0 83.5 83.5 83.5 3.51
266 08-10-2566 08:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังท่าดี* ตำบล วังท่าดี อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1528) ระดับน้ำ 83.5 3.64 0.0 83.5 83.5 83.5 3.51
267 08-10-2566 03:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าข้าม* ตำบล วังนกแอ่น อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN0294) ระดับน้ำ 62 3.73 2.5 62.0 62.0 62.0 3.73
268 08-10-2566 02:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 33.5 5.11 3.0 33.5 33.5 33.5 4.55
269 07-10-2566 01:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากกลาย ตำบล ป่าแดง อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่(STN0177) น้ำฝน 101.5 0 1.5 104.0 105.0 105.0 -
270 07-10-2566 00:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 10.5 4 0.0 10.5 10.5 10.5 4.00
271 06-10-2566 14:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโมคลา* ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1169) ระดับน้ำ 9 3.01 0.0 9.0 18.5 18.5 3.01
272 06-10-2566 05:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่ ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี(STN1624) น้ำฝน 99 0 0.0 94.5 94.5 94.5 -
273 06-10-2566 01:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านประจำไม้ ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี(STN0478) น้ำฝน 116 0 0.5 98.5 98.5 98.5 -
274 05-10-2566 18:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองผักบุ้ง* ตำบล นายม อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0943) น้ำฝน 7.5 7.05 0.0 7.5 16.5 16.5 7.05
275 05-10-2566 13:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาคันหัก* ตำบล พระเพลิง อำเภอ เขาฉกรรจ์ จังหวัด สระแก้ว(STN0997) ระดับน้ำ 0.5 8.4 0.5 0.5 33.0 33.0 -
276 04-10-2566 19:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 29.5 2.63 0.0 29.5 30.0 30.0 2.53
277 04-10-2566 1018: แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองน้ำเย็น* ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง(STN1789) ระดับน้ำ 0.5 3.84 0.0 0.5 35.0 35.0 3.83
278 03-10-2566 20:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองผักแว่น ตำบล ทัพราช อำเภอ ตาพระยา จังหวัด สระแก้ว(STN1589) น้ำฝน 102 0 2.0 100.0 113.5 113.5 -
279 02-10-2566 00:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงสะคร่าน ตำบล วังสวาบ อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN1352) น้ำฝน 98 0 1.0 91.5 91.5 91.5 -
280 30-09-2566 19:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านห้วยโป้* ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1550) ระดับน้ำ 0.5 4.9 0.0 0.5 3.0 3.0 5.09
281 30-09-2566 08:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่ากล้วย ตำบล บ้านเวียง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1211) น้ำฝน 97.5 0 0.5 107.5 108.0 108.0 -
282 30-09-2566 08:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านข่วงชมภู ตำบล เตาปูน อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN0909) น้ำฝน 97 0 1.0 100.5 106.5 106.5 -
283 30-09-2566 07:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าแดง ตำบล ป่าแดง อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่(STN1213) น้ำฝน 100 0 0.5 101.0 101.0 101.0 -
284 30-09-2566 06:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเย็น ตำบล ปิงหลวง อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน(STN0087) น้ำฝน 98.5 0 1.5 40.0 41.5 41.5 -
285 30-09-2566 06:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านข่วงบุก ตำบล ห้วยไร่ อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่(STN0335) น้ำฝน 99 0 2.0 86.0 98.0 98.0 -
286 30-09-2566 06:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาคอ ตำบล บ้านปิน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0906) น้ำฝน 104 0 6.5 98.0 108.5 108.5 -
287 30-09-2566 06:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแสนทอง* ตำบล ทต.เวียงต้า อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0849) ระดับน้ำ 92 2.54 2.0 92.0 97.0 97.0 2.56
288 30-09-2566 05:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนสถาน ตำบล สันทะ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0341) น้ำฝน 97.5 0 3.5 72.5 92.0 92.0 -
289 30-09-2566 04:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเคิม ตำบล ปิงหลวง อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน(STN1673) น้ำฝน 99 0 14.0 86.5 92.5 92.5 -
290 30-09-2566 04:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวตะกร้า ตำบล บ้านปิน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0032) น้ำฝน 97.5 0 2.5 117.0 118.0 118.0 -
291 29-09-2566 19:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาคำ (หมู่ 6)* ตำบล บ้านก้อง อำเภอ นายูง จังหวัด อุดรธานี(STN0473) น้ำฝน 100.5 2.44 11.0 90.0 93.0 93.0 2.44
292 29-09-2566 18:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหินกอง* ตำบล วังโตนด อำเภอ นายายอาม จังหวัด จันทบุรี(STN0992) ระดับน้ำ 0 4 0.0 0.0 0.5 0.5 0.66
293 29-09-2566 17:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) น้ำฝน 137 4.2 8.0 128.5 128.5 128.5 4.20
294 29-09-2566 16:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสมัยเหนือ ตำบล สมัย อำเภอ สบปราบ จังหวัด ลำปาง(STN1234) น้ำฝน 109.5 0 0.0 102.5 219.0 219.0 -
295 29-09-2566 14:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านป่าหก* ตำบล ลี้ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน(STN0939) ระดับน้ำ 52 3.01 1.0 52.0 67.0 67.0 2.97
296 29-09-2566 09:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แฮด ตำบล แม่พุง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0175) น้ำฝน 104 0 16.0 96.5 128.0 128.0 -
297 29-09-2566 08:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งหลวง ตำบล ทต.เมืองยาว อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง(STN0653) น้ำฝน 102.5 0 5.5 107.5 129.0 129.0 -
298 29-09-2566 08:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงหนองจอก ตำบล ทต.เสริมซ้าย อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง(STN0650) น้ำฝน 97.5 0 0.5 97.5 123.0 123.0 -
299 29-09-2566 08:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่กระต๋อม ตำบล ป่าสัก อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1493) น้ำฝน 100 0 6.0 74.0 100.5 100.5 -
300 29-09-2566 08:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยกบ ตำบล หนองลู อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1626) น้ำฝน 99.5 0 2.0 94.5 98.5 98.5 -
301 29-09-2566 07:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลัด ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN1810) น้ำฝน 165.5 4.11 0.0 111.5 135.5 135.5 4.11
302 29-09-2566 07:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันโป่ง ตำบล เสริมกลาง อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง(STN0879) น้ำฝน 97.5 9.11 10.0 100.0 139.0 139.0 9.11
303 29-09-2566 07:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแก่น ตำบล นายาง อำเภอ สบปราบ จังหวัด ลำปาง(STN1184) น้ำฝน 97.5 0 3.0 93.0 110.5 110.5 -
304 29-09-2566 06:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเวียคะดี้ ตำบล หนองลู อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1627) น้ำฝน 100 0 2.5 94.5 97.0 97.0 -
305 29-09-2566 05:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่ง ตำบล สบปราบ อำเภอ สบปราบ จังหวัด ลำปาง(STN1199) น้ำฝน 105.5 0 9.5 105.5 125.0 125.0 -
306 29-09-2566 05:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ตำบล แม่มอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1341) น้ำฝน 97.5 0 1.5 97.0 106.5 106.5 -
307 29-09-2566 04:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าอุดม ตำบล แม่ปะ อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1330) น้ำฝน 99 0 7.5 96.5 112.5 112.5 -
308 29-09-2566 03:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาน้อย ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN1164) น้ำฝน 97.5 0 1.0 9.0 10.0 10.0 -
309 29-09-2566 03:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสมัยเหนือ ตำบล สมัย อำเภอ สบปราบ จังหวัด ลำปาง(STN1234) น้ำฝน 97.5 0 7.0 97.0 113.5 113.5 -
310 29-09-2566 03:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่หาด* ตำบล ป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน(STN0841) ระดับน้ำ 36.5 4.06 1.0 36.5 64.5 64.5 3.94
311 29-09-2566 03:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางกุ่ม ตำบล แม่ปะ อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1332) น้ำฝน 97.5 0 2.5 102.0 127.5 127.5 -
312 29-09-2566 01:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแพะดอนมูล ตำบล สรอย อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0174) น้ำฝน 114 0 11.5 86.5 142.5 142.5 -
313 29-09-2566 00:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเทพนิมิตร ตำบล โป่งตาลอง อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0058) น้ำฝน 99.5 0 1.0 6.0 9.0 9.0 -
314 29-09-2566 00:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกกทอง (หมู่ 4) ตำบล กกทอง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0462) น้ำฝน 98 0 3.5 92.5 97.0 97.0 -
315 29-09-2566 00:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังเป่ง ตำบล น้ำทูน อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย(STN0459) น้ำฝน 98 0 3.5 92.5 97.0 97.0 -
316 29-09-2566 00:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งนกสามัคคี ตำบล โป่งนก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN0977) น้ำฝน 102.5 0 3.0 91.0 92.0 92.0 -
317 28-09-2566 22:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาคอ ตำบล บ้านปิน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0906) น้ำฝน 97.5 0 5.5 75.5 88.0 88.0 -
318 28-09-2566 20:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังกกแก้ว ตำบล วังสวาบ อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN0972) น้ำฝน 105.5 0 1.5 120.0 132.5 132.5 -
319 28-09-2566 13:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า* ตำบล แม่กาษา อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN0924) ระดับน้ำ 3.5 4.07 0.0 3.5 45.5 45.5 3.99
320 28-09-2566 11:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยส้มป่อย ตำบล ดอยแก้ว อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN0415) น้ำฝน 99 0 1.5 99.0 127.0 127.0 -
321 28-09-2566 10:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังยายมุก ตำบล คลองพลู อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี(STN0055) น้ำฝน 112.5 0 2.0 107.0 148.5 148.5 -
322 28-09-2566 09:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะโทย ตำบล วังสรรพรส อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0468) น้ำฝน 155.5 0 1.0 158.5 277.5 277.5 -
323 28-09-2566 07:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 12.5 7.04 0.0 12.5 24.0 24.0 6.98
324 28-09-2566 06:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนกลาง ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN0252) น้ำฝน 122 0 2.5 117.5 118.5 118.5 -
325 28-09-2566 05:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแก่งหิน* ตำบล วังประจบ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1552) ระดับน้ำ 40.5 4.03 0.0 40.5 63.0 63.0 3.85
326 28-09-2566 05:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำดิบ ตำบล แม่วะ อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1331) น้ำฝน 130 0 5.0 8.0 15.5 15.5 -
327 28-09-2566 01:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับเต่า ตำบล อุดมทรัพย์ อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา(STN0778) น้ำฝน 100.5 0 0.0 88.0 90.0 90.0 -
328 28-09-2566 00:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่รากกลาง* ตำบล บ้านตึก อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1558) น้ำฝน 99.5 5.23 17.0 100.0 102.5 102.5 5.23
329 27-09-2566 22:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านไร่* ตำบล น้ำริด อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1040) ระดับน้ำ 40 6.12 5.0 40.0 40.0 40.0 6.07
330 27-09-2566 21:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบึงไม้ ตำบล ชะอม อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี(STN1590) น้ำฝน 98.5 0 3.0 88.5 98.5 98.5 -
331 27-09-2566 18:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาบาด ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN0278) น้ำฝน 123 0 0.5 105.5 110.5 110.5 -
332 27-09-2566 07:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งกราด* ตำบล สะตอ อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด(STN0994) ระดับน้ำ 2.5 5.2 0.0 2.5 10.0 10.0 0.19
333 26-09-2566 15:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 44.5 3.66 0.0 44.5 58.5 58.5 3.61
334 25-09-2566 13:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 10.5 4.09 0.0 10.5 40.0 40.0 1.77
335 23-09-2566 19:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะพานลาว ตำบล สหกรณ์นิคม อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี(STN0477) น้ำฝน 103.5 0 3.0 91.5 91.5 91.5 -
336 22-09-2566 19:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกะรน ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต(STN0111) น้ำฝน 119 0 12.0 100.0 100.0 100.0 -
337 22-09-2566 18:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 75 0 11.0 82.0 82.0 82.0 -
338 21-09-2566 16:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาวง* ตำบล บ้านยาง อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1807) น้ำฝน 118 1.59 2.0 111.5 111.5 111.5 1.59
339 21-09-2566 08:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองป่าแขม* ตำบล แม่คง อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0934) ระดับน้ำ 3.5 2.5 0.0 3.5 3.5 3.5 2.37
340 18-09-2566 21:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านน้ำลัด ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN1810) ระดับน้ำ 15.5 3.22 0.0 15.5 84.5 84.5 3.19
341 18-09-2566 19:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แก่ง ตำบล แม่ถอด อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1343) น้ำฝน 103.5 0 85.5 92.5 127.0 127.0 -
342 18-09-2566 16:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่สามัคคี* ตำบล ห้วยแย้ อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ(STN0974) ระดับน้ำ 19 10.02 0.0 19.0 47.5 47.5 10.00
343 17-09-2566 17:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามพวง 1* ตำบล สามพวง อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย(STN1536) ระดับน้ำ 0 3.3 0.0 0.0 42.0 42.0 0.33
344 17-09-2566 15:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่) ตำบล ทต.นางแล อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0615) น้ำฝน 101.5 0 5.5 25.5 52.5 52.5 -
345 17-09-2566 14:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโมคลา* ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1169) ระดับน้ำ 20 3.07 0.0 20.0 24.0 24.0 2.84
346 17-09-2566 08:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังสงวน* ตำบล บ่อไทย อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0946) ระดับน้ำ 36 3.53 0.0 36.0 36.5 36.5 3.40
347 17-09-2566 08:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) น้ำฝน 2.5 6.59 0.0 2.5 5.0 5.0 6.59
348 17-09-2566 07:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 2.5 7.04 0.0 2.5 5.0 5.0 6.59
349 17-09-2566 07:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาต้นจั่น* ตำบล บ้านตึก อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN0229) น้ำฝน 97.5 2.49 1.0 94.0 110.5 110.5 2.49
350 17-09-2566 05:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยส้มป่อย ตำบล ดอยแก้ว อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN0415) น้ำฝน 99 0 1.5 97.5 105.0 105.0 -
351 17-09-2566 01:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนกลาง ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN0252) น้ำฝน 98.5 0 2.0 89.0 99.5 99.5 -
352 16-09-2566 17:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่พัฒนา* ตำบล ห้วยพิชัย อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย(STN1431) ระดับน้ำ 0 5.23 0.0 0.0 0.0 0.0 4.90
353 16-09-2566 16:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกุดตอเรือ* ตำบล ทรายขาว อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย(STN0961) น้ำฝน 98.5 0 2.0 71.0 73.5 73.5 -
354 16-09-2566 13:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตลิ่งชัน ตำบล ทต.ตลิ่งชัน อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย(STN0721) น้ำฝน 105 0 4.0 101.5 107.5 107.5 -
355 16-09-2566 13:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเนินพยอม* ตำบล บ้านดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1514) ระดับน้ำ 14.5 4.2 0.0 14.5 14.5 14.5 2.81
356 16-09-2566 11:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองบัว ตำบล ภูหอ อำเภอ ภูหลวง จังหวัด เลย(STN1160) น้ำฝน 106.5 0 7.5 73.0 73.5 73.5 -
357 16-09-2566 11:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมุงเหนือ ตำบล บ้านมุง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN1178) น้ำฝน 97.5 0 0.5 98.5 100.0 100.0 -
358 16-09-2566 11:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบล บ้านดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1092) น้ำฝน 103.5 0 6.0 90.0 91.0 91.0 -
359 16-09-2566 10:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 40.5 5.26 1.5 40.5 42.5 42.5 4.00
360 16-09-2566 09:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังผา ตำบล ห้วยบ่อซืน อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย(STN1393) น้ำฝน 100.5 3.83 15.0 74.5 110.5 110.5 3.83
361 16-09-2566 05:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีดอนชัย ตำบล ป่าแงะ อำเภอ ป่าแดด จังหวัด เชียงราย(STN0868) น้ำฝน 117.5 0 15.5 121.5 122.5 122.5 -
362 16-09-2566 05:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสามพวง 1* ตำบล สามพวง อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย(STN1536) น้ำฝน 116 0.35 4.5 123.5 123.5 123.5 0.35
363 16-09-2566 03:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกสะอาด ตำบล นายางกลัก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN1468) น้ำฝน 98 0 2.0 35.5 37.0 37.0 -
364 16-09-2566 03:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโค้งสง่า ตำบล ลำพยนต์ อำเภอ ตากฟ้า จังหวัด นครสวรรค์(STN0558) น้ำฝน 97.5 0 0.5 35.0 35.0 35.0 -
365 16-09-2566 03:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับชมภู ตำบล วังทอง อำเภอ ภักดีชุมพล จังหวัด ชัยภูมิ(STN0979) น้ำฝน 98 0 0.5 86.5 88.5 88.5 -
366 16-09-2566 02:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพระซอง ตำบล พระซอง อำเภอ นาแก จังหวัด นครพนม(STN1882) น้ำฝน 105 6.55 0.0 26.0 80.5 80.5 6.55
367 16-09-2566 02:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังโพน ตำบล ท่าหินโงม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ(STN1905) น้ำฝน 104.5 0 17.5 83.5 92.5 92.5 -
368 16-09-2566 02:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะพานหิน ตำบล โป่งนก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN0976) น้ำฝน 101.5 0 1.0 98.5 101.0 101.0 -
369 16-09-2566 02:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังอ้ายโพธิ์ ตำบล บ้านไร่ อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN1470) น้ำฝน 118.5 0 2.0 62.0 62.0 62.0 -
370 16-09-2566 00:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกล่าม ตำบล กุดหมากไฟ อำเภอ หนองวัวซอ จังหวัด อุดรธานี(STN1900) น้ำฝน 140.5 0 1.5 140.0 174.5 174.5 -
371 16-09-2566 00:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำอ้อม ตำบล ยางสาว อำเภอ วิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1207) น้ำฝน 133.5 0 24.5 155.5 155.5 155.5 -
372 15-09-2566 22:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนหัวช้าง ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอ เขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น(STN0303) น้ำฝน 99.5 0 2.0 94.5 120.0 120.0 -
373 15-09-2566 12:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแก้งกะอาม ตำบล ผาเสวย อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์(STN1904) น้ำฝน 103.5 0 1.0 83.5 84.5 84.5 -
374 15-09-2566 10:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาคำ (หมู่ 6)* ตำบล บ้านก้อง อำเภอ นายูง จังหวัด อุดรธานี(STN0473) น้ำฝน 83.5 2.01 0.5 26.5 54.5 54.5 2.01
375 13-09-2566 23:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่กาห้วยเคียน ตำบล แม่กา อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา(STN1454) น้ำฝน 108 0 0.0 94.5 97.5 97.5 -
376 13-09-2566 22:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทรายคำ ตำบล บ้านต๋อม อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา(STN1408) น้ำฝน 103 0 7.0 92.0 92.5 92.5 -
377 11-09-2566 03:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 25.5 4.24 0.5 25.5 25.5 25.5 4.10
378 10-09-2566 16:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงสะคร่าน ตำบล วังสวาบ อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN1352) น้ำฝน 101.5 0 0.5 93.5 94.5 94.5 -
379 10-09-2566 14:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านด่านห้วยใต้ ตำบล หัวดง อำเภอ ลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0167) น้ำฝน 100.5 0 2.5 96.0 96.0 96.0 -
380 10-09-2566 07:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาสิงห์ ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1312) น้ำฝน 103 0 2.0 106.5 109.0 109.0 -
381 10-09-2566 07:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยส้าน ตำบล แม่สลองใน อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0398) น้ำฝน 109 14.99 22.5 102.0 102.0 102.0 14.99
382 09-09-2566 07:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งมะส้าน ตำบล ห้วยผา อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0632) น้ำฝน 115 0 0.0 118.5 118.5 118.5 -
383 09-09-2566 07:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาบ่อง ตำบล ผาบ่อง อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0127) น้ำฝน 116 0 0.5 67.0 69.0 69.0 -
384 09-09-2566 04:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำไซ ตำบล เนินเพิ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1124) น้ำฝน 99.5 0 0.0 94.0 95.0 95.0 -
385 09-09-2566 04:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหมอกจำแป๋ ตำบล หมอกจำแป๋ อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0634) น้ำฝน 115.5 0 0.0 119.0 119.0 119.0 -
386 09-09-2566 03:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านงอมถ้ำ ตำบล ท่าแฝก อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0903) น้ำฝน 99 0 4.0 94.5 94.5 94.5 -
387 09-09-2566 00:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหมอกจำแป๋ ตำบล หมอกจำแป๋ อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0634) น้ำฝน 97.5 0 25.0 119.0 119.5 119.5 -
388 09-09-2566 00:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหมอกจำแป๋ ตำบล หมอกจำแป๋ อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0634) น้ำฝน 97.5 0 25.0 119.0 119.5 119.5 -
389 08-09-2566 09:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเนินพยอม* ตำบล บ้านดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1514) น้ำฝน 97.5 3.56 0.0 0.0 0.0 0.0 3.56
390 08-09-2566 05:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบล บ้านดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1092) น้ำฝน 102.5 0 14.0 102.5 102.5 102.5 -
391 08-09-2566 04:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแก่งลาด ตำบล ห้วยเฮี้ย อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1072) น้ำฝน 131.5 0 0.0 121.5 124.5 124.5 -
392 07-09-2566 10:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกลาง* ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN0931) ระดับน้ำ 0.5 3.55 0.0 0.5 5.0 5.0 3.38
393 07-09-2566 03:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านม่วงเจริญราษฎร์ ตำบล บ่อสวก อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1531) น้ำฝน 97.5 0 10.5 99.0 106.0 106.0 -
394 07-09-2566 03:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงบัง ตำบล มหาไชย อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์(STN0305) น้ำฝน 102 0 11.0 90.0 130.5 130.5 -
395 07-09-2566 03:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้าม ตำบล บ่อสวก อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1420) น้ำฝน 178.5 0 9.0 178.0 184.5 184.5 -
396 06-09-2566 08:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำคำ ตำบล ภูแล่นช้าง อำเภอ นาคู จังหวัด กาฬสินธุ์(STN1903) น้ำฝน 136 0 0.0 131.5 133.0 133.0 -
397 06-09-2566 01:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลี ตำบล น้ำหมัน อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0170) น้ำฝน 100.5 0 25.5 121.0 135.0 135.0 -
398 06-09-2566 01:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาบ่อง ตำบล ผาบ่อง อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0127) น้ำฝน 99 0 0.0 83.0 83.0 83.0 -
399 05-09-2566 22:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโป่ง ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0641) น้ำฝน 96 0 4.0 99.5 99.5 99.5 -
400 05-09-2566 22:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางตอง ตำบล แม่อูคอ อำเภอ ขุนยวม จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0307) น้ำฝน 97.5 0 1.5 97.0 97.0 97.0 -
401 05-09-2566 21:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำกุ่ม ตำบล น้ำกุ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN0104) น้ำฝน 102 0 2.5 28.5 28.5 28.5 -
402 05-09-2566 20:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไทรทองเหนือ ตำบล ซับเปิบ อำเภอ วังโป่ง จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1302) น้ำฝน 121.5 0 1.5 120.5 120.5 120.5 -
403 05-09-2566 16:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อโพธิ์ ตำบล บ่อโพธิ์ อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1083) น้ำฝน 97 0 23.5 50.5 50.5 50.5 -
404 05-09-2566 16:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อโพธิ์ ตำบล บ่อโพธิ์ อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1083) น้ำฝน 97 0 23.5 50.5 50.5 50.5 -
405 05-09-2566 06:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกลาง* ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN0931) ระดับน้ำ 8 3.53 0.0 8.0 8.0 8.0 3.53
406 05-09-2566 05:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งพล้อ ตำบล ป่างิ้ว อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1201) น้ำฝน 101.5 0 1.0 118.0 118.0 118.0 -
407 05-09-2566 04:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แฮด ตำบล แม่พุง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0175) น้ำฝน 97.5 0 12.0 99.0 99.0 99.0 -
408 05-09-2566 03:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปันเจน ตำบล แม่เกิ๋ง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1210) น้ำฝน 100 0 1.0 108.5 108.5 108.5 -
409 05-09-2566 03:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเวียง ตำบล วังชิ้น อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1496) น้ำฝน 112 0 6.5 109.0 109.0 109.0 -
410 04-09-2566 12:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 88.5 0 6.0 63.5 86.0 86.0 -
411 02-09-2566 06:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองขาหย่าง ตำบล สวนเมี่ยง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1553) น้ำฝน 142.5 0 0.0 131.0 131.0 131.0 -
412 02-09-2566 06:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองบอน ตำบล หนองบอน อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN0995) น้ำฝน 149 0 8.5 144.0 152.5 152.5 -
413 02-09-2566 06:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาอ่าง ตำบล มาบไพ อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0279) น้ำฝน 144.5 0 10.5 113.0 123.5 123.5 -
414 02-09-2566 05:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะม่วง ตำบล นนทรีย์ อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN1666) น้ำฝน 153.5 0 8.5 137.0 137.0 137.0 -
415 02-09-2566 05:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งกราด* ตำบล สะตอ อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด(STN0994) น้ำฝน 158.5 4.13 5.5 162.0 163.5 163.5 4.13
416 02-09-2566 04:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แก่ง ตำบล แม่ถอด อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1343) น้ำฝน 98 0 1.0 48.5 49.0 49.0 -
417 02-09-2566 04:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งข้าวหาง ตำบล ตะเคียนปม อำเภอ ทุ่งหัวช้าง จังหวัด ลำพูน(STN0432) น้ำฝน 100.5 0 17.0 96.5 96.5 96.5 -
418 02-09-2566 03:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางกุ่ม ตำบล แม่ปะ อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1332) น้ำฝน 100 0 4.5 97.5 97.5 97.5 -
419 02-09-2566 03:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าคา ตำบล แม่พุง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1494) น้ำฝน 168 0 2.5 170.0 170.0 170.0 -
420 02-09-2566 03:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แฮด ตำบล แม่พุง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0175) น้ำฝน 134.5 0 10.5 125.5 125.5 125.5 -
421 02-09-2566 03:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่กระต๋อม ตำบล ป่าสัก อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1493) น้ำฝน 132 0 0.5 130.5 130.5 130.5 -
422 02-09-2566 03:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแพะดอนมูล ตำบล สรอย อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0174) น้ำฝน 120 0 3.0 126.0 126.0 126.0 -
423 02-09-2566 03:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปันเจน ตำบล แม่เกิ๋ง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1210) น้ำฝน 127.5 0 2.5 124.5 127.5 127.5 -
424 01-09-2566 23:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีราชา ตำบล รมณีย์ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN1955) น้ำฝน 134 0 7.5 85.5 95.0 95.0 -
425 01-09-2566 22:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) น้ำฝน 104.5 2.54 1.0 104.5 116.0 116.0 2.40
426 01-09-2566 21:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองจิก ตำบล เขาคราม อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่(STN1722) น้ำฝน 118.5 0 4.5 92.5 111.0 111.0 -
427 01-09-2566 21:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาพรุ ตำบล นาคา อำเภอ สุขสำราญ จังหวัด ระนอง(STN1681) น้ำฝน 119 0 0.0 109.0 122.5 122.5 -
428 01-09-2566 19:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลำภี ตำบล ลำภี อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา(STN0101) น้ำฝน 130.5 0 0.5 36.0 36.5 36.5 -
429 01-09-2566 19:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาย่า ตำบล เขาค้อ อำเภอ เขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0105) น้ำฝน 125.5 0 0.0 44.0 66.5 66.5 -
430 01-09-2566 18:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอกแดง ตำบล บางไทร อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0576) น้ำฝน 127 0 2.5 120.5 135.0 135.0 -
431 01-09-2566 17:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในหนด ตำบล เหมาะ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0098) น้ำฝน 159 0 3.5 38.0 40.0 40.0 -
432 01-09-2566 17:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางกุ่ม ตำบล กะปง อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0819) น้ำฝน 130 11.3 12.5 125.5 126.5 126.5 11.30
433 01-09-2566 16:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางวัน ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1762) น้ำฝน 118.5 0 4.0 112.0 120.5 120.5 -
434 01-09-2566 14:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 137.5 0 5.5 149.5 150.5 150.5 -
435 01-09-2566 12:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านรังแตน ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN0835) น้ำฝน 118 0 0.5 9.5 26.0 26.0 10.50
436 01-09-2566 10:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 150 0 3.0 190.0 198.5 198.5 -
437 30-08-2566 14:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจำวาย ตำบล ไผ่โทน อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1507) น้ำฝน 99.5 0 0.5 96.5 96.5 96.5 -
438 22-08-2566 21:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอูแบ ตำบล ยะต๊ะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1709) น้ำฝน 120 0 0.5 115.5 115.5 115.5 -
439 16-08-2566 03:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำมา ตำบล ทต.เวียงสรวย อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0617) น้ำฝน 99 0 0.0 98.5 98.5 98.5 -
440 16-08-2566 02:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งมะฝาง ตำบล ป่าหุ่ง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN0519) น้ำฝน 95.5 0 0.0 95.5 98.0 98.0 -
441 15-08-2566 20:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 38.5 2.52 0.0 38.5 68.5 68.5 2.51
442 15-08-2566 19:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 108 0 0.0 139.5 187.0 187.0 -
443 15-08-2566 10:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเจดีย์ ตำบล ป่าตาล อำเภอ ขุนตาล จังหวัด เชียงราย(STN1387) น้ำฝน 104.5 0 1.0 132.0 153.5 153.5 -
444 15-08-2566 09:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาตั้ง ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0238) น้ำฝน 109.5 0 1.0 70.0 115.5 115.5 -
445 14-08-2566 23:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่โมงเย้า ตำบล วาวี อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN1462) น้ำฝน 109.5 0 5.0 77.5 77.5 77.5 -
446 14-08-2566 21:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปลักหว้า ตำบล ท่าแพ อำเภอ ท่าแพ จังหวัด สตูล(STN1923) น้ำฝน 124.5 1.73 0.0 19.5 29.5 29.5 1.73
447 14-08-2566 21:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 118 2.52 7.5 118.0 125.5 125.5 2.45
448 14-08-2566 16:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขารูปช้าง (บ้านชายควน) ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN0581) น้ำฝน 120.5 0 27.0 66.0 68.0 68.0 -
449 14-08-2566 16:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาพรุ ตำบล นาคา อำเภอ สุขสำราญ จังหวัด ระนอง(STN1681) น้ำฝน 118 0 10.5 80.0 129.5 129.5 -
450 14-08-2566 16:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากแคลง ตำบล ปะเหลียน อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN0696) น้ำฝน 110 10.79 20.0 101.0 119.5 119.5 10.79
451 14-08-2566 14:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคอกช้าง ตำบล กะเปอร์ อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง(STN1958) น้ำฝน 142 0 2.5 27.0 57.0 57.0 -
452 14-08-2566 14:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีราชา ตำบล รมณีย์ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN1955) น้ำฝน 165 0 0.0 13.5 34.0 34.0 -
453 14-08-2566 12:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 124.5 0 20.0 113.5 136.0 136.0 -
454 08-08-2566 09:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาหนุน 3* ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0352) ระดับน้ำ 0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.31
455 07-08-2566 12:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านส้อ* ตำบล เปือ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN1035) ระดับน้ำ 6.5 3 0.0 6.5 37.5 37.5 1.58
456 07-08-2566 00:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสกาดกลาง ตำบล สกาด อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0086) น้ำฝน 128 0 20.0 65.0 93.5 93.5 -
457 02-08-2566 19:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพะละ ตำบล ขะเนจื้อ อำเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก(STN1828) น้ำฝน 119.5 0 2.5 73.0 101.5 101.5 -
458 31-07-2566 14:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ลาน ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่(STN1812) น้ำฝน 102 0 2.0 59.5 60.5 60.5 -
459 30-07-2566 23:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะเกิน ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1934) น้ำฝน 101.5 0 0.0 0.0 1.5 1.5 -
460 30-07-2566 07:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่มโพธิ์เงิน ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0399) น้ำฝน 98 0 2.0 98.5 101.5 101.5 -
461 30-07-2566 06:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งโค้ง ตำบล ดอนศิลา อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย(STN0515) น้ำฝน 97.5 0 0.0 49.5 56.5 56.5 -
462 30-07-2566 04:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาหนุน 3* ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0352) ระดับน้ำ 0 3.14 0.0 0.0 0.0 0.0 2.24
463 30-07-2566 03:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองแคว* ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0846) ระดับน้ำ 36.5 3.52 0.0 36.5 56.5 56.5 3.29
464 30-07-2566 00:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไผ่ ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0089) น้ำฝน 98.5 0 4.0 96.0 132.5 132.5 -
465 29-07-2566 23:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาหลัก ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0342) น้ำฝน 107 0 8.5 129.0 175.5 175.5 -
466 29-07-2566 23:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางถ้ำ ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN1858) น้ำฝน 98.5 0.93 4.5 19.5 76.5 76.5 0.93
467 29-07-2566 16:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แขม ตำบล บ่อเหล็กลอง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0334) น้ำฝน 98.5 0 0.0 51.0 51.0 51.0 -
468 29-07-2566 16:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แขม ตำบล บ่อเหล็กลอง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0334) น้ำฝน 98.5 0 0.0 51.0 51.0 51.0 -
469 29-07-2566 08:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อหยวกใต้ ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0040) น้ำฝน 97.5 0 0.0 8.5 14.5 14.5 -
470 25-07-2566 08:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านรังแตน ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN0835) น้ำฝน 132 0 0.0 10.0 11.5 11.5 11.14
471 23-07-2566 15:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองไทร ตำบล หนองย่างเสือ อำเภอ มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี(STN1505) น้ำฝน 101.5 0 0.0 0.0 6.0 6.0 -
472 21-07-2566 22:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังโพน ตำบล ท่าหินโงม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ(STN1905) น้ำฝน 120.5 0 16.5 71.5 90.5 90.5 -
473 21-07-2566 05:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่สามัคคี ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง(STN0996) น้ำฝน 153.5 0 13.0 148.0 148.0 148.0 -
474 21-07-2566 05:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาจอมแห ตำบล มะขามคู่ อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง(STN1660) น้ำฝน 132.5 0 9.0 121.0 121.0 121.0 -
475 20-07-2566 11:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่มโพธิ์เงิน ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0399) น้ำฝน 99 0 6.5 93.0 105.5 105.5 -
476 20-07-2566 11:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหาน ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0046) น้ำฝน 97.5 0 0.5 25.5 25.5 25.5 -
477 20-07-2566 01:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่กำปอง ตำบล ห้วยแก้ว อำเภอ แม่ออน จังหวัด เชียงใหม่(STN0203) น้ำฝน 110.5 0 0.0 104.0 104.0 104.0 -
478 19-07-2566 21:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหนือคลอง ตำบล ควนกาหลง อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล(STN1917) น้ำฝน 123.5 0 1.5 39.0 60.5 60.5 -
479 18-07-2566 21:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางสังโต้ง ตำบล ละอุ่นเหนือ อำเภอ ละอุ่น จังหวัด ระนอง(STN1957) น้ำฝน 117 0 0.0 27.5 67.5 67.5 -
480 18-07-2566 21:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำชล ตำบล ทุ่งระยะ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0807) น้ำฝน 122 0 6.0 85.5 98.5 98.5 -
481 18-07-2566 21:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 127 0 12.0 123.0 123.0 123.0 -
482 18-07-2566 21:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยายหม่น ตำบล หงษ์เจริญ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร(STN1939) น้ำฝน 117 0 0.5 29.0 40.0 40.0 -
483 18-07-2566 18:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านรังแตน ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN0835) น้ำฝน 120 10.74 2.5 128.5 150.5 150.5 10.74
484 18-07-2566 15:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแพรกแห้ง ตำบล วิสัยใต้ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN1940) น้ำฝน 127.5 0 5.5 31.0 36.0 36.0 -
485 18-07-2566 15:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินใหญ่ ตำบล น้ำจืด อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN1745) น้ำฝน 117.5 0 17.5 79.5 108.0 108.0 -
486 18-07-2566 13:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคอกช้าง ตำบล กะเปอร์ อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง(STN1958) น้ำฝน 118.5 0 1.5 38.5 59.0 59.0 -
487 18-07-2566 08:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาพรุ ตำบล นาคา อำเภอ สุขสำราญ จังหวัด ระนอง(STN1681) น้ำฝน 117 0 0.0 111.0 127.0 127.0 -
488 18-07-2566 08:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางนอนใน ตำบล บางนอน อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง(STN0065) น้ำฝน 126.5 0 1.0 16.0 28.0 28.0 -
489 18-07-2566 08:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวหิน ตำบล หาดยาย อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN1942) น้ำฝน 119 4.8 2.0 43.5 101.5 101.5 4.80
490 18-07-2566 08:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขานางหงษ์ ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง(STN0073) น้ำฝน 122.5 0 3.0 29.5 47.5 47.5 -
491 18-07-2566 05:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปลายคลองวัน ตำบล ปากจั่น อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN1734) น้ำฝน 129 0 0.0 45.5 45.5 45.5 -
492 17-07-2566 16:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวสวน ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1954) น้ำฝน 132.5 0 0.0 18.0 81.5 81.5 -
493 17-07-2566 15:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีสมุทร ตำบล พะโต๊ะ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN1937) น้ำฝน 126.5 0 0.0 12.0 24.5 24.5 -
494 17-07-2566 15:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางสังโต้ง ตำบล ละอุ่นเหนือ อำเภอ ละอุ่น จังหวัด ระนอง(STN1957) น้ำฝน 117 0 0.0 30.0 35.5 35.5 -
495 17-07-2566 15:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแพรกแห้ง ตำบล วิสัยใต้ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN1940) น้ำฝน 118.5 0 0.0 8.0 21.0 21.0 -
496 17-07-2566 08:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไทรงาม ตำบล ลำเลียง อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN1730) น้ำฝน 177 0 4.5 134.0 159.0 159.0 -
497 17-07-2566 08:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินใหญ่ ตำบล น้ำจืด อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN1745) น้ำฝน 124 0 2.0 94.0 115.5 115.5 -
498 16-07-2566 11:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวนา ตำบล พงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน(STN0718) น้ำฝน 101.5 0 3.0 99.0 100.5 100.5 -
499 16-07-2566 10:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตีนตก ตำบล ศิลาแลง อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN1499) น้ำฝน 107.5 0 10.0 27.0 27.0 27.0 -
500 16-07-2566 09:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหลักลาย ตำบล อวน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0541) น้ำฝน 97.5 0 4.5 91.0 92.0 92.0 -
501 16-07-2566 04:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพิ ตำบล ทุ่งช้าง อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0340) น้ำฝน 114.5 0 10.0 120.5 120.5 120.5 -
502 16-07-2566 03:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะเลียม* ตำบล ยาบหัวนา อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN1405) น้ำฝน 101.5 0.05 2.5 94.0 186.5 186.5 0.05
503 16-07-2566 01:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านถ้ำเวียงแก ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0715) น้ำฝน 101 0 18.0 96.0 96.0 96.0 -
504 15-07-2566 21:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) น้ำฝน 99 0.91 0.0 23.0 23.0 23.0 0.91
505 10-07-2566 18:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอูแบ ตำบล ยะต๊ะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1709) น้ำฝน 152 0 28.5 140.0 163.5 163.5 -
506 09-07-2566 09:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกะรน ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต(STN0111) น้ำฝน 19 0 0.0 19.0 33.0 33.0 -
507 09-07-2566 09:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 125.5 0 1.0 125.5 157.5 157.5 -
508 04-07-2566 08:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงบัง ตำบล มหาไชย อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์(STN0305) น้ำฝน 102 0 1.0 96.0 96.5 96.5 -
509 04-07-2566 06:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแก้งกะอาม ตำบล ผาเสวย อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์(STN1904) น้ำฝน 115.5 0 0.5 28.0 28.0 28.0 -
510 04-07-2566 06:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำคำ ตำบล ภูแล่นช้าง อำเภอ นาคู จังหวัด กาฬสินธุ์(STN1903) น้ำฝน 156 0 2.5 18.5 20.5 20.5 -
511 04-07-2566 06:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไม้พัฒนา ตำบล กกตูม อำเภอ ดงหลวง จังหวัด มุกดาหาร(STN1962) น้ำฝน 98.5 0 0.5 15.5 16.0 16.0 -
512 02-07-2566 22:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่จอก ตำบล หัวทุ่ง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0832) น้ำฝน 98 0 0.5 86.0 86.0 86.0 -
513 02-07-2566 22:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางมะโอ ตำบล วังเงิน อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง(STN0651) น้ำฝน 118.5 0 20.5 122.5 122.5 122.5 -
514 01-07-2566 12:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอินทนิน ตำบล ทุ่งมะพร้าว อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา(STN1776) น้ำฝน 136 0 6.5 112.0 196.5 196.5 -
515 01-07-2566 11:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางใหญ่ ตำบล บางนายสี อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN1769) น้ำฝน 125 0 18.5 117.0 183.5 183.5 -
516 01-07-2566 11:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าวัด ตำบล ในเตา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN0114) น้ำฝน 117.5 13.86 0.5 117.5 124.0 124.0 13.86
517 01-07-2566 11:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางเหลียว ตำบล คีรีวง อำเภอ ปลายพระยา จังหวัด กระบี่(STN1720) น้ำฝน 133.5 0 9.5 91.5 92.5 92.5 -
518 01-07-2566 10:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโต้ ตำบล ทับปริก อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่(STN0738) น้ำฝน 108 0 8.5 102.0 105.0 105.0 -
519 01-07-2566 10:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอกแดง ตำบล บางไทร อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0576) น้ำฝน 141 0 14.0 124.0 188.0 188.0 -
520 01-07-2566 10:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 120 99.53 19.0 93.0 145.5 145.5 99.53
521 01-07-2566 10:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะพานไทร ตำบล บางดี อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN0701) น้ำฝน 114 0 2.0 76.5 90.0 90.0 -
522 01-07-2566 10:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางกุ่ม ตำบล กะปง อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0819) น้ำฝน 124.5 11.77 12.5 119.5 165.0 165.0 11.77
523 01-07-2566 09:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าเหมน ตำบล ช้างกลาง อำเภอ ช้างกลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1019) น้ำฝน 130 0 11.5 125.5 148.0 148.0 -
524 01-07-2566 09:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางวัน ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1762) น้ำฝน 127.5 0 4.0 108.5 129.0 129.0 -
525 01-07-2566 09:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) น้ำฝน 123 2.31 5.0 114.0 120.0 120.0 2.31
526 01-07-2566 09:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนเหมียง ตำบล บางกุ้ง อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN0700) น้ำฝน 120 0 2.5 52.0 60.5 60.5 -
527 01-07-2566 08:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซอย 8 ตำบล ควนกาหลง อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล(STN1620) น้ำฝน 120 0 1.0 110.0 111.5 111.5 -
528 01-07-2566 08:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่ามะปราง ตำบล ห้วยยอด อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN1611) น้ำฝน 142.5 0 6.0 112.0 126.5 126.5 -
529 01-07-2566 08:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนโต๊ะเหลง ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1594) น้ำฝน 120 0 2.0 112.5 120.0 120.0 -
530 01-07-2566 08:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนขวาง ตำบล เขาวิเศษ อำเภอ วังวิเศษ จังหวัด ตรัง(STN0702) น้ำฝน 125 0 12.0 119.5 123.5 123.5 -
531 01-07-2566 08:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาหลัก ตำบล น้ำผุด อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง(STN0508) น้ำฝน 132 0 8.0 124.0 143.0 143.0 -
532 01-07-2566 08:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกั่ว ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0227) น้ำฝน 117.5 0 1.5 121.5 123.5 123.5 -
533 01-07-2566 08:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) น้ำฝน 129.5 1.91 1.5 137.5 141.0 141.0 1.91
534 01-07-2566 08:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกลาง ตำบล ละมอ อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN0703) น้ำฝน 133 0 8.5 127.0 127.0 127.0 -
535 01-07-2566 08:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอ่าวกลาง ตำบล วังมะปรางเหนือ อำเภอ วังวิเศษ จังหวัด ตรัง(STN0698) น้ำฝน 122 9.96 17.5 94.0 101.5 101.5 9.96
536 01-07-2566 07:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโล๊ะดุหยง ตำบล ศาลาด่าน อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่(STN1771) น้ำฝน 119.5 0 16.0 110.0 119.0 119.0 -
537 01-07-2566 07:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังสมบูรณ์ ตำบล เขาปูน อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN1617) น้ำฝน 133.5 0 15.0 118.5 125.0 125.0 -
538 01-07-2566 07:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองหิน ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN1027) น้ำฝน 117 0 11.0 112.5 115.0 115.0 -
539 01-07-2566 07:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากแคลง ตำบล ปะเหลียน อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN0696) น้ำฝน 123.5 0 4.0 64.5 94.5 94.5 10.98
540 01-07-2566 07:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปาล์มทองพัฒนา ตำบล ปาล์มพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล(STN1032) น้ำฝน 124.5 0 10.0 132.0 143.0 143.0 -
541 01-07-2566 07:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยต่อ ตำบล ไม้ฝาด อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง(STN0510) น้ำฝน 119 0 6.0 134.0 139.5 139.5 -
542 01-07-2566 07:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำหรา ตำบล ท่านุ้ย อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล(STN0156) น้ำฝน 143 0 2.5 101.5 113.0 113.0 -
543 01-07-2566 06:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังนาใน ตำบล น้ำผุด อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล(STN1031) น้ำฝน 117 0 4.0 110.0 122.5 122.5 -
544 01-07-2566 06:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาบ่อ ตำบล บ่อน้ำร้อน อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง(STN0694) น้ำฝน 117.5 0 1.0 119.5 120.5 120.5 -
545 01-07-2566 05:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าแก่บ่อหิน ตำบล ป่าแก่บ่อหิน อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล(STN1921) น้ำฝน 120 0 3.0 92.0 100.5 100.5 -
546 01-07-2566 05:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีราชา ตำบล รมณีย์ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN1955) น้ำฝน 150 0 0.5 31.0 39.0 39.0 -
547 01-07-2566 05:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลิพัง ตำบล ลิพัง อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN1016) น้ำฝน 124.5 0 7.5 121.0 129.0 129.0 -
548 01-07-2566 05:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งขมิ้น ตำบล ป่าแก่บ่อหิน อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล(STN1922) น้ำฝน 154.5 0 1.0 42.0 45.5 45.5 -
549 01-07-2566 05:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำดำ ตำบล ควนกาหลง อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล(STN1915) น้ำฝน 134 0 1.0 23.0 24.0 24.0 -
550 01-07-2566 04:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาพรุ ตำบล นาคา อำเภอ สุขสำราญ จังหวัด ระนอง(STN1681) น้ำฝน 137.5 0 6.5 111.5 121.5 121.5 -
551 01-07-2566 04:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาพลู ตำบล บางสัก อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง(STN0695) น้ำฝน 119 0 3.5 93.5 107.0 107.0 -
552 30-06-2566 07:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยขวาก ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1527) น้ำฝน 106 0 4.5 100.5 100.5 100.5 -
553 30-06-2566 06:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเปรื่อง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1203) น้ำฝน 98.5 0 0.0 70.0 70.0 70.0 -
554 26-06-2566 01:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบล ห้วยซ้อ อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN1077) น้ำฝน 105 0 5.0 102.0 121.0 121.0 -
555 25-06-2566 23:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบล อ่ายนาไลย อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0795) น้ำฝน 102.5 0 4.0 102.5 103.0 103.0 -
556 22-06-2566 19:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไผ่ ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1749) น้ำฝน 155.5 0 25.0 110.0 116.0 116.0 -
557 18-06-2566 02:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไทรห้อย* ตำบล นาเมืองเพชร อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง(STN1793) น้ำฝน 118 0.96 5.5 108.5 132.0 132.0 0.96
558 18-06-2566 01:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาพลู ตำบล บางสัก อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง(STN0695) น้ำฝน 137 0 17.5 98.5 98.5 98.5 -
559 17-06-2566 20:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งลัง ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1607) น้ำฝน 118 0 1.0 111.5 111.5 111.5 -
560 08-06-2566 00:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาลานข้าว ตำบล โพนสูง อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN0322) น้ำฝน 98.5 0 18.0 90.5 98.5 98.5 -
561 06-06-2566 17:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวบุ่ง ตำบล เนินหอม อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี(STN1582) น้ำฝน 170.5 0 11.0 136.0 140.5 140.5 -
562 06-06-2566 05:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซำทองพัฒนา ตำบล บ้านกลาง อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN1082) น้ำฝน 97.5 0 1.0 101.5 101.5 101.5 -
563 06-06-2566 05:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0375) น้ำฝน 97.5 0 7.5 90.5 90.5 90.5 -
564 06-06-2566 05:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่ากล้วย ตำบล บ้านเวียง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1211) น้ำฝน 119.5 0 0.5 120.0 120.0 120.0 -
565 06-06-2566 02:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านส้าน ตำบล สันทะ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0796) น้ำฝน 121 0 1.5 123.5 124.0 124.0 -
566 06-06-2566 01:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังดิน ตำบล บ้านกลาง อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN1230) น้ำฝน 119.5 0 1.0 125.5 125.5 125.5 -
567 05-06-2566 06:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทับกุง ตำบล ทับกุง อำเภอ หนองแสง จังหวัด อุดรธานี(STN1898) น้ำฝน 100.5 0 1.0 94.0 133.0 133.0 -
568 05-06-2566 06:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทับไฮ ตำบล แสงสว่าง อำเภอ หนองแสง จังหวัด อุดรธานี(STN1899) น้ำฝน 100.5 0 0.0 7.5 10.5 10.5 -
569 03-06-2566 20:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเงาะ ตำบล ทุ่งพลา อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี(STN1604) น้ำฝน 128 0 2.0 126.0 126.0 126.0 -
570 29-05-2566 07:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางทอง ตำบล บางทอง อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา(STN1728) น้ำฝน 120.5 0 7.5 88.5 112.0 112.0 -
571 28-05-2566 14:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุสมภาร ตำบล เทพกระษัตรี อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต(STN0577) น้ำฝน 124 0 4.0 44.0 44.0 44.0 -
572 14-05-2566 03:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติคีรี ตำบล แม่สลองนอก อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0195) น้ำฝน 124 0 4.0 126.0 130.0 130.0 -
573 13-05-2566 10:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแก้วเมธี ตำบล นาด้วง อำเภอ นาด้วง จังหวัด เลย(STN0964) น้ำฝน 123.5 0 5.5 139.0 139.0 139.0 -
574 26-04-2566 19:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกแสมสาร ตำบล โคกแสมสาร อำเภอ โคกเจริญ จังหวัด ลพบุรี(STN0675) น้ำฝน 111 0 0.0 0.0 106.5 106.5 -
575 03-03-2566 10:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 121 0 5.5 113.5 113.5 113.5 -
576 03-02-2566 09:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลางา ตำบล ลางา อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี(STN1616) น้ำฝน 120 0 0.0 94.5 95.0 95.0 -
577 03-02-2566 08:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส(STN1699) น้ำฝน 118 0 6.5 52.0 52.0 52.0 -
578 03-02-2566 08:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1696) น้ำฝน 118 0 0.0 110.0 110.0 110.0 -
579 03-02-2566 08:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล พิเทน อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี(STN1600) น้ำฝน 125 0 13.5 80.0 80.0 80.0 -
580 25-01-2566 22:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเผียน ตำบล นบพิตำ อำเภอ กิ่งนบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1056) น้ำฝน 121 0 2.5 121.0 121.0 121.0 -
581 25-01-2566 22:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 130.5 0 2.5 91.5 92.5 92.5 -
582 25-01-2566 21:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่างาม ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0747) น้ำฝน 117 0 2.5 109.0 114.0 114.0 -
583 25-01-2566 21:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในเพลา ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0742) น้ำฝน 118 0 12.0 105.5 106.5 106.5 -
584 25-01-2566 20:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหินลับ ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0746) น้ำฝน 119.5 0 14.5 109.5 109.5 109.5 -
585 25-01-2566 19:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากลง ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0061) น้ำฝน 119 0 2.5 115.5 117.5 117.5 -
586 25-01-2566 18:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0741) น้ำฝน 124 0 7.0 113.0 113.0 113.0 -
587 25-01-2566 17:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0289) น้ำฝน 121 0 2.5 88.5 98.5 98.5 -
588 25-01-2566 17:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพิตำ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0060) น้ำฝน 117.5 0 2.0 115.5 119.5 119.5 -
589 25-01-2566 17:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 117.5 0 1.5 116.5 118.5 118.5 -
590 25-01-2566 16:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพระเลียบ* ตำบล ท่าขึ้น อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1796) น้ำฝน 117.5 1.95 4.0 109.5 134.5 134.5 1.95
591 25-01-2566 16:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยตง ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1598) น้ำฝน 117.5 0 8.0 97.5 98.5 98.5 -
592 25-01-2566 16:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0504) น้ำฝน 119.5 0 6.5 127.0 134.0 134.0 -
593 25-01-2566 15:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 118 0 9.5 113.5 128.0 128.0 -
594 25-01-2566 15:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0744) น้ำฝน 120 9.35 4.5 119.0 119.0 119.0 9.35
595 25-01-2566 14:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 118.5 0 12.5 104.5 104.5 104.5 -
596 25-01-2566 14:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเผี่ยนบน ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0213) น้ำฝน 117.5 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
597 20-01-2566 13:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 53.5 4.19 0.0 53.5 53.5 53.5 4.14
598 07-01-2566 23:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอก ตำบล ตาชี อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1615) น้ำฝน 117 0 4.0 98.5 141.0 141.0 -
599 07-01-2566 20:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทำเนียบ ตำบล ลำพะยา อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา(STN1705) น้ำฝน 141.5 0 3.5 145.0 145.0 145.0 -
600 07-01-2566 20:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 37.5 3.66 0.0 37.5 60.5 60.5 3.77
601 07-01-2566 18:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN0154) น้ำฝน 118.5 0 4.0 105.0 145.0 145.0 -
602 07-01-2566 18:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเงาะ ตำบล ทุ่งพลา อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี(STN1604) น้ำฝน 128 0 2.0 119.5 155.0 155.0 -
603 07-01-2566 15:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1801) น้ำฝน 131.5 4.23 6.0 128.5 132.5 132.5 4.23
604 07-01-2566 13:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทรายขาวออก ตำบล ทรายขาว อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี(STN1610) น้ำฝน 117.5 0 4.0 108.0 114.0 114.0 -
605 21-12-2565 14:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 13 4.43 0.5 13.0 13.0 13.0 4.41
606 21-12-2565 13:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุเตาะนอก ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN0580) น้ำฝน 126.5 0 0.5 117.0 118.0 118.0 -
607 21-12-2565 13:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่ ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา(STN0211) น้ำฝน 118.5 0 0.0 102.0 103.5 103.5 -
608 19-12-2565 03:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 8 4.77 0.0 8.0 43.5 43.5 4.76
609 18-12-2565 18:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 56 3.93 0.5 56.0 79.0 79.0 3.89
610 18-12-2565 18:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังสมบูรณ์ ตำบล เขาปูน อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN1617) น้ำฝน 117.5 0 0.0 107.0 133.5 133.5 -
611 18-12-2565 17:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชะรัด ตำบล ชะรัด อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN1023) น้ำฝน 117 0 1.0 103.5 127.5 127.5 -
612 18-12-2565 17:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแป้น ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1694) น้ำฝน 119 0 6.5 95.0 156.5 156.5 -
613 18-12-2565 17:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 37.5 3.13 0.5 37.5 45.5 45.5 3.10
614 18-12-2565 15:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอก ตำบล กงหราย อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0082) น้ำฝน 118.5 0 2.0 100.5 128.5 128.5 -
615 18-12-2565 15:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพี ตำบล บาละ อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN1601) น้ำฝน 119.5 0 2.0 116.5 144.5 144.5 -
616 18-12-2565 15:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลูโบ๊ะปันยัง ตำบล กาบัง อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN1603) น้ำฝน 117.5 0 0.5 111.5 133.5 133.5 -
617 18-12-2565 14:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งปรือ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1621) น้ำฝน 119.5 0 3.0 108.0 158.0 158.0 -
618 18-12-2565 14:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากแคลง ตำบล ปะเหลียน อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN0696) น้ำฝน 123 13.3 19.5 111.0 126.5 126.5 13.30
619 18-12-2565 13:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลาแด ตำบล ห้วยกระทิง อำเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา(STN1695) น้ำฝน 117.5 0 1.5 113.5 138.0 138.0 -
620 18-12-2565 13:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1801) น้ำฝน 119 4.95 3.5 110.5 154.0 154.0 4.95
621 18-12-2565 13:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังนาใน ตำบล น้ำผุด อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล(STN1031) น้ำฝน 118.5 0 4.0 120.5 129.0 129.0 -
622 18-12-2565 13:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทรายขาวออก ตำบล ทรายขาว อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี(STN1610) น้ำฝน 119 0 7.5 111.5 162.5 162.5 -
623 18-12-2565 13:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1799) ระดับน้ำ 0 3.49 0.0 0.0 0.0 0.0 3.32
624 18-12-2565 13:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนไม้ไผ่ ตำบล นาหว้า อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา(STN0212) น้ำฝน 121.5 0 3.5 82.5 126.0 126.0 -
625 18-12-2565 12:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกทัง ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา(STN0134) น้ำฝน 118 0 7.5 124.5 182.0 182.0 -
626 18-12-2565 12:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนเหมียง ตำบล บางกุ้ง อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN0700) น้ำฝน 117 0 5.0 98.5 110.5 110.5 -
627 18-12-2565 12:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN0705) น้ำฝน 119 13.1 2.5 114.5 152.5 152.5 13.10
628 18-12-2565 12:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกรอย ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0506) น้ำฝน 117.5 0 6.0 96.0 137.0 137.0 -
629 18-12-2565 12:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโล๊ะจังกระ ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0704) น้ำฝน 137.5 0 0.5 11.5 12.5 12.5 -
630 18-12-2565 11:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมาแน ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1711) น้ำฝน 117.5 0 3.5 111.5 128.5 128.5 -
631 18-12-2565 11:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านละแอ ตำบล ละแอ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1701) น้ำฝน 117.5 0 3.0 109.5 122.0 122.0 -
632 18-12-2565 11:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1751) น้ำฝน 118 0 2.0 96.5 126.5 126.5 -
633 18-12-2565 11:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลางา ตำบล ลางา อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี(STN1616) น้ำฝน 118.5 0 8.0 102.5 140.0 140.0 -
634 18-12-2565 11:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 55 2.56 1.5 55.0 59.5 59.5 2.30
635 18-12-2565 11:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอูแบ ตำบล ยะต๊ะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1709) น้ำฝน 118.5 0 2.5 109.5 126.5 126.5 -
636 18-12-2565 11:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุเตาะนอก ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN0580) น้ำฝน 120.5 0 25.5 113.0 165.0 165.0 -
637 18-12-2565 10:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล พิเทน อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี(STN1600) น้ำฝน 118 0 4.0 114.0 169.5 169.5 -
638 18-12-2565 10:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) ระดับน้ำ 153.5 9 6.0 153.5 171.5 171.5 8.98
639 18-12-2565 10:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าจีน ตำบล ทต.น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN0710) น้ำฝน 130.5 10.81 13.0 135.5 171.5 171.5 10.81
640 18-12-2565 10:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูลาตีรี ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1708) น้ำฝน 119 0 3.5 110.5 130.5 130.5 -
641 18-12-2565 10:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่ ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา(STN0211) น้ำฝน 129.5 0 32.5 141.0 194.5 194.5 -
642 18-12-2565 09:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกือลอง ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1756) น้ำฝน 117.5 0 2.0 113.0 133.5 133.5 -
643 18-12-2565 09:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกไทร ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0511) น้ำฝน 117 0 3.0 109.0 125.5 125.5 -
644 18-12-2565 09:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮูหยงบาโร๊ะ ตำบล กายูบอเกาะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1704) น้ำฝน 119.5 0 7.5 81.5 91.5 91.5 -
645 18-12-2565 08:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส(STN1699) น้ำฝน 120.5 0 0.5 91.0 114.0 114.0 -
646 18-12-2565 07:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหินลับ ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0746) น้ำฝน 129.5 0 2.5 130.0 139.5 139.5 -
647 18-12-2565 07:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่ยาว ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1049) น้ำฝน 118.5 0 0.0 108.0 108.0 108.0 -
648 18-12-2565 07:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเงาะกาโป ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1752) น้ำฝน 129.5 0 3.5 122.0 133.0 133.0 -
649 18-12-2565 07:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบันนังบูโบ ตำบล ถ้ำทะลุ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1703) น้ำฝน 123.5 0 5.5 117.5 123.5 123.5 -
650 18-12-2565 07:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาจันทร์ ตำบล หนองธง อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง(STN0512) น้ำฝน 112.5 0 17.0 128.0 161.5 161.5 -
651 18-12-2565 05:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไผ่ ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1749) น้ำฝน 138 0 23.0 201.0 223.0 223.0 -
652 18-12-2565 05:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 124 0 10.5 186.5 194.5 194.5 -
653 18-12-2565 04:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะนังบังแยง ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1707) น้ำฝน 141 0 11.5 98.5 109.0 109.0 -
654 18-12-2565 04:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหล้า ตำบล ทต.เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา(STN0707) น้ำฝน 122 0 0.0 119.5 133.0 133.0 -
655 18-12-2565 03:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 130.5 0 22.5 100.5 117.0 117.0 -
656 17-12-2565 16:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 20.5 3.75 0.0 20.5 28.5 28.5 3.72
657 12-12-2565 22:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคีรีวง ตำบล กำโลน อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0057) น้ำฝน 119.5 0 2.0 126.0 127.5 127.5 -
658 10-12-2565 23:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1801) ระดับน้ำ 25.5 6.08 1.0 25.5 27.5 27.5 6.07
659 09-12-2565 21:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1804) ระดับน้ำ 8.5 6.02 0.0 8.5 10.5 10.5 6.01
660 09-12-2565 13:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูลาตีรี ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1708) น้ำฝน 117.5 0 3.5 104.5 136.0 136.0 -
661 09-12-2565 13:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN0154) น้ำฝน 105.5 0 2.0 110.0 188.5 188.5 -
662 09-12-2565 11:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1801) น้ำฝน 118 4.56 6.5 118.5 165.0 165.0 4.56
663 09-12-2565 11:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 119.5 0 3.5 94.5 126.0 126.0 -
664 09-12-2565 10:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอูแบ ตำบล ยะต๊ะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1709) น้ำฝน 117.5 0 3.5 106.5 142.0 142.0 -
665 09-12-2565 10:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1755) น้ำฝน 117 0 2.0 113.0 123.5 123.5 -
666 09-12-2565 10:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮูหยงบาโร๊ะ ตำบล กายูบอเกาะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1704) น้ำฝน 118.5 0 5.5 96.5 119.5 119.5 -
667 09-12-2565 08:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล พิเทน อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี(STN1600) น้ำฝน 117 0 8.5 107.5 135.0 135.0 -
668 09-12-2565 08:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลางา ตำบล ลางา อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี(STN1616) น้ำฝน 117 0 0.0 107.0 146.0 146.0 -
669 09-12-2565 08:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1751) น้ำฝน 117 0 2.0 114.0 133.5 133.5 -
670 09-12-2565 08:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไผ่ ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1749) น้ำฝน 124.5 0 9.0 120.0 130.0 130.0 -
671 09-12-2565 07:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 119 0 3.0 103.0 118.0 118.0 -
672 09-12-2565 05:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแป้น ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1694) น้ำฝน 118 0 17.5 108.0 125.0 125.0 -
673 08-12-2565 19:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 50.5 3.04 1.5 50.5 50.5 50.5 3.01
674 08-12-2565 18:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคูนายสังข์ ตำบล แค อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา(STN0220) น้ำฝน 128 0 0.0 107.5 107.5 107.5 -
675 08-12-2565 16:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1799) ระดับน้ำ 0 3.62 0.0 0.0 0.0 0.0 3.58
676 08-12-2565 16:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนไม้ไผ่ ตำบล นาหว้า อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา(STN0212) น้ำฝน 119.5 0 6.5 56.5 56.5 56.5 -
677 08-12-2565 15:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งปรือ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1621) น้ำฝน 140.5 0 9.5 112.0 112.0 112.0 -
678 05-12-2565 20:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพละ ตำบล เขาไชยราช อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร(STN1726) น้ำฝน 117 0 0.0 96.0 117.5 117.5 -
679 05-12-2565 17:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาวง* ตำบล บ้านยาง อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1807) ระดับน้ำ 0 6.33 0.0 0.0 5.0 5.0 6.34
680 05-12-2565 13:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านด่านสิงขร ตำบล คลองวาฬ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0096) น้ำฝน 106.5 0 1.0 63.5 63.5 63.5 -
681 05-12-2565 06:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราชมงคล ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1652) น้ำฝน 97.5 0 6.5 93.0 114.5 114.5 -
682 05-12-2565 06:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะพานหิน ตำบล สลุย อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร(STN1748) น้ำฝน 119.5 0 0.5 112.5 116.5 116.5 -
683 05-12-2565 00:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 122 0 13.0 109.5 207.0 207.0 -
684 04-12-2565 21:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0504) น้ำฝน 119 0 7.5 121.0 196.5 196.5 -
685 04-12-2565 18:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0289) น้ำฝน 124 0 2.5 85.5 139.0 139.0 -
686 04-12-2565 18:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพระเลียบ* ตำบล ท่าขึ้น อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1796) น้ำฝน 121.5 2.65 5.5 106.5 184.5 184.5 2.65
687 04-12-2565 15:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาวง ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1578) น้ำฝน 117.5 0 4.5 99.5 134.0 134.0 -
688 04-12-2565 15:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าเหมือง ตำบล ควนทอง อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0743) น้ำฝน 117.5 0 2.5 103.5 132.5 132.5 -
689 04-12-2565 14:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในเพลา ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0742) น้ำฝน 119.5 0 3.0 90.5 125.0 125.0 -
690 04-12-2565 13:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลิง ตำบล คลองพา อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1566) น้ำฝน 118.5 0 9.0 86.5 126.5 126.5 -
691 04-12-2565 12:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหินลับ ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0746) น้ำฝน 117 0 2.0 102.0 146.0 146.0 -
692 04-12-2565 12:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 119.5 0 2.5 121.0 170.5 170.5 -
693 04-12-2565 11:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเตย ตำบล ท่าอุแท อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1559) น้ำฝน 117.5 0 1.0 117.0 144.0 144.0 -
694 04-12-2565 11:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทรายทอง ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0745) น้ำฝน 150 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
695 04-12-2565 10:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใน ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1577) น้ำฝน 117 0 0.0 103.0 135.0 135.0 -
696 04-12-2565 10:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 119.5 0 21.0 112.0 144.0 144.0 -
697 04-12-2565 05:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0744) น้ำฝน 131 9.44 3.0 129.5 146.0 146.0 9.44
698 03-12-2565 13:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 38.5 3.21 0.5 38.5 51.0 51.0 2.99
699 25-11-2565 21:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโพธิ์พนา ตำบล ตะกุกใต้ อำเภอ วิภาวดี จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1679) น้ำฝน 117.5 0 1.5 111.5 111.5 111.5 -
700 25-11-2565 10:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านย่านตะเคียน* ตำบล ไทรโสภา อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1803) ระดับน้ำ 0 5.57 0.0 0.0 5.5 5.5 5.57
701 23-11-2565 17:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองหิน ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN1027) น้ำฝน 69 0 0.5 66.5 66.5 66.5 -
702 23-11-2565 17:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกั่ว ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0227) น้ำฝน 92.5 0 1.0 98.0 98.0 98.0 -
703 23-11-2565 16:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 24 2.68 0.5 24.0 25.5 25.5 2.31
704 23-11-2565 13:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1804) ระดับน้ำ 0 6.02 0.0 0.0 30.5 30.5 6.01
705 22-11-2565 16:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาพรุ ตำบล นาคา อำเภอ สุขสำราญ จังหวัด ระนอง(STN1681) น้ำฝน 118 0 3.0 109.0 110.0 110.0 -
706 22-11-2565 15:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหนือ ตำบล กำพวน อำเภอ สุขสำราญ จังหวัด ระนอง(STN1676) น้ำฝน 141 0 6.5 138.0 138.0 138.0 -
707 17-11-2565 07:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 1.5 4.15 0.0 1.5 26.0 26.0 4.15
708 15-11-2565 23:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 75 0 2.0 52.5 57.5 57.5 -
709 15-11-2565 07:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 4.5 4.06 0.0 4.5 40.5 40.5 4.06
710 14-11-2565 22:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกไทร ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0511) น้ำฝน 117.5 0 0.5 102.0 103.5 103.5 -
711 14-11-2565 21:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1799) ระดับน้ำ 50.5 3.5 1.0 50.5 58.5 58.5 3.24
712 14-11-2565 19:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปลายคลอง ตำบล คลองทราย อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1692) น้ำฝน 118 0 1.0 115.5 115.5 115.5 -
713 14-11-2565 18:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 34.5 2.52 1.5 34.5 44.5 44.5 2.34
714 14-11-2565 18:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลูโบ๊ะปันยัง ตำบล กาบัง อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN1603) น้ำฝน 121.5 0 12.5 105.0 105.0 105.0 -
715 14-11-2565 18:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งปรือ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1621) น้ำฝน 118.5 0 19.5 84.5 106.0 106.0 -
716 14-11-2565 16:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมาบตอง ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง(STN1657) น้ำฝน 133.5 0 13.0 129.5 130.5 130.5 -
717 14-11-2565 16:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองไข่มุก ตำบล คลองกวาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1714) น้ำฝน 121.5 0 8.5 90.5 90.5 90.5 -
718 14-11-2565 15:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสำนักเอาะ ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1693) น้ำฝน 130.5 0 25.5 102.0 104.5 104.5 -
719 14-11-2565 15:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งลัง ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1607) น้ำฝน 141 0 23.5 100.5 101.0 101.0 -
720 13-11-2565 05:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1801) ระดับน้ำ 7.5 6.03 2.5 7.5 7.5 7.5 6.02
721 12-11-2565 07:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 25.5 4 0.0 25.5 25.5 25.5 1.64
722 12-11-2565 07:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโฮ๊ะ* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) ระดับน้ำ 16 2.6 0.0 16.0 32.5 32.5 -
723 11-11-2565 15:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทรายขาวออก ตำบล ทรายขาว อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี(STN1610) น้ำฝน 123 0 0.0 107.0 139.0 139.0 -
724 11-11-2565 13:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN0154) น้ำฝน 127 0 17.5 132.5 193.0 193.0 -
725 11-11-2565 13:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทำเนียบ ตำบล ลำพะยา อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา(STN1705) น้ำฝน 139 0 1.5 134.5 194.5 194.5 -
726 11-11-2565 13:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0741) น้ำฝน 128 0 1.5 129.0 129.0 129.0 -
727 11-11-2565 09:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านละแอ ตำบล ละแอ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1701) น้ำฝน 122.5 0 3.5 118.0 167.5 167.5 -
728 11-11-2565 09:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมาแน ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1711) น้ำฝน 123.5 0 15.0 116.0 150.5 150.5 -
729 11-11-2565 06:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1751) น้ำฝน 123.5 0 3.5 117.0 135.5 135.5 -
730 11-11-2565 01:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) น้ำฝน 131.5 5.79 18.0 101.5 111.0 111.0 5.79
731 11-11-2565 00:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 121 0 12.5 114.5 139.5 139.5 -
732 10-11-2565 23:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะนังบังแยง ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1707) น้ำฝน 120.5 0 10.0 94.0 106.0 106.0 -
733 07-11-2565 13:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเผี่ยนบน ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0213) น้ำฝน 141 0 0.0 13.5 13.5 13.5 -
734 07-11-2565 10:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในเพลา ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0742) น้ำฝน 117.5 0 1.0 98.0 101.0 101.0 -
735 07-11-2565 07:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0067) น้ำฝน 125 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
736 07-11-2565 07:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสำนักเนียน ตำบล เขาน้อย อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0066) น้ำฝน 120 0 0.0 0.5 0.5 0.5 -
737 07-11-2565 07:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพระเลียบ* ตำบล ท่าขึ้น อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1796) น้ำฝน 125 2.05 0.5 118.0 131.0 131.0 2.05
738 07-11-2565 06:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 133 0 3.0 124.0 144.0 144.0 -
739 07-11-2565 06:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฉลุง ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1685) น้ำฝน 117.5 0 0.0 111.0 111.0 111.0 -
740 07-11-2565 06:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0744) น้ำฝน 145 9.6 5.0 139.0 153.5 153.5 9.60
741 07-11-2565 03:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทับยาง ตำบล คูหา อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1713) น้ำฝน 104.5 0 0.0 98.0 98.0 98.0 -
742 06-11-2565 09:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 0.5 4.36 0.5 0.5 55.0 55.0 4.39
743 05-11-2565 20:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกรอย ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0506) น้ำฝน 117 0 0.5 116.0 148.0 148.0 -
744 05-11-2565 17:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งปรือ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1621) น้ำฝน 121 0 22.0 103.5 103.5 103.5 -
745 04-11-2565 22:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งลัง ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1607) น้ำฝน 117 0 0.0 113.0 113.5 113.5 -
746 04-11-2565 18:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอูแบ ตำบล ยะต๊ะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1709) น้ำฝน 151 0 4.0 145.0 172.0 172.0 -
747 04-11-2565 07:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในเพลา ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0742) น้ำฝน 98.5 0 2.5 91.0 91.0 91.0 -
748 31-10-2565 00:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าคลอก ตำบล ป่าคลอก อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต(STN1723) น้ำฝน 117.5 0 4.5 86.5 106.0 106.0 -
749 26-10-2565 19:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 28.5 2.56 0.0 28.5 29.0 29.0 2.25
750 26-10-2565 16:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำหรา ตำบล ท่านุ้ย อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล(STN0156) น้ำฝน 120 0 5.0 122.5 122.5 122.5 -
751 22-10-2565 14:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 0.5 3.91 0.0 0.5 21.0 21.0 3.89
752 21-10-2565 21:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1799) ระดับน้ำ 50 3.5 0.0 50.0 50.0 50.0 3.48
753 21-10-2565 20:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเชี่ยว ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1687) น้ำฝน 118.5 0 1.5 115.5 115.5 115.5 -
754 21-10-2565 19:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งลัง ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1607) น้ำฝน 138.5 0 1.0 129.0 129.0 129.0 -
755 21-10-2565 18:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปริก ตำบล ลำไพล อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1689) น้ำฝน 120 0 10.0 112.5 112.5 112.5 -
756 20-10-2565 21:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใต้โตน* ตำบล บางสวรรค์ อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0570) ระดับน้ำ 11.5 4.92 0.0 11.5 18.5 18.5 4.86
757 20-10-2565 18:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านย่านตะเคียน* ตำบล ไทรโสภา อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1803) ระดับน้ำ 16.5 5.54 0.0 16.5 33.0 33.0 5.53
758 20-10-2565 16:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบางหยด* ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1048) ระดับน้ำ 10 5.61 0.5 10.0 22.5 22.5 6.43
759 20-10-2565 04:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1804) ระดับน้ำ 15 6.13 0.0 15.0 23.5 23.5 6.12
760 19-10-2565 17:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 124.5 111.62 0.0 96.0 118.5 118.5 111.62
761 19-10-2565 15:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านไทรห้อย* ตำบล นาเมืองเพชร อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง(STN1793) ระดับน้ำ 87.5 4.13 0.5 87.5 95.0 95.0 4.06
762 19-10-2565 15:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 82.5 0 6.5 93.0 150.0 150.0 -
763 19-10-2565 13:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโล๊ะดุหยง ตำบล ศาลาด่าน อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่(STN1771) น้ำฝน 119.5 0 1.0 116.0 133.0 133.0 -
764 18-10-2565 16:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าคลอก ตำบล ป่าคลอก อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต(STN1723) น้ำฝน 120 0 23.5 91.5 135.0 135.0 -
765 18-10-2565 15:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองหิน ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN1027) น้ำฝน 118 0 4.0 118.5 126.5 126.5 -
766 18-10-2565 14:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 47.5 2.96 0.0 47.5 65.5 65.5 2.93
767 16-10-2565 17:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่างิ้ว ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN1608) น้ำฝน 141.5 0 12.5 93.5 102.5 102.5 -
768 16-10-2565 08:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 58.5 2.58 0.0 58.5 79.5 79.5 2.49
769 16-10-2565 07:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งหยีเพ็ง ตำบล ศาลาด่าน อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่(STN1787) น้ำฝน 118 0 1.0 102.0 111.5 111.5 -
770 13-10-2565 21:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 45.5 2.52 0.0 45.5 46.0 46.0 2.38
771 12-10-2565 05:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าพลับ* ตำบล ด่านมะขามเตี้ย อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี(STN1006) ระดับน้ำ 0 4.03 0.0 0.0 22.5 22.5 4.03
772 11-10-2565 07:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0442) ระดับน้ำ 29.5 3.51 0.0 29.5 37.5 37.5 3.50
773 11-10-2565 07:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยคลุม ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี(STN1636) น้ำฝน 99 0 11.0 91.0 124.5 124.5 -
774 11-10-2565 03:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหินแด้น* ตำบล หนองไผ่ อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี(STN0053) ระดับน้ำ 6 2.6 1.0 6.0 14.5 14.5 2.51
775 09-10-2565 06:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งลัง ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1607) น้ำฝน 124.5 0 0.0 118.0 118.5 118.5 -
776 07-10-2565 23:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 34 2.67 1.0 34.0 34.0 34.0 2.34
777 07-10-2565 23:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมูเซอป่ากล้วย ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0010) น้ำฝน 114.5 0 1.0 103.0 103.0 103.0 -
778 07-10-2565 18:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 124.5 0 24.5 85.0 86.5 86.5 -
779 07-10-2565 15:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช่องเหรียง ตำบล บ้านนิคม อำเภอ บางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0219) น้ำฝน 119.5 0 9.0 58.5 80.5 80.5 -
780 06-10-2565 13:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนส้ม ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0081) น้ำฝน 110 0 4.5 112.0 112.0 112.0 -
781 06-10-2565 13:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0090) น้ำฝน 104.5 0 2.0 128.0 129.0 129.0 -
782 04-10-2565 07:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหุบกระพง ตำบล เขาใหญ่ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี(STN1011) น้ำฝน 116.5 0 0.0 110.0 112.5 112.5 -
783 03-10-2565 17:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตลิ่งสูง* ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์(STN0560) ระดับน้ำ 0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -
784 03-10-2565 10:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกลาง (หนองพรมหน่อ) ตำบล ห้วยคต อำเภอ ห้วยคต จังหวัด อุทัยธานี(STN0951) น้ำฝน 104 0 1.5 100.5 102.0 102.0 -
785 03-10-2565 07:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางสัก ตำบล แม่เปิน อำเภอ แม่เปิน จังหวัด นครสวรรค์(STN0940) น้ำฝน 97.5 0 0.0 44.0 44.0 44.0 -
786 03-10-2565 06:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางข้าวสาร ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์(STN0561) น้ำฝน 103 0 3.5 101.5 101.5 101.5 -
787 03-10-2565 06:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่ใหม่ ตำบล คอกควาย อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี(STN1126) น้ำฝน 120 0 0.0 0.0 1.0 1.0 -
788 03-10-2565 06:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอีพุ่งใหญ่ ตำบล เจ้าวัด อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี(STN1094) น้ำฝน 105 0 5.0 102.0 102.0 102.0 -
789 03-10-2565 06:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งสามสิบ ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0270) น้ำฝน 100 0 7.5 74.0 74.0 74.0 -
790 03-10-2565 05:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางสวรรค์ ตำบล คอกควาย อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี(STN0472) น้ำฝน 97.5 0 2.0 45.5 45.5 45.5 -
791 03-10-2565 05:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตากฟ้า ตำบล ปางตาไว อำเภอ ปางศิลาทอง จังหวัด กำแพงเพชร(STN0441) น้ำฝน 100.5 0 3.5 101.0 101.0 101.0 -
792 03-10-2565 04:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังน้ำเขียว ตำบล ศรีมงคล อำเภอ ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี(STN1009) น้ำฝน 110.5 0 3.0 118.5 118.5 118.5 -
793 03-10-2565 03:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงโคร่ง ตำบล หินดาด อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี(STN0476) น้ำฝน 101 0 0.0 100.0 101.0 101.0 -
794 02-10-2565 21:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกองขากหลวง* ตำบล สะเมิงใต้ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่(STN0923) ระดับน้ำ 58.5 3.45 4.0 58.5 61.5 61.5 2.88
795 02-10-2565 14:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านไร่* ตำบล น้ำริด อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1040) ระดับน้ำ 40.5 6.13 0.0 40.5 81.0 81.0 5.87
796 02-10-2565 14:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาต้นจั่น* ตำบล บ้านตึก อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN0229) ระดับน้ำ 31.5 3.71 0.0 31.5 69.5 69.5 3.71
797 02-10-2565 10:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหลวง ตำบล สะเอียบ อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN0543) น้ำฝน 103 0 0.0 97.0 97.0 97.0 -
798 02-10-2565 09:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองผักบุ้ง* ตำบล นายม อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0943) ระดับน้ำ 20 7.03 0.0 20.0 20.0 20.0 7.03
799 02-10-2565 08:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าฟ้าเหนือ* ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN1534) ระดับน้ำ 40 6.14 1.5 40.0 40.0 40.0 5.80
800 02-10-2565 08:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกลาง* ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN0931) ระดับน้ำ 59 3.4 1.0 59.0 74.5 74.5 2.61
801 02-10-2565 07:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 13 2.5 0.0 13.0 30.5 30.5 2.16
802 02-10-2565 07:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามพวง 1* ตำบล สามพวง อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย(STN1536) ระดับน้ำ 1 3.63 0.0 1.0 23.5 23.5 3.62
803 02-10-2565 06:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแสนขัน* ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1537) น้ำฝน 113.5 4.19 10.5 108.0 108.5 108.5 4.19
804 02-10-2565 06:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฝางแล้ง ตำบล ขุนฝาง อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1039) น้ำฝน 99 0 1.5 100.5 102.0 102.0 -
805 02-10-2565 04:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลี ตำบล น้ำหมัน อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0170) น้ำฝน 117.5 0 28.5 93.0 95.0 95.0 -
806 02-10-2565 04:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเกียงพา ตำบล บ้านด่านนาขาม อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0260) น้ำฝน 119.5 0 12.0 80.0 83.5 83.5 -
807 02-10-2565 04:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านข่วงบุก ตำบล ห้วยไร่ อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่(STN0335) น้ำฝน 99.5 0 2.5 99.5 113.0 113.0 -
808 02-10-2565 02:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยขอบ ตำบล หาดคัมภีร์ อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย(STN1102) น้ำฝน 104.5 0 2.0 103.0 123.0 123.0 -
809 02-10-2565 02:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านห้วยป่าซาง* ตำบล กึ๊ดช้าง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่(STN0027) ระดับน้ำ 30.5 5.09 2.5 30.5 41.5 41.5 4.98
810 02-10-2565 01:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ทุเลาใน ตำบล กลางดง อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม จังหวัด สุโขทัย(STN0722) น้ำฝน 108 0 1.5 110.0 111.5 111.5 -
811 01-10-2565 22:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนสาใน ตำบล โป่งสา อำเภอ ปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0117) น้ำฝน 101.5 0 6.0 30.0 59.0 59.0 -
812 01-10-2565 20:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แฮด ตำบล แม่พุง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0175) น้ำฝน 97.5 0 11.0 89.0 141.0 141.0 -
813 01-10-2565 19:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปันเจน ตำบล แม่เกิ๋ง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1210) น้ำฝน 117 0 23.0 67.0 115.0 115.0 -
814 01-10-2565 14:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านห้วยโป้* ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1550) ระดับน้ำ 0 4.78 0.0 0.0 7.5 7.5 4.69
815 01-10-2565 10:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยปุย ตำบล สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่(STN1670) น้ำฝน 99 0 5.5 85.5 93.5 93.5 -
816 01-10-2565 10:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหลวงเมืองคอง* ตำบล เมืองคอง อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่(STN0084) น้ำฝน 102 0 4.0 86.0 86.0 86.0 -
817 01-10-2565 10:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่จอก ตำบล แม่ป้าก อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0345) น้ำฝน 97.5 0 11.5 93.5 100.5 100.5 -
818 01-10-2565 09:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางมะโอ ตำบล วังเงิน อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง(STN0651) น้ำฝน 102 0 5.5 92.5 95.5 95.5 -
819 01-10-2565 08:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโท้ง ตำบล น้ำบ่อหลวง อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่(STN0075) น้ำฝน 99.5 0 4.5 88.5 111.0 111.0 -
820 01-10-2565 00:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แก่ง ตำบล แม่ถอด อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1343) น้ำฝน 98.5 0 2.5 99.5 100.0 100.0 -
821 30-09-2565 23:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่กระต๋อม ตำบล ป่าสัก อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1493) น้ำฝน 102 0 13.5 90.5 91.5 91.5 -
822 30-09-2565 22:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาริน ตำบล ผาปัง อำเภอ แม่พริก จังหวัด ลำปาง(STN1320) น้ำฝน 97.5 0 2.5 92.5 114.5 114.5 -
823 30-09-2565 21:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 41.5 2.52 0.0 41.5 49.0 49.0 2.42
824 30-09-2565 20:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฟากท่า* ตำบล แม่สำ อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1038) น้ำฝน 108.5 5.66 12.5 92.0 98.5 98.5 5.66
825 30-09-2565 18:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0442) ระดับน้ำ 7 3.72 0.5 7.0 11.0 11.0 3.70
826 30-09-2565 11:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาบาด ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN0278) น้ำฝน 115 0 1.0 120.0 137.5 137.5 -
827 30-09-2565 08:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่ละเมา* ตำบล พะวอ อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN0438) ระดับน้ำ 32.5 3.06 0.0 32.5 33.0 33.0 2.92
828 30-09-2565 08:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาคันหัก* ตำบล พระเพลิง อำเภอ เขาฉกรรจ์ จังหวัด สระแก้ว(STN0997) ระดับน้ำ 0.5 8.4 0.0 0.5 4.0 4.0 -
829 30-09-2565 06:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 37 6.03 0.5 37.0 48.5 48.5 5.97
830 30-09-2565 01:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนเขวา ตำบล โนนทอง อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ(STN1366) น้ำฝน 100 0 0.0 94.5 107.0 107.0 -
831 29-09-2565 23:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปล้อง ตำบล กุดตาเพชร อำเภอ ลำสนธิ จังหวัด ลพบุรี(STN1238) น้ำฝน 84 0 3.0 84.5 131.0 131.0 -
832 29-09-2565 20:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเทพพนา ตำบล บ้านไร่ อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN1471) น้ำฝน 102.5 0 13.0 72.5 111.0 111.0 -
833 29-09-2565 20:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับชมภู ตำบล วังทอง อำเภอ ภักดีชุมพล จังหวัด ชัยภูมิ(STN0979) น้ำฝน 104 0 15.5 84.0 118.5 118.5 -
834 29-09-2565 19:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับเจริญ ตำบล ยางสาว อำเภอ วิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1191) น้ำฝน 104.5 9.94 13.0 84.5 84.5 84.5 9.94
835 29-09-2565 19.49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับชมภู ตำบล วังทอง อำเภอ ภักดีชุมพล จังหวัด ชัยภูมิ(STN0979) น้ำฝน 100.5 0 6.5 117.0 150.0 150.0 -
836 29-09-2565 17:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากหมาก* ตำบล ศรีสองรัก อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0966) ระดับน้ำ 2 8.62 0.0 2.0 2.0 2.0 8.43
837 29-09-2565 11:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดง* ตำบล สาริกา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN1790) ระดับน้ำ 72.5 3.58 3.0 72.5 78.5 78.5 3.36
838 29-09-2565 10:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 1.5 4 0.0 1.5 2.5 2.5 4.02
839 27-09-2565 20:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่สามัคคี* ตำบล ห้วยแย้ อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ(STN0974) ระดับน้ำ 0 10.01 0.0 0.0 4.5 4.5 10.00
840 27-09-2565 18:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามพวง 1* ตำบล สามพวง อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย(STN1536) ระดับน้ำ 0 3.53 0.0 0.0 13.0 13.0 3.53
841 26-09-2565 22:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0442) ระดับน้ำ 86 3.53 0.0 86.0 112.0 112.0 3.53
842 26-09-2565 19:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าข้าม* ตำบล วังนกแอ่น อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN0294) ระดับน้ำ 15 3.55 3.0 15.0 44.0 44.0 3.34
843 26-09-2565 17:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านศรีวังมูล* ตำบล บัวสลี อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย(STN1556) ระดับน้ำ 0.5 4.54 0.0 0.5 18.5 18.5 4.38
844 26-09-2565 02:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแก่งหิน* ตำบล วังประจบ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1552) ระดับน้ำ 28.5 4.37 0.0 28.5 28.5 28.5 4.38
845 25-09-2565 22:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไร่เหนือ* ตำบล พระธาตุ อำเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก(STN0930) น้ำฝน 119 0 1.0 126.0 161.0 161.0 -
846 25-09-2565 22:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับมงคล ตำบล โป่งนก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN0975) น้ำฝน 100.5 0 7.0 113.0 124.5 124.5 -
847 25-09-2565 20:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 41.5 4.02 0.0 41.5 47.5 47.5 4.00
848 25-09-2565 17:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกลาง ตำบล ปลาบ่า อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย(STN0326) น้ำฝน 101 0 0.5 66.5 93.0 93.0 -
849 25-09-2565 13:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกลาง* ตำบล ศิลา อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0453) ระดับน้ำ 62 4.17 0.0 62.0 79.5 79.5 4.24
850 25-09-2565 10:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงหนองจอก ตำบล ทต.เสริมซ้าย อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง(STN0650) น้ำฝน 103.5 0 3.0 98.5 108.5 108.5 -
851 25-09-2565 10:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบุ่งกุ่ม* ตำบล นาหอ อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN0842) ระดับน้ำ 0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.13
852 25-09-2565 09:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหางนา ตำบล โพนสูง อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN1069) น้ำฝน 99.5 0 1.5 94.0 96.0 96.0 -
853 25-09-2565 09:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แสลม ตำบล เวียงมอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN0372) น้ำฝน 100 10.48 4.0 90.5 103.5 103.5 10.48
854 25-09-2565 07:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำทบ* ตำบล เขาหลวง อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย(STN0960) น้ำฝน 99 0.02 15.5 89.5 95.0 95.0 0.02
855 25-09-2565 07:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) น้ำฝน 40 6.13 1.0 40.0 40.0 40.0 6.04
856 25-09-2565 04:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาแปน* ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN0969) ระดับน้ำ 30 5.04 0.5 30.0 30.0 30.0 4.82
857 25-09-2565 03:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแก่งหิน* ตำบล วังประจบ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1552) ระดับน้ำ 19 3.83 0.0 19.0 33.0 33.0 3.80
858 24-09-2565 20:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนโก ตำบล บ้านโตก อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0945) น้ำฝน 108.5 0 51.5 95.0 95.5 95.5 -
859 23-09-2565 21:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 13.5 5.37 0.0 13.5 14.5 14.5 5.37
860 23-09-2565 21:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโมคลา* ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1169) ระดับน้ำ 26 3.06 0.0 26.0 26.0 26.0 3.06
861 23-09-2565 10:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 21.5 2.55 0.0 21.5 21.5 21.5 2.11
862 23-09-2565 02:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งคอม ตำบล ด่านช้าง อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี(STN1261) น้ำฝน 101.5 0 0.5 93.0 93.0 93.0 -
863 22-09-2565 23:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านขนงพระใต้* ตำบล ขนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0985) ระดับน้ำ 17.5 4.27 0.0 17.5 17.5 17.5 4.10
864 22-09-2565 21:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 24.5 5.16 1.0 24.5 43.0 43.0 3.64
865 19-09-2565 11:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองน้ำเย็น* ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง(STN1789) ระดับน้ำ 4.5 3.92 0.0 4.5 20.5 20.5 3.92
866 17-09-2565 11:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงบัง ตำบล มหาไชย อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์(STN0305) น้ำฝน 98 0 0.0 100.0 103.0 103.0 -
867 16-09-2565 05:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนากึ๋น ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0033) น้ำฝน 98 0 0.0 101.5 101.5 101.5 -
868 16-09-2565 05:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อหลวง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0348) น้ำฝน 114 0 0.0 78.5 78.5 78.5 -
869 16-09-2565 05:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเปรื่อง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1203) น้ำฝน 177 0 0.0 187.0 187.0 187.0 -
870 16-09-2565 04:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 59 5.42 0.0 59.0 59.0 59.0 5.25
871 15-09-2565 06:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเลียง ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1299) น้ำฝน 110 0 18.5 80.0 80.0 80.0 -
872 14-09-2565 05:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองน้ำเย็น* ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง(STN1789) ระดับน้ำ 0 3.88 0.0 0.0 0.0 0.0 3.83
873 14-09-2565 00:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทบศอก ตำบล หมอกจำแป๋ อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0118) น้ำฝน 100.5 0 7.0 108.5 120.5 120.5 -
874 14-09-2565 00:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งมะส้าน ตำบล ห้วยผา อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0632) น้ำฝน 98 0 1.5 97.0 102.5 102.5 -
875 13-09-2565 17:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่รุ่งเจริญ* ตำบล บ้านค่า อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง(STN0840) ระดับน้ำ 12.5 3.34 0.0 12.5 43.0 43.0 3.21
876 13-09-2565 08:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันทราย ตำบล หงส์หิน อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา(STN1328) น้ำฝน 132.5 9.92 0.0 132.0 132.0 132.0 9.92
877 13-09-2565 08:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหลวง ตำบล เมืองปาน อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง(STN0071) น้ำฝน 98.5 0 9.0 91.5 91.5 91.5 -
878 12-09-2565 23:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโมคลา* ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1169) ระดับน้ำ 2.5 3.02 0.0 2.5 4.0 4.0 3.02
879 12-09-2565 18:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0375) น้ำฝน 98 0 5.0 95.0 95.0 95.0 -
880 12-09-2565 17:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนากึ๋น ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0033) น้ำฝน 98 0 1.0 98.5 98.5 98.5 -
881 12-09-2565 06:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 32 2.69 0.0 32.0 43.0 43.0 2.86
882 11-09-2565 16:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเกาะทุ่งม่าน* ตำบล ป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน(STN0938) ระดับน้ำ 7.5 4.5 0.0 7.5 12.5 12.5 5.11
883 11-09-2565 16:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านศรีวังมูล* ตำบล บัวสลี อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย(STN1556) ระดับน้ำ 3 5.07 0.0 3.0 4.5 4.5 5.17
884 11-09-2565 15:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่หาด* ตำบล ป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน(STN0841) ระดับน้ำ 7.5 4.01 0.0 7.5 27.5 27.5 4.60
885 11-09-2565 03:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านข่วงชมภู ตำบล เตาปูน อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN0909) น้ำฝน 102.5 0 0.0 0.0 2.0 2.0 -
886 11-09-2565 03:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเอียด ตำบล ไผ่โทน อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1533) น้ำฝน 102 0 0.0 0.0 0.5 0.5 -
887 10-09-2565 11:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าแพ ตำบล เมือง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN1079) น้ำฝน 98.5 0 0.0 2.5 2.5 2.5 -
888 10-09-2565 10:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวฝาย ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN1070) น้ำฝน 102 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
889 10-09-2565 09:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ลอบ ตำบล ป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ้ง จังหวัด ลำพูน(STN0434) น้ำฝน 97.5 0 0.0 8.5 16.0 16.0 -
890 10-09-2565 08:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แสม ตำบล ตะเคียนปม อำเภอ ทุ่งหัวช้าง จังหวัด ลำพูน(STN0537) น้ำฝน 97.5 0 0.0 8.5 31.0 31.0 -
891 10-09-2565 08:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทรายคำ ตำบล นาแขม อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN1419) น้ำฝน 99 0 0.0 12.5 12.5 12.5 -
892 10-09-2565 04:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งพล้อ ตำบล ป่างิ้ว อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1201) น้ำฝน 99.5 0 7.0 90.0 90.0 90.0 -
893 10-09-2565 03:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอกด่าน ตำบล แม่พูล อำเภอ ลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1525) น้ำฝน 98 0 0.5 97.5 97.5 97.5 -
894 10-09-2565 03:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพุม่วง ตำบล วังเพลิง อำเภอ โคกสำโรง จังหวัด ลพบุรี(STN1524) น้ำฝน 98 0 3.5 99.0 99.0 99.0 -
895 10-09-2565 01:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยม่วง ตำบล นาดินดำ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0151) น้ำฝน 97.5 0 1.0 102.0 110.0 110.0 -
896 09-09-2565 21:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 2.5 6.03 0.0 2.5 3.0 3.0 6.13
897 08-09-2565 18:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหินกอง* ตำบล วังโตนด อำเภอ นายายอาม จังหวัด จันทบุรี(STN0992) ระดับน้ำ 9 4.2 0.0 9.0 67.0 67.0 3.64
898 08-09-2565 13:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจันตาแป๊ะ ตำบล จันทเขลม อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี(STN0782) น้ำฝน 188 13.69 1.5 22.0 23.5 23.5 13.69
899 08-09-2565 10:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านว่านเหลือง ตำบล ชากไทย อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี(STN0783) น้ำฝน 151.5 0 0.0 173.0 207.5 207.5 -
900 08-09-2565 07:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพร้าว ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0787) น้ำฝน 125.5 0 4.0 120.0 181.0 181.0 -
901 08-09-2565 07:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองสน ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN1668) น้ำฝน 345 0 13.5 321.5 338.5 338.5 -
902 08-09-2565 07:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 382.5 0 3.0 375.5 396.5 396.5 -
903 07-09-2565 22:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 123 0 3.0 106.5 124.5 124.5 -
904 07-09-2565 22:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองน้ำเย็น* ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง(STN1789) ระดับน้ำ 32.5 3.85 0.0 32.5 39.0 39.0 3.81
905 07-09-2565 08:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาหวาย ตำบล บางบุตร อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง(STN1656) น้ำฝน 150 0 18.0 137.5 168.5 168.5 -
906 07-09-2565 06:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านธรรมสถิตย์ ตำบล สำนักทอง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง(STN1659) น้ำฝน 140 0 14.5 89.5 107.5 107.5 -
907 07-09-2565 05:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองสน ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN1668) น้ำฝน 160 0 15.5 182.5 197.0 197.0 -
908 07-09-2565 01:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแหลม ตำบล แม่เปิน อำเภอ แม่เปิน จังหวัด นครสวรรค์(STN0941) น้ำฝน 120 0 0.5 163.0 163.0 163.0 -
909 06-09-2565 14:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมาบตอง ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง(STN1657) น้ำฝน 102.5 0 20.5 67.0 79.5 79.5 -
910 05-09-2565 17:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพาย ตำบล นครไทย อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1125) น้ำฝน 106.5 0 3.5 105.5 105.5 105.5 -
911 05-09-2565 16:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนห้วยแม่เปา ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN0386) น้ำฝน 97.5 0 0.0 92.5 92.5 92.5 -
912 05-09-2565 15:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามัคคีใหม่* ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0836) ระดับน้ำ 18 3.17 0.0 18.0 18.0 18.0 3.04
913 05-09-2565 14:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยสะแตง ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1246) น้ำฝน 97.5 0 0.0 100.0 100.0 100.0 -
914 05-09-2565 12:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไคร้ ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1456) น้ำฝน 97.5 0 0.5 96.0 96.0 96.0 -
915 05-09-2565 12:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าปู ตำบล แม่นาวาง อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN0920) น้ำฝน 97.5 0 2.0 101.0 101.0 101.0 -
916 05-09-2565 12:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ ตำบล ห้วยข้าวก่ำ อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา(STN0858) น้ำฝน 98 0 22.5 116.5 120.0 120.0 -
917 05-09-2565 11:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหนุน ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0855) น้ำฝน 108 0 18.0 73.5 73.5 73.5 -
918 05-09-2565 11:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบล ห้วยซ้อ อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN1077) น้ำฝน 103 0 19.0 105.5 109.0 109.0 -
919 05-09-2565 11:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาแตก ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0234) น้ำฝน 97.5 0 25.0 72.0 73.0 73.0 -
920 05-09-2565 11:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีดอนชัย ตำบล ป่าแงะ อำเภอ ป่าแดด จังหวัด เชียงราย(STN0868) น้ำฝน 99 0 1.5 91.0 94.5 94.5 -
921 05-09-2565 11:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าลัน ตำบล ปงน้อย อำเภอ ดอยหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0514) น้ำฝน 114 0 20.5 70.5 70.5 70.5 -
922 04-09-2565 18:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านไทรห้อย* ตำบล นาเมืองเพชร อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง(STN1793) ระดับน้ำ 47 4.05 0.0 47.0 93.0 93.0 4.03
923 04-09-2565 17:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผึ้ง ตำบล วังยาว อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN0456) น้ำฝน 103.5 0 10.5 19.0 19.0 19.0 -
924 03-09-2565 16:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 136.5 0 29.0 107.0 107.0 107.0 -
925 30-08-2565 20:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านขนงพระใต้* ตำบล ขนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0985) ระดับน้ำ 18.5 3.87 0.0 18.5 18.5 18.5 3.81
926 29-08-2565 16:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าเหมือง ตำบล ควนทอง อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0743) น้ำฝน 126 0 1.0 98.5 98.5 98.5 -
927 29-08-2565 16:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 120.5 0 15.0 119.5 119.5 119.5 -
928 28-08-2565 00:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่มเกล้าสหมิตร ตำบล คีรีราษฎร์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก(STN0295) น้ำฝน 98.5 0 4.0 98.0 98.0 98.0 -
929 27-08-2565 23:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังใหญ่ ตำบล วังใหญ่ อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1688) น้ำฝน 118.5 0 0.5 109.0 110.0 110.0 -
930 27-08-2565 22:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่ศรีนคร ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์(STN0559) น้ำฝน 99 0 5.5 80.0 80.0 80.0 -
931 27-08-2565 13:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านขนงพระใต้* ตำบล ขนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0985) ระดับน้ำ 0 3.88 0.0 0.0 9.0 9.0 3.85
932 27-08-2565 07:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแสนขัน* ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1537) ระดับน้ำ 14 5.61 0.0 14.0 35.5 35.5 5.56
933 26-08-2565 21:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโมคลา* ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1169) ระดับน้ำ 36 3.11 0.0 36.0 36.0 36.0 2.81
934 26-08-2565 21:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองขนุน ตำบล หนองบัว อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง(STN0138) น้ำฝน 97.5 0 0.0 87.0 105.0 105.0 -
935 26-08-2565 20:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางริมกรณ์ ตำบล แม่กรณ์ อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0613) น้ำฝน 98.5 0 6.0 92.0 92.0 92.0 -
936 26-08-2565 20:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองเขียว ตำบล แม่กรณ์ อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0612) น้ำฝน 100.5 0 3.0 95.0 95.0 95.0 -
937 26-08-2565 20:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยชมภู ตำบล โป่งแพร่ อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย(STN0516) น้ำฝน 112.5 0 17.5 88.5 88.5 88.5 -
938 26-08-2565 16:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดง* ตำบล สาริกา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN1790) ระดับน้ำ 38 3.66 0.5 38.0 107.0 107.0 3.48
939 26-08-2565 16:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยฮางใน ตำบล ดอยฮาง อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN1459) น้ำฝน 108 0 6.5 117.5 117.5 117.5 -
940 26-08-2565 09:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองน้ำเย็น* ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง(STN1789) ระดับน้ำ 7 3.98 7.0 7.0 7.0 7.0 1.73
941 26-08-2565 09:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0375) น้ำฝน 178 0 1.5 173.5 173.5 173.5 -
942 26-08-2565 07:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 79 0 4.0 81.0 81.0 81.0 -
943 26-08-2565 04:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินสอ ตำบล ปลาบ่า อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย(STN0301) น้ำฝน 99 0 10.0 93.0 93.0 93.0 -
944 26-08-2565 04:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าคลอง ตำบล ทับปริก อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่(STN1783) น้ำฝน 120 0 2.5 149.0 149.0 149.0 -
945 26-08-2565 02:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผึ้ง ตำบล วังยาว อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN0456) น้ำฝน 99.5 0 6.5 101.5 101.5 101.5 -
946 25-08-2565 23:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฝางแล้ง ตำบล ขุนฝาง อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1039) น้ำฝน 102.5 11.71 1.0 97.5 106.0 106.0 11.71
947 25-08-2565 06:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี ที่ทำการน้ำตกนางรอง ตำบล หินตั้ง อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN0553) น้ำฝน 109.5 0 16.5 76.0 76.0 76.0 -
948 25-08-2565 06:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดง* ตำบล สาริกา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN1790) ระดับน้ำ 65.5 4.42 1.5 65.5 65.5 65.5 3.45
949 25-08-2565 05:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดง* ตำบล สาริกา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN1790) ระดับน้ำ 63 3.73 0.5 63.0 63.0 63.0 2.77
950 22-08-2565 21:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังหาด ตำบล ทต.ตลิ่งชัน อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย(STN0720) น้ำฝน 99 0 0.0 90.5 90.5 90.5 -
951 22-08-2565 09:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่รุ่งเจริญ* ตำบล บ้านค่า อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง(STN0840) ระดับน้ำ 48.5 3.6 0.0 48.5 59.5 59.5 3.01
952 22-08-2565 08:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 75 0 1.5 94.0 98.0 98.0 -
953 22-08-2565 05:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ลาก ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0396) น้ำฝน 97.5 0 4.0 99.0 103.0 103.0 -
954 22-08-2565 05:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาแตก ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0234) น้ำฝน 98.5 0 0.0 80.0 81.0 81.0 -
955 22-08-2565 05:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งกราด* ตำบล สะตอ อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด(STN0994) ระดับน้ำ 66 4.39 0.0 66.0 66.0 66.0 4.62
956 22-08-2565 04:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 9 5.14 0.0 9.0 14.0 14.0 5.16
957 22-08-2565 04:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งกล้วย ตำบล บ้านเอื้อม อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง(STN0646) น้ำฝน 98 11.76 0.0 93.5 104.5 104.5 11.76
958 22-08-2565 04:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอกแดง ตำบล บางไทร อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0576) น้ำฝน 122 0 1.5 70.5 71.5 71.5 -
959 22-08-2565 01:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 127.5 0 2.0 113.5 116.5 116.5 -
960 21-08-2565 23:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0375) น้ำฝน 101.5 0 13.0 96.0 108.0 108.0 -
961 21-08-2565 23:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำดั้น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN1204) น้ำฝน 105.5 0 23.0 99.0 109.5 109.5 -
962 21-08-2565 22:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาใต้ ตำบล ท่าตอน อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN0034) น้ำฝน 99.5 0 0.0 102.5 108.0 108.0 -
963 21-08-2565 21:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมุงเหนือ ตำบล บ้านมุง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN1178) น้ำฝน 99.5 0 5.5 68.5 93.0 93.0 -
964 21-08-2565 17:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังว้า* ตำบล ท่าวังผา อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN1442) ระดับน้ำ 16.5 5.04 0.5 16.5 37.0 37.0 5.03
965 21-08-2565 17:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแสนขัน* ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1537) ระดับน้ำ 14 5.54 0.0 14.0 30.0 30.0 5.54
966 21-08-2565 10:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าฟ้าเหนือ* ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN1534) ระดับน้ำ 42 6.17 0.5 42.0 42.0 42.0 5.84
967 21-08-2565 10:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าฟ้าเหนือ* ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN1534) ระดับน้ำ 42 6.17 0.5 42.0 42.0 42.0 5.84
968 21-08-2565 09:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสบขาม* ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0932) ระดับน้ำ 45.5 4.51 0.0 45.5 45.5 45.5 4.49
969 21-08-2565 09:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าล้อ ตำบล แงง อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0896) น้ำฝน 108 0 1.0 108.0 108.0 108.0 -
970 21-08-2565 08:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเคิม ตำบล ปิงหลวง อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน(STN1673) น้ำฝน 98 0 0.5 95.0 95.0 95.0 -
971 21-08-2565 08:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกลาง* ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN0931) ระดับน้ำ 12 4.24 1.0 12.0 12.0 12.0 3.33
972 21-08-2565 07:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำสอด ตำบล และ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0072) น้ำฝน 97.5 0 0.5 70.0 70.0 70.0 -
973 21-08-2565 07:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนสถาน ตำบล สันทะ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0341) น้ำฝน 98 0 3.0 35.5 35.5 35.5 -
974 21-08-2565 07:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำมีด ตำบล เปือ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0185) น้ำฝน 99 0 1.5 99.0 99.0 99.0 -
975 21-08-2565 07:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองแห้ว* ตำบล บ้านฝาย อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1548) ระดับน้ำ 32 6.14 0.0 32.0 32.0 32.0 5.83
976 21-08-2565 06:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนน้ำพริก ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1504) น้ำฝน 97.5 0 0.5 104.0 104.0 104.0 -
977 21-08-2565 05:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพิ ตำบล ทุ่งช้าง อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0340) น้ำฝน 97.5 0 17.5 65.0 65.0 65.0 -
978 21-08-2565 04:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพร้าว ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1521) น้ำฝน 98 0 2.5 96.5 96.5 96.5 -
979 21-08-2565 04:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยละเบ้ายา ตำบล สะเนียน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN0020) น้ำฝน 114.5 0 12.0 112.0 112.0 112.0 -
980 21-08-2565 03:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา ตำบล บ้านเวียง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN0261) น้ำฝน 117 0 19.0 108.0 108.0 108.0 -
981 21-08-2565 03:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำกุ่ม ตำบล น้ำกุ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN0104) น้ำฝน 97.5 0 1.0 92.5 92.5 92.5 -
982 21-08-2565 03:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเลยวังไสย์ ตำบล เลยวังไสย์ อำเภอ ภูหลวง จังหวัด เลย(STN1413) น้ำฝน 97.5 0 2.0 103.5 111.5 111.5 -
983 21-08-2565 02:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 94 4.72 22.5 94.0 94.0 94.0 4.22
984 21-08-2565 02:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยคอม ตำบล น้ำไผ่ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0901) น้ำฝน 118 0 40.5 137.0 137.0 137.0 -
985 21-08-2565 01:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่องกล้า ตำบล เนินเพิ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1545) น้ำฝน 116.5 0 19.5 96.5 98.0 98.0 -
986 21-08-2565 00:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาฟองแดง ตำบล นครชุม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1135) น้ำฝน 107 0 21.0 97.5 98.0 98.0 -
987 20-08-2565 23:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่โถใต้ ตำบล แม่โถ อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0119) น้ำฝน 107.5 0 19.0 89.5 89.5 89.5 -
988 20-08-2565 23:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาแดงหลวง ตำบล แม่โถ อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0527) น้ำฝน 102 0 19.0 102.0 102.0 102.0 -
989 20-08-2565 22:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮากไม้เหนือ ตำบล ป๋าแป๋ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0126) น้ำฝน 109 11.19 6.5 81.5 81.5 81.5 11.19
990 20-08-2565 22:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโก๊ะไม้หลู่ ตำบล ป่าแป๋ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0207) น้ำฝน 159.5 0 23.0 167.0 167.0 167.0 -
991 17-08-2565 21:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองแห้ว* ตำบล บ้านฝาย อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1548) ระดับน้ำ 20.5 6.1 0.0 20.5 20.5 20.5 6.10
992 17-08-2565 02:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 23.5 6.03 0.0 23.5 27.5 27.5 5.99
993 17-08-2565 00:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาน้อย ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN1164) น้ำฝน 108 0 23.5 80.5 124.0 124.0 -
994 16-08-2565 10:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยคอม ตำบล น้ำไผ่ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0901) น้ำฝน 101 0 5.0 86.0 100.5 100.5 -
995 16-08-2565 09:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาริน ตำบล ผาปัง อำเภอ แม่พริก จังหวัด ลำปาง(STN1320) น้ำฝน 133.5 0 2.5 139.5 149.0 149.0 -
996 16-08-2565 08:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไชยงาม ตำบล แม่แวน อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่(STN1106) น้ำฝน 98 0 0.5 1.0 5.0 5.0 -
997 16-08-2565 03:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพญาวัง ตำบล พญาวัง อำเภอ บึงสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1216) น้ำฝน 101 0 2.0 91.5 97.0 97.0 -
998 16-08-2565 03:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพญาวัง ตำบล พญาวัง อำเภอ บึงสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1216) น้ำฝน 84 0 15.0 84.0 89.5 89.5 -
999 16-08-2565 00:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองคล้า ตำบล ท่ามะปราง อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี(STN0274) น้ำฝน 103.5 0 10.5 76.5 76.5 76.5 -
1000 15-08-2565 18:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งเกตุ ตำบล ขุนซ่อง อำเภอ แก่งหางแมว จังหวัด จันทบุรี(STN0993) น้ำฝน 135.5 0 1.5 134.0 134.0 134.0 -
1001 13-08-2565 09:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านห้วยป่าซาง* ตำบล กึ๊ดช้าง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่(STN0027) ระดับน้ำ 3 5.02 0.0 3.0 10.5 10.5 5.08
1002 12-08-2565 18:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าฟ้าเหนือ* ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN1534) ระดับน้ำ 2.5 6.1 0.0 2.5 20.0 20.0 5.86
1003 12-08-2565 07:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพร้า ตำบล นางพญา อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0902) น้ำฝน 104 0 0.0 88.0 91.0 91.0 -
1004 12-08-2565 07:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่ายางอาข่า ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0192) น้ำฝน 113 0 1.5 93.5 93.5 93.5 -
1005 12-08-2565 07:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก่อก๋วง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1497) น้ำฝน 101 0 3.5 95.5 136.5 136.5 -
1006 12-08-2565 07:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสบขาม* ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0932) ระดับน้ำ 21.5 4.62 0.0 21.5 23.5 23.5 4.62
1007 12-08-2565 07:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยสะโงะ ตำบล ศรีดอนมูล อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0237) น้ำฝน 97.5 0 1.5 96.5 96.5 96.5 -
1008 12-08-2565 07:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยปูด ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN1546) น้ำฝน 98 0 0.0 95.0 111.5 111.5 -
1009 12-08-2565 07:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเดื่อ ตำบล แม่สลองใน อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0401) น้ำฝน 99 0 1.0 95.0 95.0 95.0 -
1010 12-08-2565 07:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางสา ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0009) น้ำฝน 102 0 1.0 109.5 109.5 109.5 -
1011 12-08-2565 07:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเปียงกอก* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0425) น้ำฝน 102.5 0 2.5 103.0 103.0 103.0 -
1012 12-08-2565 07:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก๊อดยาว ตำบล แม่ข้าวต้ม อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0402) น้ำฝน 97.5 0 0.5 95.5 95.5 95.5 -
1013 12-08-2565 07:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นปล้อง ตำบล บุญเรือง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN1425) น้ำฝน 98.5 0 0.0 101.5 102.5 102.5 -
1014 12-08-2565 05:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำกิใต้ ตำบล ผาทอง อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0343) น้ำฝน 97.5 0 5.0 94.0 95.5 95.5 -
1015 12-08-2565 05:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยต่าง ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0867) น้ำฝน 97.5 0 0.5 97.0 97.0 97.0 -
1016 12-08-2565 05:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบล ห้วยซ้อ อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN1077) น้ำฝน 102 0 3.5 92.5 92.5 92.5 -
1017 12-08-2565 05:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าแดงใหม่ ตำบล ยางฮอม อำเภอ ขุนตาล จังหวัด เชียงราย(STN1382) น้ำฝน 103.5 0 8.0 105.5 105.5 105.5 -
1018 12-08-2565 05:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาใต้ ตำบล ท่าตอน อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN0034) น้ำฝน 105.5 0 2.5 101.5 107.5 107.5 -
1019 12-08-2565 04:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี อช.ดอยผ้าห่มปก ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN1131) น้ำฝน 110 0 0.0 0.0 0.5 0.5 -
1020 12-08-2565 04:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวดง ตำบล หงาว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1458) น้ำฝน 102 0 4.0 102.0 102.0 102.0 -
1021 12-08-2565 04:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวดง ตำบล หงาว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1458) น้ำฝน 104 0 4.0 102.0 102.0 102.0 -
1022 12-08-2565 04:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยขวาก ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1527) น้ำฝน 110.5 0 3.0 111.0 125.5 125.5 -
1023 12-08-2565 04:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหลู้ ตำบล ม่วงยาย อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0862) น้ำฝน 98.5 0 6.5 97.0 97.5 97.5 -
1024 12-08-2565 04:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบุ่งผำ ตำบล น้ำกุ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1516) น้ำฝน 101 0 4.0 90.5 96.0 96.0 -
1025 12-08-2565 04:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อทอง ตำบล ท่าสุด อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0397) น้ำฝน 97.5 0 1.0 97.0 97.0 97.0 -
1026 12-08-2565 04:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีดอนชัย ตำบล ป่าแงะ อำเภอ ป่าแดด จังหวัด เชียงราย(STN0868) น้ำฝน 99 0 2.0 104.0 104.0 104.0 -
1027 12-08-2565 03:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองแคว* ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0846) ระดับน้ำ 60 3 0.0 60.0 60.5 60.5 2.87
1028 12-08-2565 03:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบสา ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0626) น้ำฝน 98.5 0 1.5 97.5 97.5 97.5 -
1029 12-08-2565 03:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาลาด ตำบล หงาว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1457) น้ำฝน 100 0 3.0 96.5 96.5 96.5 -
1030 12-08-2565 03:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาตั้ง ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0238) น้ำฝน 105.5 0 11.0 96.5 98.0 98.0 -
1031 12-08-2565 03:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไคร้ ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1456) น้ำฝน 99 0 8.5 93.5 93.5 93.5 -
1032 12-08-2565 03:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขื่อนแก้ว* ตำบล ถืมตอง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1034) น้ำฝน 97.5 2.73 1.0 96.5 97.0 97.0 2.73
1033 12-08-2565 02:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งโห้ง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1388) น้ำฝน 101 0 13.5 95.5 95.5 95.5 -
1034 12-08-2565 02:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยละเบ้ายา ตำบล สะเนียน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN0020) น้ำฝน 97.5 0 7.0 92.5 95.5 95.5 -
1035 12-08-2565 02:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยธนู ตำบล ตาลชุม อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0239) น้ำฝน 97.5 0 0.5 99.5 106.5 106.5 -
1036 12-08-2565 02:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหนุน ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0855) น้ำฝน 98 0 5.0 98.0 98.0 98.0 -
1037 12-08-2565 02:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางต้นฆ้อง ตำบล มะลิกา อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN0036) น้ำฝน 97.5 0 9.0 100.0 100.5 100.5 -
1038 12-08-2565 02:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้าม ตำบล บ่อสวก อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1420) น้ำฝน 105.5 0 1.5 116.5 116.5 116.5 -
1039 12-08-2565 02:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าล้อ ตำบล แงง อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0896) น้ำฝน 105 0 3.5 100.5 104.5 104.5 -
1040 12-08-2565 02:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังว้า* ตำบล ท่าวังผา อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN1442) น้ำฝน 98 3.79 0.5 98.0 100.5 100.5 3.79
1041 12-08-2565 02:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยท่าง ตำบล ไชยวัฒนา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN1410) น้ำฝน 110 0 0.5 86.0 88.0 88.0 -
1042 12-08-2565 01:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาแตก ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0234) น้ำฝน 105.5 0 17.0 74.0 74.0 74.0 -
1043 12-08-2565 01:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านถ้ำเวียงแก ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0715) น้ำฝน 98 0 1.0 85.5 86.0 86.0 -
1044 12-08-2565 01:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนต้า ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0869) น้ำฝน 97.5 0 9.0 93.5 93.5 93.5 -
1045 12-08-2565 01:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านส้อ* ตำบล เปือ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN1035) น้ำฝน 97.5 1.42 1.0 93.5 94.5 94.5 1.42
1046 12-08-2565 01:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไคร้ลานทอง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1381) น้ำฝน 100 0 13.0 88.5 89.0 89.0 -
1047 12-08-2565 00:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านภูคำ ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1298) น้ำฝน 111 0 21.5 94.5 95.5 95.5 -
1048 12-08-2565 00:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแหน 2 ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN1250) น้ำฝน 98 0 2.0 92.5 93.5 93.5 -
1049 12-08-2565 00:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยสะแตง ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1246) น้ำฝน 104.5 0 23.0 92.5 92.5 92.5 -
1050 12-08-2565 00:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหนุน 3* ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0352) น้ำฝน 98.5 0 9.5 90.0 90.5 90.5 -
1051 11-08-2565 23:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองเลา ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0856) น้ำฝน 99 0 23.0 90.0 108.5 108.5 -
1052 11-08-2565 23:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสบมาง* ตำบล ภูฟ้า อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0241) ระดับน้ำ 0 4.68 0.0 0.0 0.0 0.0 4.07
1053 11-08-2565 23:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0375) น้ำฝน 97.5 0 3.0 87.0 90.0 90.0 -
1054 11-08-2565 23:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสา ตำบล ทุ่งกล้วย อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0627) น้ำฝน 115.5 107.67 26.0 83.0 85.0 85.0 107.67
1055 11-08-2565 22:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสกาดกลาง ตำบล สกาด อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0086) น้ำฝน 101 0 10.5 109.0 118.5 118.5 -
1056 11-08-2565 22:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสว้าเหนือ ตำบล ดงพญา อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0076) น้ำฝน 96.5 0 12.0 96.5 100.0 100.0 -
1057 11-08-2565 22:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสว้าเหนือ ตำบล ดงพญา อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0076) น้ำฝน 99 0 12.0 96.5 100.0 100.0 -
1058 11-08-2565 22:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำแคะ ตำบล ดงพญา อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1530) น้ำฝน 103.5 0 11.5 89.5 94.0 94.0 -
1059 11-08-2565 21:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห่างทางหลวง ตำบล ภูฟ้า อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0240) น้ำฝน 101 0 4.5 51.5 51.5 51.5 -
1060 11-08-2565 21:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวน้ำ ตำบล พระธาตุ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0350) น้ำฝน 99.5 0 2.0 93.0 94.5 94.5 -
1061 11-08-2565 21:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนากึ๋น ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0033) น้ำฝน 106.5 0 14.0 87.0 89.5 89.5 -
1062 11-08-2565 20:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลา ตำบล พระธาตุ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0374) น้ำฝน 105.5 0 24.5 84.0 91.5 91.5 -
1063 11-08-2565 20:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติสุข ตำบล แสนทอง อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0068) น้ำฝน 97.5 0 22.5 186.0 349.0 349.0 -
1064 11-08-2565 19:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านงอบเหนือ ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0339) น้ำฝน 97.5 0 14.0 94.5 146.0 146.0 -
1065 11-08-2565 17:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโก๋น ตำบล ห้วยโก๋น อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน(STN0336) น้ำฝน 110 0 14.5 57.5 57.5 57.5 -
1066 11-08-2565 17:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบปืน ตำบล ห้วยโก๋น อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน(STN0056) น้ำฝน 102 0 14.0 101.0 101.0 101.0 -
1067 09-08-2565 05:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแสนขัน* ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1537) ระดับน้ำ 34 5.67 0.0 34.0 36.5 36.5 5.66
1068 08-08-2565 23:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านถ้ำพริก ตำบล บ้านแยง อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1107) น้ำฝน 104 0 5.0 103.0 113.0 113.0 -
1069 08-08-2565 23:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 42.5 5.24 1.5 42.5 56.0 56.0 4.76
1070 08-08-2565 22:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมุงเหนือ ตำบล บ้านมุง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN1178) น้ำฝน 118 0 23.0 130.0 207.5 207.5 -
1071 08-08-2565 19:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังว้า* ตำบล ท่าวังผา อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN1442) ระดับน้ำ 0 4.65 0.0 0.0 37.0 37.0 4.64
1072 08-08-2565 19:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านศรีวังมูล* ตำบล บัวสลี อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย(STN1556) ระดับน้ำ 38 4.78 0.0 38.0 80.0 80.0 4.76
1073 08-08-2565 19:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 26.5 2.66 0.0 26.5 91.0 91.0 2.67
1074 08-08-2565 11:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาหนุน 3* ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0352) ระดับน้ำ 26.5 3.5 0.0 26.5 49.5 49.5 -
1075 08-08-2565 10:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ กิ่งเกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 138.5 0 18.5 137.5 214.5 214.5 -
1076 08-08-2565 09:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองสน ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN1668) น้ำฝน 129.5 0 5.0 118.5 211.5 211.5 -
1077 08-08-2565 09:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพร้าว ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0787) น้ำฝน 141 0 2.5 135.5 214.0 214.0 -
1078 08-08-2565 08:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไผ่ ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0089) น้ำฝน 97.5 0 1.0 98.0 166.0 166.0 -
1079 08-08-2565 08:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเลา ตำบล ชนแดน อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1245) น้ำฝน 105 0 5.5 83.0 92.0 92.0 -
1080 08-08-2565 07:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาสิงห์ ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1312) น้ำฝน 97.5 0 0.0 104.0 104.5 104.5 -
1081 08-08-2565 06:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าฟ้าเหนือ* ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN1534) ระดับน้ำ 40 6.41 0.0 40.0 40.5 40.5 6.33
1082 08-08-2565 04:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองแคว* ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0846) ระดับน้ำ 42 3 1.5 42.0 43.0 43.0 3.00
1083 08-08-2565 04:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยาบนาเลิม ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0377) น้ำฝน 101.5 0 3.0 96.5 96.5 96.5 -
1084 08-08-2565 03:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนสถาน ตำบล สันทะ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0341) น้ำฝน 98 0 1.5 43.5 44.0 44.0 -
1085 08-08-2565 03:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้าม ตำบล บ่อสวก อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1420) น้ำฝน 103.5 0 8.0 99.5 99.5 99.5 -
1086 08-08-2565 01:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 62 4.3 0.0 62.0 64.5 64.5 4.28
1087 08-08-2565 01:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งนาดี ตำบล วังยาง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0899) น้ำฝน 97.5 0 3.5 96.0 96.0 96.0 -
1088 08-08-2565 01:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมุงเหนือ ตำบล บ้านมุง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN1178) น้ำฝน 99.5 0 9.5 102.0 102.5 102.5 -
1089 08-08-2565 00:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำยาง ตำบล บ้านกลาง อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN1095) น้ำฝน 97.5 0 1.5 107.5 153.5 153.5 -
1090 08-08-2565 00:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางส้าน ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1296) น้ำฝน 115.5 0 13.5 78.0 234.5 234.5 -
1091 07-08-2565 23:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพุ ตำบล พุทธบาท อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0357) น้ำฝน 99.5 0 5.0 84.5 84.5 84.5 -
1092 07-08-2565 22:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางต้นฆ้อง ตำบล มะลิกา อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN0036) น้ำฝน 101.5 0 0.5 108.0 111.5 111.5 -
1093 07-08-2565 22:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาหลัก ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0342) น้ำฝน 73.5 0 3.5 73.5 76.5 76.5 -
1094 07-08-2565 12:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งกราด* ตำบล สะตอ อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด(STN0994) ระดับน้ำ 0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 -
1095 07-08-2565 11:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาลานข้าว ตำบล โพนสูง อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN0322) น้ำฝน 104.5 0 0.0 91.5 93.0 93.0 -
1096 07-08-2565 10:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ตำบล ซึ้ง อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0469) น้ำฝน 118 0 3.5 116.0 125.5 125.5 -
1097 07-08-2565 09:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะม่วง ตำบล นนทรีย์ อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN1666) น้ำฝน 120 0 5.5 109.0 154.5 154.5 -
1098 07-08-2565 09:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาอ่าง ตำบล มาบไพ อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0279) น้ำฝน 124.5 0 1.5 125.5 136.0 136.0 -
1099 07-08-2565 04:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกะพง ตำบล เขาบายศรี อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี(STN0467) น้ำฝน 125.5 134.98 28.5 92.0 101.5 101.5 134.98
1100 06-08-2565 02:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางส้าน ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1296) น้ำฝน 99.5 0 2.5 102.5 103.0 103.0 -
1101 06-08-2565 01:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลาน ตำบล ม่อนปิ่น อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0180) น้ำฝน 97.5 0 2.0 100.0 100.0 100.0 -
1102 04-08-2565 02:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าหินโงม ตำบล ท่าหินโงม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ(STN1472) น้ำฝน 103.5 0 1.0 84.5 84.5 84.5 -
1103 01-08-2565 16:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 118 112.64 4.5 112.5 115.5 115.5 112.64
1104 01-08-2565 13:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางทอง ตำบล บางทอง อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา(STN1728) น้ำฝน 119.5 0 8.5 92.5 95.0 95.0 -
1105 01-08-2565 13:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 140 0 3.0 133.5 146.0 146.0 -
1106 01-08-2565 13:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอกแดง ตำบล บางไทร อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0576) น้ำฝน 117.5 0 2.5 28.5 29.0 29.0 -
1107 01-08-2565 13:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 71.5 0 1.0 55.5 55.5 55.5 -
1108 31-07-2565 10:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองแห้ว* ตำบล บ้านฝาย อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1548) ระดับน้ำ 45 6.11 0.0 45.0 49.5 49.5 6.09
1109 31-07-2565 07:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองขาหย่าง ตำบล สวนเมี่ยง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1553) น้ำฝน 97.5 0 1.0 76.5 76.5 76.5 -
1110 31-07-2565 05::4 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยมุ่น ตำบล ห้วยมุ่น อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1490) น้ำฝน 97.5 0 1.0 77.5 88.0 88.0 -
1111 31-07-2565 00:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยาบนาเลิม ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0377) น้ำฝน 104.5 0 6.0 99.0 99.0 99.0 -
1112 26-07-2565 19:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 78 2.59 0.0 78.0 78.0 78.0 2.46
1113 24-07-2565 05:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเชิงผา ตำบล กลางดง อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม จังหวัด สุโขทัย(STN0099) น้ำฝน 99 0 13.0 90.0 94.5 94.5 -
1114 24-07-2565 04:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 0 6 0.0 0.0 0.0 0.0 6.18
1115 24-07-2565 02:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาน้อย ตำบล วังด้ง อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1630) น้ำฝน 115 0 3.5 86.0 86.0 86.0 -
1116 23-07-2565 19:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งสามสิบ ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0270) น้ำฝน 97.5 0 15.0 78.5 78.5 78.5 -
1117 23-07-2565 11:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองแห้ว* ตำบล บ้านฝาย อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1548) ระดับน้ำ 1 6.1 0.0 1.0 27.0 27.0 5.91
1118 23-07-2565 11:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยชมภู ตำบล โป่งแพร่ อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย(STN0516) น้ำฝน 105 0 8.0 89.5 91.0 91.0 -
1119 23-07-2565 05:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งนาดี ตำบล วังยาง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0899) น้ำฝน 99.5 0 0.5 108.5 110.0 110.0 -
1120 23-07-2565 02:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพร้า ตำบล นางพญา อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0902) น้ำฝน 110.5 0 7.0 111.5 141.5 141.5 -
1121 22-07-2565 02:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งนาดี ตำบล วังยาง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0899) น้ำฝน 105.5 0 11.5 109.0 151.5 151.5 -
1122 22-07-2565 01:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไทรทองเหนือ ตำบล ซับเปิบ อำเภอ วังโป่ง จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1302) น้ำฝน 100 0 8.0 105.5 124.5 124.5 -
1123 22-07-2565 01:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมุงเหนือ ตำบล บ้านมุง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN1178) น้ำฝน 103.5 0 10.5 104.0 142.5 142.5 -
1124 21-07-2565 23:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังทอง ตำบล วังชมภู อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0944) น้ำฝน 106.5 0 15.5 97.5 100.5 100.5 -
1125 21-07-2565 23:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยฮางใน ตำบล ดอยฮาง อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN1459) น้ำฝน 100 0 5.0 100.0 128.5 128.5 -
1126 20-07-2565 19:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอกแดง ตำบล บางไทร อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0576) น้ำฝน 117.5 0 0.0 28.5 33.5 33.5 -
1127 20-07-2565 15:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 123 0 8.0 135.5 135.5 135.5 111.99
1128 20-07-2565 06:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งตอน ตำบล วังเงิน อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง(STN1200) น้ำฝน 103.5 0 0.0 107.0 107.0 107.0 -
1129 20-07-2565 04:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำไซ ตำบล เนินเพิ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1124) น้ำฝน 98.5 0 13.5 92.0 92.0 92.0 -
1130 20-07-2565 03:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแก่งลาด ตำบล ห้วยเฮี้ย อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1072) น้ำฝน 109 0 27.5 67.0 67.0 67.0 -
1131 20-07-2565 03:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันโป่ง ตำบล เสริมกลาง อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง(STN0879) น้ำฝน 99.5 0 10.0 100.0 100.0 100.0 -
1132 20-07-2565 02:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนห้วย ตำบล แม่พุง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0905) น้ำฝน 105 0 7.5 88.5 88.5 88.5 -
1133 20-07-2565 02:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งสอ ตำบล น้ำกุ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN0562) น้ำฝน 104 0 15.0 89.0 89.0 89.0 -
1134 20-07-2565 02:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปลาบ่า ตำบล ปลาบ่า อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย(STN1358) น้ำฝน 97.5 0 0.0 98.0 98.0 98.0 -
1135 20-07-2565 01:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่องไผ่ ตำบล โคกใหญ่ อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย(STN0148) น้ำฝน 100.5 0 0.5 19.0 19.0 19.0 -
1136 20-07-2565 00:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยติ้ว ตำบล ลาดค่าง อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย(STN0464) น้ำฝน 110 0 14.5 107.5 107.5 107.5 -
1137 20-07-2565 00:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งป่าติ้ว ตำบล กกดู่ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0320) น้ำฝน 105.5 0 0.5 103.0 103.0 103.0 -
1138 19-07-2565 21:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดง* ตำบล สาริกา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN1790) น้ำฝน 136 1.66 22.5 116.0 116.0 116.0 1.66
1139 19-07-2565 07:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางส้าน ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1296) น้ำฝน 98.5 0 0.0 21.5 21.5 21.5 -
1140 19-07-2565 04:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำดั้น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN1204) น้ำฝน 108 0 11.0 94.0 94.5 94.5 -
1141 19-07-2565 03:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0375) น้ำฝน 165 0 16.0 174.0 174.0 174.0 -
1142 19-07-2565 03:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหลักลาย ตำบล อวน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0541) น้ำฝน 209.5 0 0.5 224.0 224.0 224.0 -
1143 18-07-2565 08:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 0 6 0.0 0.0 13.5 13.5 5.98
1144 15-07-2565 06:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งตอน ตำบล วังเงิน อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง(STN1200) น้ำฝน 138.5 0 0.0 140.0 146.0 146.0 -
1145 14-07-2565 21:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางแก ตำบล ทุ่งช้าง อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0351) น้ำฝน 97.5 0 0.5 25.0 25.0 25.0 -
1146 14-07-2565 19:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำสอด ตำบล และ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0072) น้ำฝน 108 0 15.0 128.5 155.5 155.5 -
1147 14-07-2565 14:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 3 4.1 0.0 3.0 8.0 8.0 4.10
1148 13-07-2565 19:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังเวินพัฒนา ตำบล ตาดกลอย อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1390) น้ำฝน 97.5 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
1149 13-07-2565 11:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเลยวังไสย์ ตำบล เลยวังไสย์ อำเภอ ภูหลวง จังหวัด เลย(STN1413) น้ำฝน 107.5 0 10.0 106.0 106.0 106.0 -
1150 13-07-2565 06:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโมคลา* ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1169) ระดับน้ำ 69.5 3.35 0.5 69.5 70.0 70.0 2.81
1151 13-07-2565 03:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) น้ำฝน 104.5 1.63 10.5 156.0 157.0 157.0 1.63
1152 12-07-2565 11:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 127.5 0 1.5 125.5 145.0 145.0 -
1153 11-07-2565 23:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 0.5 4.04 0.0 0.5 0.5 0.5 4.03
1154 11-07-2565 04:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในแจะ ตำบล ปากทรง อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN1043) น้ำฝน 129.5 0 0.0 123.5 220.0 220.0 -
1155 10-07-2565 11:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหลวง ตำบล สะเอียบ อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN0543) น้ำฝน 99 0 17.0 87.0 87.0 87.0 -
1156 10-07-2565 02:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) น้ำฝน 98 1.62 0.5 50.0 50.0 50.0 1.62
1157 10-07-2565 01:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกสะอาด ตำบล นายางกลัก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN1468) น้ำฝน 100 0 1.5 88.0 88.5 88.5 -
1158 10-07-2565 01:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านงอมถ้ำ ตำบล ท่าแฝก อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0903) น้ำฝน 77.5 0 20.5 77.5 134.5 134.5 -
1159 10-07-2565 01:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านงอมถ้ำ ตำบล ท่าแฝก อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0903) น้ำฝน 97.5 0 20.5 77.5 134.5 134.5 -
1160 10-07-2565 00:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกิ่วเคียน ตำบล จริม อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0168) น้ำฝน 105.5 0 16.5 76.5 106.0 106.0 -
1161 09-07-2565 23:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาดรินทอง ตำบล ธาตุทอง อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ(STN0466) น้ำฝน 97 0 1.0 97.0 99.0 99.0 -
1162 09-07-2565 23:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองห้วยนา ตำบล ชนแดน อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1421) น้ำฝน 97 0 1.0 87.5 89.0 89.0 -
1163 09-07-2565 05:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาป่าแปก ตำบล หมอกจำแป๋ อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0633) น้ำฝน 99.5 0 0.0 98.5 103.0 103.0 -
1164 08-07-2565 22:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอีเลิศใหม่ ตำบล นาซำ อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0942) น้ำฝน 132.5 0 0.5 133.0 133.0 133.0 -
1165 08-07-2565 20:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับอีปุก ตำบล ซับพุทรา อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0317) น้ำฝน 97.5 0 14.5 102.0 109.0 109.0 -
1166 08-07-2565 19:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแยง ตำบล บ้านแยง อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1122) น้ำฝน 106 0 32.5 232.5 232.5 232.5 -
1167 07-07-2565 20:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำจวง ตำบล บ่อภาค อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1149) น้ำฝน 97.5 0 2.5 98.5 98.5 98.5 -
1168 07-07-2565 12:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขื่อนแก้ว* ตำบล ถืมตอง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1034) ระดับน้ำ 0 3.55 0.0 0.0 24.5 24.5 3.50
1169 07-07-2565 06:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวนา ตำบล พงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน(STN0718) น้ำฝน 101 0 1.5 118.0 148.0 148.0 -
1170 07-07-2565 06:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวนา ตำบล พงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน(STN0718) น้ำฝน 101 0 1.5 111.5 125.5 125.5 -
1171 07-07-2565 05:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองหอย ตำบล โป่งแยง อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่(STN0023) น้ำฝน 97.5 0 0.0 99.0 101.0 101.0 -
1172 07-07-2565 05:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองหอย ตำบล โป่งแยง อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่(STN0023) น้ำฝน 97.5 0 0.0 16.5 101.0 101.0 -
1173 04-07-2565 16:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 119.5 0 20.5 94.5 100.5 100.5 -
1174 04-07-2565 16:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางทอง ตำบล บางทอง อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา(STN1728) น้ำฝน 117.5 0 6.5 111.5 127.0 127.0 -
1175 04-07-2565 00:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านม่วงคำ ตำบล นางแล อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN1157) น้ำฝน 103 0 16.0 102.0 104.0 104.0 -
1176 03-07-2565 23:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวฝาย ตำบล บ้านดู่ อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0313) น้ำฝน 102.5 0 10.5 90.0 90.0 90.0 -
1177 03-07-2565 02:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางส้าน ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1296) น้ำฝน 101.5 0 20.0 94.0 145.5 145.5 -
1178 03-07-2565 01:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติสุข ตำบล แสนทอง อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0068) น้ำฝน 98 0 5.5 100.5 101.0 101.0 -
1179 03-07-2565 01:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคะแนง ตำบล แม่ลาว อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN1453) น้ำฝน 101.5 0 17.0 54.0 68.5 68.5 -
1180 03-07-2565 01:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นผึ้ง ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0243) น้ำฝน 102.5 0 14.0 75.5 80.5 80.5 -
1181 03-07-2565 00:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่สุยะ ตำบล ห้วยผา อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0631) น้ำฝน 98.5 0 6.0 90.0 91.5 91.5 -
1182 03-07-2565 00:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านม่วงคำ ตำบล นางแล อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN1157) น้ำฝน 103.5 0 0.0 0.0 2.5 2.5 -
1183 03-07-2565 00:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านริมอิง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1551) ระดับน้ำ 4.5 5.03 0.0 4.5 5.5 5.5 5.00
1184 01-07-2565 23:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติคีรี ตำบล แม่สลองนอก อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0195) น้ำฝน 97.5 0 7.5 92.0 108.5 108.5 -
1185 01-07-2565 22:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านศรีวังมูล* ตำบล บัวสลี อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย(STN1556) ระดับน้ำ 35.5 4.57 0.0 35.5 67.0 67.0 4.55
1186 01-07-2565 18:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แก้วเหนือ ตำบล แม่อ้อ อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN1322) น้ำฝน 118.5 0 0.0 122.0 186.0 186.0 -
1187 01-07-2565 13:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางกลาง ตำบล แม่พริก อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0871) น้ำฝน 99.5 0 3.0 104.5 116.0 116.0 -
1188 01-07-2565 13:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่อ้อใน ตำบล แม่อ้อ อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN1335) น้ำฝน 108 0 16.0 112.0 137.5 137.5 -
1189 01-07-2565 13:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเวียงสา ตำบล สันกลาง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN0623) น้ำฝน 101.5 9.56 4.5 107.0 107.0 107.0 9.56
1190 01-07-2565 11:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮวก ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0242) น้ำฝน 101.5 0 1.0 96.0 96.5 96.5 -
1191 01-07-2565 11:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางแปก ตำบล แม่นาเติง อำเภอ ปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0427) น้ำฝน 98.5 0 1.5 84.5 90.0 90.0 -
1192 01-07-2565 09:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก่อก๋วง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1497) น้ำฝน 102.5 0 3.0 102.0 103.5 103.5 -
1193 01-07-2565 08:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหลักลาย ตำบล อวน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0541) น้ำฝน 97.5 0 0.5 98.5 98.5 98.5 -
1194 01-07-2565 06:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเวียง ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0169) น้ำฝน 98 0 0.0 38.5 40.0 40.0 -
1195 01-07-2565 05:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีดอนชัย ตำบล ป่าแงะ อำเภอ ป่าแดด จังหวัด เชียงราย(STN0868) น้ำฝน 103 0 14.0 71.0 144.0 144.0 -
1196 01-07-2565 05:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนต้า ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0869) น้ำฝน 102.5 0 6.0 95.0 117.5 117.5 -
1197 01-07-2565 05:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยคอกหมู ตำบล นาปรัง อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN1455) น้ำฝน 98 0 3.0 94.0 107.0 107.0 -
1198 01-07-2565 04:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหนุน ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0855) น้ำฝน 106 0 3.0 109.0 114.5 114.5 -
1199 01-07-2565 04:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยท่าง ตำบล ไชยวัฒนา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN1410) น้ำฝน 100 0 3.5 78.0 80.0 80.0 -
1200 01-07-2565 03:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนสถาน1 ตำบล สถาน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0847) น้ำฝน 105 0.95 16.0 108.5 116.5 116.5 0.95
1201 01-07-2565 02:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำปุก ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0859) น้ำฝน 103.5 0 9.0 96.0 112.5 112.5 -
1202 01-07-2565 01:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางยาง ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0181) น้ำฝน 103 0 20.0 69.5 105.5 105.5 -
1203 01-07-2565 01:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตีนตก ตำบล ศิลาแลง อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN1499) น้ำฝน 126.5 0 13.5 128.5 151.0 151.0 -
1204 01-07-2565 01:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำไคร้ ตำบล ยม อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0069) น้ำฝน 111.5 0 7.0 113.0 119.0 119.0 -
1205 01-07-2565 00:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไมโครเวฟ ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0128) น้ำฝน 117 0 11.5 114.5 125.0 125.0 -
1206 30-06-2565 12:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนเมืองงาม ตำบล ทต.ป่างิ้ว อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย(STN0619) น้ำฝน 108 13.63 2.0 107.0 107.0 107.0 13.63
1207 30-06-2565 12:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ปูนหลวง ตำบล เวียง อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย(STN0620) น้ำฝน 97.5 0 0.5 97.5 97.5 97.5 -
1208 30-06-2565 09:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีดอนชัย ตำบล ป่าแงะ อำเภอ ป่าแดด จังหวัด เชียงราย(STN0868) น้ำฝน 102.5 0 1.5 101.0 114.0 114.0 -
1209 30-06-2565 09:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเกี๋ยงห้วยน่าน ตำบล แม่ลอย อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1134) น้ำฝน 100 0 1.0 97.5 98.5 98.5 -
1210 30-06-2565 07:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งมะส้าน ตำบล ห้วยผา อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0632) น้ำฝน 109 0 0.5 109.0 109.0 109.0 -
1211 30-06-2565 01:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ต๋อมใน ตำบล สันป่าม่วง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา(STN0857) น้ำฝน 98 0 8.0 82.5 82.5 82.5 -
1212 29-06-2565 23:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไฟ ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0376) น้ำฝน 102 0 4.0 81.0 81.0 81.0 -
1213 24-06-2565 07:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาหมี ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0232) น้ำฝน 97.5 0 0.5 95.5 107.0 107.0 -
1214 24-06-2565 00:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 121 0 4.0 112.5 112.5 112.5 -
1215 24-06-2565 00:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผึ้ง ตำบล วังยาว อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN0456) น้ำฝน 107 0 0.5 118.0 118.0 118.0 -
1216 21-06-2565 16:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 112.5 2.65 1.0 112.5 114.5 114.5 2.43
1217 15-06-2565 12:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาหนุน 3 ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0352) ระดับน้ำ 6.5 3.8 0.0 6.5 6.5 6.5 3.40
1218 15-06-2565 10:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสว้านเหนือ ตำบล ดงพญา อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0076) น้ำฝน 97.5 0 1.0 105.0 105.0 105.0 -
1219 15-06-2565 09:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปอน ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0338) น้ำฝน 97.5 0.44 1.0 34.5 34.5 34.5 0.44
1220 15-06-2565 09:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านภูคำ ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1298) น้ำฝน 98.5 0 2.5 79.5 79.5 79.5 -
1221 15-06-2565 08:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาหลัก ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0342) น้ำฝน 134.5 0 12.0 60.0 60.0 60.0 -
1222 15-06-2565 07:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำมีด ตำบล เปือ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0185) น้ำฝน 115.5 0 10.5 97.0 97.0 97.0 -
1223 15-06-2565 07:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนน้ำพริก ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1504) น้ำฝน 110.5 0 4.0 92.0 115.0 115.0 -
1224 15-06-2565 07:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสองแคว ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0846) น้ำฝน 100.5 1.58 3.0 96.0 96.5 96.5 1.58
1225 15-06-2565 06:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำสอด ตำบล และ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0072) น้ำฝน 100.5 0 1.5 100.0 102.5 102.5 -
1226 15-06-2565 06:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก่อก๋วง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1497) น้ำฝน 99 0 22.0 91.5 97.5 97.5 -
1227 15-06-2565 06:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านถ้ำเวียงแก ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0715) น้ำฝน 102.5 0 15.0 86.0 87.0 87.0 -
1228 15-06-2565 06:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางส้าน ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1296) น้ำฝน 115.5 0 18.0 52.0 52.5 52.5 -
1229 15-06-2565 05:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านงอบเหนือ ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0339) น้ำฝน 98 0 2.0 89.5 89.5 89.5 -
1230 15-06-2565 05:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเลียง ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1299) น้ำฝน 100.5 0 26.0 102.0 102.0 102.0 -
1231 06-06-2565 18:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งปรือ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1621) น้ำฝน 124 0 30.0 76.5 76.5 76.5 -
1232 06-06-2565 02:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) ระดับน้ำ 0 2.59 0.0 0.0 0.0 0.0 2.46
1233 04-06-2565 23:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลาด ตำบล ชนแดน อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0316) น้ำฝน 124 0 1.0 158.0 158.0 158.0 -
1234 02-06-2565 06:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลิพัง ตำบล ลิพัง อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN1016) น้ำฝน 123 0 13.0 118.0 118.0 118.0 -
1235 02-06-2565 03:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งข่า ตำบล ปะเหลียน อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN0697) น้ำฝน 108 11.96 0.5 114.0 114.0 114.0 11.96
1236 31-05-2565 06:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก่อก๋วง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1497) น้ำฝน 97 0 2.0 99.0 102.0 102.0 -
1237 29-05-2565 18:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางกุ่ม ตำบล กะปง อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0819) น้ำฝน 123.5 0 6.5 103.5 137.5 137.5 -
1238 29-05-2565 17:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 118 0 21.0 103.5 139.0 139.0 -
1239 29-05-2565 16:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหญ้าปล้อง ตำบล คลองศก อำเภอ พนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0287) น้ำฝน 121.5 0 0.0 74.5 139.0 139.0 -
1240 29-05-2565 09:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 138.5 132.79 13.0 90.0 176.5 176.5 132.79
1241 22-05-2565 16:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมรสวบ ตำบล ชัยเกษม อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0093) น้ำฝน 97.5 0 3.0 85.5 95.0 95.0 -
1242 22-05-2565 11:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านศรีวังมูล* ตำบล บัวสลี อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย(STN1556) ระดับน้ำ 32 4.57 0.0 32.0 82.0 82.0 4.57
1243 22-05-2565 09:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาแล ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0916) น้ำฝน 97.5 2.71 0.5 100.5 123.5 123.5 2.71
1244 22-05-2565 07:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อแสง ตำบล แม่ต๋ำ อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN0385) น้ำฝน 99.5 0 5.5 102.5 145.0 145.0 -
1245 22-05-2565 07:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพิทักษ์ไทย ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0621) น้ำฝน 99.5 10.47 1.5 102.5 116.5 116.5 10.47
1246 22-05-2565 04:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนต้า ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0869) น้ำฝน 99 0 11.0 94.0 122.0 122.0 -
1247 22-05-2565 04:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮวก ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0242) น้ำฝน 97.5 0 12.0 84.5 91.5 91.5 -
1248 22-05-2565 03:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านรวมมิตร ตำบล แม่ยาว อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0008) น้ำฝน 100.5 0 5.0 97.5 138.0 138.0 -
1249 22-05-2565 02:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นงุ้น ตำบล หัวเมือง อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง(STN1173) น้ำฝน 104.5 0 8.0 104.0 117.5 117.5 -
1250 22-05-2565 02:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่หัวนา ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0038) น้ำฝน 98 0 3.5 83.5 85.0 85.0 -
1251 22-05-2565 02:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเลียง ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1299) น้ำฝน 99 0 5.5 64.5 73.0 73.0 -
1252 22-05-2565 02:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยต่าง ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0867) น้ำฝน 102.5 0 2.5 59.0 78.0 78.0 -
1253 22-05-2565 01:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงขนุน ตำบล ธารทอง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN1158) น้ำฝน 98 0 1.0 94.5 134.0 134.0 -
1254 22-05-2565 01:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงเจริญ ตำบล ป่าอ้อดอนชัย อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN1150) น้ำฝน 97.5 0 1.5 99.5 131.0 131.0 -
1255 22-05-2565 00:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แก้วเหนือ ตำบล แม่อ้อ อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN1322) น้ำฝน 103.5 0 7.0 112.0 144.5 144.5 -
1256 21-05-2565 23:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยขมนอก ตำบล แม่ยาว อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0197) น้ำฝน 105 0 3.0 104.0 104.0 104.0 -
1257 21-05-2565 23:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางกลาง ตำบล แม่พริก อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0871) น้ำฝน 98.5 0 2.0 96.5 182.5 182.5 -
1258 21-05-2565 23:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยยาโน ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0233) น้ำฝน 102 2.6 3.0 96.0 117.0 117.0 2.60
1259 21-05-2565 23:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจำผักกูด ตำบล แม่อ้อ อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN1334) น้ำฝน 106.5 0 13.5 111.5 169.5 169.5 -
1260 21-05-2565 23:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งมะฝาง ตำบล ป่าหุ่ง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN0519) น้ำฝน 98.5 0 8.5 43.0 127.5 127.5 -
1261 21-05-2565 22:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวฝาย ตำบล บ้านดู่ อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0313) น้ำฝน 98.5 0 1.5 90.0 108.0 108.0 -
1262 21-05-2565 22:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเวียงสา ตำบล สันกลาง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN0623) น้ำฝน 102.5 9.72 8.5 108.0 177.0 177.0 9.72
1263 21-05-2565 22:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่มไทย ตำบล ท่าตอน อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN1171) น้ำฝน 97.5 0 6.5 103.5 125.0 125.0 -
1264 21-05-2565 22:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่) ตำบล ทต.นางแล อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0615) น้ำฝน 97.5 0 2.0 72.0 90.0 90.0 -
1265 21-05-2565 21:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านม่วงคำ ตำบล นางแล อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN1157) น้ำฝน 100 0 3.0 100.0 120.5 120.5 -
1266 21-05-2565 21:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งโค้ง ตำบล ดอนศิลา อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย(STN0515) น้ำฝน 102.5 0 4.5 103.5 111.0 111.0 -
1267 21-05-2565 20:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สรวย ตำบล แม่สรวย อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0917) ระดับน้ำ 38.5 3.07 0.5 38.5 75.0 75.0 2.94
1268 21-05-2565 19:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่สงเหนือ ตำบล ร่องเคาะ อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง(STN1223) น้ำฝน 97.5 0 0.5 99.0 114.0 114.0 -
1269 21-05-2565 19:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหมี ตำบล มหาวัน อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN1274) น้ำฝน 98 0 1.0 103.0 139.0 139.0 -
1270 21-05-2565 19:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโป่งผาลาด ตำบล แม่เจดีย์ใหม่ อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย(STN0789) น้ำฝน 98.5 0 3.5 100.0 126.0 126.0 -
1271 21-05-2565 19:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเจดีย์โคะ ตำบล มหาวัน อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN0667) น้ำฝน 97.5 0 1.0 100.5 139.0 139.0 -
1272 21-05-2565 18:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางปง-ปางทราย ตำบล เวียงตาล อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง(STN0246) น้ำฝน 100 0 1.5 69.0 101.0 101.0 -
1273 21-05-2565 18:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าเวียง ตำบล ทุ่งกว๋าว อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง(STN0648) น้ำฝน 97.5 13.65 1.5 79.5 120.0 120.0 13.65
1274 21-05-2565 18:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ฉางข้าว ตำบล ป่างิ้ว อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย(STN0382) น้ำฝน 97.5 0 5.0 95.5 143.5 143.5 -
1275 21-05-2565 18:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน ตำบล แม่เจดีย์ใหม่ อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย(STN0380) น้ำฝน 99 0 4.5 93.0 138.5 138.5 -
1276 21-05-2565 16:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางมะโอ ตำบล วังเงิน อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง(STN0651) น้ำฝน 103 0 3.5 95.5 111.5 111.5 -
1277 21-05-2565 16:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยมด ตำบล แม่เจดีย์ใหม่ อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย(STN0190) น้ำฝน 125 0 16.5 116.5 145.0 145.0 -
1278 21-05-2565 15:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่รุ่งเจริญ ตำบล บ้านค่า อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง(STN0840) ระดับน้ำ 62.5 6.6 0.0 62.5 82.0 82.0 7.36
1279 21-05-2565 14:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหลวง ตำบล เมืองปาน อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง(STN0071) น้ำฝน 99 0 1.0 89.0 111.0 111.0 -
1280 21-05-2565 14:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนชัย ตำบล เมืองปาน อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง(STN1518) น้ำฝน 103.5 0 2.5 113.5 133.5 133.5 -
1281 21-05-2565 14:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมหาวัน ตำบล มหาวัน อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN1285) น้ำฝน 99 0 14.0 108.5 135.0 135.0 -
1282 21-05-2565 14:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเวียคะดี้ ตำบล หนองลู อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1627) น้ำฝน 99 0 2.5 90.5 157.0 157.0 -
1283 21-05-2565 14:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านถ้ำ ตำบล เชียงดาว อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่(STN1103) น้ำฝน 98.5 0 2.5 94.0 106.5 106.5 -
1284 21-05-2565 13:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเปียงกอก ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0425) น้ำฝน 97.5 0 2.0 97.5 102.5 102.5 -
1285 21-05-2565 12:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งถืบใน ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0523) น้ำฝน 99.5 0 3.5 100.5 107.0 107.0 -
1286 21-05-2565 12:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหก ตำบล เมืองแหง อำเภอ เวียงแหง จังหวัด เชียงใหม่(STN1118) น้ำฝน 98 0 1.0 110.0 115.0 115.0 -
1287 21-05-2565 12:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยปุย ตำบล สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่(STN1670) น้ำฝน 98 0 4.5 91.5 112.0 112.0 -
1288 21-05-2565 12:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่มอญ ตำบล ห้วยชมภู อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0196) น้ำฝน 99 0 3.0 95.0 100.5 100.5 -
1289 21-05-2565 12:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยกบ ตำบล หนองลู อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1626) น้ำฝน 98 0 1.5 94.5 143.0 143.0 -
1290 21-05-2565 12:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังขยาย ตำบล ปรังเผล อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1625) น้ำฝน 99.5 0 3.0 83.5 116.5 116.5 -
1291 21-05-2565 11:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางปอย ตำบล แม่คะ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0157) น้ำฝน 98.5 0 2.0 106.0 109.0 109.0 -
1292 21-05-2565 10:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบล วาวี อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0394) น้ำฝน 99 0 5.0 93.5 94.5 94.5 -
1293 21-05-2565 10:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโผ ตำบล แม่ยวม อำเภอ แม่เสรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0833) น้ำฝน 97.5 0 0.5 96.0 117.0 117.0 -
1294 21-05-2565 10:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหลวงเมืองคอง ตำบล เมืองคอง อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่(STN0084) น้ำฝน 108 0 12.0 114.0 126.5 126.5 -
1295 21-05-2565 10:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งยาว ตำบล แม่สาบ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่(STN0011) น้ำฝน 111 0 0.0 0.0 148.0 148.0 -
1296 21-05-2565 09:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ต๊อบเหนือ ตำบล บ้านกาศ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0528) น้ำฝน 97.5 0 0.5 103.5 109.5 109.5 -
1297 21-05-2565 08:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยงาม ตำบล ท่าก๊อ อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0199) น้ำฝน 106.5 0 11.0 86.0 102.5 102.5 -
1298 21-05-2565 08:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งรวงทอง ตำบล แม่ลาน้อย อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN1467) น้ำฝน 98.5 0 1.0 97.5 106.5 106.5 -
1299 21-05-2565 07:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกองลอย ตำบล บ่อสลี อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่(STN0584) น้ำฝน 99 0 1.5 96.0 100.0 100.0 -
1300 21-05-2565 07:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่หลุ ตำบล กองแขก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่(STN0024) น้ำฝน 102.5 0 6.0 102.0 144.5 144.5 -
1301 21-05-2565 07:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนแปะ ตำบล บ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN0253) น้ำฝน 98 0 1.5 84.0 110.5 110.5 -
1302 21-05-2565 06:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางขุม ตำบล ยั้งเมิน อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่(STN0525) น้ำฝน 103.5 0 6.0 54.5 102.5 102.5 -
1303 21-05-2565 05:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงใหม่ ตำบล ห้วยห้อม อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0124) น้ำฝน 99.5 0 3.0 99.5 132.5 132.5 -
1304 21-05-2565 05:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหมากหนุน ตำบล ท่าผาปุ้ม อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0209) น้ำฝน 98.5 0 2.0 65.5 75.5 75.5 -
1305 21-05-2565 05:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่เหาะ ตำบล แม่เหาะ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0049) น้ำฝน 101.5 0 2.5 92.5 92.5 92.5 -
1306 21-05-2565 04:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยกุ้ง ตำบล ป่าโป่ง อำเภอ สบเมย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0256) น้ำฝน 99 0 4.0 97.5 124.0 124.0 -
1307 21-05-2565 03:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาฟ่อน ตำบล บ่อหลวง อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่(STN0583) น้ำฝน 101.5 0 4.5 101.5 152.0 152.0 -
1308 21-05-2565 03:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกอกหลวง ตำบล แม่นาจาง อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0531) น้ำฝน 98 0 1.0 94.0 133.0 133.0 -
1309 21-05-2565 03:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่โถหลวง ตำบล บ่อสลี อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่(STN0122) น้ำฝน 101 0 4.0 98.0 120.5 120.5 -
1310 21-05-2565 03:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดูลาเปอร์ ตำบล ห้วยห้อม อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0367) น้ำฝน 98 0 10.0 73.0 88.5 88.5 -
1311 21-05-2565 01:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองม่วน (ดง) ตำบล ห้วยห้อม อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0123) น้ำฝน 123 0 3.0 106.0 106.0 106.0 -
1312 20-05-2565 21:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนกลาง ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN0252) น้ำฝน 98.5 0 6.5 77.0 110.5 110.5 -
1313 20-05-2565 16:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่จอก ตำบล แม่ป้าก อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0345) น้ำฝน 100 0 5.0 108.5 112.5 112.5 -
1314 20-05-2565 13:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนห้วย ตำบล แม่พุง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0905) น้ำฝน 102 0 1.5 89.5 96.5 96.5 -
1315 20-05-2565 12:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งตอน ตำบล วังเงิน อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง(STN1200) น้ำฝน 100 0 1.0 77.5 83.5 83.5 -
1316 18-05-2565 06:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งไฮ ตำบล แม่สาว อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN0249) น้ำฝน 107.5 0 5.0 98.5 98.5 98.5 -
1317 18-05-2565 05:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพุ ตำบล บ้านน้ำพุ อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย(STN1205) น้ำฝน 100.5 0 2.0 111.5 137.0 137.0 -
1318 18-05-2565 04:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกลาง ตำบล ห้วยคต อำเภอ ห้วยคต จังหวัด อุทัยธานี(STN0951) น้ำฝน 112 0 1.0 103.5 103.5 103.5 -
1319 17-05-2565 21:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทรายขาวออก ตำบล ทรายขาว อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี(STN1610) น้ำฝน 119 0 1.5 116.5 116.5 116.5 -
1320 17-05-2565 12:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวนา ตำบล นานกกก อำเภอ ลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0346) น้ำฝน 107 0 6.0 113.5 113.5 113.5 -
1321 17-05-2565 12:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเคิม ตำบล ปิงหลวง อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน(STN1673) น้ำฝน 98 0 1.5 92.0 93.0 93.0 -
1322 17-05-2565 12:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนสถาน ตำบล สันทะ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0341) น้ำฝน 99 0 0.0 72.5 110.5 110.5 -
1323 17-05-2565 12:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคนป่าหิน ตำบล แม่ปาน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0262) น้ำฝน 103 0 2.0 118.0 118.0 118.0 -
1324 17-05-2565 11:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยคอม ตำบล น้ำไผ่ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0901) น้ำฝน 100 0 1.5 132.5 137.5 137.5 -
1325 17-05-2565 10:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาคอ ตำบล บ้านปิน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0906) น้ำฝน 100 0 0.5 69.5 69.5 69.5 -
1326 17-05-2565 10:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางเกลือ ตำบล น้ำไคร้ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1517) น้ำฝน 101 0 3.5 101.0 101.0 101.0 -
1327 17-05-2565 10:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนากล่ำ ตำบล น้ำไคร้ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1488) น้ำฝน 108 0 21.0 123.0 123.0 123.0 -
1328 17-05-2565 10:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบล อ่ายนาไลย อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0795) น้ำฝน 99 0 0.0 97.5 97.5 97.5 -
1329 17-05-2565 09:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่จอก ตำบล แม่ป้าก อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0345) น้ำฝน 101 0 4.5 88.5 89.5 89.5 -
1330 17-05-2565 09:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาราง ตำบล ทุ่งศรี อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1215) น้ำฝน 97.5 0 4.0 97.5 97.5 97.5 -
1331 17-05-2565 08:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเอียด ตำบล ไผ่โทน อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1533) น้ำฝน 100.5 0 5.0 72.0 90.0 90.0 -
1332 17-05-2565 08:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านส้าน ตำบล สันทะ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0796) น้ำฝน 99 0 0.5 95.5 116.5 116.5 -
1333 17-05-2565 08:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพริก ตำบล ยางโกลน อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1105) น้ำฝน 99.5 0 1.5 81.5 81.5 81.5 -
1334 17-05-2565 08:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโรงนอก ตำบล ห้วยโรง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1244) น้ำฝน 98.5 0 5.0 102.0 102.0 102.0 -
1335 17-05-2565 07:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองเฒ่า ตำบล ลานหอย อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย(STN1237) น้ำฝน 97.5 0 25.5 88.5 88.5 88.5 -
1336 17-05-2565 07:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไผ่โทน ตำบล ไผ่โทน อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN0544) น้ำฝน 104 0.82 11.5 106.5 106.5 106.5 0.82
1337 17-05-2565 07:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังน้ำเย็น ตำบล เมืองลี อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน(STN0895) น้ำฝน 117.5 0 9.5 131.5 161.5 161.5 -
1338 17-05-2565 07:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจำวาย ตำบล ไผ่โทน อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1507) น้ำฝน 100.5 0 3.5 98.0 105.0 105.0 -
1339 17-05-2565 06:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อหอย ตำบล ยาบหัวนา อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN1208) น้ำฝน 112 0 20.5 101.5 102.0 102.0 -
1340 17-05-2565 06:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านครกหนานทา ตำบล ห้วยโรง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1183) น้ำฝน 153 0 29.5 123.0 123.0 123.0 -
1341 17-05-2565 06:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเย็น ตำบล ปิงหลวง อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน(STN0087) น้ำฝน 117.5 0 22.0 112.0 134.0 134.0 -
1342 17-05-2565 05:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่อสมาน ตำบล เตาปูน อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN1198) น้ำฝน 98 0 11.5 89.0 89.0 89.0 -
1343 17-05-2565 05:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านข่วงชมภู ตำบล เตาปูน อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN0909) น้ำฝน 100 0 5.5 114.5 114.5 114.5 -
1344 17-05-2565 05:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไฟ ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0376) น้ำฝน 98 0 5.5 94.5 108.0 108.0 -
1345 17-05-2565 04:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยาบนาเลิม ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0377) น้ำฝน 110.5 0 34.5 83.5 85.5 85.5 -
1346 17-05-2565 04:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ตีบหลวง ตำบล แม่ตีบ อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง(STN1248) น้ำฝน 100.5 0 18.5 93.5 95.0 95.0 -
1347 17-05-2565 04:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นงุ้น ตำบล หัวเมือง อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง(STN1173) น้ำฝน 101.5 0 4.5 83.5 93.5 93.5 -
1348 17-05-2565 04:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทรายคำ ตำบล นาแขม อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN1419) น้ำฝน 120 0 15.5 120.0 120.0 120.0 -
1349 17-05-2565 04:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหลวง ตำบล สะเอียบ อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN0543) น้ำฝน 158 0 9.0 84.0 84.0 84.0 -
1350 17-05-2565 04:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขาม ตำบล หัวเมือง อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง(STN0200) น้ำฝน 97.5 0 10.5 21.0 21.0 21.0 -
1351 17-05-2565 04:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทรายคำ ตำบล นาแขม อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN1419) น้ำฝน 110 0 15.5 120.0 120.0 120.0 -
1352 17-05-2565 03:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาช่อ ตำบล แม่สุก อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง(STN1417) น้ำฝน 114 0 0.0 151.5 151.5 151.5 -
1353 16-05-2565 05:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินลาด ตำบล คุระ อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1758) น้ำฝน 119 0 7.0 102.5 109.0 109.0 -
1354 16-05-2565 03:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลา ตำบล ท่าหิน อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0573) น้ำฝน 119.5 0 1.0 136.5 136.5 136.5 -
1355 15-05-2565 21:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1755) น้ำฝน 126 0 13.5 103.0 103.0 103.0 -
1356 15-05-2565 18:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงบัง ตำบล มหาไชย อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์(STN0305) น้ำฝน 105.5 0 17.5 93.0 93.0 93.0 -
1357 12-05-2565 08:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสองแคว ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0846) น้ำฝน 6 3.11 0.0 6.0 7.0 7.0 3.05
1358 10-05-2565 03:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันต้นม่วง ตำบล ม่อนจอง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่(STN0037) น้ำฝน 153.5 0 1.0 159.5 159.5 159.5 -
1359 10-05-2565 00:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางส้าน ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1296) น้ำฝน 155 0 7.0 93.5 95.0 95.0 -
1360 09-05-2565 10:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 3.5 3.94 0.0 3.5 18.0 18.0 3.72
1361 08-05-2565 10:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสระเกศ ตำบล ตลิ่งงาม อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1732) น้ำฝน 118.5 0 4.0 118.5 157.5 157.5 -
1362 07-05-2565 09:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทรายคำ ตำบล นาแขม อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN1419) น้ำฝน 104 0 6.5 105.0 105.0 105.0 -
1363 06-05-2565 20:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าซึง ตำบล ปากฉลุย อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1741) น้ำฝน 140 0 0.0 16.5 16.5 16.5 -
1364 06-05-2565 15:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเทพนิมิตร ตำบล ตะกุกเหนือ อำเภอ วิภาวดี จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0765) น้ำฝน 125 0 1.5 10.5 99.0 99.0 -
1365 05-05-2565 19:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองราง ตำบล พระรักษ์ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN1736) น้ำฝน 117.5 0 1.5 108.0 130.0 130.0 -
1366 04-05-2565 14:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาจีนซิ้ว ตำบล สวนแตง อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร(STN0729) น้ำฝน 118 0 5.0 115.0 125.5 125.5 -
1367 04-05-2565 13:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทับชัน ตำบล คันธุลี อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0828) น้ำฝน 121 0 12.5 56.5 74.0 74.0 -
1368 04-05-2565 13:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลิง ตำบล คลองพา อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1566) น้ำฝน 125.5 0 2.5 89.0 140.0 140.0 -
1369 04-05-2565 07:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสระเกศ ตำบล ตลิ่งงาม อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1732) น้ำฝน 118 0 1.0 113.5 132.0 132.0 -
1370 04-05-2565 07:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางมะขาม ตำบล อ่างทอง อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1779) น้ำฝน 127 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
1371 18-04-2565 09:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหลวง ตำบล สะเอียบ อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN0543) น้ำฝน 104 0 1.0 5.0 5.0 5.0 -
1372 08-04-2565 20:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดูลาเปอร์ ตำบล ห้วยห้อม อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0367) น้ำฝน 99 0 1.0 96.5 98.0 98.0 -
1373 08-04-2565 20:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาแดงหลวง ตำบล แม่โถ อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0527) น้ำฝน 102.5 0 1.0 111.5 111.5 111.5 -
1374 05-04-2565 16:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำรอบ ตำบล ลานสกา อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0083) น้ำฝน 119.5 0 10.5 110.5 124.0 124.0 -
1375 05-04-2565 15:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโตนดห้าต้น ตำบล นาพญา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0723) น้ำฝน 117 0 0.0 110.0 112.5 112.5 -
1376 05-04-2565 14:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนพัง ตำบล หินตก อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0218) น้ำฝน 138.5 0 18.0 121.5 134.5 134.5 -
1377 05-04-2565 13:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไม้แก่น ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0153) น้ำฝน 117 0 11.5 113.0 130.0 130.0 -
1378 05-04-2565 13:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่อนนา ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0290) น้ำฝน 103 0 5.0 15.5 26.5 26.5 -
1379 05-04-2565 12:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดินดอน ตำบล ท่าดี อำเภอ ลานสะกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0844) ระดับน้ำ 98 3.5 18.0 98.0 130.0 130.0 3.63
1380 05-04-2565 12:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นกอ ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1623) น้ำฝน 109 0 21.5 60.5 71.0 71.0 -
1381 05-04-2565 09:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะขาม ตำบล ท่าอุแท อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1573) น้ำฝน 121 0 0.5 101.5 109.5 109.5 -
1382 05-04-2565 09:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองราง ตำบล พระรักษ์ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN1736) น้ำฝน 118.5 0 1.0 110.0 135.0 135.0 -
1383 05-04-2565 087:5 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพระเลียบ* ตำบล ท่าขึ้น อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1796) น้ำฝน 165.5 0.99 0.0 0.0 0.0 0.0 0.99
1384 05-04-2565 08:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคีรีวง ตำบล กำโลน อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0057) น้ำฝน 71 0 11.5 87.5 126.5 126.5 -
1385 05-04-2565 07:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 141 0 3.5 136.0 183.0 183.0 -
1386 05-04-2565 06:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0067) น้ำฝน 117 0 0.0 1.5 36.5 36.5 -
1387 05-04-2565 05:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเผี่ยนบน ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0213) น้ำฝน 133.5 0 3.0 21.0 48.0 48.0 -
1388 05-04-2565 03:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0741) น้ำฝน 126.5 0 11.5 30.5 103.5 103.5 -
1389 05-04-2565 03:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเตย ตำบล ท่าอุแท อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1559) น้ำฝน 125.5 0 22.0 96.0 108.0 108.0 -
1390 05-04-2565 03:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคอกช้าง ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1561) น้ำฝน 132 0 6.5 108.0 124.0 124.0 -
1391 05-04-2565 03:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 122 0 10.0 123.0 159.0 159.0 -
1392 05-04-2565 02:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสำนักเนียน ตำบล เขาน้อย อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0066) น้ำฝน 151 0 2.0 93.0 102.0 102.0 -
1393 05-04-2565 02:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0289) น้ำฝน 126 0 9.5 75.5 94.5 94.5 -
1394 05-04-2565 02:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาวง ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1578) น้ำฝน 117.5 0 5.0 106.0 134.0 134.0 -
1395 05-04-2565 02:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าเหมือง ตำบล ควนทอง อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0743) น้ำฝน 125 0 31.0 129.5 182.5 182.5 -
1396 05-04-2565 02:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทรายทอง ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0745) น้ำฝน 125 0 20.5 136.5 171.0 171.0 -
1397 05-04-2565 02:02 ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหินลับ ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0746) น้ำฝน 122.5 11.18 31.5 84.5 135.5 135.5 11.18
1398 04-04-2565 21:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส(STN1699) น้ำฝน 131 0 1.0 76.0 80.5 80.5 -
1399 04-04-2565 08:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนกระจาย ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN1747) น้ำฝน 117 0 0.5 114.0 115.0 115.0 -
1400 04-04-2565 08:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนกระจาย ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN1747) น้ำฝน 117 0 0.5 33.0 33.0 33.0 -
1401 04-04-2565 01:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลิง ตำบล คลองพา อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1566) น้ำฝน 130 0 11.0 118.5 119.0 119.0 -
1402 26-02-2565 21:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 25 3.94 0.0 25.0 87.5 87.5 3.83
1403 26-02-2565 21:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN0705) น้ำฝน 99.5 0 0.0 84.5 155.0 155.0 -
1404 26-02-2565 20:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโล๊ะจังกระ ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0704) น้ำฝน 117.5 0 0.5 5.5 11.5 11.5 -
1405 26-02-2565 20:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชะรัด ตำบล ชะรัด อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN1023) น้ำฝน 81 0 0.5 87.0 104.0 104.0 -
1406 26-02-2565 18:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระด